Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Актуално

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат - срок за предложения и становища 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на публикуване (23.11.2018 г.)

 

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат

Доклад на министъра на външните работи

Предварителната частична оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията” в администрацията на Министерския съвет

 

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване относно регламентиране на приемното време за граждани в рамките на работното време на консулските служби

Доклад на министъра на външните работи 

Проект на постановление 

Частична предварителна оценка на въздействие 

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията"

Проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат

Проект на постановление

Доклад на министъра на външните работи

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията"

Частична предварителна оценка на въздействие

Справка за отразяване на предложенията и становищата

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим

Проект на постановление

Доклад на министъра на външните работи

Частична предварителна оценка на въздействие с отразени препоръки

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията"

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат

Проект на постановление

Доклад на министъра на външните работи

Частична предварителна оценка

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията"

Проект на постановление на МС за оказване на консулско съдействие и закрила от задграничните представителства на Република България на непредставени граждани на ЕС в трети държави

Проект на Постановление на МС за оказване на консулско съдействие и закрила от задграничните представителства на Република България на непредставени граждани на ЕС в трети държави

Доклад

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище

Приложение към ПМС

Справка за отразяване на предложенията и становищата

VІ периодичен доклад по изпълнение на задълженията по международния пакт за икономически, социални и културни права

VІ периодичен доклад на Р България по Международния пакт за икономически, социални и културни права.

Приложения към доклада.

Срокът за бележки и коментари е 2 февруари 2018 г., като те могат да бъдат адресирани на следната ел.поща: [email protected]

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат

Доклад до МС относно Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище

Справка за отразяване на становищата от обществените консултации

Проект на закона за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана

Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана

 Мотиви към закона за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана

Оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията” към МС

Проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа

Доклад до МС относно Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище към Частична предварителна оценка на въздействието

Справка за отразяване на предложенията и становищата

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи

Проект на РМС за одобряване на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи

Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи

Доклад до МС относно Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище към Частична предварителна оценка на въздействието

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

Проект на ПМС за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

Доклад до МС относно Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

Становище към Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

Справка за отразяване на предложенията и становищата-Тарифа 3 и Тарифа 4

Проект на Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (ДВ, бр. 47 от 2000 г., доп. ДВ. бр. 30 от 2013г.)

Проект на РМС за одобряване на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове

Мотиви към Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове

Доклад до МС относно Проект на Решение за одобряване на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове

Становище към Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове

Справка за отразяване на предложенията и становищата

Проект на Инструкция за изменение на Инструкция № Із-207 от 2006 г. за прилагане на мерките по чл. 76а от Закона за българските документи за самоличност

Проект на инструкция

Мотиви към проект на инструкция

Проект на постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за условията и реда за издаване на дипломатически и служебни паспорти от Министерството на външните работи, приета с Постановление № 29 на Министерския съвет от 03.02.2014 г.

Проект на ПМС за изменение на Наредбата за условията и реда за издаване на дипломатически и служебни паспорти от МВнР

Мотиви към Проект на ПМС за изменение на Наредбата за условията и реда за издаване на дипломатически и служебни паспорти от МВнР

Доклад до МС относно Проект на ПМС за изменение на Наредбата за условията и реда за издаване на дипломатически и служебни паспорти от МВнР

Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на нормативен акт

Становище към Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на нормативен акт

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с ПМС № 252 от 30.11.2000 г.

Проект на Постановление на Министерски съвет относно допълнение на Наредбата за дългосрочни комадировки в чужбина, приета с ПМС № 252 от 30.11.2000 г.

Доклад до МС относно Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с ПМС № 252 от 30.11.2000 г.

Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на нормативен акт

Становище към Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на нормативен акт

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на външните работи, приет с ПМС № 202 от 2013 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на външните работи, приет с Постановление № 202 на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г.)

Доклад до МС относно проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на МВнР, приет с ПМС № 202 от 2013 г.

Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на нормативен акт

Становище към Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на нормативен акт

Справка за отразяване на предложенията и становищата, получени при проведените обществени консултации по реда на чл. 26 от ЗНА

Проект на ПМС за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с ПМС № 188 от 2008 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с ПМС № 188 от 2008 г.

Доклад до МС относно проект на ПМС за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с ПМС № 188 от 2008 г.

Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на нормативен акт

Становище към Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на нормативен акт

Проект на Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

Проект на Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

Мотиви към проект на Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

Доклад относно проект на Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

ІV национален доклад по изпълнение на задълженията по Международния пакт за граждански и политически права

ІV национален доклад по изпълнение на задълженията по Международния пакт за граждански и политически права

Срокът за бележки и коментари е 28 октомври 2016 г., като те могат да бъдат адресирани на следната ел.поща: [email protected]

Доклад от министъра на външните работи по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Доклад от министъра на външните работи по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проект на Постановление на Министерския съвет за  изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проект на Постановление на Министерския съвет за  изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Доклад от министъра на външните работи по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат

Доклад от министъра на външните работи по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България

(обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г., бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 21 и 44 от 2012 г., бр. 16, 23, 52, 68, 70 и 108 от 2013 г. и бр. 53 от 2014 г., бр.14, 79 и 80 от 2015 г.)

Проект на закон

Мотиви към законопроект

Проект на Доклад до МС

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 15.09.1999 г. за митническото оформяне на стоки, внасяни и изнасяни от дипломатически представителства, консулства, представителства на международни организации и от членовете на техния персонал (обн., ДВ, бр. 85 от 1999 г., изм. и доп., бр. 49 от 2005 г., бр. 59 от 2005 г., изм., бр. 67 от 2006 г.), придружена с мотиви.

Наредба

Мотиви

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-14 от 27.09.2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал (обн., ДВ, бр. 82 от 2006 г., изм. и доп., бр. 23 от 2007г. и бр. 63 от 2009 г.), ведно с мотиви.

Наредба

Мотиви

Проект на ПМС за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МВнР за 2016 г. и проект на РМС за възлагане на министъра на външните работи да сключи договор за покупка в полза на държава на 29/48 ид.части от имот с административен адрес: гр.София, бул.”Джеймс Баучер” № 58 и за предоставянето му безвъзмездно за управление на Министерство на външните работи

Проект на ПМС за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МВнР за 2016 г. и проект на РМС за възлагане на министъра на външните работи да сключи договор за покупка в полза на държава на 29/48 ид.части от имот с административен адрес: гр.София, бул.”Джеймс Баучер” № 58 и за предоставянето му безвъзмездно за управление на Министерство на външните работи

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2016 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2016 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация