Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Глобални предизвикатества

  • Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)

Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) е независима организация на ЕС, създадена на 1 март 2007 г., със седалище във Виена. Тя има за цел да предостави на европейските институции и държавите членки на ЕС помощ и експертни становища в областта на основните права, при прилагане на правото на ЕС. Основната задача на Агенцията е да събира и разпространява обективна, надеждна и съпоставима информация относно състоянието на основните права в рамките на правото на ЕС във всички държави членки на Съюза. FRA е натоварена и с отговорността по повишаване на осведомеността на обществото за основните права чрез популяризиране на Хартата на основните права на ЕС.

Република България следи и участва в работата на Агенцията по въпросите на: борбата срещу расизма, ксенофобията и свързаната с тях нетърпимост и нетолерантност; достъпът до правосъдие, убежището, миграцията и границите; основаните на омраза престъпления, дискриминацията и насилието, основани на признаците по чл. 21 от Хартата; неприкосновеността на личния живот, защитата на личните данни; равенството между жените и мъжете; правата на хората с увреждания; правата на детето; както и предразсъдъците, нетолерантността и дискриминацията спрямо малцинствени групи.

 

  • Трети Комитет на ОС на ООН

Трети комитет на ОС на ООН – „Социални, хуманитарни и културни въпроси“, заседава ежегодно в Централата на ООН в Ню Йорк в периода октомври–ноември. Обсъжданията в Трети комитет включват както тематични проблеми, като напредъка на жените, защитата на децата, отношението към бежанците, елиминирането на расизма и расовата дискриминация, така и състоянието на правата на човека в отделни държави. Комитетът също разглежда важни проблеми в социалната сфера, свързани с младежта, застаряването, хората с увреждания, семейството, наказателното правосъдие, борбата с употребата на наркотици и т.н.

Предстоящата 74-а сесия на ОС на ООН е от особено значение по отношение правата на жените и правата на детето, предвид отбелязването на 40 години от приемането на Конвенцията за премахване на дискриминацията срещу жените, 30 години от приемането на Конвенцията за правата на детето, 25 години от приемането на Пекинската платформа за действие, 20 години от приемането на резолюция 1325 на СС на ООН и 5 години от приемането на „Целите за устойчиво развитие“.

От значение за България е осигуряване на външното измерение на политиката на защита на правата и свободите на човека в рамките на системата на ООН. Насърчаването на механизми, който сигнализират за системните им нарушения е от съществена важност за предотвратяването на кризи. Ефективната защита е възможна, когато международната общност има средства да противодейства и да предотвратява ескалации.

 

  • Бюро за демократични институции и права на човека на ОССЕ

Създадено през 1990 г. със седалище във Варшава, Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИПЧ/ODIHR) на ОССЕ е основната институция, отговаряща за дейността в областта на „човешкото измерение“ на ОССЕ. Мандатът на БДИПЧ включва насърчаване на демократичните изборни процеси чрез дългосрочно и краткосрочно наблюдение на избори в страните участнички и чрез конкретни програми за оказване на помощ в тази област; оказване практическа подкрепа за консолидиране на демократичните институции, включително чрез дългосрочни програми и целеви проекти за заздравяване на гражданското общество и за изграждане на административен капацитет.

 „Човешкото измерение“ на ОССЕ проследява изпълнението от държавите участнички в организацията на поетите от тях ангажименти в областта на насърчаване и защита на правата на човека и основните свободи, укрепване на демократичните институции, спазване на върховенство на закона, осигуряване на толерантност и защита от дискриминация, гарантиране свобода на словото, мирните събрания, свобода на религията и вярванията, както и други актуални проблеми на съвременното общество.

Срещата–преглед по „човешкото измерение“ представлява най-големия годишен форум по правата на човека в Европа, който събира на едно място представители на правителствата на държавите участнички в ОССЕ, НПО, правозащитници, международни експерти. 

България разглежда като значими въпроси в областта на „човешкото измерение” на ОССЕ защитата на правата на жените, противопоставянето на дискриминацията, престъпленията от омраза, проявите на агресивен расизъм, ксенофобия, антисемитизъм, утвърждаването на толерантността и диалога между етническите общности и културите.

ОССЕ/БДИПЧ организира мисии за наблюдение на избори, които се осъществяват на основата на разработена от него методология за наблюдение на изборния процес във всичките му аспекти; поддържа екип от експерти в тази област, както и база от данни за законодателството и добрите практики на държавите участнички.

 

  • Борба с антисемитизма

Борбата с антисемитизма, расизма и ксенофобията заема важно място сред приоритетите ни в областта на правата на човека. Израз на това е и решението на правителството от октомври 2017 г., с което се приема работната дефиниция за антисемитизъм на МАВХ и се определя национален координатор за борба с антисемитизма – заместник-министър на външните работи.

Противодействието на антисемитизма бе един от приоритетите на първото българското председателство на Съвета на ЕС, което допринесе темата днес да е видима в европейския дневен ред. България се включи активно в съгласуването и приемането на Декларацията на Съвета относно борбата с антисемитизма и разработването на общ подход по отношение на сигурността за по-добра защита на еврейските общности и институции в Европа от 6 декември 2018 г.

Политиката на българското правителство в тази област се осъществява в тясно сътрудничество с българската и международната еврейска общност. През ноември 2018 г. бе подписан Меморандум за сътрудничество между правителството на Република България, Организацията на евреите в България „Шалом“ и Световния еврейски конгрес. Споразумението предостави възможност за създаване на механизъм за редовни консултации и сътрудничество с цел обмен на информация, опит и добри практики в областта на предотвратяването и противодействието на антисемитизма и подобряването на сигурността на еврейската общност.

Меморандумът предвижда изготвянето и приемането на Национален план за борба с антисемитизма за периода 2019 – 2021 г.

През ноември 2018 г. България бе приета за пълноправен член на Международния алианс за възпоменание на Холокоста (МАВХ) – междуправителствена организация, в която членуват 32 държави и чиято цел е да осигури политическа и обществена подкрепа за изучаването, изследването и съхраняване на паметта на Холокоста на национално и международно равнище. Със своето членство страната ни поема твърд ангажимент за открити дебати и задълбочени изследвания по историята на Холокоста и за нулева толерантност към всякакви прояви на исторически ревизионизъм и антисемитизъм.

 

  • Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец

Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец (МДЧК/ЧП) се състои от Международния комитет на червения кръст (МКЧК), Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК/ЧП), както и 191 национални дружества на Червения кръст и Червения полумесец по света. Международното движение осъществява партньорство с правителствата на държавите, страни по Женевските конвенции от 1949 г. и Допълнителните протоколи към тях. МДЧК/ЧП действа само в мирно време – координира и управлява хуманитарното подпомагане при природни и технологични бедствия, подпомага националните дружества на ЧК и ЧП за развиване на техния капацитет и програми в здравната и социалната сфера. МКЧК има мандат за развиване и популяризиране на международното хуманитарно право и ръководи хуманитарната помощ по време на конфликт. България е 19-ата държава в света, учредила през 1878 г. свое национално дружество на Червения кръст. Българският червен кръст действа въз основа на Закона за БЧК и има спомагателна роля към държавата в хуманитарната сфера, при оказване на помощ при бедствия, за разпространение на международното хуманитарно право, развиване на социални и здравни програми и др.

Доброволните хуманитарни ангажименти, които България като страна член на ЕС е поела по линия на МДЧК/ЧП, са свързани с насърчаване спазването и популяризирането на международното хуманитарно право, насърчаване на прилагането на основни принципи на международното червенокръстко движение и Международния наказателен съд, против сексуалното насилие по време на въоръжен конфликт или бедствия и други извънредни ситуации. Българското правителство подкрепя апелите на МКЧК за оказване на спешна хуманитарна помощ за пострадалото население в различни точки на света

БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА

БОРБА С ТЕРОРИЗМА

МИГРАЦИЯ И УБЕЖИЩЕ

КОНТРОЛ НА ВЪОРЪЖЕНИЯТА

КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ И ОКОЛНА СРЕДА

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация