Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Права на човека

Гарантирането правата на личността, нейното достойнство, благоденствие и сигурност е сред основните цели на външната политика на Република България. България е страна по основните универсални международни договори на ООН в областта на правата на човека и по най-важните конвенции, приети в рамките на Съвета на Европа. Тя е активен участник в дейностите на ЕС в тази сфера в международен план и в трети страни, както и в рамките на човешкото измерение на ОССЕ.

Националните приоритетни теми на външната политика на Република България в правозащитната област са утвърдени от Националния координационен механизъм по правата на човека, както следва:

  • Защита правата на детето;
  • Развитие на равнопоставеността на половете и овластяване на жените;
  • Запазване и развиване на историческата за българското общество традиция на етническа и религиозна толерантност;
  • Защита и грижа за правата на хората с увреждания и лицата в неравностойно положение;
  • Защита правата на мигранти и бежанци;
  • Повишаване ефективността на националното законодателство и практиките на националните институции в областта на правата на човека.

 

  • Национален координационен механизъм по правата на човека

Националният координационен механизъм по правата на човека (НКМПЧ) е създаден с Решение 796/19.12.2013 г. на Министерския съвет, като резултат от необходимостта за предприемане на конкретни стъпки към подобряване на координацията между държавните органи и независимите институции, занимаващи се с различни аспекти на правата на човека. Основните приоритетни области в неговата дейност са насочени към разпределяне между държавните органи и институции изпълнението на задълженията, свързани с постоянния диалог и периодичните национални доклади пред международните контролни и мониторингови механизми по правата на човека; обсъждане целесъобразността от присъединяването на Република България към международни договори в областта на правата на човека; предлагане инициирането на законодателни промени, в областта на правата на човека, както и към предлагане на мерки за подобряване на положението по правата на човека в страната.

Доклад за работата на Националния координационен механизъм по правата на човека през 2019 г.

Доклад за работата на Националния координационен механизъм по правата на човека през 2018 г.

 

  • Доклад „Преглед и оценка на съответствието на българското законодателство и националните мерки за прилагане на международното хуманитарно право"

Националният комитет по международно хуманитарно право (НК/МХП) прие неприсъствено първия доклад „Преглед и оценка на съответствието на българското законодателство и националните мерки за прилагане на международното хуманитарно право“. Докладът е изготвен от експертна работна група, включваща представители на компетентните национални институции, академичните среди, международни организации, неправителствени организации и независими експерти по международно хуманитарно право.

Докладът е разделен на отделни тематични направления като: закрила на хуманитарния и здравен персонал, оказване на медицински грижи при извънредни ситуации, включително природни бедствия, регламентирано използване на методите и средствата за водене на конфликт, закрила на културните ценности, опазване на околната среда и други.

Този първи доклад представлява актуален обобщен, цялостен преглед на съответствието на националното законодателство с международните ангажименти в областта на международното хуманитарно право и една добра основа за бъдеща работа в тази област, включително при изготвяне на национални позиции, представянето на доклади по изпълнението, предложения за присъединяване към национални инструменти и други. Докладът може да бъде използван от широк кръг лица – законодатели, експерти по международни отношения, юристи, военнослужещи, студенти и научни изследователи.

Председател на българския национален комитет е вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева и включва ресорните заместник-министри от компетентните министерства, Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, Държавната агенция за закрила на детето, както и на Българския червен кръст. Комитетът се учредява като консултативен орган към Министерски съвет, който ще координира усилията на отделните български ведомства и неправителствени организации и ще подпомага формирането на национални политики в областта. Национални комитети по международно хуманитарно право съществуват в 112 страни по света и в 20 от 28-те държави членки на ЕС. Те имат основната функция да подпомагат държавите-членки в изпълнението на Женевските конвенции от 1949 г. и Допълнителните протоколи към тях.

Преглед и оценка на съответствието на българското законодателство и националните мерки за прилагане на международното хуманитарно право

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация