Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Миграция и убежище

Приоритет за България е участието на страната ни в усилията на международната общност за намирането на дългосрочни и трайни решения на миграционната и бежанска криза. Те могат да бъдат постигнати единствено чрез съвместни усилия и международно сътрудничество в дух на разбирателство и конструктивен диалог с всички заинтересовани страни и солидарност в рамките на международната общност. Тези решения следва да бъдат съобразени с националния контекст, да се провеждат при пълно спазване на международното право в областта на правата на човека и международното бежанско право и да бъдат ръководени от основните хуманитарни принципи.

България обръща сериозно внимание на дългосрочните аспекти на проблема, в т.ч. процесите на интеграция на лицата с предоставено убежище или международна закрила, като политиката в тази област се провежда съгласно Националната стратегия по миграция 2021-2025.

За осъществяване на приоритетите си по линия на многостранното сътрудничество по въпросите на миграцията и бежанците България сътрудничи с ред международни органи/организации в тази област, сред които водещи са Върховният комисар на ООН за бежанците и Международната организация по миграция.

  • Върховен комисар на ООН за бежанците (ВКБООН)

Върховния комисар за бежанците на ООН(ВКБООН/UNHCR) е създаден  през 1950 г. като Агенция на ООН, която ръководи и координира дейностите за международна закрила и социално подпомагане на бежанците. ВКБООН има за цел да защитава правата и живота, да осигурява възможността за упражняване правото на убежище на бежанците и да подпомага намирането на решения за завръщане в собствената им страна или установяване в друга. ВКБООН е два пъти носител на Нобелова награда за мир - 1954 г. и 1981 г. Наброява около 8000 души местен и международен персонал в повече от 125 държави.

Приоритетни за България направления на дейността на ВКБООН са намирането на практически механизми за споделяне на международната отговорност и разпределение на тежестта за прием и настаняване на бежанците; ангажиране на цялото общество към проблемите на бежанците; създаване на условия за репатриране, реинтеграция посредством преодоляване на първопричините на мащабните бежански потоци. На национално ниво, в изпълнение Споразумението за сътрудничество на България с Организацията, специално внимание се отделя на подобряването на  процедурите по  повишаване на административния капацитет и мониторинг на процеса на предоставяне на закрила по Закона за убежището и бежанците (2002 г.), осигуряването на достъп до територията на България, както и върху качеството на процедурите за определяне на статут на бежанец и защитата срещу експулсиране/връщане на търсещия закрила в страна, която не е сигурна за него. ВКБООН оценява високо сътрудничеството си с българските власти и в частност с Държавната агенция за бежанците (ДАБ) - през 2017 г. Регионалният представител на ВКБООН връчи на Председателя на ДАБ плакет за отлично сътрудничество и ползотворно партньорство.

  • Международна организация по миграция (МОМ/IOM)

Международната организация по миграция (МОМ/IOM) е основана през 1951 г. и вече над 65 години е водеща междуправителствена организация в областта на миграцията. От 2016 г. МОМ е включена в системата на ООН като „свързана организация” (related organization) и понастоящем в нея членуват 169 държави. Работата на МОМ е посветена на насърчаването на системното и хуманно управление на миграцията, международното сътрудничество по въпросите на миграцията, оказване на хуманитарна помощ на мигранти в нужда, включително на бежанци и вътрешно разселени лица. Оказва съдействие за намирането на практически решения на миграционните проблеми, в т. ч. доброволното връщане.

България отдава приоритетно значение на дейности и програми на МОМ, насочени към намирането на трайни решения на съвременните миграционни предизвикателства посредством постигането на оптимален баланс между спазването на принципите на свободно движение на хора, контролирането на нередовната миграция и защитата на правата на мигрантите. Сътрудничеството на България с МОМ на национално ниво се реализира въз основа на сключено през 2003 г. споразумение и включва три основни направления: реинтеграция на жертви на трафика на хора, както и на завърнали се български емигранти; доброволно връщане и подпомагане на повторната интеграция на мигрантите в родните им държави; управление на трудовата миграция - развитие на форми на заетост, краткосрочна трудова заетост. Засиленият миграционен натиск през 2013 г. към територията на България доведе до засилване на сътрудничеството с МОМ, която предостави значима експертна и техническа подкрепа на страната ни.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация