Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Коронавирусът – как да пътуваме

Назад

Казахстан

Препоръчваме на българските граждани да се въздържат от пътуване!

1.    Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани

Считано от 08 декември 2020 г. всички български граждани, с изключение на посочените по-долу категории лица, пристигащи в Казахстан със самолетни полети, железопътен, морски или речен транспорт, както и с автомобилен транспорт, подлежат на задължителна термометрия и анкетиране (по образец). Лицата  следва да представят също така справка с отрицателен резултат за проведен PCR тест за COVID-19, от чието издаване трябва да не са минали повече от 3 денонощия към момента на пресичане на границата, на един от следните езици: казахски, руски или английски.
Лицата с телесна температура в рамките на нормалните граници ще продължат към местоназначението си, след като им бъдат разяснени възможните симптоми на COVID-19 и попълнят разписка (по образец).
Лицата с повишена телесна температура, независимо от наличието на отрицателен резултат от PCR тест, подлежат на изолация в инфекциозна болница.

Всички шофьори (освен тези с казахстанско гражданство), осъществяващи международен автомобилен превоз на стоки, които преминават транзитно през територията на Казахстан или осъществяват двустранен стокообмен с Казахстан, подлежат на термометрия, анкетиране (по образец) и задължително следва да представят справка с отрицателен резултат за проведен PCR тест за COVID-19, от чието издаване трябва да не са минали повече от 3 денонощия към момента на пресичане на границата.

Изброените ограничения не се отнасят за следните категории лица:
•    деца до 5-годишна възраст (при условие, че придружаващите ги лица разполагат със справка с отрицателен резултат за проведен PCR тест за COVID-19); 
•    членове на правителствени делегации на Република Казахстан;
• екипажи на въздухоплавателни средства;
•    членове на локомотивни състави;
•    лица, свързани с транспортни дейности по железопътен, морски и речен транспорт.
Няма информация за изискване за предварителна онлайн регистрация на пътника (Passenger Locator Form - PLF) преди пътуването/Имунизационен паспорт.

2.    В случай на задължителна карантина за български граждани, възможности за освобождаване от карантина

Не се предвижда възможност за освобождаване от задължителна карантина, т.к. българските граждани се допускат да влязат на територията на Казахстан само с отрицателен резултат за проведен PCR тест за COVID-19. Ако при пресичане на казахстанската граница бъде установена повишена телесна температура, независимо от наличието на отрицателен резултат от PCR тест, българските граждани подлежат на изолация в инфекциозна болница (На летищата има осигурен специализиран транспорт за превоз на такива пътници до съответното здравно заведение).
Българските граждани могат да си направят тест за COVID-19 в установеното работно време на специализираните лаборатории в страната, които в голям брой от случаите работят от понеделник до събота, включително.
Ако намиращите се на територията на Казахстан български граждани бъдат диагностицирани като положителен случай на COVID-19, то те се поставят в домашна карантина (при диагностициран лек случай) или подлежат на изолация в инфекциозна болница (при по-тежките случаи). 
Не се посочва като възможност  наличието на лаборатории на летищата.

3.    Транзитно преминаване

При транзитно преминаване през сухопътните граници на страната е необходимо да се представи отрицателен резултат от PCR тест за COVID-19.
Съгласно информацията, публикувана на сайта на летищните власти в Казахстан, за транзитни пътници, пътуващи с международни полети през Казахстан, не се изисква PCR тест, ако последните не напускат транзитната зона на летището.

4.    Въведени ограничения/забрани за вносителите/износителите на стоки и услуги.

Понастоящем съществуват следните забрани:

1)    Забрана (до 1 април 2021 г.) на вноса на нефтопродукти като бензин, авиационно и дизелово гориво (изключения от забраната има само за зимно и арктическо гориво);
2)    Забрана за износ от Казахстан на птиче месо (поради епидемия в страната на птичи грип), въведена през 3-то и 4-то тримесечие на 2020 г. Няма данни за нейната отмяна (МИ е информирано);
3)    В дипломатическите кръгове в Нур-Султан бе разпространена информация за казахстанския износ на небезопасни органични храни. Не е известна официална реакция (забрана) на засегнатите страни (МИ е информирано).
Казахстанското министерство на здравеопазването обмисля въвеждането (отново) на забрана за износ на маски, ръкавици и някои лекарствени препарати.

5.    Граничен режим

До подобряване на епидемиологичната обстановка в РК временно се ограничава преминаването на казахстанската държавна граница от казахстански граждани, както и от чужденци, вкл. и от български граждани, с изкл. на следните по-важни за България категории лица:


• шофьори, извършващи международни товарни превози (не повече от двама водачи на едно товарно превозно средство), доставка на автомобилен и специален транспорт в рамките на сключени договори, включително транзит през територията на РК, при наличие на шофьорска книжка от съответната категория, и собствениците на стоките, занимаващи се със селскостопански дейности - при представяне на документи, потвърждаващи извършването на селскостопански дейности (съгласно списъка и образците на одобрените от Министерството на земеделието на РК документи);
• шофьори, осъществяващи превоз на пътници, на които в съответствие с тази процедура е разрешено да пресекат казахстанската държавна граница и да извършват репатриращи превози;
• членове на влакови и локомотивни състави, екипажи на самолети и морски съдове, както и на лица, участващи в железопътни превозни дейности, получаване, доставка и придружаване на стоки, влакове, осъществяващи международен превоз на стоки;
• служители на казахстански авиокомпании и членовете на техните семейства (съпруг/а, родители и деца);
• обслужващия персонал на чуждестранните трансгранични структури на територията на Република Казахстан и обслужващия персонал на трансграничните структури на Казахстан, намиращи се на територията на съседни държави;
• служители на Междуправителствените куриерски съобщения на РК и на чужди държави, след потвърждаване на статута им;
• чуждестранен медицински персонал, пътуващ до Казахстан за предоставяне на медицинска помощ по покана на казахстанските държавни или местни изпълнителни органи, или пътуващ по линия на хуманитарната помощ от чужди държави или международни организации;
• служители/специалисти на компании, имащи социално значение, съгласно списък, одобрен от Междуведомствената комисия, председателствана от вицепремиера на Република Казахстан за всеки отделен случай;
• лица, пътуващи в чужбина за продължаване на обучението си в учебните заведения на съответната страна, както и за продължаване на учебни визи, оформяне на студентски карти, полагане на изпити (тестове)- ако има покана от чуждестранна образователна институция и официално разрешение за влизане в чуждата държава за посочената цел. Ако казахстанският гражданин е непълнолетно лице, то се допуска последният да бъде придружен от родители (настойници или попечители);
• персонала на дипломатическата служба на РК, както и на персонала на дипломатическите служби на другите държави, вкл. и членове на техните семейства;
• членовете на официални делегации и членовете на международни организации, пристигащи в РК по покана на МВнР на РК;
• чужденци - служители на международни организации, акредитирани в РК и членове на техните семейства (съпруг/а, техните родители и деца);
• чужденци, имащи разрешение за пребиваване в РК и членовете на техните семейства (съпруг/съпруга, техните родители и деца) - допуска се пресичане на границата не повече от веднъж на 30 денонощия;
• членове на семейства на казахстански граждани – необходимо е потвърждаване на родствените връзки (съпруг/а, техните родители и децата) и техните непълнолетни деца – допуска се пресичане на границата не повече от веднъж на 30 денонощия;
• лица, пътуващи с цел полагане на грижи за тежко болни членове на семейството и близки роднини (съпруг/а, родител/и, деца, осиновители, осиновени деца, братя и сестри, дядо, баба, внуци) и техните непълнолетни деца, при наличие на подкрепящи документи от медицинско заведение за заболяването;
• лица, пътуващи за погребение на членове на семейството си и близки роднини (съпруг/съпруга, родител/родители, деца, осиновители, осиновени деца, родни и доведени братя и сестри, дядо, баба, внуци) след представяне на потвърждаващи документи, както и лица, придружаващи тленните останки на починали членове на семейството и близки роднини до мястото на погребението;
• издирвани и осъдени чужденци (лица без гражданство) и казахстански граждани – при спазване на установения ред за екстрадиране, както и за конвоиращите ги служители - въз основа на решение на Генералната прокуратура на РК и писмо на Комитета на наказателно-изпълнителната система към Министерството на вътрешните работи на РК.
Разрешено е влизането в/транзит през територията Република Казахстан на чужденци, граждани на страните, с които Казахстан по решение на казахстанското правителство е възобновил директните самолетни полети (редовни, нередовни чартърни полети) при условие, че се спазва установения в РК визов режим, при условие че в действащите международни споразумения не е предвидено друг режим.

В морските пристанища на Актау и Курик е забранено превозването на пътници, с изключение на лицата, които имат право да пресичат държавната граница, както и на чужденци и лица без гражданство, които се завръщат в страната си на произход. Претоварването на стоки през морските пристанища се извършва стриктно в съответствие със санитарните и епидемиологичните стандарти. На екипажите е забранено да напускат корабите си.

Във връзка с разпространението на коронавирусната инфекция по света и в съответствие с точка 12 от Решението на правителството на РК от № 155 от 30 март 2020 г., бяха временно затворени 51 автомобилни контролно-пропускателни пункта през държавната граница на Република Казахстан. Работното време на 17 международни летища на Република Казахстан не е променено.
Към днешна дата са възобновени директни полети (постоянни, непостоянни чартърни) с 14 държави (Русия, Беларус, Украйна, Узбекистан, Киргизстан, Грузия, Германия, Холандия, Южна Корея, Турция, Египет, ОАЕ, Малдивите и Шри Ланка ).

Повече полезна информация може да бъде открита на следния адрес:

https://www.gov.kz/memleket/entities/shekaraknb/press/article/details/28054?lang=ru

6.    Вътрешни мерки

По решение на казахстанските власти до 5 юни 2021 г. се удължава срокът на допустимия престой на българските граждани, които поради пандемията от Covid-19 не са могли да напуснат Казахстан (РК) след изтичане на първоначалния срок на разрешения им престой в страната и попадат в една от следните хипотези:

a)На българските граждани, чиито срок на валидност на документите за завръщане на чужденци(издадени с цел напускане на РК), разрешенията за пребиваване, казахстанските визи и разрешенията за временен престой в РК, е изтекъл или ще изтече до 5 юни 2021 г., се разрешава да напуснат страната, без да бъдат привлечени към административна отговорност.
b)Спират да текат сроковете за самостоятелно изпълнение на съдебните решения за експулсиране на чужденци при липса на директни транспортни връзки (въздушни, автомобилни и железопътни, както и пеша) със страната на тяхното гражданство/постоянно пребиваване и на разрешено транзитно преминаване.
c)До 5 юни 2021 г. се удължава срокът на пребиваване (на визите и разрешенията за временно пребиваване в РК) на българските граждани, които:
             •имат разрешение за осъществяване на трудова дейност или справка за съответствие на   квалификацията за осъществяване на самостоятелна трудова заетост, издадени от местен казахстански изпълнителен орган. Виза, разрешение за временно пребиваване се издават, без да се вземат предвид изискванията за декларираната цел на посещението.
            •се намират на територията на РК с цел събиране на семейството и нямат възможност да предоставят документи от държавата, чиито граждани са (България). Виза се издава, без да се вземат предвид изискванията за декларираната цел на посещението.
           •кандидатстват за удължаване/подновяване на разрешителното за трудов имигрант;

В тази връзка казахстанските власти препоръчват на всички чужденци, вкл. и на българските граждани, които спадат към някоя от горните категории лица, да се свържат с компетентната миграционна служба в Казахстан с цел оформяне на всички необходими документи за осигуряване на законния им престой в страната. Лицата, които до 5 юни 2021 г. не уредят по законов път престоя си в Казахстан, няма да бъдат освобождавани от носенето на съответната юридическа отговорност.


=============================
Актуална и полезна информация относно влизането и пребиваването в Казахстан може да бъде открита на адрес: https://www.mfa.bg/embassies/kazakhstan/news.


Държави

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Ситуационен център

02 948 2404 [email protected]

Консулски отношения

02 948 2365 [email protected]

Следвайте ни

в социалните мрежи

Приемна за граждани

02 948 2018 Понеделник - петък от 09:00 до 17:30 ч.

Полезни съвети

Рискове за сигурността

Риск за сигурността, различен от познатите в България, съществува при всяко напускане на страната. Запознайте се с наличната информация за пътуващи – обща и за всяка конкретна дестинация, относно евентуалните рискове, които биха поставили под заплаха Вашето имущество, свобода на придвижване, здраве, а в екстремни случаи и Вашия живот. При планирането на пътуването и по време на пребиваването си зад граница, освен наличните тук и в задграничните представителства на България и държавите-членки на Европейския съюз данни, препоръчваме да следите редовно и информацията на местните медии за обстановката в държавите и местата по маршрута на пътуване.

Предупреждение за пътуване

Министерството на външните работи на Република България по правило публикува предупреждения за въздържане от пътуване само за районите, в които се водят военни действия (ситуация на война или Гражданска война в дадена страна), където съществува реална обща заплаха за живота.

Поведение при кризисни ситуации

В случай на кризисни ситуации - природни бедствия, възникване на военни конфликти, терористични актове, политически размирици и др., следва незабавно да се свържете с най-близкото българско задгранично представителство. При липсата на такова, можете да се свържете с представителството на ЕС или на държава-членка на ЕС, което да предостави, в рамките на възможностите си, защита, съдействие и помощ на българските граждани.

Важни данни в случай на нужда

Когато изпаднете в нужда по време на пребиваването си в чужбина, за да Ви бъде оказана по-експедитивно помощта, от която се нуждаете, е необходимо да можете да предоставите следните основни данни:

  • номер на паспорта, издаден на (дата) и валиден до (дата).
  • пътна застраховка - номер на полицата
  • кръвна група
  • Лица за контакт, които да бъдат уведомени (име, адрес, телефон, e-mail)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация