Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Издаване на български лични документи и временни документи за пътуване

Приемане и обработване на заявления за български лични документи (БЛД) и предаване на готови такива на български граждани в чужбина:• Лична карта• Паспорт• Свидетелство за управление на МПС (Идентификатор 2365):

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/2487

Българските граждани, пребиваващи в чужбина, при спазване на съответните законови изисквания, имат възможност да подават заявление за издаване на български лични документи в съответните консулски служби, както и по електронен път чрез Автоматизираната информационна система (АИС) за електронни услуги на Министерство на външните работи, когато са налице изискванията на чл. 18а от Закона за българските лични документи.

Подаване на заявления чрез АИС на МВнР

Заявление за издаване на български лични документи от български граждани, пребиваващи в чужбина, може да се подава и по електронен път чрез АИС на Министерство на външните работи, когато:

 1. на лицето е издаден български личен документ по заявление, подадено лично до 59 месеца преди датата на подаване на заявление за нов документ;
 2. лицето притежава валидно квалифицирано удостоверение за електронен подпис или валидно удостоверение за електронна идентичност, освен когато заявлението е подадено чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на външните работи;
 3. на лицето са снети необходимите биометричните данни.

При подаване на заявлението по електронен път лицето го подписва с квалифициран електронен подпис. Допуска се подаване на заявление и без подписване с квалифициран електронен подпис, ако при подаването лицето се идентифицира по реда на Закона за електронната идентификация или подава заявлението чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на външните работи, в която прикачва копие на валидния български личен документ, чиято подмяна желае.

Не се допуска подаване на заявление за издаване на български личен документ по електронен път при промяна на единния граждански номер (личния номер или личния номер на чужденец), пола, гражданството или при настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето.

Допуска се подаване на заявление за издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство по електронен път в случаите на промяна на името, ако на лицето вече е била издадена лична карта с промененото име.

Важно! Когато заявлението за издаване на български личен документ е подадено по електронен път, документът се получава лично, като връчването става само след като самоличността на получателя бъде установена еднозначно и документът, чиято подмяна се иска, бъде върнат.

Подаване на заявления чрез консулските служби

Видове

На българските граждани, пребиваващи в чужбина, могат да се издават следните видове български лични документи:

 • Паспорт
 • Лична карта
 • Свидетелство за управление на МПС (СУМПС)
 • Временен паспорт

Срокове за издаване от МВР

Вид документ

Обикновена услуга

Бърза услуга

Паспорт

   до 45 дни

до 30 дни

Лична карта 

   до 45 дни

до 30 дни

Свидетелство за управление на моторно превозно средство (СУМПС) – само за подмяна

   до 75 дни

 

 

 

 

Внимание!
Посочените срокове за издаване на БЛД се отнасят за издаването им от органите на Министерство на вътрешните работи (МВР) на територията на страната. В  този срок не е включено времето за доставка от МВР чрез Министерството на външните работи (МВнР) до дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина. Поради липсата на постоянен график на дипломатическите куриери, за по-бързото последващо изпращане и получаване на новоиздадени БЛД от българските граждани в чужбина, същите могат да се ползват услугите на DHL, когато услугата е  заплатена предварително.

Общи изисквания

Документите за извършване на услуги по приемане на заявление за издаване на български лични документи се подават лично, в рамките на приемното време на Консулската служба на посолството и след предварително запазване на час, когато конкретното посолство е въвело такова изискване.

Съгласно българското законодателство, всеки български гражданин има право да притежава само един валиден обикновен паспорт. Преди получаването на новия паспорт, от съответното лице се изисква предаването на стария паспорт за унищожаване в Консулска служба. При загубване или унищожаване на паспорта е необходимо да бъде представен документ от местната полиция, удостоверяващ факта на загубването, унищожаването или кражбата на документа.

Съгласно чл. 8, ал.2 от Закона за българските лични документи, „при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ лицето е длъжно в срок до три дни да декларира това в най-близкото структурно звено на Министерството на вътрешните работи или в дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина“. В тези случаи се подава заявление за издаване на нов паспорт, а при определени извънредни обстоятелства - временен паспорт за завръщане в Република България.

Документи на лица, ненавършили 18 години

За издаване на паспорт на лица, ненавършили 18 години, двамата родители полагат подписите си в присъствието на консулското длъжностно лице, съответно от един от родителите – при подаване на заявление за издаване на лична карта. Задължително се прилага и удостоверение за раждане на детето (оригинал или заверено копие).

Подпис само на един от родителите може да бъде  достатъчен само, когато се представи някой от следните документи:

 • Оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно от името на другия родител или пълномощно, заверено от българско консулско длъжностно лице в посолството. В случай че пълномощното е заверено от местен компетентен орган, то същото следва да е снабдено с превод на български език и при необходимост, легализирано. Пълномощното следва да съдържа заявено съгласие от страна на другия родител за издаване на паспорт и пътуване на детето в чужбина;
 • изрично решение на съда за отнемане на родителските права на отсъстващия родител;
 • съдебно решение или постановление, в което е записано, че може да бъде издаден паспорт на детето, без изричното съгласие на другия родител;
 • документ, удостоверяващ, че вторият родител е починал;
 • акт на български съд или на чуждестранен, потвърден от наш съд, че другият родител е в неизвестност.

Документи на лица под 14 години

В заявленията за документи на деца под 14-годишна възраст в полето за подпис не се полагат подписи нито на детето, нито на родителите.

Получаване на издадени български лични документи

Общи условия

Новоиздадените БЛД се получават лично от заявителя, а по изключение – от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, данните за което са вписани при подаване на заявлението. Това е необходимо да бъде вписано предварително в заявлението при попълването на съответната графа за получаване на документа.

Български личен документ може да бъде получен лично чрез използване на лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга, когато са изпълнени едновременно следните условия:

 1. заявлението за издаване на български личен документ е подадено лично в дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина, което предлага тази услуга;
 2. при подаването на заявлението е посочен адрес за получаване на новия документ на територията на държава, в която Република България има дипломатическо или консулско представителство или няма дипломатическо или консулско представителство, но има дипломатически отношения и е назначила акредитиран посланик;
 3. разходите за изпращане на новия документ от съответното дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина до заявения адрес, както и за връщането в дипломатическото или консулското представителство на подписан документ за получаването му са били платени при подаването на заявлението.

 

При получаване на новия документ е задължително да бъде върнат предходния документ за самоличност от същия вид, ако има такъв.

Задължение за връщане на стария паспорт

Паспортът с изтекъл срок следва да бъде върнат на ведомството, което го е издало в срок до три месеца.

Паспортът може да бъде задържан от неговия приносител и след изтичане срока на неговата валидност, ако същият представи на ведомството, издало документа, в рамките на предвидения тримесечен срок за връщане на паспорта с изтекъл срок, декларация за необходимостта от удостоверяване на положени в паспорта чужди визи или гранични печати. В този случай, след отпадане на декларираната необходимост, паспортът следва да бъде върнат в срок до три месеца.

Документи на малолетни, непълнолетни или поставени под запрещение лица

Документи на малолетни, непълнолетни или поставени под запрещение лица се получава от родител, настойник или попечител, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от родител, настойник или попечител пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.

Глоби и наказания

Старите документи (лична карта и паспорт) се обявяват за невалидни, което се отразява в системата на Министерството на вътрешните работи и не могат да бъдат използвани от лицата.

Българските лични документи са собственост на държавата. Гражданите, притежатели на паспорти, са длъжни да ги пазят от унищожаване, загубване или повреждане. На гражданите, които са загубили, повредили или унищожили паспорта си, се налага наказание глоби съобразно Административно-наказателните разпоредби на  Закона за българските лични документи

Наказания по ЗБЛД се налагат и при други конкретни случаи.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация