Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Одитен комитет

Одитният комитет е независим консултативен орган към ръководителя на организацията (министъра на външните работи), осъществяващ наблюдение върху дейността на организацията, включително върху дейността на вътрешния одит, като не участва пряко в управлението и контрола на организацията и не носи управленска отговорност. Одитният комитет има за цел да подпомага ръководството на организацията по отношение на финансовото отчитане и вътрешния контрол и да спомага за осигуряването на независимост на вътрешния одит в организацията.

Одитният комитет в Министерството на външните работи (МВнР) е създаден м. декември 2020 г. на основание чл. 18 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Определянето на състава и дейността на Одитния комитет се извършват в съответствие с разпоредбите на Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор (Наредбата).

Одитният комитет в МВнР се състои от двама външни за министерството членове, като председател е вътрешен член – служител на МВнР.

След проведена процедура за подбор по реда на Наредбата, със Заповед № 95-00-719/13.12.2024 г. на министъра на външните работи е определен поименният състав на втория тригодишен мандат на Одитния комитет в МВнР, както следва:

 1. Тихомир Стойчев – заместник-министър и вътрешен член;
 2. Цветослав Миков – външен член;
 3. Любомир Малчев – външен член.

Предстои определяне на нов вътрешен член, поради назначаването на г-н Стойчев за посланик в посолството на Република България в Лондон, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Одитният комитет има следни правомощия и задължения, регламентирани в Наредбата и Закона за вътрешния одит в публичния сектор:

 • право на свободен достъп до министъра на външните работи и до директора на дирекция „Вътрешен одит“;
 • изготвя статут, който се подписва от министъра на външните работи и председателя на Одитния комитет и приема правила за дейността си, които се предоставят за сведение на министъра на външните работи;
 • изготвя становища и ги предоставя на министъра на външните работи;
 • съгласува статута и числеността на дирекция „Вътрешен одит“, стратегическите и годишните планове за дейността по вътрешен одит;
 • разглежда и приема с решение доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол и годишния доклад за дейността по вътрешен одит;
 • запознава се при необходимост и дава становища по одитните доклади за извършени одитни ангажименти и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния одит;
 • наблюдава процеса по управление на риска в МВнР и дава становища с препоръки за подобряването му;
 • може да изисква от министъра на външните работи документи, свързани с управлението на риска, включително риск регистри, стратегии и правила за управление на риска и др.;
 • наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в МВнР и дава становища с препоръки за подобряването им;
 • наблюдава процесите на финансово отчитане в МВнР и дава становища с препоръки за подобряването им;
 • осъществява взаимодействие с външните одитори.

Заседава най-малко веднъж на два месеца, когато присъстват повече от половината от неговите членове.

Членовете на Одитния комитет нямат право да разгласяват сведения и факти, станали им известни при и/или по повод на осъществяваната от тях дейност, освен в предвидените от закона случаи.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация