Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Публичност и популяризиране на политиката на сътрудничество за развитие

 

Отчети по проекти

Насоки за публичност и видимост на Българската помощ за развитие

Основни нормативни документи

 

Основни принципи и цели

 

Политиката за развитие се основава на целенасочена и активна комуникация със заинтересованите страни на национално ниво и в страните-партньори. Широката обществена подкрепа, публичността и популяризирането на Българската помощ за развитие представляват основни фактори за нейното успешно изпълнение.

Основна задача на Българската помощ за развитие е утвърждаване на България като страна, ангажирана и активно работеща в областта на международното сътрудничество за развитие сред страните партньори.

За да гарантира устойчива промяна, българската политика за развитие ще насочи усилията си за информиране и създаване на активно гражданско общество, включително и чрез възможностите на глобалното образование. Ще бъдат насърчавани проекти, които ангажират българската общественост и повишават нейната чувствителност/информираност към/за глобалните предизвикателства пред социалното, икономическото и екологичното развитие.

България участва активно в координирания отговор на ЕС и неговите държави членки на предизвикателствата, породени от кризата COVID-19, във външен план, включително и в сферата на тяхното комуникиране в страните-партньори и борбата с дезинформацията.

Целеви групи

 • заинтересовани страни на национално и европейско ниво, страните партньори и международни организации;
 • широката общественост;
 •  лидери, формиращи общественото мнение;
 • бенефициери на помощта за развитие.

 

Лого

За да се гарантира разпознаваемостта на Българската официална помощ за развитие, ще бъде използвано лого, което се асоциира лесно с политиката за развитие на България и усилията, които страната полага в областта на международното сътрудничество за развитие.

 

 

 

Комуникационни канали и дейности

Основните комуникационни канали и методи за популяризиране на Българската помощ за развитие включват:

 • традиционни медии;
 • социални мрежи и други съвременни форми за връзки с обществеността;
 • публична дипломация.

Дейностите по публичност и комуникация на Българската помощ за развитие следват принципа на диалогичност и включват:

 • организирането и провеждането на формални и неформални срещи със заинтересованите страни, институционалните партньори и гражданския сектор, представителите на бизнеса, лидерите на обществено мнение; академичната общност;
 • организирането и провеждането на публични дискусии и кръгли маси с по-широк обхват на участници;
 • комуникиране на посланията на Българската помощ за развитие към институционалните партньори и заинтересованите страни, имащи отношение към международното сътрудничество за развитие;
 • сътрудничество с мрежата на гражданския сектор/НПО и бизнеса за формулиране и популяризиране на основните цели и послания;
 • активното включване на медиите в процеса на комуникиране и поставянето на основните въпроси на политиката за развитие в дневния им ред;
 • използване на Глобалното образование като комуникационен инструмент за социална промяна и промяна на нагласите;
 • получаване на обратна връзка от преките участници в международни проекти за развитие, финансирани със средства на ОПР на България, обработване и анализиране на информацията за по-ефективно използване на помощта за развитие в приоритетните за България региони и сектори;
 • изготвяне и поддържане на профил на Българската помощ за развитие на сайта на Министерство на външните работи и споделяне на информация посредством социални мрежи и други съвременни форми за връзки с обществеността.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация