Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Проект по договор № 812108-11/09.02.2024

Министерството на външните работи сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) с рег. № 812108-11/09.02.2024 г. за изпълнение на проект № BG65BVPR001-2.001-0002 с наименование „Надграждане на свързаността между МВнР и задграничните представителства на България“, финансиран по процедура 3 с рег. № BG65BVPR001-2.001, Специфична цел 2 „Обща визова политика“ от Програмата на Република България по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика 2021-2027.

 

Проектът е насочен към надграждане на комуникационната свързаност и осигуряване на алтернативни комуникационни канали между Националния визов център (НВЦ) към Министерството на външните работи (МВнР) и задграничните представителства на Република България.

 

Проектът е със срок на изпълнение до 31.12.2029 г. и ще бъде изпълнен чрез постигането на две общи и една специфична цел.

 

Общите цели на проекта са определени съгласно чл. 3, параграф 2, буква б) и Приложение VII, буква в)(2) от Регламент 2021/1148 и включват:

 • подпомагане на общата визова политика с цел гарантиране на хармонизиран подход към издаването на визи и улесняване на законното пътуване, като в същото време се осигурява помощ за предотвратяване на миграционните рискове и рисковете за сигурността;
 • създаване, функциониране и поддръжка на широкомащабни информационни системи съгласно правото на Съюза в областта на общата визова политика, по-специално ВИС, включително оперативната съвместимост на тези широкомащабни информационни системи и тяхната комуникационна инфраструктура, както и действия за подобряване на качеството на данните и предоставянето на информация.

Специфичната цел на проекта е насочена към надграждане на комуникационната свързаност и изграждане на интегрирана гарантирана комуникационна връзка на консулските служби с Националния визов център към МВнР и осигуряване на алтернативни комуникационни канали.

 

В рамките на така заложената задача за следгаранционна поддръжка на НВИС с оглед подобряване на общата визова политика, консулско сътрудничество и консултации между централните визови органи на държавите - членки на ЕС, ще бъдат изпълнени следните дейности:

 1. Управление на проекта;
 2. Надграждане и осъвременяване на комуникационната свързаност между МВнР и задграничните представителства;
 3. Надграждане и осъвременяване на алтернативни сателитни връзки между МВнР и задгранични представителства;
 4. Осигуряване на видимост, прозрачност и комуникация по проекта.

 

Целевите групи, които обхваща проектът, са определени, както следва:

 • Системни администратори на НВИС;
 • Служители на МВнР – Централно управление;
 • Служители в консулските служби към задграничните представителства на Република България;
 • Служители на дирекция „Миграция“ – МВР и ГД „Гранична полиция“ – МВР;
 • Граждани на ЕС;
 • Граждани, подаващи заявления за получаване на виза и преминаващи през външните граници на Република България;
 • Служители на ДАБ при МС;
 • Служители на ДАНС.

 

Проектът представлява естествено продължение на дейностите от проект с наименование „Изграждане на защитени  и надеждни комуникационни връзки за нуждите на МВнР на Р България”, финансиран в рамките на договор за БФП № 812108-102/13.10.2016 г. по линия на ФВС 2014-2020. Запазена е тенденцията в рамките на всеки следващ проект да се мултиплицират успешно постигнатите резултати за надграждане на комуникационната свързаност и изграждане на интегрирана гарантирана комуникационна връзка на задграничните представителства с НВЦ и осигуряване на алтернативни комуникационни канали. Това предпоставя резултатите от успешната реализация на проекта да имат устойчив характер и след приключването на срока на изпълнение на настоящия проект.

 

Проектът е на стойност 8 613 304,61 лв., от които приносът от ЕС и национално съфинансиране възлиза на 4 353 744,14 лв., а приносът от собствено финансиране – 4 259 560,47 лв.

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ИУГВП, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерството на външните работи и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация