Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Приключил проект по договор за БФП № 812108-44/08.08.2019 г.

 

ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“

Инструмент за финансово подпомагане за външните граници и визите

 

 

 

 

Министерството на външните работи приключи успешно договор № 812108-44/08.08.2019 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект с наименование „Повишаване на квалификацията на консулските служители и служителите от ЦУ на МВнР“, финансиран по линия на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) в рамките на Националната програма (НП) на Република България за подпомагане от ФВС за програмен период 2014 – 2020.

Проектът бе изпълнен в рамките на Специфична цел 1 „Подкрепа за обща визова политика“, Национална цел 2 „Достижения на правото на ЕС“ от НП по ФВС 2014-2020.

По линия на горецитирания проект бяха постигнати две специфични и една оперативна цел, както следва:

 • Специфична цел 1: подпомагане на общата визова политика на ЕС с цел улесняване на законното пътуване, предоставяне на висококачествено обслужване на кандидатите за виза, осигуряване на равно третиране на гражданите на трети държави и справяне с незаконната имиграция;
 • Специфична цел 2: обезпечаване на правилното и еднакво прилагане на достиженията на правото на Съюза в областта на граничния контрол и визите в отговор на установени слабости на равнището на Съюза, както са показани от резултатите, постигнати в рамките на механизма за оценка и наблюдение на Шенген;
 • Оперативна цел: осигуряване на ефикасно и еднакво прилагане на достиженията на правото на Съюза относно границите и визите, включително ефективното функциониране на механизма за оценка и наблюдение на Шенген.

Проектът бе насочен към повишаване на квалификацията, административния и експертен капацитет в областта на визовата политика и законодателство на ЕС и Шенген на консулски служители, командировани в българските задгранични представителства в чужбина, както и на длъжностни лица от централната администрация на Министерството на външните работи.

В контекста на така заложената задача за повишаване на професионалната квалификация и увеличаване на практическия опит и теоретични знания на българските консулски служители и служители на МВнР на Република България за ефикасното и хармонизирано прилагане на правните инструменти и политики на ЕС по визовите въпроси бяха изпълнени следните специфични дейности:

 1. Провеждане на учебни курсове за консулски служители и служители на МВнР в областта на визовото законодателство и практика;
 2. Обучение на обучители в областта на визовото законодателство и визовата практика;
 3. Провеждане на проучвателни посещения в консулските служби в трети страни на държави - членки от Шенгенското пространство;
 4. Информация и публичност.

Целевите групи, към които бе насочен проекта, обхванаха:

 • Служители на МВнР – Централно управление;
 • Служители в консулските служби на Република България на задграничните представителства.

Всички заложени по проекта индикатори бяха постигнати в цялост, в т.ч.:

 • обучен персонал по въпросите на общата визова политика с помощта на фонда;
 • проведени учебни часове;
 • проведени учебни курсове в областта на визовото законодателство и визовата практика;
 • проведени проучвателни посещения в консулските служби на различни държави членки от Шенгенското пространство в трети страни;
 • обучени обучители.

Изпълнението на дейностите от проекта е планирано да доведе до постигане на следните резултати:

 • Увеличаване на практическия опит и знания на българските консулски служители за ефикасното прилагане на правните инструменти на ЕС в областта на сигурността на външните граници на ЕС, еднакво прилагане на достиженията на правото от Шенген, хармонизиране на практиките по визови въпроси, по-добро консулско присъствие и повишаване на качеството на обслужване на кандидатите за визи при спазване на основните свободи и правата на човека.
 • Повишаване на капацитета на консулските служители чрез учебни посещения в консулските служби на трети държави, курсове за обучение, включително обучение на обучители и обмен на най-добри практики.

Общата стойност на проекта възлиза на 635 635,00 лв., от които принос от ЕС – 476 726,25 лв., и принос от национални средства – 158 908,75 лв.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация