Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Коронавирусът – как да пътуваме

Назад

Казахстан

Актуализирано на 20.10.2021 г.

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

1.    Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани

Всички български граждани, с изключение на посочените по-долу категории лица, пристигащи в Казахстан със самолетни полети, железопътен, морски или речен транспорт, както и с автомобилен транспорт, подлежат на термометрия и анкетиране (по образец). Лицата  следва задължително да представят и справка с отрицателен резултат от проведен PCR тест за COVID-19, от чието издаване трябва да не са минали повече от 3 денонощия към момента на пресичане на казахстанската граница. Справката следва да е на един от следните езици: казахски, руски или английски език.

В Казахстан могат да бъдат допускани чужденци, вкл. и БГ граждани, преминали пълен курс на ваксинация срещу COVID-19 в Република Казахстан (след предоставяне на документ).

Лицата с телесна температура в рамките на нормалните граници ще продължат към местоназначението си, след като им бъдат разяснени възможните симптоми на COVID-19 и попълнят разписка (по образец).

Лицата с повишена телесна температура, независимо от наличието на отрицателен резултат от PCR тест, подлежат на изолация в инфекциозна болница.

Всички шофьори (освен тези с казахстанско гражданство), осъществяващи международен автомобилен превоз на стоки, които преминават транзитно през територията на Казахстан или осъществяват двустранен стокообмен с Казахстан, подлежат на термометрия, анкетиране (по образец) и задължително следва да представят справка с отрицателен резултат за проведен PCR тест за COVID-19, от чието издаване трябва да не са минали повече от 3 денонощия към момента на пресичане на границата.

Изброените ограничения не се отнасят за следните категории лица:
 - деца до 5-годишна възраст (при условие, че придружаващите ги лица разполагат със справка с отрицателен резултат за проведен PCR тест за COVID-19); 
-  членове на правителствени делегации на Република Казахстан;
-  екипажи на въздухоплавателни средства;
-  членове на локомотивни състави;
-  лица, свързани с транспортни дейности по железопътен, морски и   речен транспорт;
-  лица със статут на пребиваване в Казахстан.

Няма информация за изискване за предварителна онлайн регистрация на пътника (Passenger Locator Form - PLF) преди пътуването.

Съгласно Постановление № 45 от 6 октомври 2021 г.  на главния санитарен лекар на Р.Казахстан, считано от  6 октомври 2021 г.  на територията на Република Казахстан се признават за валидни паспорти/сертификати/справки за ваксинация на граждани на следните държави: Аржентина, Унгария, Грузия, Иран, Армения, Беларус, Молдова, Сан Марино, Киргизка република, Монголия, Тайланд, Турция и Естония.


2.    В случай на задължителна карантина за български граждани, възможности за освобождаване от карантина

Не се предвижда възможност за освобождаване от задължителна карантина, т.к. българските граждани се допускат да влязат на територията на Казахстан само с отрицателен резултат за проведен PCR тест за COVID-19. Ако при пресичане на казахстанската граница бъде установена повишена телесна температура, независимо от наличието на отрицателен резултат от PCR тест, българските граждани подлежат на изолация в инфекциозна болница (На летищата има осигурен специализиран транспорт за превоз на такива пътници до съответното здравно заведение).
Българските граждани могат да си направят тест за COVID-19 в установеното работно време на специализираните лаборатории в страната, които в голям брой от случаите работят от понеделник до събота, включително.
Международните летища в градовете Нур-Султан и Алмати разполагат с лаборатории за провеждане на PCR изследване за наличие на Covid-19.
Ако намиращите се на територията на Казахстан български граждани бъдат диагностицирани като положителен случай на COVID-19, то те се поставят в домашна карантина (при диагностициран лек случай) или подлежат на изолация в инфекциозна болница (при по-тежките случаи).

3.    Транзитно преминаване

При транзитно преминаване през сухопътните граници на страната е необходимо да се представи отрицателен резултат от PCR тест за COVID-19.
Съгласно информацията, публикувана на сайта на летищните власти в Казахстан, за транзитни пътници, пътуващи с международни полети през Казахстан, не се изисква PCR тест, ако последните не напускат транзитната зона на летището.

4.    Въведени ограничения/забрани за вносителите/износителите на стоки и услуги.

Понастоящем съществуват следните забрани:

1)    Забрана (до 1 април 2021 г.) на вноса на нефтопродукти като бензин, авиационно и дизелово гориво (изключения от забраната има само за зимно и арктическо гориво);
2)    Забрана за износ от Казахстан на птиче месо (поради епидемия в страната на птичи грип), въведена през 3-то и 4-то тримесечие на 2020 г. Няма данни за нейната отмяна (МИ е информирано);
3)    В дипломатическите кръгове в Нур-Султан бе разпространена информация за казахстанския износ на небезопасни органични храни. Не е известна официална реакция (забрана) на засегнатите страни (МИ е информирано).
Казахстанското министерство на здравеопазването обмисля въвеждането (отново) на забрана за износ на маски, ръкавици и някои лекарствени препарати.

5.    Граничен режим

До подобряване на епидемиологичната обстановка в РК временно се ограничава преминаването на казахстанската държавна граница от казахстански граждани, както и от чужденци, вкл. и от български граждани, с изкл. на следните по-важни за България категории лица:


• шофьори, извършващи международни товарни превози (не повече от двама водачи на едно товарно превозно средство), доставка на автомобилен и специален транспорт в рамките на сключени договори, включително транзит през територията на РК, при наличие на шофьорска книжка от съответната категория, и собствениците на стоките, занимаващи се със селскостопански дейности - при представяне на документи, потвърждаващи извършването на селскостопански дейности (съгласно списъка и образците на одобрените от Министерството на земеделието на РК документи);
• шофьори, осъществяващи превоз на пътници, на които в съответствие с тази процедура е разрешено да пресекат казахстанската държавна граница и да извършват репатриращи превози;
• членове на влакови и локомотивни състави, екипажи на самолети и морски съдове, както и на лица, участващи в железопътни превозни дейности, получаване, доставка и придружаване на стоки, влакове, осъществяващи международен превоз на стоки;
• служители на казахстански авиокомпании и членовете на техните семейства (съпруг/а, родители и деца);
• обслужващия персонал на чуждестранните трансгранични структури на територията на Република Казахстан и обслужващия персонал на трансграничните структури на Казахстан, намиращи се на територията на съседни държави;
• служители на Междуправителствените куриерски съобщения на РК и на чужди държави, след потвърждаване на статута им;
• чуждестранен медицински персонал, пътуващ до Казахстан за предоставяне на медицинска помощ по покана на казахстанските държавни или местни изпълнителни органи, или пътуващ по линия на хуманитарната помощ от чужди държави или международни организации;
• служители/специалисти на компании, имащи социално значение, съгласно списък, одобрен от Междуведомствената комисия, председателствана от вицепремиера на Република Казахстан за всеки отделен случай;
• лица, пътуващи в чужбина за продължаване на обучението си в учебните заведения на съответната страна, както и за продължаване на учебни визи, оформяне на студентски карти, полагане на изпити (тестове)- ако има покана от чуждестранна образователна институция и официално разрешение за влизане в чуждата държава за посочената цел. Ако казахстанският гражданин е непълнолетно лице, то се допуска последният да бъде придружен от родители (настойници или попечители);
• персонала на дипломатическата служба на РК, както и на персонала на дипломатическите служби на другите държави, вкл. и членове на техните семейства;
• членовете на официални делегации и членовете на международни организации, пристигащи в РК по покана на МВнР на РК;
• чужденци - служители на международни организации, акредитирани в РК и членове на техните семейства (съпруг/а, техните родители и деца);
• чужденци, имащи разрешение за пребиваване в РК и членовете на техните семейства (съпруг/съпруга, техните родители и деца) - допуска се пресичане на границата не повече от веднъж на 30 денонощия;
• членове на семейства на казахстански граждани – необходимо е потвърждаване на родствените връзки (съпруг/а, техните родители и децата) и техните непълнолетни деца – допуска се пресичане на границата не повече от веднъж на 30 денонощия;
• лица, пътуващи с цел полагане на грижи за тежко болни членове на семейството и близки роднини (съпруг/а, родител/и, деца, осиновители, осиновени деца, братя и сестри, дядо, баба, внуци) и техните непълнолетни деца, при наличие на подкрепящи документи от медицинско заведение за заболяването;
• лица, пътуващи за погребение на членове на семейството си и близки роднини (съпруг/съпруга, родител/родители, деца, осиновители, осиновени деца, родни и доведени братя и сестри, дядо, баба, внуци) след представяне на потвърждаващи документи, както и лица, придружаващи тленните останки на починали членове на семейството и близки роднини до мястото на погребението;
• издирвани и осъдени чужденци (лица без гражданство) и казахстански граждани – при спазване на установения ред за екстрадиране, както и за конвоиращите ги служители - въз основа на решение на Генералната прокуратура на РК и писмо на Комитета на наказателно-изпълнителната система към Министерството на вътрешните работи на РК.
Разрешено е влизането в/транзит през територията Република Казахстан на чужденци, граждани на страните, с които Казахстан по решение на казахстанското правителство е възобновил директните самолетни полети (редовни, нередовни чартърни полети) при условие, че се спазва установения в РК визов режим, при условие че в действащите международни споразумения не е предвидено друг режим.

В морските пристанища на Актау и Курик е забранено превозването на пътници, с изключение на лицата, които имат право да пресичат държавната граница, както и на чужденци и лица без гражданство, които се завръщат в страната си на произход. Претоварването на стоки през морските пристанища се извършва стриктно в съответствие със санитарните и епидемиологичните стандарти. На екипажите е забранено да напускат корабите си.

Във връзка с разпространението на коронавирусната инфекция по света и в съответствие с точка 12 от Решението на правителството на РК от № 155 от 30 март 2020 г., бяха временно затворени 51 автомобилни контролно-пропускателни пункта през държавната граница на Република Казахстан. Работното време на 17 международни летища на Република Казахстан не е променено.
Към днешна дата са възобновени директни полети (постоянни, непостоянни чартърни) с 14 държави (Русия, Беларус, Украйна, Узбекистан, Киргизстан, Грузия, Германия, Холандия, Южна Корея, Турция, Египет, ОАЕ, Малдивите и Шри Ланка ).

По решение на казахстанските власти до 31 декември 2021 г. се спира действието на установения едностранно през 2016 г. от казахстанска страна 30-дневен безвизов режим за престой в Република Казахстан на граждани на 57 държави, сред които попадат и гражданите на Република България. Това означава, че всички български граждани с обикновен международен паспорт (червен), които нямат разрешение за временно или продължително пребиваване в Казахстан, следва да кандидатстват в най-близкото казахстанско дипломатическо представителство за получаване на казахстанска виза.
Редът за влизане в Република Казахстан е уреден в Съвместна заповед на МВнР на РК № 11-1-2/555 от 24 ноември 2016 г. и на МВР на РК № 1100 от 28 ноември 2016 г., с която са утвърдени правилата за изготвяне и съгласуване на поканите за влизане на чужденци и лица без гражданство в Република Казахстан, издаване, анулиране, възстановяване на визи на Република Казахстан, както и удължаване и намаляване на срока им на действие.
Българските граждани, притежатели на дипломатически/служебни паспорти, могат да бъдат допуснати на територията на Казахстан по силата на действащата Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Казахстан за безвизови пътувания на граждани - притежатели на дипломатически и служебни паспорти, подписана в гр. София на 4 декември 2009 г.

Повече полезна информация може да бъде открита на следния адрес:

https://www.gov.kz/memleket/entities/shekaraknb/press/article/details/28054?lang=ru

6.    Вътрешни мерки

В Казахстан на ежедневна база се прилага матрица за оценка на епидемиологичната ситуация в областите на страната, които попадат в „червена“, „жълта“ или „зелена“ зона, с оглед на данните за разпространението на Covid-19 във всяка една от тях. Актуална информация относно съответните зони, както и относно конкретните мерки, наложени в отделните региони на страната, е достъпна на телеграм-канала на Междуведомствената комисия по неразпространение на Covid-19:

 https://t.me/y_baitanayev

На казахстанските международни летища, гари и обекти, включени в държавния проект „Ashyq“, е въведен задължителен пропуск на всички граждани (вкл. и за българските граждани) след удостоверяване („прочитане“) на здравния им статус чрез разработеното от казахстанските власти електронно приложение „Ashyq“, което следва да бъде предварително инсталирано от гражданите на мобилните им устройства (смартфони).
Допускането на гражданите се осъществява след сканиране на специален QR код за определяне на статуса им, който следва да бъде показан на входа на съответния служител.

Статусът на гражданите се определя след проверка на данните от информационните системи "Единен интеграционен портал за PCR изследвания" и "Контролен център Covid-19 на Министерството на здравеопазването на Република Казахстан".
Разграничават се следните статуси:
• "Зелен" статус (безопасен) - пътникът е отбелязан в базата данни, че има отрицателен резултат от PCR тест за Covid-19 и няма ограничения за придвижването му;
• "Син" статус (неутрален) - няма данни за преминат PCR тест и не се брои като контактно лице, което означава свободно придвижване навсякъде, с изключение на тези места, където се изисква да бъде представен отрицателен резултат от PCR тест;
• "Жълт" статус (контактно лице) означава, че лицето е било в контакт с лице, заразено от Covid-19, и предполага наложени ограничения за свободно придвижване и не се допускат до обектите, участващи в проекта „Ashyq“. Този статус се запазва за срок от 14 дни от датата на установения контакт при условие, че контактното лице е с отрицателен резултат от PCR тест;
• "Червен" статус (заразен) се присвоява на лица, които имат положителен резултат от PCR тест за коронавирус, като последните не се допускат до обектите, участващи в проекта „Ashyq“. На тези лица се препоръчва да спазват строг режим на домашна изолация. Този статус се запазва до предоставянето на потвърждаващи документи, че лицето е оздравяло.

Целта на проекта „Ashyq“ е да осигури безопасността на населението, като лицата с червен или жълт статус не се допускат до обектите, участващи в проекта „Ashyq“.

Ако гражданинът не разполага с мобилно устройство (смартфон), служителят ще проверява в информационната система статуса на лицето след негово съгласие чрез неговия уникален данъчен идентификационен номер - ИНН (подобно на ЕГН за България). Статусът на чужденците, вкл. и на българските граждани, ще се проверява чрез въвеждане на номерата на международните им паспорти.
Считано от 12 май т.г. ограничава се достъпът на посрещащите и изпращащите лица до сградите на летищата и гарите от областите на страната, които са в „червената зона“. Изключение е предвидено за летищата и гарите, които участват в проекта „Ashyq“.

По информация на Министерството на вътрешните работи на Република Казахстан на 5 юни т.г. изтече срокът, предвиден с Решение от 22 декември 2020 г. на Междуведомствената комисия за недопускане възникването и разпространението на коронавирусната инфекция на територията на РК, в рамките на който се предоставя възможност на чужденците и лицата без гражданство, чиито документи за пътуване, разрешения за пребиваване, визи на Република Казахстан и разрешения за временно пребиваване са изтекли или изтичат, да напуснат територията на Казахстан, без да бъдат привличани към административна отговорност.

В тази връзка, чужденците (включително българските граждани) и лицата без гражданство, които имат намерения да останат в Казахстан и след изтичане на посочения срок, следва да предприемат необходимите стъпки за осигуряване на законния си престой в страната (посредством оформяне на разрешение за временно пребиваване или виза от необходимата категория, съгласно действащото казахстанско законодателство.

-------------------------------------------------------------------

С цел предотвратяване разпространението на коронавирусната инфекция в страната, с Постановление № 31 от 1 юли 2021 г. на главния санитарен лекар на РК, са въведени следните допълнителни мерки:
Ограничаване на достъпа до работа в присъствен режим на работници/служители, които не са ваксинирани срещу COVID-19 (с изключение на лицата, които имат постоянни медицински противопоказания или са преболедували от COVID-19 през последните 3 месеца) в следните организации/ обекти:
-    за оказване на услуги на населението (центрове за обслужване на населението, пощенски клонове, банкови офиси, обменни бюра, фризьорски салони, СПА, за оказване на нотариални, адвокатски, счетоводни и консултантски услуги  и много други);
-    за търговия и съхранение на стоки на едро и дребно (търговски центрове, пазари, магазини, минимаркети, супермаркети, хипермаркети и др.);
-    за обществено хранене от всякакъв вид;
-    за култура и отдих (музеи, кинотеатри, концертни и изложбени зали и други);
-    за оказване на услуги по настаняване (хотели, мотели, хостели, общежития и други);
-    за осъществяване на пътнически превози;
-    за образователни и възпитателни услуги;
-    със санаторно-курортно и оздравително предназначение; медико-социални домове от всякакъв тип; в сферата на здравеопазването и аптечната мрежа;  
-    за комунални услуги;
-    за екскурзионна дейност, както и за отдих и развлечение (боулинг, караоке, билярдни зали, компютърни клубове и други);
-    за комуникационни и телекомуникационни услуги.
Въвежда се задължително тестване по метода PCR (веднъж на всеки 7 дни) на неваксинираните работници/служители на организациите и обектите, посочени по-горе (с изключение на лицата, които имат постоянни медицински противопоказания или са преболедували от COVID-19 през последните 3 месеца).
Ваксинацията на горепосочените работници/ служители с първия компонент на ваксина срещу COVID-19 следва да бъде организирана в срок до 15 юли 2021 г., а с втория компонент – до 15 август 2021 г.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мерки за засилване на карантинните ограничения в областите на страната, които се намират в „червена“ зона, са както следва:

А) Преустановяват се междуградските, вътрешнообластните, градските редовни и нерегулярни (туристически) автобусни превози с изключение на обектите, участващи в проекта «Ashyq», както и дейността на закритите плажове и аквапаркове;

Б) В почивните и празничните дни се забранява дейността на:
- обществения транспорт;
- обектите за обществено хранене, с изключение на обектите, участващи в проекта «Ashyq»;
-фитнесцентровете, фитнесклубовете, йогацентровете, спортно-оздравителните обекти, сауните, СПА центровете, басейните, с изключение на обектите, участващи в проекта «Ashyq»;
- кинотеатрите, театрите, концертните зали, филхармониите, компютърните клубове, боулинги, билярдни, караоке, изложби, с изключение на обектите, участващи в проекта «Ashyq»;
- обектите за реализация на нехранителни стоки с площ до 2000 м², с изключение на обектите, участващи в проекта «Ashyq», откритите пазари;
- спортните обекти (спортни комплекси, спортни училища, спортни клубове, тренировъчни зали), с изключение на обектите, участващи в проекта «Ashyq»;
- образователните центрове и кръжоци за деца и възрастни, детските центрове за развитие; с изключение на обектите, участващи в проекта «Ashyq».

В) В работните дни се ограничава дейността на:
- фитнесцентровете, фитнесклубовете, йогацентровете, спортно-оздравителните обекти, сауните, СПА центровете, басейните, участващи в проекта «Ashyq», до 20.00 часа;
- моловете, търговските центрове, търговските вериги, независимо от участието в проекта «Ashyq», до 18.00 часа;
- обектите за обществено хранене , участващи в проекта «Ashyq», до 20.00 часа, а  неучастващте в проекта «Ashyq» - до 18.00 часа.

В градовете Нур-Султан, Алмати, Шимкент, Атирау и Караганда, считано от 2 август т.г. влизат в сила следните ограничителни мерки:
•    преустановява се дейността на всички предприятия и организациии, които не участват в програмата ,,Ashyq“, с изключение на централните държавни органи, органите на местното самоуправление (общини и областни центрове), правоохранителните органи, организациите в сферата на здравеопазването, медиите, магазините за хранителни стоки, аптеките и службите за обезпечаване на безопасността и защита на населението;
•    удължава се забраната за провеждане на масови мероприятия;
•    80% от работниците и служителите на държавните органи, офисите, националните компании и други организации ще работят в дистанционен режим, с изключение на ваксинираните и преболедовалите в рамките на последните три месеца;
•    на областните и общинските власти в Акмолинска, Алматинска и Карагандинска области се препоръчва да предприемат действия за засилване на карантинните мерки в районите, граничещи с градовете Нур-Султан, Алмати, Шимкент и Караганда.

=============================
Актуална и полезна информация относно влизането и пребиваването в Казахстан може да бъде открита на адрес: https://www.mfa.bg/embassies/kazakhstan/news.

Държави

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Ситуационен център

02 948 2404 [email protected]

Консулски отношения

02 948 2365 [email protected]

Следвайте ни

в социалните мрежи

Приемна за граждани

02 948 2018 Понеделник - петък от 09:00 до 17:30 ч.

Полезни съвети

Рискове за сигурността

Риск за сигурността, различен от познатите в България, съществува при всяко напускане на страната. Запознайте се с наличната информация за пътуващи – обща и за всяка конкретна дестинация, относно евентуалните рискове, които биха поставили под заплаха Вашето имущество, свобода на придвижване, здраве, а в екстремни случаи и Вашия живот. При планирането на пътуването и по време на пребиваването си зад граница, освен наличните тук и в задграничните представителства на България и държавите-членки на Европейския съюз данни, препоръчваме да следите редовно и информацията на местните медии за обстановката в държавите и местата по маршрута на пътуване.

Предупреждение за пътуване

Министерството на външните работи на Република България по правило публикува предупреждения за въздържане от пътуване само за районите, в които се водят военни действия (ситуация на война или Гражданска война в дадена страна), където съществува реална обща заплаха за живота.

Поведение при кризисни ситуации

В случай на кризисни ситуации - природни бедствия, възникване на военни конфликти, терористични актове, политически размирици и др., следва незабавно да се свържете с най-близкото българско задгранично представителство. При липсата на такова, можете да се свържете с представителството на ЕС или на държава-членка на ЕС, което да предостави, в рамките на възможностите си, защита, съдействие и помощ на българските граждани.

Важни данни в случай на нужда

Когато изпаднете в нужда по време на пребиваването си в чужбина, за да Ви бъде оказана по-експедитивно помощта, от която се нуждаете, е необходимо да можете да предоставите следните основни данни:

  • номер на паспорта, издаден на (дата) и валиден до (дата).
  • пътна застраховка - номер на полицата
  • кръвна група
  • Лица за контакт, които да бъдат уведомени (име, адрес, телефон, e-mail)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация