Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Приключил проект по договор за БФП № 812108-46/08.08.2019 г.

 

 

ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“

2014-2020

 

 

 

 

 

 

Министерството на външните работи изпълни успешно договор № 812108-46/08.08.2019 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект с наименование „Развитие, осъвременяване и надграждане на Националната визова информационна система“, финансиран по линия на договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП) № 812108-46/08.08.2019 г. (номер на договор за БФП в ИСУН BG65ISNP001-1.002-0002-C07/12.08.2019 г.) в рамките на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз.

 

Проектът е реализиран в рамките на Специфична цел 1 „Подкрепа за обща визова политика“, Национална цел 1 „Национален капацитет“ от Националната програма по ФВС 2014-2020.

 

По линия на проекта  са изпълнени успешно следните дейности в периода 12.08.2019-30.04.2024 г.:

 1. Управление, изпълнение и контрол на проекта.
 2. Анализ, оценка и изготвяне на концепция за развитие на Националната визова информационна система (НВИС).
 3. Технологично и функционално надграждане на НВИС и свързване с други системи.
 4. Обновяване на техническото и системното осигуряване на НВИС.
 5. Информация и публичност на проекта.

 

По проекта е осъществено мащабно модернизиране и развитие на програмното и техническото осигуряване на НВИС в съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и осигуряване на непрекъсната връзка на системата с Визовата информационна система на Европейския съюз (ВИС на ЕС) и системата за обмен на информация за консулско сътрудничество и консултация на визи (VIS Mail).

 

Целевите групи, към които бе насочен проектът, обхванаха:

 • Служители на МВнР – Централно управление;
 • Служители в консулските представителства на Република България зад граница;
 • Служители на дирекция „Миграция“ – МВР и ГД „Гранична полиция“ – МВР;
 • Служители на ДАБ при МС;
 • Служители на ДАНС;
 • Граждани на ЕС;
 • Граждани, подаващи заявления за получаване на виза и преминаващи през външните граници на Република България.

 

Всички заложени по проекта индикатори са постигнати в цялост, в т.ч.:

 • Модернизирана и развита НВИС в съответствие с технологичното равнище на ВИС на ЕС – 1 бр.
 • Въведен VIS Mail – 1 бр.
 • Намален брой откази на НВИС в консулските служби – 61 бр.
 • Брой изградени интерфейси с външни системи – 4 бр.
 • Брой структури с изграден механизъм за осигуряване на достъп до данните на ВИС на ЕС – 7 бр.

 

Изпълнението на дейностите от проекта допринесе за постигане на следните резултати:

 • Модернизирана Национална визова информационна система до съвременно технологично ниво, отговаряща напълно на стандартите на държавите – членки на Шенген;
 • Осигурено непрекъснато и безпроблемно функциониране на НВИС;
 • Осигурена непрекъсната връзка с ВИС на ЕС и VIS Mail;
 • Осигурена възможност за постоянен обмен на информация между системите;
 • Осигурено пълно въвеждане и функциониране на ВИС, включително фаза 2 на VIS Mail;
 • Осигурена свързаност и обмен на ВИС с всички консулски представителства на Република България по целия свят;
 • Непрекъснатост и ефективно функциониране на НВИС;
 • Създадена възможност за свързване на НВИС с други съществуващи и/или изграждащи се системи в областта на визите и граничния контрол;
 • Изграден механизъм за осигуряване на достъп до данните на ВИС на ЕС за ГДГП на МВР, на дирекция „Миграция“ на МВР, Главна дирекция „Национална полиция“, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, областните дирекции на МВР, Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция за бежанците към МС и други органи, компетентни за предотвратяването, разкриването и разследването на терористични действия и престъпления.

 

Проектът е на стойност 11 642 909,25 лв., от които приносът от ЕС и национално съфинансиране възлиза на 5 474 720,19 лв., а приносът от собствено финансиране – 6 168 189,06 лв.

 

 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на фонд „Вътрешна сигурност“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерството на външните работи и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация