Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Чехия

Последна актуализация 05 Януари 2024Дипломатически представителства

Индекс на риска

Ниво 2: Повишено внимание (осведомете се подробно за актуалната обстановка в страната)

2

Моля изберете вида на вашия паспорт

Обикновен паспорт: не е необходима виза

Дипломатически паспорт: не е необходима виза

Служебен паспорт: не е необходима виза

Чешка република

Посолство на Република България в Прага, Чешката република
Адрес: Praha 1, ul. Krakovska 6
Тел.: +420 222 212 011; +420 222 211 258
Факс: +420 222 211 728
Телефон за спешни случаи в извънработно време, когато е налице риск за живота или здравето на гражданите: + 420 774 790 991
Работно време: от 08.00 ч. до 16.30 ч.
E-mail: [email protected]; [email protected]
Консулска служба – приемно време:
От 08.30 ч. до 11.30 ч. и от 14.00 ч. до 15.00 часа всеки работен ден.

Посолство на Чешката република в София, Република България
Адрес: ул. "Г. С. Раковски" № 100, 1000 София
Телефон: +359 2 948 68 00
Факс: +259 2 948 68 18
E-mail: [email protected] 
Website: www.mzv.cz/sofia

Почетни консули на Чешката република в Република България
г-жа Зденка Боевова, е почетен генерален консул в Почетното генерално консулство на Чешката република в Република България със седалище в гр. Варна и с консулски окръг, включващ областите Добрич, Варна и Бургас
Адрес: 9002 Варна, ул. ”Цани Гинчев” № 24
телефон: +359 526 417 75
е-mail: [email protected]
Web site: www.mzv.cz/sofia

г-н Иван Соколов, почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Чешката република в Република България със седалище в гр. Пловдив и с консулски окръг, обхващащ територията на област Пловдив
Адрес: 4000 Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител“ № 37
Международен панаир Пловдив, ет. 3
Tел.: +359 889 005 000
приемни часове: понеделник и сряда от 10:00 до 12:00 часа
E-mail: [email protected]

Обща информация

Ниво на сигурност:
Нивото на престъпността в страната е ниско. Независимо от това, на местата с голямо струпване на туристи или групи хора - гарите и площадите в големите градове, около хотели и в градския транспорт, има опасност от джебчийски кражби. Не са редки случаите на прекомерно завишени сметки при таксиметров транспорт.

Митнически изисквания:
Пътуващите за Чехия следва да се съобразяват с митническите закони на страната.
За повече информация може да посетите сайта на Министерството на финансите и този на Агенция „Митници”.

Здравеопазване:
Препоръчваме на всички български граждани, които предприемат пътуване до Чешката република, да притежават Европейска здравноосигурителна карта.
Без наличието на здравноосигурителна карта всяко посещение в медицинско заведение се заплаща съгласно ценоразписа на съответното заведение.
Няма изисквания за задължителни ваксинации преди влизане в страната.
Няма данни за епидемии или други заразни болести

Движение по пътищата:

Важно: До 2 февруари 2024г. ще бъдат в сила гранични проверки на ГКПП на Словашката република с Чехия.


Актуална информация за цените на винетните стикери в Чешката република за моторни превозни средства до 3,5 тона е възможно да бъде открита на следния интернет сайт - https://e-vignette.cz/

За моторни превозни средства над 3,5 тона таксата се плаща под формата на електронно мито.
При пътуване с автомобил е необходимо да притежавате „Зелена карта“ и регистрационен талон на превозното средство.
След влезлите в сила на 12 февруари 2010 г. промени в Правилника за издаване на българските лични документи (чл. 34, ал. 1), българските консулски и дипломатически представителства в страните-членки на Европейския съюз не приемат заявления за издаване и подмяна на българско свидетелство за управление на моторно превозно средство (СУМПС) и контролен талон.
Български граждани, чието обичайно местопребиваване е на територията на Чешката република, могат да управляват моторно превозно средство с валидното си българско СУМПС. При изтичане на неговата валидност, кражба, загубване, унищожаване, отнемане от компетентните чешки власти, те следва да кандидатстват пред местните власти за получаване на чешки документ за управление на моторно превозно средство.
При установено нарушение и налагане на парична санкция, водачите на МПС са задължени да я платят на място. Ако считате, че сте глобени неправомерно, имате право да обжалвате. При решение във Ваша полза паричната сума ще Ви бъде възстановена.

Полезна информация за размера на глобите и наказанията при някои от най-често срещаните нарушения на Закона за движение по пътищата в Чешката република можете да прочетете ТУК.

Практически съвети:
Поради зачестилите случаи на измами от страна на некоректни посреднически фирми, препоръчваме на българските граждани, имащи интерес да извършват трудова дейност в Чехия, да се обръщат към специализираните агенции за наемане на работници на следните Интернет страници:
- www.mpsv.cz - Министерството на труда и социалната дейност на Чехия
- www.statnisprava.cz
- www.mlsp.government.bg – Министерство на труда и социалната политика на Република България

Чехия не прилага преходен период за работници от България. Заплащането е съгласно предварително договорените условия, но не може да бъде по-малко от минималното почасово заплащане в страната.

Местна валута:
Чешка крона (CZK). Курсът е в зависимост от ежедневния финксинг на Централната банка – около 24.00 CZK = 1 EUR.

Документи за пътуване и визов режим

Българските граждани могат да влизат на територията на Чешката република с валидни лична карта или паспорт. В сила е безвизов режим за пътуванията с максимално разрешен срок на пребиваване до 90 дни, в рамките на всеки 6 месеца. Документите за самоличност следва да бъдат валидни за продължителността на престоя в Чехия. Деца до 18 години пътуват с валиден документ за самоличност.

Практически съвети

 

 

Консулски услуги

Изготвяне на лични документи:
Консулска служба към Посолството на Република България в Прага може да приема заявления за издаване на паспорт, лична карта и временен паспорт. Преди да посетите консулската служба за подаване на заявление за издаване на нови документи за самоличност – паспорт, лична карта или временен паспорт, молим за записване на час за посещение в Консулската служба на посолството, чрез онлайн електронна услуга на следната интернет страница: https://consulatebg.eu/. При извършване на регистрацията ще можете да се запознаете и с таксите за отделните документи, които са публикуване на страницата.
Молим също да се запознаете с информацията на посочената интернет страница https://consulatebg.eu/ относно необходимите документи при подаване на заявление за паспорт, лична карта или временен паспорт.
При издаването на първа лична карта задължително се представя българско удостоверение за раждане с вписано ЕГН. При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на лична карта и/или паспорт се представя полицейски документ, удастоверяващ тези обстоятелства.
За издаване на временен паспорт или паспорт на деца, родени в чужбина, е необходимо представяне на българско удостоверение за раждане на детето с вписано ЕГН и присъствието на двамата родители, които удостоверяват самоличността си с валидни документи за самоличност. При последващ паспорт следва да се представи и стария паспорт на детето.
За издаване на временен паспорт за завръщане в България при изгубени/откраднати документи следва да се представи документ от полицията.
Задължение за връщане на паспорт с изтекъл срок: до три месеца след изтичане на срока на валидност на паспорта, притежателите трябва да го предадат в Консулската служба на посолството или в съответното районно полицейско управление по местоживеене в Република България.

За получаване на готови документи от 14.00 ч. до 15.00 ч. Преди да посетите консулската служба за получаване на готови документи за самоличност – паспорт, лична карта или временен паспорт, молим да проверите дали документа Ви за самоличност е получен в консулската служба, чрез онлайн електронна услуга „проверка на получени документи“ на следната интернет страница: https://consulatebg.eu/.

Гражданско състояние:
Първичното удостоверяване по гражданско състояние се издава от компетентните местни органи (Службата по гражданско състояние в съответната община), като следва да се спазват сроковете за вписване. Особено внимание следва да се обръща да не се пропуснат сроковете за вписване на раждането на детето.

След снабдяване със съответния местен удостоверителен документ за гражданско състояние, същият се предоставя на консулската служба в превод и легализиран по установения ред в случай, че заинтересованите лица не са в състояние по друг начин да осъществяват регистрация на раждане, сключен граждански брак пред местните власти или смърт.
Когато заинтересованото лице може и желае да извърши регистрацията лично или чрез упълномощено лице, следва да представи съответния местен удостоверителен документ, преведен и заверен по установения ред в съответната община в България:

- за раждане на дете - по постоянния адрес на майката, а ако тя е чужденка - на бащата;
- за сключен граждански брак пред мастните власти - по посоянен адрес на съпруга, а ако той е чужденец - на съпругата;
- за смърт - по постоянния адрес на починалия.

Заверки и легализации:
За документи, издадени в Чешката република и предназначени да произведат действие на територията на Република България и обратно не се изисква полагането на печат „апостил”. Съгласно сключения Договор между Народна република България и Чехословашката Социалистическа Република за правна помощ и уреждане на отношения по граждански, семейни и наказателни дела от 1978 г., чешката страна изпраща преписи от актовете за гражданско състояние (раждане, брак и смърт) до Посолството на Р България в Прага, където същите се превеждат, заверяват и изпращат по служебен път за вписване в българските регистри.

За актовете за гражданско състояние извън посочените в горния абзац важи изискването за превод при заклет преводач към Посолството и заверка на подписа на преводача в Консулска служба в Посолството в Прага при заплащане на съответната такса за услугата.

Ако желаете да посетите консулската служба с цел заверка на пълномощни и декларации, както и при подаване на заявление за виза или заявление за придобивана на българско гражданство, молим за записване на час за посещение в Консулската служба,  чрез изпращане на имейл на: [email protected]

За получаване на информация по въпроси от консулски характер, моля да се свържете с нас в работно време между 15.00 и 16.00 часа всеки работен ден на телефони: тел. +420 222 212 011 или тел. +420 222 211 258.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация