Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Какво трябва да знам за BREXIT?

31 Януари 2019 Събития и дискусии

На тази страница можете да се запознаете с основни подробности около процеса по оттеглянето на Великобритания от Европейския съюз, както и да намерите отговори на най-често задаваните въпроси, касаещи отношенията на българските граждани и бизнеса с Великобритания след датата на оттеглянето ѝ от ЕС.

На 1 януари 2021 г. изтича преходният период след оттеглянето на Великобритания от ЕС, предвиден в Споразумението за оттегляне на Великобритания от ЕС, влязло в сила на 1 февруари 2020 г. 

Ако сте български гражданин, установил се в Обединеното кралство, за да гарантирате Вашите права след 2020 г., ще е необходимо да кандидатствате за придобиване на статут на уседналост/временен статут на уседналост. Изключение се прави само за лицата с двойно гражданство. Крайният срок за кандидатстване е 30 юни 2021 г.

Всички необходими насоки за кандидатстване по схемата можете да намерите тукhttps://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-translations.bg

 

ОТНОШЕНИЯ СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД

Ето какво означава краят на преходния период за българските граждани – за техните пътувания, работа, обучение.

Пътувания

От 1 януари 2021 г.  българските граждани, които нямат статут на уседналост или временен статут за уседналост,  ще могат да влизат и пребивават без виза във Великобритания краткосрочно за престой до 6 месеца. В рамките това време гражданите ще могат да влизат в страната многократно  за туризъм, участие в срещи и конференции, кратки курсове, но не и да живеят постоянно, да работят или да имат достъп до обществени фондове.

От 1 октомври 2021г., съгласно новите правила за влизане във Великобритания, публикувани на сайта на британското Министерството на външните работи, гражданите на ЕС, ЕИП и Швейцария ( които нямат  статут на уседналост или временен статут за уседналост) ще трябва да разполагат с международен паспорт.

Българските граждани, получили Статут на уседналост или временен статут за уседналост, ще имат право да влизат на територията на Великобритания само с лична карта, най-малко до 31 декември 2025г. Националните лични карти ще могат се използват за влизане във Великобритания и след това, ако отговарят на стандартите за сигурност, определени от Международната организация за гражданска авиация.

При пътуванията с цел туризъм посетителите ще могат да пътуват във Великобритания с българските си шофьорски книжки.

Кандидатстване за виза

Тези български граждани, които нямат статут на уседналост или временен статут за уседналост, а възнамеряват да пребивават за период, по-дълъг от 6 месеца за работа, обучение или искат да се установят във Великобритания, ще трябва да кандидатстват за виза задължително. Желаещите да кандидатства за виза, могат да го направят на правителствения сайт на Великобритания: https://www.gov.uk/browse/visas-immigration.   

Притежателите на биометрични паспорти, каквито са българските, могат да попълват молбата за виза чрез смартфон приложение. Ако не успеят или не е възможно разчитането на паспорта, ще трябва да посетят Визов Център Visa Application Centre.

Успешно кандидатствалите  ще получават защитен достъп до своя имиграционен статут вместо физически документ.

Обръщаме внимание, че освен такса за обработка на заявлението за виза https://www.gov.uk/government/publications/visa-regulations-revised-table/fees-5-october, кандидатите следва да заплатят и такса за здравеопазване, която да им осигури достъп до здравна помощ чрез Националната здравна служба: https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application/how-much-pay.  От такса здравеопазване ще бъдат освободени упражняващи определени професии.

За български граждани са открити следните имиграционни маршрути:

Квалифицирани работници Skilled worker route

Квалифицирани работници – Здравни грижи Skilled work- Health and Care visa

Високо квалифицирани работници

– Световен талант Highly skilled workers

– Global talent route

Студенти Student routе

Предприемачи в сферата на иновациите Innovative entrepreneurs

Специални професии Specialist occupations

Статут на уседналост – временен и постоянен

Българските граждани, а и всички останали граждани на ЕС, които са придобили временен статут на уседналост във Великобритания, имат право да отсъстват от Великобритания в продължение на 2 поредни години, освен ако не искат да получат постоянен статут на уседналост.

За постоянен статут на уседналост се изисква в 5 последователни години гражданинът да не е отсъствал повече от 6 месеца във всяка от тези години от Великобритания. Затова, ако гражданинът е с временен статут на уседналост и иска да получи постоянен статут на уседналост, то се изисква гражданинът 5 последователни години да не  отсъства повече от 6 месеца във всяка една от тези 5 последователни години.

Трябва да се има предвид, че всеки случай се разглежда индивидуално и се допускат изключения, например при болест, раждане, държавна служба и т.н., като се допуска този срок да се надвиши веднъж, но не повече от 12 месеца

Ще можем ли да управляваме автомобил с българска шофьорска книжка и застраховка в държава от ЕС във Великобритания след 31 декември 2020 г. когато изтича преходният период за Брекзит?

Ако посещавате страната с цел туризъм и автомобилът ви е застрахован в държава-член на ЕС, Андора, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Сърбия или Швейцария, трябва да носите задължително с вас зелената карта на превозното средство или друг документ, доказващ направената застраховка, а книжката ви ще бъде валидна. За да бъде приет за легитимен документът, доказващ наличието на застраховка, трябва да съдържа: името на застрахователя; номер на автомобила или други идентификационни данни за превозното средство; период на застраховката. Съветваме българските граждани да се свържат със застрахователя си преди да предприемат пътуване.

Също така препоръчваме на българските граждани, които живеят, работят или учат във Великобритания и възнамеряват да управляват автомобил, да заменят своята шофьорска книжка. Процесът на замяна е следният:

Трябва да изтеглите формуляр D1 от официалния сайт на правителството: https://www.gov.uk/exchange-foreign-driving-licence, след което да го попълните и да го изпратите по пощата. За целта е необходимо да сте живели поне 185 дни на постоянен адрес във Великобритания; чуждестранната ви шофьорска книжка да е валидна; да представите документ за самоличност, както и да заплатите такса от 43 британски лири. Целият процес отнема приблизително три седмици.

Ако сте гражданин, навършил 68 години, притежавате валидна шофьорска книжка, издадена в страна-член на ЕС и сте станали резидент на Великобритания, имате право да шофирате 3 години до навършване на 70-годишна възраст. След изтичането на този период трябва да замените книжката си.

Право на непланирано лечение

Във връзка с изтичащия на 31 декември 2020 г. преходен период на Брекзит за българите във Великобритания е важно да знаят, че правото им да получат непланирано лечение - спешна и неотложна помощ посредством Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) или заместващ сертификат е гарантирано на осигурените лица, чийто престой е започнал преди 31 декември 2020 г. и продължава след тази дата. Максималната продължителност на престоя не е определена в закон и зависи от фактическите обстоятелства във всеки отделен случай. Под временен престой следва да се разбира посещение с цел туризъм, краткосрочна командировка, гостуване, обучение.

Студентите от ЕС, включително тези, записани през текущата академична 2020-2021 година, имат право да кандидатстват по Схемата за уседналост на ЕС, но само ако физически присъстват във Великобритания преди 1 януари 2021 г. Пристигането и установяването им там преди края на преходния период е от съществено значение за запазване на правото им на достъп до неотложна помощ в страната чрез Европейска здравноосигурителна карата или удостоверение за временно заместване на ЕЗОК.

Българските граждани и членовете на техните семейства, които са осигурени съгласно българското законодателство и чието пребиваване в Обединеното кралство е започнало преди 31 декември 2020 г.  могат да ползват медицинска помощ в пълен обем, която е гарантирана и за британските граждани, след като са се регистрирали към местната здравноосигурителна система с европейски формуляр S1/S072.

При необходимост от допълнителна информация българските граждани могат да се обърнат към Националната здравноосигурителна каса ( https://www.nhif.bg/page/contacts).

Условия за българските студенти

Прекратяването на правото на постоянно пребиваване и правото на свободно движение на гражданите на ЕС във Великобритания от 1 януари 2021 г., ще доведе до промяна на имиграционният статут за настоящите и бъдещи студенти от ЕС във Великобритания.

За студентите престоят може да продължи до приключване на обучението им. Те може да се прибират в държавата, където е тяхното обичайно пребиваване, за да посетят семейството си или друга държава с цел почивка.

Тези студенти от ЕС, които възнамеряват да пристигнат след 31 декември 2020 г. във Великобритания, за да учат - включително тези, записани в текущата академична 2020-2021 година, които не са пребивавали във Великобритания, трябва задължително да кандидатстват за студентска виза преди пристигането си.

Те няма да бъдат обхванати от правилата за координация на системите за социална сигурност, съдържащи се в Споразумението за оттегляне, и съответно няма да получават здравна помощ на базата на правата, които им дава ЕЗОК. Те ще трябва да заплащат имиграционна здравноосигурителна такса при кандидатстването за виза, която ще им даде достъп до Националната здравна служба на Обединеното кралство (NHS). Кандидатите за студентска виза ще е необходимо да заплатят имиграционна здравна такса в размер на £470 за година, освен таксата за разглеждане на заявлението им за виза. 

Важно за студентските такси

Българските студенти, които започват следването си след лятото на 2021 г., ще трябва да заплащат студентски такси в пълен размер и няма да имат достъп до държавно-гарантирани студентски заеми. Размерът на таксите ще се определя от отделните университети и може да има варира спрямо отделните части на Великобритания – Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия.

 

ВАЖНО! ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВАТА ТОЧКОВА ИМИГРАЦИОННА СИСТЕМА ОТ 1 ЯНУАРИ 2021 Г.

Всички граждани на ЕС, пристигащи в Обединеното кралство след 1 януари 2021 г., ще се нуждаят от разрешение за влизане в страната. Новата имиграционна система, която ще бъде въведена от тази дата, ще изисква и присъжда точки при представяне на предложение за работа (с подходящо ниво на уменията), за владеене на английски език и спазване на съответния праг на минимална работна заплата. Системата приоритизира най-висококвалифицираните работници, квалифицираните работници, студентите и редица други специализирани професионални направления, включително предприемачите. Като част от новата система, ще се намалят общите възможности за нискоквалифицирана и временна/сезонна заетост.

В същото време Обединеното кралство вече е въвело специални схеми за подпомагане на повече учени, висшисти, здравни работници и хора от селскостопанския сектор да пристигат по-лесно в страната. Например, британското правителство се е ангажирало да разшири пилотната схема за сезонните работници в селското стопанство, която ще се учетвори по размер до 10 000 места. Обединеното кралство също така възнамерява да продължи да надгражда споразуменията за младежка мобилност, като обсъди схемата с ЕС или с отделни държави членки като част от текущите преговори за постигане на търговско споразумение. И двете схеми целят да осигурят гъвкавост при наемането на хора на по-нискоквалифицирани позиции.

Новата точкова система ще обхване и студентите, които искат да учат в Обединеното кралство след 1 януари 2021 г. Бъдещите студенти ще трябва да представят предложение от акредитирана образователна институция, да владеят английски език и да са в състояние да се издържат по време на обучението си в Обединеното кралство.

Обединеното кралство потвърждава, че през учебната 2020/2021 година студентите от ЕС ще продължат да се възползват от текущите такси и достъпа до финансиране, като тези гаранции ще се прилагат за целия срок на обучението им, дори ако той приключи след 31 декември 2020 г. Тези, които пристигат в Обединеното кралство преди 1 януари 2021 г. няма да имат нужда от виза, и ако планират да останат в Обединеното кралство по-дълго от 1 януари 2021 г. (например, за да завършат пълния си курс на обучение), ще трябва да кандидатстват по схемата за уседналост за граждани на ЕС. Таксите и заемите за студенти от ЕС, започващи своето обучение от 2021 г. нататък, следва тепърва да бъдат потвърдени.

Европейските граждани, които са получили статут по схемата за уседналост (виж тук https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-translations.bg), ще имат право да останат в Обединеното кралство. Правата на тези граждани, осигурили своя статут, ще бъдат запазени и непроменени.

При краткосрочните пътувания до 90 дни, свързани с бизнес и туризъм, няма да се изисква виза.

Повече информация за новата точкова имиграционна система е налична тук: gov.uk.

 

СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЕС И ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

На 24 декември 2020 г., след девет месеца на интензивни преговори, преговарящите екипи на Европейската комисия (за ЕС) и Обединеното кралство постигнаха съгласие по бъдещото партньорство и финализираха текста на Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство. Споразумението цели:

·     да улесни както търговията със стоки и услуги, така и трансграничната мобилност и обмен;

·     да защити трайно европейските интереси, като гарантира лоялна конкуренция за европейските компании и високи екологични, социални и трудови стандарти за европейските граждани.

Поради невъзможност съответните процедури за влизане в сила на Споразумението да бъдат завършени преди края на преходния период, Съветът прие решение, с което разреши Споразумението да бъде подписано на 30 декември т.г. и да бъде прилагано временно за ограничен период от време. С това си решение, Съветът предостави на Европейския парламент възможност да направи задълбочен анализ на Споразумението, преди да пристъпи към неговото одобрение.

Споразумението за търговия и сътрудничество се състои от три основни стълба:

I.     Споразумение за свободна търговия, което ще осигури ново икономическо и социално партньорство в следните области:

1.     търговия със стоки;

2.     услуги и инвестиции;

3.     цифрова търговия, интелектуална собственост, обществени поръчки и малки и средни предприятия (МСП);

4.     енергетика;

5.     еднакви условия за открита и лоялна конкуренция и устойчиво развитие;

6.     транспорт;

7.     координация в областта на социалната сигурност и визи за краткосрочни посещения и

8.     рибарство.

II.     Нова уредба за правоприлагане и съдебно сътрудничество по наказателно-правни и гражданскоправни въпроси, която осигурява възможност за тясно сътрудничество между националните полицейски и съдебни органи на държавите-членки и Обединеното кралство.

III.     Хоризонтално споразумение относно управлението - създават се Съвместен съвет за партньорство, който ще следи за правилното прилагане и тълкуване на Споразумението, както и задължителен механизъм за уреждане на спорове. Осигурена е възможност за предприемане на между-секторни компенсаторни действия, в случай на нарушения.

I.1. ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ

През 2019 г. около 13 % от общата търговия на ЕС със стоки с трети държави е била с Обединеното кралство, а Обединеното кралство е разчитало на ЕС за приблизително половината от общата си търговия със стоки. За да запазят взаимноизгодните си търговски отношения, двете страни се споразумяха да създадат амбициозна зона за свободна търговия, вкл. нулеви мита и нулеви квоти за всички стокимеханизми за регулаторно сътрудничество и митнически контрол, и разпоредби, гарантиращи равни условия за открита и лоялна конкуренция.

Споразумението отразява съвременната търговска политика на ЕС благодарение на включването на амбициозни ангажименти за защита на правата на работниците и потребителите, опазване на околната среда, борба с изменението на климата и данъчна прозрачност, като по този начин се гарантира, че търговията е не само отворена, но и справедлива и устойчива.

Същевременно, за да може внасяните стоки да отговарят на условията за преференциална търговия съгласно споразумението, те трябва да съответстват на определени правила за произход и да отговарят на регулаторните изисквания на страната-вносител за целите на безопасността, здравето и други цели на обществените политики.

Какво представляват приложимите „правила за произход“ и какво ще трябва да направят търговците, за да ги спазват?

Правилата за произход определят „икономическата национална принадлежност“ на продуктите, когато те са произведени при използване на компоненти или материали, направени в повече от една държава. Те гарантират, че продуктите, възползващи се от условията на Споразумението (в конкретния случай — нулеви тарифи, нулеви квоти), са изцяло получени или произведени в самата зона за свободна търговия (в този случай — ЕС и Обединеното кралство) или са достатъчно обработени или преработени там. По този начин се гарантира, че Споразумението е от полза основно за икономическите оператори в ЕС и Обединеното кралство.

Какви нови митнически проверки и формалности ще се прилагат между ЕС и Обединеното кралство?

Считано от 1 януари 2021 г. всички стоки, които влизат на митническата територия на ЕС от Обединеното кралство или които напускат тази митническа територия към Обединеното кралство, подлежат на митнически проверки и формалности, изисквани съгласно Митническия кодекс на Съюза. Същевременно, двете страни се споразумяха да признават взаимно своите програми за „одобрени икономически оператори“, даващи възможност на доверени търговци с този статус да се възползват от известни облекчения на митническите операции.

Споразумението за търговия и сътрудничество също така включва протокол относно взаимопомощта за борба с митническите измами, както и амбициозен протокол, даващ възможност на страните да си сътрудничат по въпросите на данъка върху добавената стойност (ДДС) и събирането на вземания, свързани с косвени данъци и мита.

Ще трябва ли търговците да спазват два различни набора от разпоредби и процедури за съответствие, ако искат да предлагат услуги както на пазара на ЕС, така и на пазара на Обединеното кралство?

От 1 януари 2021 г. всички продукти, изнасяни от ЕС за Обединеното кралство, ще трябва да отговарят на техническите правила на Обединеното кралство и ще подлежат на всички приложими проверки и контрол за съответствие с регулаторните изисквания. По същия начин всички продукти, внасяни от Обединеното кралство в Съюза, ще трябва да отговарят на техническите правила на ЕС и ще подлежат на всички приложими задължения, проверки и контрол за съответствие с регулаторните изисквания за целите на безопасността, здравето и други цели на обществените политики. Споразумението за търговия и сътрудничество съдържа обаче редица разпоредби, насочени към предотвратяване на ненужните технически пречки и към опростяване на процедурите за доказване на съответствие с наложените технически изисквания. Така например, страните се споразумяха да продължи използването на самостоятелното сертифициране за съответствие от производителя там, където това се прилага понастоящем както в ЕС, така и в Обединеното кралство.

Страните се споразумяха и за всеобхватна рамка за сътрудничество в областта на надзора на пазара и безопасността на продуктите. Тази рамка ще се прилага по-специално чрез договорености за споделяне на информация относно дейностите на страните, свързани с надзор на пазара и с предприетите мерки по отношение на продукти, които не са безопасни или не съответстват на изискванията.

Ще се променят ли санитарните и фитосанитарните (СФС) изисквания по отношение на внасяните храни, животни и растения?

Правото на ЕС включва подробни СФС правила с цел гарантиране на високи нива на безопасност на храните и намаляване или премахване на евентуални заплахи за здравето на гражданите на ЕС, както и за животните и растенията в ЕС. Това включва и високи стандарти по въпроси като използването на хормони или на генетично модифицирани организми. Тези стандарти за безопасност на храните остават непроменени, като за тяхното спазване британските износители ще подлежат на официален контрол, извършван от органите на държавите-членки на граничните контролни пунктове. По сходен начин, износителите на продукти на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост от ЕС ще трябва да спазват всички СФС изисквания за внос на Обединеното кралство.

Какво следва в случай на огнище на болест по животните или растенията?

В случай на поява на територията на някоя от страните на огнища на болест по животните или растенията, пораждаща сериозен риск за здравето на животните или за общественото здраве, органите на всяка от страните могат да приложат временни защитни мерки, вкл. спиране на вноса от цялата или част от територията на засегнатата държава или въвеждане на специални изисквания по отношение на нейните продукти.

Валиден ли е британският паспорт на домашния ми любимец, считано от 1 януари 2021 г.?

Обединеното кралство не се ангажира да приведе законодателството си в съответствие с европейските правила за домашните любимци, поради което за домашни кучета, котки и порове, вкарани в ЕС и Северна Ирландия, ще се изисква ветеринарен здравен сертификат (без да се изисква тест за антитела срещу бяс).

I.2. УСЛУГИ И ИНВЕСТИЦИИ

Считано от 1 януари т.г., британските доставчици на услуги загубиха автоматичното си право да предлагат услуги в ЕС и трябва да спазват съответните правила на приемащата държава-членка.

Споразумението за търговия и сътрудничество предвижда значителна степен на отвореност за търговията с услуги и инвестиции, като обхваща следните категории услуги:

-     професионалните и стопанските услуги (напр. правни, одиторски и архитектурни услуги);

-     доставките и далекосъобщителните услуги, компютърните и цифровите услуги;

-     финансовите услуги;

-     услугите за научни изследвания и развитие;

-     повечето транспортни услуги;

-     услугите, свързани с околната среда и

-     инвестициите в производството, селското стопанство, горското стопанство, рибарството, енергетиката и други основни отрасли.

Споразумението не обхваща обществените услуги, някои транспортни услуги, както и аудио-визуалните услуги.

Предвидените в Споразумението задължения за недискриминация гарантират, че доставчиците на услуги или инвеститорите на ЕС няма да бъдат третирани по-неблагоприятно от британските оператори в Обединеното кралство и обратното. Разбира се, всички доставчици на услуги и инвеститори от Обединеното кралство трябва да спазват вътрешните правила, процедури и разрешения, приложими за техните дейности в държавите-членки, в които ги извършват. За доставчиците на услуги от Обединеното кралство това означава спазване на често различаващи се правила.

Споразумението между ЕС и Обединеното кралство включва и ориентирана към бъдещето клауза за „най-облагодетелствана нация“, която ще позволи на ЕС и Обединеното кралство да поискат всякакъв вид по-благоприятно третиране, предоставено съответно от Обединеното кралство или от ЕС, в бъдещите им споразумения за търговия с услуги и инвестиции с други трети държави, освен в областта на финансовите услуги.

Колко лесно ще бъде за специалистите в сферата на услугите да пътуват между ЕС и Обединеното кралство съгласно Споразумението за търговия и сътрудничество?

По отношение на временното движение на физически лица със стопанска цел, ЕС и Обединеното кралство се споразумяха за широк набор от реципрочни ангажименти, улесняващи възможността дружествата, които се намират в една от страните по Споразумението, да прехвърлят определени служители като лица, преместени при вътрешно-корпоративен трансфер, за да работят в асоциирано дружество, което се намира в другата страна. Тъй като лицата, преместени при вътрешно-корпоративен трансфер, осъществяват временна миграция, максималната продължителност на тези трансфери е ограничена до три години. По отношение на британските граждани, прехвърлени в ЕС, тази продължителност включва периодите на мобилност между държавите-членки. Споразумението между ЕС и Обединеното кралство улеснява също така движението на „доставчици на услуги по договор“ или „независими специалисти“ за предоставяне на услуги при определени условия. На лицата на делово посещение, които не предоставят услуги, също ще бъде разрешено краткосрочно влизане, за да извършват определени дейности.

В споразумението предвижда ли се признаването на професионални квалификации?

Като общо правило от 1 януари 2021 г. квалификациите на гражданите на Обединеното кралство, както и квалификациите на гражданите на ЕС, придобити в Обединеното кралство, ще трябва да бъдат признати в съответната държава-членка въз основа на съществуващите индивидуални правила на всяка-държава, приложими към квалификациите на граждани на трети държави.

Споразумението обхваща ли финансовите услуги? Какво може да се каже за решенията за еквивалентност на финансовите услуги?

Споразумението задължава двете страни да поддържат своите пазари отворени за операторите от другата страна, които желаят да предоставят услуги чрез установяване. Страните се ангажират също така да гарантират, че международно приетите стандарти в сектора на финансовите услуги се изпълняват и прилагат на тяхната територия. Двете страни запазват правото си да приемат или запазват в сила мерки от съображения за предпазливост, вкл. с цел запазване на финансовата стабилност и на целостта на финансовите пазари. Споразумението не съдържа елементи, които се отнасят до рамките за еквивалентност по отношение на финансовите услуги. Те представляват едностранни решения на всяка от страните и не подлежат на преговори.

I.3. ЦИФРОВА ТЪРГОВИЯ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Споразумението обхваща ли цифровата търговия?

Споразумението съдържа разпоредби, насочени към улесняването на цифровата търговия чрез осигуряване на отворена, сигурна и надеждна онлайн среда за предприятията и потребителите, наред с високи стандарти на защита на личните данни, вкл. забрана на изискванията за локализиране на данни.

Споразумението гарантира ли силна защита на интелектуалната собственост на ЕС в Обединеното кралство?

То допълва съществуващата многостранна международна правна рамка със специфични и по-подробни стандарти относно зачитането на правата върху интелектуалната собственост. Тези по-високи стандарти се прилагат по отношение на авторското право (вкл. колективното управление на права и права, които не са обхванати от международни конвенции, но са особено важни за международните творци като правото на препродажба на визуални произведения), както и по отношение на марките, правата върху дизайн, патентите, защитата на търговски тайни и друга неразкрита информация, правата върху сортовете растения и прилагането на правата върху интелектуална собственост (включително правоприлагане на границата). Всички географски обозначения на ЕС, които вече са регистрирани в ЕС до края на декември 2020 г. ще бъдат защитени в Обединеното кралство по силата на Споразумението за оттегляне.

I.4. ЕНЕРГЕТИКА

ЕС има интерес от продължаването на икономически ефективни, чисти и сигурни доставки на енергия, които са от съществено значение за функционирането на икономиките на ЕС. В Споразумението се предвижда възможността да се изготвят отделни договорености за търговия чрез между-системни връзки въз основа на модел на свързване на свободните обеми в няколко региона. В рамките на ограниченията, приложими към търговията с енергия между ЕС и трета държава (каквато се явява Обединеното кралство), моделът следва да позволява максимално увеличаване на ползите в търговията с електроенергия. По-конкретно, Споразумението включва разпоредби за:

-     гарантиране на недискриминационен достъп до инфраструктурата за пренос на енергия и ефективно използване на между-системните електропроводи/газопроводи;

-     сътрудничество между операторите на преносни системи от ЕС и от Обединеното кралство и енергийните регулатори;

-     насърчаване на възобновяемите източници по недискриминационен начин;

-     регулиране на субсидиите за енергийния сектор, за да се гарантира, че те няма да бъдат използвани за нарушаване на конкуренцията;

-     гарантиране сигурността на доставките, особено по отношение на Ирландия;

-     забрана за налагане на ограничения върху износа (включително монополи при износа и лицензи за износ) и за двойно ценообразуване на енергийните стоки и

-     гарантиране спазването на стандартите за безопасност и за опазване на околната среда.

Всички тези мерки имат за цел да насърчат откритата и справедлива търговия с енергия и трансграничните енергийни инвестиции и да гарантират, че в енергийния сектор се прилагат еднакви условия на конкуренция.

I.5. ЕДНАКВИ УСЛОВИЯ ЗА ОТКРИТА И ЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Предвид географската си близост и икономическата си взаимозависимост ЕС и Обединеното кралство поеха твърди ангажименти за гарантиране на равни условия за открита и лоялна конкуренция и за допринасяне за устойчивото развитие.

По-конкретно, договорените в Споразумението за търговия и сътрудничество разпоредби означават, че:

-     строгите и всеобхватни правила ще предотвратят нарушаването на конкуренцията, породено от субсидии, неконкурентни практики или дискриминиращи действия и злоупотреби от страна на държавни предприятия;

-     специфичните стандарти и правила, и съвместната политическа декларация в областта на данъчното облагане ще допринесат за данъчна прозрачност и ще противодействат на избягването на данъци и вредните данъчни режими и практики;

-     настоящите високи стандарти, приложими в областта на трудовите и социалните стандарти, околната среда и климата, не могат да бъдат занижени по начин, който засяга търговията или инвестициите между страните.

Какво беше договорено по отношение на изменението на климата?

ЕС и Обединеното кралство потвърдиха амбицията си да постигнат неутралност по отношение на климата в цялата икономика в срок до 2050 г. Те се споразумяха, че борбата с изменението на климата, и по-специално Парижкото споразумение от 2015 г. относно изменението на климата, представлява съществен елемент от тяхното партньорство (наравно с други съществени елементи като правата на човека, принципите на правовата държава и неразпространението на оръжия за масово унищожение). Всяко нарушение на този съществен елемент от една от страните ще даде на другата правото да прекрати действието на цялото споразумение или на части от него.

В споразумението е включен принципът на запазване на равнището на защита, включително по отношение на ценообразуването на въглеродните емисии, като се гарантира, че равнището на опазване на климата, което е в сила в края на преходния период, ще продължи да се поддържа.

Как стои въпросът с ценообразуването на въглеродните емисии?

Обединеното кралство се ангажира да въведе система за ценообразуване на въглеродните емисии, считано от 1 януари 2021 г., а двете страни се ангажираха да гарантират, че техните системи за ценообразуване на въглеродните емисии обхващат емисиите на парникови газове от производството на електроенергия, производството на топлинна енергия, промишлеността и въздухоплаването.

ТРАНСПОРТ

От 1 януари 2021 г. всички транспортни предприятия, извършващи операции между ЕС и Обединеното кралство трябва да гарантират съответствие с изискванията за сертифициране на другата страна, а транспортните оператори - да се съобразяват с формалностите, които се изискват при преминаването на границата между Обединеното кралство и ЕС.

Споразумението за търговия и сътрудничество обхваща реда и условията, съгласно които въздушните превозвачи, автомобилните превозвачи на товари и операторите на пътнически автобусен транспорт, както и операторите в областта на морския транспорт могат да извършват услуги между ЕС и Обединеното кралство. В него се определят също така редът и условията за сътрудничество в областта на авиационната безопасност. Споразумението включва и разпоредби, с които да се гарантира, че конкуренцията между операторите от ЕС и Обединеното кралство се осъществява при еднакви условия на конкуренция, като се гарантират високи равнища на безопасност на транспорта, правата на работниците и пътниците, и опазването на околната среда.

ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ

За да се осигури свързаност между летищата в ЕС и Обединеното кралство за пътници, стоки и поща, в Споразумението се определят нов ред и условия за достъп до пазара, както и договорености за сътрудничество в областта на авиационната безопасност, сигурността и управлението на въздушното движение. Превозвачите от Обединеното кралство ще могат да прелитат над територията на ЕС без кацане; да извършват технически кацания на територията на ЕС за цели, различни от трафика, и да превозват пътници и/или товари по всички маршрути между дадена точка в Обединеното кралство и точка в ЕС. Превозвачите от Обединеното кралство обаче вече няма да могат да превозват пътници или товари между две точки в ЕС, нито да извършват последващи превози между Обединеното кралство и две други държави-членки (напр. Манчестър — Мюнхен — Варшава). Те също така няма да имат право да превозват пътници между Обединеното кралство, държава членка и трета държава (напр. Лондон—Амстердам—Банкок).

Въздушните превозвачи от Обединеното кралство, които желаят да летят съгласно настоящото споразумение, ще трябва да спазват определени условия, като например да притежават валиден лиценз от компетентните органи на Обединеното кралство, да имат основно място на стопанска дейност в Обединеното кралство и да бъдат мажоритарна собственост и под контрола на Обединеното кралство. Превозвачите от Обединеното кралство, които в края на преходния период са мажоритарна собственост и под контрола на Обединеното кралство/ЕИП и/или Швейцария, също могат да продължат да извършват дейност. Превозвачите от ЕС ще трябва да спазват сходни условия по отношение на лицензите и основното място на дейност и да продължат да спазват изискванията на ЕС за мажоритарно участие и контрол от страна на ЕС/ЕИП/Швейцария.

Правата на пътниците в ЕС ще бъдат ли защитени по същия начин?

Считано от 1 януари 2021 г., нивото на защита на пътниците, пътуващи между ЕС и Обединеното кралство, ще бъде засегнато, тъй като Обединеното кралство ще бъде трета държава. Това означава, че правата на пътниците от ЕС, използващи въздушен транспорт, ще продължат да се прилагат за полети, извършвани от Обединеното кралство до ЕС от авиокомпания от ЕС, или за полети, извършвани от ЕС до Обединеното кралство, независимо дали се извършват от авиокомпания от ЕС или от авиокомпания от Обединеното кралство. Те обаче няма да се прилагат за полети, от Обединеното кралство до ЕС, извършвани от Обединеното кралство. Въпреки това в споразумението се предвижда, че и двете страни ще гарантират, че са въведени ефективни мерки за защита на достъпа до информация за пътниците, пътниците с увреждания и с намалена подвижност, възстановяването на разходи и обезщетенията, както и ефикасното разглеждане на жалбите.

АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ

В Споразумение за търговия и сътрудничество се предвижда безквотен достъп от точка до точка за операторите, превозващи товари по шосе между ЕС и Обединеното кралство. Това означава, че камионите от Обединеното кралство ще могат да достигнат до ЕС и да се върнат от ЕС, включително когато не са натоварени. Същите права се предоставят на превозвачите от ЕС, пътуващи от всяка точка в ЕС до Обединеното кралство и обратно — от Обединеното кралство до всяка точка в ЕС. Камионите от Обединеното кралство и ЕС също ще могат да извършват до две допълнителни операции на територията на другата страна, след като преминат границата. Това ще позволи на превозвачите от ЕС, които превозват товар до Обединеното кралство, да извършват два каботажни превоза в Обединеното кралство, като по този начин ще се ограничи рискът да се наложи да пътуват обратно до ЕС без товар. За превозвачите от Обединеното кралство тези допълнителни операции могат да се състоят от два трансгранични превоза (т.е. транспортни операции между две държави-членки) или един трансгранични превоз и един каботажен превоз (т.е. транспортна операция между две точки в рамките на една и съща държава-членка). Споразумението предвижда също така пълни права на транзит през териториите на другата страна.

Проектът на Споразумението за търговия и сътрудничество съдържа ли специални разпоредби относно пътната безопасност и лоялната конкуренция между превозвачите?

Да. Всички превозвачи, водачи и превозни средства, участващи в трансгранични пътувания, ще бъдат обвързани с общи високи стандарти, определени в споразумението, които са специфични за сектора на автомобилните превози на товари. Те включват по-специално условията на труд на водачите, тяхното ниво на квалификация, техническите изисквания за превозните средства и минималните условия за придобиване на свидетелство от страна на превозвачите. Тези условия са от съществено значение за гарантиране на лоялна конкуренция, добри условия на труд за водачите и високо равнище на пътна безопасност. Освен това разпоредбите за лоялна конкуренция и социалните разпоредби, които се прилагат за цялото споразумение, ще се прилагат и за сектора на автомобилните превози на товари.

Автобусните услуги между ЕС и Обединеното кралство функционират ли както преди?

Редовните международни автобусни линии ще продължат да свързват ЕС и Обединеното кралство. След като Протокола за редовни и специализирани редовни превози към многостранната спогодба Интербус влезе в сила през 2021 г., еквивалентните разпоредби на Споразумението за търговия и сътрудничество вече няма да се прилагат. Случайните международни превози също ще бъдат обхванати от многостранното споразумение Интербус.

КООРДИНАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ И ВИЗИ ЗА КРАТКОСРОЧНИ ПОСЕЩЕНИЯ

Всички движения на хора след 1 януари 2021 г. подлежат на действащото законодателство на ЕС и Обединеното кралство в областта на миграцията, приложимо за всички граждани на трети държави. Хората, които са или са били в трансгранична ситуация между ЕС и Обединеното кралство преди 1 януари 2021 г., попадат в обхвата на Споразумението за оттегляне.

Обединеното кралство отказа да включи в Споразумението каквато и да е разпоредба за мобилността или за улесняване на краткосрочните/дългосрочните престои. Споразумението не обхваща правото на влизане, работа, пребиваване или престой на граждани на ЕС в Обединеното кралство или на граждани на Обединеното кралство в ЕС. Единственото изключение се отнася до временното движение на физически лица със стопанска цел. Същевременно, Споразумението съдържа редица мерки за координация на социалната сигурност, насочени към защита на правата на гражданите на ЕС, които временно пребивават, работят или се преместват в Обединеното кралство, както и на гражданите на Обединеното кралство, които временно пребивават, работят или се преместват в ЕС след 1 януари 2021 г.

Означава ли това, че ще са необходими визи за всички пътувания между ЕС и Обединеното кралство?

Не. ЕС разрешава на гражданите на Обединеното кралство краткосрочни безвизови посещения с продължителност до 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период. Обединеното кралство също разрешава безвизови краткосрочни посещения за гражданите на ЕС. Решението на ЕС е взето при условие, че Обединеното кралство продължи да осигурява еднакъв безвизов режим за краткосрочни посещения за гражданите на ЕС без дискриминация между гражданите на отделните държави-членки. То не може да премахне визите за краткосрочно пътуване за гражданите на някои държави-членки, като в същото време изключи други. Този принцип за недопускане на дискриминация между гражданите на ЕС се прилага и в други области на Споразумението, които са пряко свързани с гражданите, например по отношение на временния престой със стопанска цел, координацията в областта на социалната сигурност или участието в програми на Съюза.

Какво точно ще бъде обхванато от координацията на системите за социална сигурност? 

Споразумението гарантира координирането на социално-осигурителните обезщетения. То също така гарантира, че във всеки един момент за дадено лице се прилага само един набор от правила. По този начин ще се избегне рискът лицето да плаща двойни социално-осигурителни вноски или в даден момент за него да не се прилага ничие законодателство и така да остане без социална закрила. Споразумението осигурява широка защита на гражданите на ЕС и Обединеното кралство. По-голямата част от социално-осигурителните обезщетения ще бъдат координирани и защитени от ЕС и Обединеното кралство, така че гражданите да запазят правата си, например ако: са или ще бъдат в трансгранична ситуация и работят или ще работят в повече от една държава, като една от тях е Обединеното кралство; пребивават в една от страните по Споразумението и работят в друга; преместват местожителството си в другата страна; или пътуват между ЕС и Обединеното кралство с цел временен престой. По-конкретно, такова лице няма да загуби правото си на пенсия за старост и наследствена пенсия, помощи при смърт, пред-пенсионни обезщетения или обезщетения за майчинство/бащинство, свързани с раждането на дете в другата страна. В областта на трудовите злополуки също ще има координация, така че лице, работещо извън държавата, в която се осигурява, да може да бъде лекувано в държавата на месторабота, където е настъпила злополуката. Ако се преместят в другата страна, те могат да продължат да получават паричните си обезщетения там.

Сред обезщетенията, които не са покрити от Споразумението, са семейните обезщетения, обезщетенията за дългосрочни грижи, специалните обезщетения, независещи от вноски, и обезщетенията за услуги по асистирана репродукция.

Какви разпоредби са предвидени относно здравното обслужване?

Здравното обслужване е включено в обхвата на Споразумението и по принцип разпоредбите, съществуващи преди края на преходния период ще продължат да се прилагат. Например, гражданин на ЕС, който пребивава временно за период под 6 месеца в Обединеното кралство (турист, студент или бизнесмен), ще може да ползва необходими здравни услуги (например при спешни случаи) въз основа на Европейската здравноосигурителна карта. Същевременно, Обединеното кралство изисква от гражданите на ЕС да заплатят допълнителна такса за здравно обслужване като условие за издаване на входна виза за престой, по-дълъг от 6 месеца. Таксата ще бъде възстановявана на студентите и на лицата, които продължават да се осигуряват в своята държава-членка (притежателите на преносим документ S1). Пенсионерите ще продължат да имат право на здравно обслужване в държавата, в която пребивават, от името на държавата, която изплаща пенсията им. Същото се отнася и за пограничните работници, които работят в една от страните по Споразумението и пребивават в другата. Споразумението гарантира, че държавата на осигуряване възстановява разходите на държавата на пребиваване.

А командированите работници?

Командироването на работници подлежи на определени условия. Например работник, изпратен от Обединеното кралство да работи в ЕС, ще трябва да плаща социално-осигурителни вноски в съответната държава от ЕС и за него ще се прилага законодателството на тази държава. Същевременно в тази област като преходна разпоредба бе договорено, че държавите-членки могат да поискат, след като уведомят Комисията, да продължат да прилагат системата на командироване в сегашния ѝ вид за период до 15 години. Държавите-членки могат да прекратят използването на системата на командироване по-рано. През този период командированите работници ще плащат социално-осигурителните си вноски там, откъдето са командировани (т.е. Обединеното кралство в посочения пример).

СИГУРНОСТ, ПРАВОПРИЛАГАНЕ И СЪДЕБНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ

ЕС и Обединеното кралство се споразумяха да създадат нова рамка за правоприлагане и съдебно сътрудничество по наказателно-правни въпроси, която дава възможност да продължи тясното сътрудничество между националните полицейски и съдебни органи.

Защо ЕС поиска от Обединеното кралство да даде гаранции за основните права и индивидуалните свободи в контекста на полицейското и съдебното сътрудничество?

Споразумението обхваща, наред с другото, амбициозни договорености за екстрадиция и обмен на чувствителна информация, която може да окаже въздействие върху живота или правата на гражданите (напр. да доведе до лишаване от свобода). Тези отношения изискват висока степен на сигурност, че съответните човешки права ще бъдат зачитани, и общо разбиране за начина, по който защитаваме тези права. Споразумението задължава ЕС, неговите държави-членки и Обединеното кралство да продължат да зачитат демокрацията и върховенството на закона, и да защитават основните права, определени в Европейската конвенция за правата на човека.

Моите данни ще продължат ли да са защитени по силата на Споразумението?

Когато става въпрос за правоприлагане и съдебното сътрудничество, е изключително важно да се спазват високи стандарти за защита на данните. Те трябва да бъдат потвърдени чрез решения относно адекватното ниво на защита, взети едностранно от всяка от страните. За ЕС това означава решения, удостоверяващи, че стандартите на Обединеното кралство по същество са равностойни на стандартите на ЕС.

От март 2020 г. Европейската комисия работи усилено по своите решения за Обединеното кралство относно адекватното ниво на защита. След като бъде удовлетворена от получената информация, Комисията незабавно ще започне процеса на приемане. Това означава, че ще има промеждутък от време между влизане в сила на споразумението и приемането на решенията относно адекватното ниво на защита. За да се гарантира стабилност и непрекъснатост през този преходен период, бе намерено преходно решение, което бе включено в споразумението,.

Ще продължи ли обменът на резервационни данни на пътниците с цел предотвратяване, разкриване и разследване на тероризъм и други форми на тежка престъпност?

Споразумението между ЕС и Обединеното кралство включва амбициозни договорености за своевременен, ефективен и ефикасен обмен на резервационни данни и за защита на данните, предоставяни от въздушните превозвачи от ЕС на Обединеното кралство. Важно предварително условие за тези договорености е Обединеното кралство да прилага стандарти за защита на данните, които по същество са равностойни на стандартите на ЕС.

Обединеното кралство ще запази ли достъпа си до Шенгенската информационна система (ШИС)?

Не. Вместо това, в Споразумението се определят нови начини за обмен на данни, вкл. информация за издирвани и изчезнали лица и вещи. Това ще бъде постигнато чрез различни допълващи се инструменти: пълноценно използване на сигналите по линия на Интерпол; съществуващите двустранни спогодби за обмен на сигнали или друга информация между правоприлагащите органи; договорености за сътрудничество на Обединеното кралство с Европол като трета държава; както и сигурни канали за комуникация с цел улесняване и ускоряване на сътрудничеството. Споразумението дава възможност за ефективно сътрудничество между Обединеното кралство и Европол и Евроюст в съответствие с правилата за трети държави. Това ще помогне за осигуряването на стабилен капацитет за справяне с тежката трансгранична престъпност. Същевременно, Обединеното кралство няма да има достъп до информационната система на Европол, нито пълен достъп до деловодната система на Евроюст, и няма да участва в управлението на двете агенции на ЕС.

Правна взаимопомощ по наказателно-правни въпроси, включително обезпечаване и конфискация на активи

Партньорството в рамките на Споразумението ще улесни и допълни прилагането на Конвенцията на Съвета на Европа за взаимопомощ с трети държави по наказателно-правни въпроси, например чрез рационализиране на процедурите, определяне на срокове и използване на стандартни формуляри и технологични нововъведения. Сътрудничеството включва широк набор от действия по разследване, включително искания за обезпечаване и конфискация на имущество.

Ще си сътрудничат ли ЕС и Обединеното кралство в борбата срещу изпирането на пари?

Споразумението между ЕС и Обединеното кралство предвижда сътрудничество в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма чрез потвърждаване на трайния ангажимент на ЕС и Обединеното кралство за спазване на стандартите на Специалната група за финансови действия (FATF). Освен това в Споразумението се определят механизми за гарантиране на прозрачността на информацията за действителните собственици на дружества и тръстове и обмена на такава информация между компетентните органи. 

ЕС и Обединеното кралство ще продължат ли да си сътрудничат по въпросите на външната политика, сигурността и отбраната?

От 1 януари 2021 г. вече не съществува уредба между Обединеното кралство и ЕС за изготвяне и координиране на съвместни отговори на предизвикателства в областта на външната политика, например налагането на санкции по отношение на трети държави или на техните граждани. Всяко участие на Обединеното кралство в общата външна политика и политика на сигурност и в общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, ще подлежи на строги правила за участие на трети държави.

УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИ НА ЕС

ЕС и Обединеното кралство се позоваха на съществуващата правна рамка за участието на трети държави в програми на Съюза при договарянето на общите принципи и условия за участието на Обединеното кралство: справедливо финансово участие, добро финансово управление на средствата, подходящи механизми за консултации.

В кои програми на Съюза ще участва Обединеното кралство и в бъдеще?

Споразумението предвижда Обединеното кралство да продължи участието си в:

-     Програма „Хоризонт Европа“ е програма за научни изследвания и иновации за периода 2021—2027 г. С бюджет от около 100 млрд. евро се подкрепя отключването на националния потенциал за научни изследвания и иновации, чрез финансиране на авангардни научноизследователски проекти, стипендии и мобилност на изследователи. Програма „Хоризонт Европа“ поставя амбициозни общоевропейски цели за справяне с най-значимите проблеми днес, като например здравните кризи или борбата с изменението на климата.

-     Програма на Евратом за научни изследвания и обучение обхваща научноизследователски и обучителни дейности за непрекъснато подобряване на ядрената безопасност, сигурността, управлението на радиоактивните отпадъци и радиационната защита, както и медицинските приложения на лъчението.

-     Международен експериментален термоядрен реактор (ITER) - след като бъде завършено, съоръжението за изпитване на термоядрения синтез ITER ще има за цел да докаже, че термоядреният синтез може да се използва като широкомащабен и невъглероден източник на енергия въз основа на същия принцип, който захранва слънцето и звездите. Обединеното кралство участва в програмата чрез асоциирането си към Евратом.

-     Програма „Коперник“ е спътниковата система на ЕС за наблюдение на Земята. Тя се състои от сложен набор от системи, които събират данни от множество източници. Системата обработва данните и предоставя на потребителите надеждна и актуална информация чрез набор от услуги, свързани с въпроси на околната среда и сигурността.1

-     Космическото наблюдение и проследяване на ЕС е в състояние да открива, каталогизира и прогнозира движенията на космически обекти в орбита около Земята, за да се намали рискът от сблъсъци.

УПРАВЛЕНИЕ

Обхватът и сложността на споразумението изискват единна и ясна рамка на управление, в която се посочва как ще се осъществява и контролира прилагането на споразумението. С цел да се избегне наличието на множество паралелни структури и създаването на излишна бюрокрация, ЕС и Обединеното кралство се споразумяха да създадат съвместен орган, наречен Съвет за партньорство, който да управлява ефективно споразумението. Съветът за партньорство се председателства съвместно от член на Европейската комисия и представител на Обединеното кралство на министерско равнище. Всяко решение се взема по взаимно съгласие между ЕС и Обединеното кралство. Съветът за партньорство следи за постигането на целите на споразумението. ЕС или Обединеното кралство могат да сезират Съвета за партньорство по всеки въпрос, свързан с изпълнението, прилагането и тълкуването на споразумението. В работата си Съветът за партньорство се подпомага от специализирани комитети, а в някои области — от технически работни групи.

Какво точно става в случай на спор?

Споразумението включва стабилен хоризонтален механизъм за разрешаване на спорове, които могат да възникнат между ЕС и Обединеното кралство във връзка с тълкуването или изпълнението на техните ангажименти в която и да е област, покрита от Споразумението. Този механизъм обхваща спорове, възникващи във всяка икономическа област, включително търговски ангажименти и ангажименти за еднакви условия на конкуренция, както и координация на социалната сигурност, енергетика, транспорт или рибарство.

 

Какво точно става в случай на спор?

ЕС и Обединеното кралство първо се консултират добросъвестно, за да се опитат да разрешат съответния проблем. Ако разногласията продължават, страната, която има оплакване, може да поиска създаването на независим арбитражен съд.

Споразумението съдържа механизми за гарантиране на своевременното изпълнение на решението на арбитражния съд, за да се постигне максимална правна сигурност за предприятията, потребителите и гражданите.

Налице са различни видове едностранни мерки (коригиращи, балансиращи, компенсаторни и защитни), които биха могли да бъдат незабавно взети от страната, която се чувства ощетена, или поради необходимост от балансиране на функционирането на споразумението. Тези мерки са предвидени като допълнителен елемент към процедурата за решаване на спорове. От страна на ЕС процедурата за приемане на такива мерки предвижда възможност за ЕК да действа незабавно на базата на предварително прилагане на мярката в изчакване на приключването на законодателната процедура за приемане на решение на Съвета за налагане на тази мярка.

Повече информация и пълният текст на Споразумението за търговия и сътрудничество са налични на https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_2531.

 

ЕС-Великобритания-2020

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Министерство на вътрешните работи 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 

Министерство на икономиката  

Агенция „Митници“  

Национална агенция по приходите 

Национален осигурителен институт 

Патентно ведомство

Европейска комисия 

Информация за статута на уседналост 

Информационна кампания за подготвеността на британското правителство 

Национална здравноосигурителна каса 

default-image

Временно българските граждани ще могат да кандидатстват за статут на уседналост във Великобритания само с международен паспорт

Във връзка с пандемията от коронавируса британските власти въведоха временни промени в правилата за кандидатстване за статут на уседналост. В резултат българските граждани, разполагащи само с лична карта, временно няма да имат възможност да кандидатстват по Схемата за уседналост. За момента единствената възможност за кандидатстване е чрез интернет-приложението, за което е нужен международен паспорт с биометрични данни.
01 Април 2020
default-image

Посещение в Обединеното кралство след Брекзит

Ако Обединеното кралство напусне ЕС със „сделка“, до 2021 година няма да настъпят промени за влизането в страната.
25 Март 2019
default-image

Информация за вносителите във Великобритания в случай на оттегляне на страната от ЕС без споразумение

В резултат на проведеното на 12 март 2019 г. поредно гласуване в Камарата на общините на британския парламент на Споразумението за оттегляне на Великобритания от ЕС и последвалото му отхвърляне, на 13 март 2019 г. британското Министерство на международната търговия публикува указание за въвеждане на временни вносни митнически мита и такси в случай на напускане на страната на ЕС без споразумение.
14 Март 2019
default-image

Как да кандидатствам за статут на уседналост?

Кандидатстването за Статут на уседналост ще се извършва предимно по електронен път. В момента процедурата е в процес на тестване, като се очаква тя да бъде отворена за всички граждани на 30 март 2019 г.
07 Февруари 2019
default-image

Статут на уседналост

С придобиването на този статут българските граждани ще могат да запазят голяма част от правата, които са имали, докато Обединеното кралство е било част от ЕС – като право на пребиваване, достъп до пазара на труда, достъп до социално-осигурителната система на страната, достъп до системата на здравеопазване и др.
07 Февруари 2019

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация