Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Актуално

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-14 от 2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал - 29.05.2024 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-14 от 2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал

Мотиви


 

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален координационен механизъм по правата на човека -02.02.2024 г. 

 

 
 
 

 


Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България - 17.11.2023 г. 


 
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство- 17.11.2023 г. 
 
 
 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат -14.11.2023 г.

 
 
 
 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на външните работи-  26.09.2023 г. 

Проект на Постановление на Министерския съвет;

Доклад на заместник министър-председателя и министър на външните работи;

Частична предварителната оценка на въздействието;

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията” в администрацията на Министерския съвет.

Справка за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане.

 


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат - срок за предоставяне на становища от 18.08.2023 г. до 18.09.2023 г.

Доклад от заместник министър-председателя и министър на външните работи

Проект на Постановление на Министерския съвет;

Частична предварителна оценка на въздействие;

Становище на дирекция Модернизация на администрацията;

Справка


Проект на изменение и допълнение на Постановление № 242 на Министерския съвет от 2022 г. за организация и координация на процеса на разговори и подготвителни дейности за присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) - 18.09.2023

Доклад от заместник министър-председателя и министър на външните работи;

Проект на постановление на Министерския съвет;

Частична предварителна оцена на въздействие;

Становище на администрацията на Министерския съвет

 


Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи – 03.08.2023 г.

Проект на доклад от заместник министър-председателя и министър на външните работи;

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи;

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи;

Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи;

Частична предварителна оценка на въздействието;

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ към Министерския съвет

Справка 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за достъп до Националната визова информационна система на Република България и до Визовата информационна система на Европейския съюз -15.03.2023 г. 

Проект на Постановление на Министерския съвет;

Доклад на министъра на външните работи;

Предварителната частична оценка на въздействието;

Становище

Справка

 


Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Консултативния съвет при Изпълнителната агенция за българите в чужбина и Наредба за воденето, съхраняването и достъпа до електронния регистър с данни за лицата, за които Консултативният съвет при Изпълнителната агенция за българите в чужбина е установявал български произход- 27.02.2023 г.

 Проект на Постановление на Министерския съвет;

 Проект на Наредба;

 Проект на правлник;

 Доклад на министъра на външните работи;

 Предварителната частична оценка на въздействието;

Становище.

Справка

 


Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа - 20.02.2023 г.

 Проект на Постановление на Министерския съвет;

 Доклад на министъра на външните работи;

 Предварителната частична оценка на въздействието;

 Становище на дирекция „Модернизация на администрацията” в администрацията на  Министерския съвет.


Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 от 17 юли 2008г. за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители - 02.12.2022 г.

Проект на наредба

Мотиви

Предварителната частична оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията” в администрацията на Министерския съвет

Справка за отразяване на предложенията и становищата


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат - 28.11.2022 г.

 

Проект на Постановление

Доклад на министъра на външните работи;

Предварителната частична оценка на въздействието;

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията” в администрацията на Министерския съвет.

Справка за отразяване на предложенията и становищата


Проект на нов Устройствен правилник на Дипломатическия институт към министъра на външните работи - 01.11.2022 г.

Устройствен правилник

Мотиви

Частична оценка

Справка


Проект на Постановление на Министерския съвет за кооринация по прилагането на ограничителните мерки на Европейския съюз - 16.09.2022 г. 

Проект на Министерския съвет

Доклад на министъра на външните работи и министъра на правосъдието ;

Предварителната частична оценка на въздействието;

Становище


Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне реда за изплащане и размера на еднократни обезщетения по индивидуални жалби, уважени от органите на ООН, контролиращи изпълнението на основните международни договори в областта на правата на човека - 20.07.2022 г.

Проект на Министерския съвет

Доклад на министъра на външните работи;

Предварителната частична оценка на въздействието;

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията” в администрацията на Министерския съвет.

 


Проект на Постановление на Министерския съвет за организация и координация на процеса на разговори за присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие - 31.05.2022 г.

Проект

Доклад на министъра на външните работи;

Предварителната частична оценка на въздействието;

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията” в администрацията на Министерския съвет.

 


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация - 30.03.2022 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация;

Доклад на министъра на външните работи;

Предварителната частична оценка на въздействието;

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията” в администрацията на Министерския съвет

Справка за отразяване на предложенията и становищата

 


 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на външните работи - 11.03.2022 г.

  1. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение Устройствения правилник на Министерството на външните работи;
  2. Доклад на министъра на външните работи;
  3. Предварителната частична оценка на въздействието;
  4. Становище на дирекция „Модернизация на администрацията” в администрацията на Министерския съвет.
  5. Справка за отразяване на становищата

 


 

Проект на Постановление на Министерския съвет за преобразуване на Държавната агенция за българите в чужбина към Министерския съвет в Изпълнителна агенция за българите в чужбина към министъра на външните работи - 04.03.2022 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет;

Проект на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за българите в чужбина;

Доклад на министъра на външните работи;

Предварителната частична оценка на въздействието;

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията” в администрацията на Министерския съвет.

Справка за отразяване на предложенията и становищата

 


Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за издаване, връщане и съхранение на дипломатически и служебни паспорти- 30.12.2021

- проект на доклад от министъра на външните работи;

- проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за издаване, връщане и съхранение на дипломатически и служебни паспорти;

- проект на Наредба за условията и реда за издаване, връщане и съхранение на дипломатически и служебни паспорти;

- частична предварителна оценка на въздействието и становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ към Министерския съвет.

Справка 

Предложение на Държавна агенция „Технически операции“

Предложение на Висшия адвокатски съвет

 


Проект на VII периодичен доклад на България по изпълнение на Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание  

Доклад на България

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Срокът за бележки и коментари е 21 януари 2022 г., като те могат да бъдат адресирани на следната ел. поща: [email protected]

 


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат - 17.11.2021

Проект

Доклад на министъра на външните работи;

Предварителната частична оценка на въздействието;

Становище

Справка


Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № КОВ-04-02-351 от 15.08.2013 г. за условията и реда за съгласуване на заявленията за издаване на визи (обн., ДВ, бр. 90 от 2013 г.) -  06.10.2021 г. 

Проект на Инструкция 

Мотиви 

Справка за отразяване на предложенията и становищата


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет -15.06.2021 г.

Доклад

Постановление на Министерски съвет

Частична предварителна оценка

Становище

Справка


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет -29.03.2021 г. 

Доклад на министъра на външните работи;

Постановление на Министерски съвет;

Оценка на МВнР;

Становище 

Справка за отразяване на предложенията и становищата 


Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи (ЗБЛД) (Обн. ДВ, бр. 93 от 1998 г.) -  15.01.2021 г.

Доклад

Решение на Министерски съвет

Законопроект

Становище на МВнР

Становище на МВР

Оценка на МВнР

Оценка на МВР

Мотиви

Становище ДАТО

Справка на МВнР

 


Изменение и допълнение на Наредба №3 за условията и реда за организиране и провеждане на обучения от Дипломатическия институт към министъра на външните работи - 30.12.2020 г.

Проект за изменение и допълнение на Наредба  №3;

Консолидиран текст на променената и допълнена Наредба №3;

Мотиви;

Частична предварителна оценка на въздействието;

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ към Министерски съвет.

Справка за отразяване на предложенията и становищата.


Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина- 16.12.2020 г. 

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина;

Доклад на министъра на външните работи;

Частична предварителната оценка на въздействието;

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията” в администрацията на Министерския съвет.

Справка за отразяване на предложенията и становищата 

 


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат - 19.11.2020 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат;

 

Доклад на министъра на външните работи;

 

Предварителната частична оценка на въздействието; 

 

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията” в администрацията на Министерския съвет.

Справка за отразяване на предложенията и становищата


Проект на Инструкция за отмяна на Инструкция № 1 от 18 април 2006 г. за издаването на дипломатически и служебни паспорти от Министерството на външните работи на Република България, издадена от министъра на външните работи (обн., ДВ, бр. 40 от 2006 г.). - 04.11.2020 г. 

 

Проект на Инструкция за отмяна на Инструкция № 1 от 18 април 2006 г. за издаването на дипломатически и служебни паспорти от Министерството на външните работи на Република България, издадена от министъра на външните работи (обн., ДВ, бр. 40 от 2006 г.). - 04.11.2020 г. 

Мотиви

Становище 

Оценка 

Справка

 


 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г.- 23.09.2020 г. 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012г.

Доклад на министъра на външните работи

Предварителната частична оценка на въздействието;

Становище 

Справка  за отразяване на становище


Проект на национален доклад по изпълнение на препоръките на Комитета по Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация - 19.08.2020 г.

Проект на национален доклад по изпълнение на препоръките на Комитета по Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация

Анекс 1 

Анекс 2 

Анекс 3 

Срокът за коментари е 7 септември 2020г. на [email protected]


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на външните работи - 01.07.2020 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на външните работи, приет с Постановление № 202 на Министерския съвет от 2013г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 7 и 39 от 2017 г., бр. 34 и 70 от 2018 г., бр.5, 57 и 101 от 2019г.)

 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на външните работи

Доклад на министъра на външните работи

Предварителната частична оценка на въздействието;

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията” в администрацията на Министерския съвет.

Справка за предложенията, становищата и възраженията при обществената консултация


Проект на Закон за международните ограничителни мерки 18.03.2020 г. 

Кратко представяне на проекта: 

Проектът на Закон за международните ограничителни мерки следва да създаде правна уредба на законово ниво за засилване на координацията между българските институции в процеса по приемане на международни ограничителни мерки; повишаване на ефективността в прилагането на мерките и контрола върху изпълнението им; оптимизиране на отчетността по прилагането на мерките чрез подобряване на информационния обмен между държавните институции и между тях и българските физически и юридически лица; освобождаване от действието на наложени ограничителни мерки, когато съществуват предпоставки за такова освобождаване; налагане на административни наказания при нарушения на международни ограничителни мерки.

- консултационен документ 

- структурно съдържание на законопроекта

Срокът на консултацията е 30 дни, като стартира на 18 март 2020 г. Становища и коментари могат да се изпращат на електронен адрес [email protected] и по официален път до МВнР.


Проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на Програма за подкрепа на организации на български
общности в Република Албания, Република Сърбия, Република Косово, Украйна и Република Молдова и на граждани на Република Северна Македония с българско самосъзнание, на проектна основа

СРОКЪТ Е 14 ДНИ,  СЧИТАНО ОТ 13.03.2020 г. !

 

Проект

Доклад

Програма


 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проект на Наредба

Доклад 

Частична оценка на въздействието

Становище

 

 


 

 

Национален доклад на България за Третия периодичен преглед по правата на човека на страната ни в Съвета по правата на човека, на 7 май 2020г. в Женева.

 

Проект на Доклада

Срокът за коментари е 28 януари 2020г. на [email protected]

 


 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 17.07.2008г. за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители

 

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 17.07.2008г. за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители, издадена от министъра на външните работи (Обн. ДВ. бр.69 от 2008г., изм. ДВ. бр.5 и 42 от 2010г., бр.6 и 92 от 2013г., бр.12 от  2014г. и бр. 81 от 2019 г.) се цели да се даде по-добра възможност за прилагане на нормативно заложените изисквания за атестиране на дипломатическите служители съгласно критериите, заложени в чл. 10 и чл. 11 от Наредбата, както и подобряване дейността по управление на изпълнението на отделния служител, по отношение на целите и развитието на личната му компетентност.

 

Проект на Наредба

Мотиви

Становище на Модернизация на администрацията

Частична оценка на въздействието

Справка за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуването на интернет-страницата и на портала за обществени консултации на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 17 юли 2008 г. за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители 

Срокът за провеждане на обществени консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове е до 17.01.2020г.

 

 


 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

 

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет се предвиждат изменения в Устройствения правилник на Министерството на външните работи и в Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат. Предвижда се намаляване числеността на Министерството на външните работи с десет щатни бройки, като намалението касае общата численост на персонала в задграничните представителства на Република България. Остава в сила действащото и досега ограничение да не се изплащат командировъчни средства за празничните и почивни дни по време на ползване на отпуск заради ограниченията в бюджета на МВнР.

 

Проект на Постановление на Министерския съвет

 

Проект на доклад на министъра на външните работи

 

Частична предварителна оценка на въздействието

 

Становище на дирекция Модернизация на администрацията

 

Справка за отазяване на предложенията и становищата 

 

Срокът за провеждане на обществени консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове е 30 дни, считано от 15.11.2019г. до 16.12.2019г.

 

 


 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 17.07.2008 г. за условията и реда за атестиране на дипломатически служители

 

Проект на Наредбата

 

Мотиви

 

Частична Оценка

 

Становище

 

Справка

 

Общественото обсъждане по чл. 26 от Закона за нормативните актове се провежда в срок от 30 дни, считано от 01.08.2019 г. до 31.08. 2019 г.


ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ОТНОСНО ЖЕНИТЕ, МИРА И СИГУРНОСТТА

ДОКУМЕНТ 

 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи

Проектът цели подобряване на административното обслужване и намаляване на административната тежест при предоставянето на услуги по издаване и получаване на български лични документи в страната и чужбина.

Доклад

Решение на Министерски съвет

Становище на дирекция "Модерна администрация"

Частична предварителна оценка

Проект и Мотиви

Обществени консултации по Разпоредбата на чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

ДОКУМЕНТ


Осми доклад на Република България по Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените и приложения.

Срокът за коментари е 15 февруари на human.rights@mfa.bg

Доклад и приложения към доклада


Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален комитет по международно хуманитарно право в Р България

 

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален комитет по международно хуманитарно право в Р България

 

Доклад на Министерски съвет за създаване на Национален комитет по международно хуманитарно право в Р България

 

Предварителна частчна оценка на въздействието

 

Становище на Министерски съвет по оценката на въздействието

 


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Министерството на външните работи - срок за предложения и становища 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на публикуване (21.12.2018 г.)

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Министерството на външните работи

Доклад на министъра на външните работи

Предварителната частична оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията” в администрацията на Министерския съвет

Справка за отразяване на предложенията и становищата


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат - срок за предложения и становища 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на публикуване (23.11.2018 г.)

 

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат

Доклад на министъра на външните работи

Предварителната частична оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията” в администрацията на Министерския съвет

Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за отразяване на предложения, становища и възражения, получени при публикуването на интернет – страницата на Министерството на външните работи и на Портала за обществени консултации 


Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване относно регламентиране на приемното време за граждани в рамките на работното време на консулските служби

Доклад на министъра на външните работи 

Проект на постановление 

Частична предварителна оценка на въздействие 

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията"

Справка за отразяване на предложенията и становищата 


Проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат

Проект на постановление

Доклад на министъра на външните работи

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията"

Частична предварителна оценка на въздействие

Справка за отразяване на предложенията и становищата


Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим

Проект на постановление

Доклад на министъра на външните работи

Частична предварителна оценка на въздействие с отразени препоръки

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията"

Справка за отразяване на предложенията и становищата


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат

Проект на постановление

Доклад на министъра на външните работи

Частична предварителна оценка

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията"


Проект на постановление на МС за оказване на консулско съдействие и закрила от задграничните представителства на Република България на непредставени граждани на ЕС в трети държави

Проект на Постановление на МС за оказване на консулско съдействие и закрила от задграничните представителства на Република България на непредставени граждани на ЕС в трети държави

Доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище

Приложение към ПМС

Справка за отразяване на предложенията и становищата


 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат

Доклад до МС относно Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище

Справка за отразяване на становищата от обществените консултации


Проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа

Доклад до МС относно Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище към Частична предварителна оценка на въздействието

Справка за отразяване на предложенията и становищата


Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи

Проект на РМС за одобряване на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи

Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи

Доклад до МС относно Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище към Частична предварителна оценка на въздействието


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

Проект на ПМС за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

Доклад до МС относно Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

Становище към Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

Справка за отразяване на предложенията и становищата-Тарифа 3 и Тарифа 4


Проект на Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (ДВ, бр. 47 от 2000 г., доп. ДВ. бр. 30 от 2013г.)

Проект на РМС за одобряване на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове

Мотиви към Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове

Доклад до МС относно Проект на Решение за одобряване на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове

Становище към Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове

Справка за отразяване на предложенията и становищата


Проект на Инструкция за изменение на Инструкция № Із-207 от 2006 г. за прилагане на мерките по чл. 76а от Закона за българските документи за самоличност

Проект на инструкция

Мотиви към проект на инструкция


Проект на постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за условията и реда за издаване на дипломатически и служебни паспорти от Министерството на външните работи, приета с Постановление № 29 на Министерския съвет от 03.02.2014 г.

Проект на ПМС за изменение на Наредбата за условията и реда за издаване на дипломатически и служебни паспорти от МВнР

Мотиви към Проект на ПМС за изменение на Наредбата за условията и реда за издаване на дипломатически и служебни паспорти от МВнР

Доклад до МС относно Проект на ПМС за изменение на Наредбата за условията и реда за издаване на дипломатически и служебни паспорти от МВнР

Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на нормативен акт

Становище към Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на нормативен акт


Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с ПМС № 252 от 30.11.2000 г.

Проект на Постановление на Министерски съвет относно допълнение на Наредбата за дългосрочни комадировки в чужбина, приета с ПМС № 252 от 30.11.2000 г.

Доклад до МС относно Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с ПМС № 252 от 30.11.2000 г.

Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на нормативен акт

Становище към Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на нормативен акт


Проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на външните работи, приет с ПМС № 202 от 2013 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на външните работи, приет с Постановление № 202 на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г.)

Доклад до МС относно проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на МВнР, приет с ПМС № 202 от 2013 г.

Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на нормативен акт

Становище към Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на нормативен акт

Справка за отразяване на предложенията и становищата, получени при проведените обществени консултации по реда на чл. 26 от ЗНА


Проект на ПМС за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с ПМС № 188 от 2008 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с ПМС № 188 от 2008 г.

Доклад до МС относно проект на ПМС за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с ПМС № 188 от 2008 г.

Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на нормативен акт

Становище към Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на нормативен акт


Проект на Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

Проект на Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

Мотиви към проект на Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

Доклад относно проект на Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол


Доклад от министъра на външните работи по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Доклад от министъра на външните работи по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет


Проект на Постановление на Министерския съвет за  изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проект на Постановление на Министерския съвет за  изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет


Доклад от министъра на външните работи по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат

Доклад от министъра на външните работи по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат


Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България

(обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г., бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 21 и 44 от 2012 г., бр. 16, 23, 52, 68, 70 и 108 от 2013 г. и бр. 53 от 2014 г., бр.14, 79 и 80 от 2015 г.)

Проект на закон

Мотиви към законопроект

Проект на Доклад до МС


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 15.09.1999 г. за митническото оформяне на стоки, внасяни и изнасяни от дипломатически представителства, консулства, представителства на международни организации и от членовете на техния персонал (обн., ДВ, бр. 85 от 1999 г., изм. и доп., бр. 49 от 2005 г., бр. 59 от 2005 г., изм., бр. 67 от 2006 г.), придружена с мотиви.

Наредба

Мотиви


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-14 от 27.09.2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал (обн., ДВ, бр. 82 от 2006 г., изм. и доп., бр. 23 от 2007г. и бр. 63 от 2009 г.), ведно с мотиви.

Наредба

Мотиви


Проект на ПМС за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МВнР за 2016 г. и проект на РМС за възлагане на министъра на външните работи да сключи договор за покупка в полза на държава на 29/48 ид.части от имот с административен адрес: гр.София, бул.”Джеймс Баучер” № 58 и за предоставянето му безвъзмездно за управление на Министерство на външните работи

Проект на ПМС за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МВнР за 2016 г. и проект на РМС за възлагане на министъра на външните работи да сключи договор за покупка в полза на държава на 29/48 ид.части от имот с административен адрес: гр.София, бул.”Джеймс Баучер” № 58 и за предоставянето му безвъзмездно за управление на Министерство на външните работи


Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2016 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2016 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация