Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Достъп до обществена информация

Предпоставките и правилата за достъп до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация, наричан по-долу за краткост ЗДОИ.

Съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ: “Обществената информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.”

Видовете обществена информация

  • Официална: “Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия” (чл. 10 от ЗДОИ);
  • Служебна: “Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации” (чл. 11 от ЗДОИ).

Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл. 7 от ЗДОИ: “Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация от обществения сектор, освен когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.”

ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него не може да се получи, когато става дума за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Националния архивен фонд на Република България (чл. 8 от ЗДОИ)

 

„Вътрешните правила за условията и реда за работа по Закона за достъп до обществена информация в Министерството на външните работи“, можете да изтеглите от ТУК 

Заявленията за достъп до обществена информация се подават на адрес: гр. София, п.к. 1040,  улица "Александър Жендов" № 2; Приемна на МВнР; Телефон: +359 2 948 2018, всеки работен ден от 9.30 до 17.30 ч.

Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на следните адреси на електронната поща: [email protected], [email protected], чрез платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в от ЗДОИ или чрез системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

Заявление за достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация можете да изтеглите от ТУК. (Заявлението трябва да съдържа задължителните реквизити, съгласно чл.25, ал.1, т.1, 2 и 4 от ЗДОИ: трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя; описание на исканата информация и адреса за кореспонденция със заявителя).

Такси

Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане в касата или по сметка на МВнР на определените разходи, съгласно Наредба №H-1 от 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация на министъра на финансите (обн., ДВ бр. 22 от 2022 г.) 

Предоставяне на достъп до обществена информация (Идентификатор 2)

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация