Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Какво трябва да знам за BREXIT?

31 Януари 2019 Събития и дискусии

На тази страница можете да се запознаете с основни подробности около процеса по оттеглянето на Великобритания от Европейския съюз, както и да намерите отговори на най-често задаваните въпроси, касаещи отношенията на българските граждани и бизнеса с Великобритания след датата на оттеглянето ѝ от ЕС.

 

ОТНОШЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД

На 17 октомври 2019 Европейският съвет (чл. 50) одобри Споразумението за оттегляне на Великобритания от ЕС. Това споразумение влезе в сила на 1 февруари 2020 г. То определя преходен период до 31 декември 2020 г., през който правото на ЕС ще продължи да се прилага във Великобритания, както и до момента, включително правилата за свободно движение на хора. Това означава, че няма да има промени в условията за работа, обучение и правене на бизнес.

Ако сте български гражданин, установил се в Обединеното кралство, за да гарантирате Вашите права след 2020 г., ще е необходимо да кандидатствате за придобиване на статут на уседналост/временен статут на уседналост. Изключение се прави само за лицата с двойно гражданство. Крайният срок за кандидатстване е 30 юни 2021 г.

Всички необходими насоки за кандидатстване по схемата можете да намерите тук: https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-translations.bg

 

ОТНОШЕНИЯ СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД

Има възможност преходният период да се удължи с 1 до 2 години. Решение за това трябва да бъде взето съвместно от ЕС и Обединеното кралство преди 1 юли 2020 г. Ако Съвместният комитет не е взел решение преди юли 2020 г., няма друг механизъм за продължаване на преходния период след 2020 г.

След изтичане на преходния период или евентуално негово продължение отношенията ЕС-Великобритания се очаква да бъдат уредени от Споразумение за бъдещите отношения.

На 25 февруари 2020 г. Съвет „Общи въпроси“ прие решение за започването на преговори за ново партньорство с Великобритания и даде мандат (т. нар. „директиви за преговори“) на Европейската комисия за водене на преговорите. В съответствие с насоките на Европейския съвет от 23 март 2018 г. и заключенията на Европейския съвет от 13 декември 2019 г. директивите за преговори обхващат всички области от интерес за преговорите, включително търговско и икономическо сътрудничество, правоприлагане и съдебно сътрудничество по наказателни дела, външна политика, сигурност и отбрана, участие в програми на Съюза и други тематични области на сътрудничество. Специална глава за управлението обхваща всички области на икономическото сътрудничество и сътрудничеството в областта на сигурността.

Преговорите се откриват на 2 март 2020 г. и, в случай че преходният период не бъде продължен, следва да приключат до октомври 2020 г., за да може бъдещото споразумение да влезе в сила на 1 януари 2021 г.

ВАЖНО! ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВАТА ТОЧКОВА ИМИГРАЦИОННА СИСТЕМА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРИЛАГА В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ОТ 1 ЯНУАРИ 2021 Г.

Всички граждани на ЕС, пристигащи в Обединеното кралство след 1 януари 2021 г., ще се нуждаят от разрешение за влизане в страната. Новата имиграционна система, която ще бъде въведена от тази дата, ще изисква и присъжда точки при представяне на предложение за работа (с подходящо ниво на уменията), за владеене на английски език и спазване на съответния праг на минимална работна заплата. Системата приоритизира най-висококвалифицираните работници, квалифицираните работници, студентите и редица други специализирани професионални направления, включително предприемачите. Като част от новата система, ще се намалят общите възможности за нискоквалифицирана и временна/сезонна заетост.

В същото време Обединеното кралство вече е въвело специални схеми за подпомагане на повече учени, висшисти, здравни работници и хора от селскостопанския сектор да пристигат по-лесно в страната. Например, британското правителство се е ангажирало да разшири пилотната схема за сезонните работници в селското стопанство, която ще се учетвори по размер до 10 000 места. Обединеното кралство също така възнамерява да продължи да надгражда споразуменията за младежка мобилност, като обсъди схемата с ЕС или с отделни държави членки като част от текущите преговори за постигане на търговско споразумение. И двете схеми целят да осигурят гъвкавост при наемането на хора на по-нискоквалифицирани позиции.

Новата точкова система ще обхване и студентите, които искат да учат в Обединеното кралство след 1 януари 2021 г. Бъдещите студенти ще трябва да представят предложение от акредитирана образователна институция, да владеят английски език и да са в състояние да се издържат по време на обучението си в Обединеното кралство.

Обединеното кралство потвърждава, че през учебната 2020/2021 година студентите от ЕС ще продължат да се възползват от текущите такси и достъпа до финансиране, като тези гаранции ще се прилагат за целия срок на обучението им, дори ако той приключи след 31 декември 2020 г. Тези, които пристигат в Обединеното кралство преди 1 януари 2021 г. няма да имат нужда от виза, и ако планират да останат в Обединеното кралство по-дълго от 1 януари 2021 г. (например, за да завършат пълния си курс на обучение), ще трябва да кандидатстват по схемата за уседналост за граждани на ЕС. Таксите и заемите за студенти от ЕС, започващи своето обучение от 2021 г. нататък, следва тепърва да бъдат потвърдени.

Европейските граждани, които са получили статут по схемата за уседналост (виж тук https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-translations.bg), ще имат право да останат в Обединеното кралство. Правата на тези граждани, осигурили своя статут, ще бъдат запазени и непроменени.

При краткосрочните пътувания до 90 дни, свързани с бизнес и туризъм, няма да се изисква виза.

Повече информация за новата точкова имиграционна система е налична тук: gov.uk.

 

БЪДЕЩО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЕС И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДИРЕКТИВИТЕ ЗА ПРЕГОВОРИ

ОБЩИ ВЪПРОСИ

Има ли все още риск от сценарий на „без сделка“ в края на годината?

Както при всяко договаряне, рискът да не се постигне споразумение съществува. Независимо дали ще бъде постигнато Споразумение за бъдещо партньорство, всички граждани и бизнеси трябва да се подготвят сега за края на преходния период, тъй като Обединеното кралство вече няма да бъде част от Единния пазар или Митническия съюз.

 

Успоредно ли ще се преговаря по всички въпроси в директивите за преговори?

По всички теми ще се работи паралелно. Ще се прилага особена бдителност за напредъка в области, в които рискът от смущения в края на преходния период е особено голям, в случай че не бъде постигнато споразумение.

 

Защо беше избрано това правно основание за преговорите? Означава ли това, че не е необходимо споразумението да бъде одобрено от националните парламенти?

Предвид обхвата на предвиденото партньорство, на този етап изборът на член 217 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС) е естествен, тъй като той е възможно най-широкото правно основание. Подходящо е и за да се осигури обща рамка за управление, която е една от целите на ЕС. Окончателното правно основание ще бъде ясно само след като узнаем съдържанието на окончателното споразумение. Важното е да се гарантира, че бъдещото споразумение може да влезе в сила на 1 януари 2021 г.

 

Едно или няколко споразумения ще се договарят?

Целта е да се договори амбициозно и всеобхватно партньорство с Обединеното кралство, което може да влезе в сила до края на преходния период. Намерението на Комисията е да договори това партньорство като пакет, който се състои от три основни компонента:

  • общи договорености (включително разпоредби относно основните ценности, основните принципи и управлението);
  • икономически договорености (включително разпоредби относно търговията, гаранциите за равнопоставеност и риболова); и
  • договорености за сигурност (включително разпоредби относно правоприлагането и съдебното сътрудничество по наказателни дела, както и относно външната политика, сигурността и отбраната).

 

Ще бъде ли новото партньорство основано на „споразумение за асоцииране“ и как ще бъде ратифицирано такова споразумение?

„Споразумение за асоцииране“ е терминът, използван в член 217 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС), според който „Съюзът може да сключва с една или повече трети страни или международни организации споразумения за асоцииране, създаващи реципрочни права и задължения, общи действия и специални процедури. Член 217 от ДФЕС позволява най-близкото възможно партньорство със страна, която не е член на ЕС. Съществуват много различни видове споразумения за асоцииране, но това, което е общо за всички, е техният всеобхватен характер и фактът, че те установяват дългосрочна институционална рамка. Споразумението за асоцииране трябва да бъде одобрено с единодушие в Съвета и изисква съгласието на Европейския парламент, преди да влезе в сила. Дали бъдещото партньорство трябва да бъде ратифицирано от националните парламенти зависи от окончателното му съдържание, а това ще може да се определи едва в края на преговорите.

 

Ще бъдат ли оповестени публично позициите за преговори на ЕС?

Да, целта на Комисията ще бъде да осигури пълна прозрачност.

 

Каква е целта на конференцията на високо равнище между ЕС и Обединеното кралство през юни 2020 г.?

Конференцията на високо равнище през юни, както е предвидено в Споразумението за оттегляне, има за цел да направи преглед на напредъка в преговорите. Комисията също така ще използва Конференцията, за да направи равносметка на състоянието на прилагане на Споразумението за оттегляне, по-специално що се отнася до правата на гражданите и Протокола за Ирландия и Северна Ирландия.

 

Бъдещото споразумение ще замени ли Протокола за Ирландия и Северна Ирландия?

За разлика от по-ранните версии, Протоколът за Ирландия и Северна Ирландия, договорен през октомври 2019 г. и който е част от Споразумението за оттегляне не е „предпазна мярка“, а е замислен като устойчиво във времето решение. Протоколът ще се прилага заедно с всяко споразумение за бъдещите отношения. Въпреки това е ясно, че условията на бъдещите търговски отношения между ЕС и Обединеното кралство - от гледна точка на споделената амбиция да има нулеви мита и квоти между ЕС и Обединеното кралство - ще имат отражение върху практическото прилагане на протокола.

 

УПРАВЛЕНИЕ

Как ще се осигури ефективно изпълнение на евентуалното бъдещо споразумение?

За да бъде правилно приложено споразумението, трябва да има ефективни договорености за управление с надеждни механизми за прилагане и спазване от 1 януари 2021 г. Доколкото бъдещото партньорство се основава на правото на ЕС, трябва да има роля на Съда на ЕС. Само той може да тълкува правото на ЕС.

 

Какво би станало, ако Обединеното кралство наруши бъдещото споразумение?

Много международни договори имат правила за това как споровете между страните трябва да бъдат решавани. В бъдещото споразумение също трябва да има такива правила. Типичният процес предполага страните първо да се опитат да разрешат различията си по приятелски начин чрез процес на „консултации“. Ако тези опити са неуспешни, спорът може да бъде поставен пред арбитражен комитет за обвързващо решение. Ако страна продължи да нарушава споразумението, другата страна може да предприеме действия за защита на своите интереси и да настоява за спазване. В определени ситуации трябва да има възможност една страна да действа бързо, за да избегне непоправима вреда. Важна част от преговорите с Обединеното кралство ще бъде да се гарантира, че правилата, уреждащи спорове между страните, са ясни и ефективни и че нарушенията могат да бъдат отстранени бързо.

 

Каква ще бъде ролята на Съда на ЕС?

Съдът на ЕС е краен арбитър по отношение на тълкуването и прилагането на нормите на правото на Съюза. Бъдещото споразумение трябва да спазва това, като гарантира, че никой друг съд, трибунал или арбитражен комитет, създаден от страните, не може да накърни ролята на Съда. Точната роля на Съда на ЕС в рамките на бъдещото споразумение ще зависи от съдържанието на бъдещите отношения с Обединеното кралство.

Ще има ли санкции, ако Великобритания не играе по правилата?

Разглеждат се най-добрите възможни предпазни мерки, които да позволят бърза реакция и защита на интересите на ЕС. Точните детайли и обхватът на цялостната рамка за управление ще зависят от съдържанието на бъдещите взаимоотношения.

 

ИКОНОМИЧЕСКО ПАРТНЬОРСТВО

Какво се предвижда в бъдещо икономическо партньорство?

Предвиденото партньорство следва да бъде всеобхватно, включително споразумение за свободна търговия, както и по-широко секторно сътрудничество. То ще бъде подкрепено от стабилни ангажименти, осигуряващи равнопоставени условия за открита и лоялна конкуренция, както и от ефективни мерки за управление и надзор, уреждане на спорове и прилагане, включително подходящи средства за защита.

 

Какъв вид митническо сътрудничество се предвижда?

В рамките на Митническия кодекс на ЕС, предвиденото партньорство следва да има за цел оптимизиране на митническите процедури, надзор и контрол и улесняване на законната търговия чрез използване на налични улеснени договорености и технологии, като същевременно гарантира, че митническите органи могат да предприемат ефективни мерки на границата.

Митническите органи трябва да могат да предприемат ефективни мерки на границата за прилагане на законни публични политики (защита на здравето и безопасността на потребителите, защита на бизнеса, например по отношение на прилагането на правата върху интелектуална собственост) и защита на финансовите интереси. Предвид това митническото сътрудничество, което се предвижда, постига - както е в случаите на съществуващите споразумения на ЕС за свободна търговия - ограничено улесняване на търговията и във всеки случай не може да бъде описано като насочено към безпрепятствена търговия, каквато може да гарантира само членството в Единния пазар и Митническия съюз.

 

Споразумението за свободна търговия (ССТ) ще позволи ли да се търгуват стоки между Обединеното кралство и ЕС по начина, по който това се случва сега?

Търговията при условията на ССТ, дори при така нареченото „най-добро по рода си“ ССТ, ще бъде от съвсем различно естество в сравнение със свободното движение на стоки, разрешено от Митническия съюз на ЕС и Единен пазар. В контекста на ССТ се прилагат правила за произход и митнически формалности; целият внос трябва да съответства на правилата на страната вносител и ще подлежи на регулаторни проверки и контрол за целите на безопасността, здравето и други цели на обществената политика.

Същевременно, предложението, което ЕС е готов да направи, както вече беше обявено в Политическата декларация, ще бъде много амбициозна споразумение за свободна търговия: без тарифи и без квоти за всички стоки, включително селскостопански и рибни продукти.

Този привилегирован достъп е под условие на наличието на стабилни разпоредби, осигуряващи равнопоставени условия, гарантиращи конкуренция между икономическите оператори от двете страни. Освен това условията за достъп, които Съюзът предоставя в зоната за свободна търговия, ще се ръководят от условията за достъп и дялове на квотите в споразумението за риболов, което ще бъде установено до 1 юли 2020 г.

Ако не бъде сключено ССТ до края на преходния период, тарифите и квотите ще се прилагат за цялата търговия със стоки между ЕС и Обединеното кралство. При този сценарий по отношение на Обединеното кралство ще се прилагат т. нар. „тарифи за най-облагодетелствана нация“. В действителност, съгласно принципа на най-облагодетелстваната нация на СТО предимствата, дадени на един търговски партньор, трябва да бъдат разширени за всички останали членове на СТО, освен ако преференциално търговско споразумение като ССТ, позволява това. Следователно, ако не бъде договорено споразумение за свободна търговия от 1 януари 2021 г., икономическите оператори и потребителите не трябва да очакват привилегировано третиране в отношенията си с Обединеното кралство.

 

Какво означава „равнопоставеност“?

ЕС е готов да предложи търговска сделка с големи амбиции, с нулеви тарифи и нулеви квоти за всички стоки, влизащи в нашия единен пазар от 450 милиона души. Поради високите ни нива на икономическа взаимосвързаност, обема на търговията и географската близост, проектът на директивите за преговори изяснява също, че тази оферта зависи от стабилни защитни клаузи за равни условия, за да се предотвратят нелоялни конкурентни предимства, които Обединеното кралство може да извлече от регулаторните различия (чрез понижаване на стандартите или „състезание към дъното“) или субсидиране на операторите във Великобритания. В Политическата декларация ЕС и Обединеното кралство вече се споразумяха, че ще предотвратят нарушаване на търговията и нелоялни конкурентни предимства. Сега трябва да се споразумеем за ефективни гаранции за прилагане на общи високи стандарти и съответстващи високи стандарти за напред по въпросите на социалната, екологичната, данъчната области, държавната помощ и конкуренцията. Стандартите на Съюза в тези области ще служат като ориентир за установяване на тези гаранции. Силните ангажименти за осигуряване на равнопоставени условия ще включват също така създаването на адекватни механизми за гарантиране на ефективно прилагане и мониторинг, уреждане на спорове и възможност за приемане на подходящи средства за защита, включително автономни мерки за бързо реагиране на нарушения на равните условия на конкуренция в съответните области.

 

Какво ще стане, ако Обединеното кралство не поеме гаранции за равни условия?

В Политическата декларация се съгласихме, че обхватът и дълбочината на бъдещите взаимоотношения ще зависят от ангажиментите по отношение на равнопоставеността, които Великобритания е готова да поеме. ЕС няма да се съгласи на споразумение за свободна търговия без гаранции за равнопоставеност и споразумение за риболова. Географската ни близост, обемът на търговията и икономическата взаимосвързаност са такива, че е в наш общ интерес да постигнем съгласие относно стандартите за лоялна конкуренция между нас, както и за тяхното ефективно прилагане. Предвид настоящата много тясна интеграция на британските компании с единния пазар и желанието на Обединеното кралство за постигане на цялостно споразумение за свободна търговия, е напълно естествено ЕС да настоява за гаранции за равнопоставеност. Това също ще бъде в интерес на британските потребители и бизнеси. ЕС е най-големият експортен пазар за бизнеса във Великобритания и повечето внос от Обединеното кралство идва от ЕС.

 

Ще се променят ли санитарните и фитосанитарните изисквания (СФИ)?

Няма да има промени в стандартите на Съюза за безопасност на храните. Правото на Съюза, включително систематичен контрол, ще се прилага изцяло за вносна храна, животни и растения без изключения или еквивалентност. Ще бъдат защитени високите стандарти на СФИ. Както в съществуващите споразумения за свободна търговия, отношенията ще се изграждат на основата на и ще надхвърлят съществуващите многостранни инструменти (препоръка и изисквания на Световната търговска организация (СТО), Codex Alimentarius, Международната конвенция за защита на растенията (IPPO) и Световната организация за здраве на животните (OIE)). Трябва да се осигури сътрудничество в борбата с антимикробната резистентност, както и защитата на хуманното отношение към животните и осигуряването на устойчиви хранителни системи.

 

Ще позволи ли ЕС взаимно признаване на правила и стандарти?

Избирайки да напусне единния пазар, Обединеното кралство избра статут на трета държава по отношение на правото на ЕС. Поради това след края на преходния период ЕС и Обединеното кралство ще образуват отделни пазари и правни системи. Следователно бъдещата връзка ще доведе до по-ниско ниво на интеграция, отколкото е сега. Бъдещото икономическо партньорство в областта на стоките ще се стреми да улесни търговията, доколкото е възможно, но не може да се очаква, че ще възпроизведе същите условия на безмитна търговия, които съществуват между държавите-членки на ЕС. Такива условия се основават на спазването от страна на държавите-членки на пълна „екосистема“ от правила, включително Договорите, и техния надзор и прилагане, включително юрисдикционната система на Съда на ЕС. Взаимното признаване може да бъде предоставено само между участниците в тази екосистема.

 

Какво може да се постигне в сферата на услугите в контекста на Споразумението за свободна търговия?

Можем да се стремим към ниво на либерализация на търговията с услуги над минималното ниво, предоставено от нашите съществуващи ангажименти по ГАТС на СТО, подобно на подхода в най-новите споразумения за свободна търговия. Както се изисква съгласно правилата на GATS, споразумението за свободна търговия ще трябва да обхване повечето сектори на услугите, като например телекомуникационни услуги или бизнес услуги. Но, както във всички споразумения за свободна търговия, договорени от ЕС, ще има изключения. Например ЕС предлага да изключи аудиовизуалните услуги от обхвата на споразумението. Важно е също да се припомни, че съгласно споразуменията за свободна търговия ЕС запазва правото си да регулира собствените си пазари и пълната си регулаторна автономия. Ще се търси включването на разпоредби, които запазват публичните услуги на ЕС. Това запазване на правото на ЕС да регулира ще бъде от първостепенно значение във всички сектори, а добра илюстрация са финансовите услуги. Всъщност, ключовите инструменти, които ЕС и Обединеното кралство ще използват в тази област, са съответните им едностранни рамки за еквивалентност, както е предвидено в тяхното законодателство. ССТ ще покрива финансовите услуги, но няма да надхвърли това, което ЕС предлага в споразуменията за свободна търговия с други трети страни. Споразумението ще съдържа и пруденциални изключения.

Накрая, трябва да се припомни, че макар разпоредбите на споразуменията за свободна търговия да са важни в областта на услугите, редица други правила също влияят върху търговията с услуги. Някои от тях предполагат едностранни решения като режими на ЕС за защита на данните и регулиране и надзор на финансовите услуги. ЕС възнамерява да оцени Обединеното кралство за адекватност на защитата на данните и еквивалентността на финансовите услуги. Това беше договорено в Политическата декларация. Решенията трябва да бъдат реципрочни. Услугите са тясно свързани и със свободното движение на хора (професионалисти като адвокати, консултанти, счетоводители и т.н.), което Великобритания изрично възнамерява да спре след Брекзит. Тези елементи също трябва да се вземат предвид при оценката на приоритетите за предстоящите преговори.

 

Ще бъдат ли обхванати аудиовизуалните услуги и обществените услуги?

ЕС винаги изключва определени услуги (например аудиовизуални, публични услуги) от своите споразумения за свободна търговия и внимателно обмисля всички ангажименти, поети в другите сектори. ЕС също трябва да вземе предвид ангажимента си за най-облагодетелствана нация, който ще разшири ползите от споразумението с Обединеното кралство и за други партньори по споразумението за свободна търговия като Канада, Япония и Корея.

 

Ами роуминга?

Разпоредбите за роуминг „като у дома“ ще престанат да се прилагат по отношение на Обединеното кралство. Когато пътувате до Обединеното кралство, ситуацията ще бъде подобна на тази при пътуване до Швейцария: може да се прилагат такси за роуминг. Телекомуникационните оператори имат задължение да бъдат прозрачни по отношение на тарифите, които таксуват.

 

Какво се предвижда за цифровата търговия?

Целта е да се улесни цифровата търговия, като например електронната търговия, като се спазват правата на потребителите и правата за защита на личните данни. Това е нещо, което ЕС прави в рамките на споразуменията за свободна търговия от дълго време.

 

Финансовите услуги ще бъдат ли обхванати от ССТ?

Да, обикновено финансовите услуги са обхванати в споразуменията на ЕС за свободна търговия от. Стандартният подход е да има ограничени ангажименти за достъп до пазара, по-специално по отношение на трансграничното предлагане на финансови услуги. Освен това, дори и когато има достъп до пазара, ЕС ще продължи да прилага правилата на приемащата държава към входящите доставчици. И накрая, както във всички споразумения за свободна търговия, ще има пруденциална схема, която позволява на Съюза да приеме всяка мярка по пруденциални причини.

Режимите на равностойност на ЕС са инструментите, които ЕС ще използва за регулиране на взаимодействията с Обединеното кралство в областта на финансовите услуги. Рамките на ЕС за еквивалентност предвиждат възможността да се даде достъп до пазара само в няколко случая. Те не покриват всички финансови услуги. Предоставянето (или не предоставянето) на еквивалентност е едностранна мярка от ЕС. Еквивалентността може да бъде оттеглена по всяко време. Решенията следва да бъдат реципрочни.

 

Какво се предлага относно географските указания и по какво се различава това от Споразумението за оттегляне?

Всички географски указания на ЕС, регистрирани до 31.12.2020 г. („запасът“), ще бъдат защитени в Обединеното кралство в резултат на Споразумението за оттегляне. Отвъд това обаче бъдещото ССТ трябва да осигури рамка за гарантиране на защитата на новорегистрираните географски указания на същото ниво като това, гарантирано от Споразумението за оттегляне.

 

Какво се предлага относно обществените поръчки?

Ще се търси осигуряването на възможности за възлагане на обществени поръчки над тези, гарантирани от присъединяването на Обединеното кралство към Споразумението за държавни поръчки на СТО (Обединеното кралство е в процес на присъединяване към това споразумение).

 

Мобилност: ще могат ли гражданите на ЕС и Великобритания да продължат да се движат свободно?

Обединеното кралство реши да прекрати свободното движение на хора и има ограничена амбиция за специфични договорености с ЕС относно мобилността на хората.

Това не означава, че мобилността ще спре. Днес гражданите се преместват от една държава в друга, за да живеят, работят, учат и извършват изследвания. Въпреки това, след края на преходния период, мобилността към и от Обединеното кралство ще бъде различна и ще се случи по различни правила от прилагащите се в момента правила за свободно движение. Какви точно ще бъдат тези правила, зависи от резултата от преговорите, но целта на ЕС е да се гарантира реципрочност и недискриминация между гражданите на ЕС.

 

Какво ще кажете за краткосрочните пътувания на граждани на ЕС до Обединеното кралство и на граждани на Обединеното кралство до ЕС?

След края на преходния период ЕС няма да изисква визи за кратък престой (по-малко от 90 дни за 180 дни) за граждани на Обединеното кралство независимо от целта на пътуването (освен в случай на платена работа), така че краткосрочни туристи, студенти, журналисти, стажанти и др. от Обединеното кралство ще могат да влизат на територията на ЕС без визи.

Това споразумение зависи от това дали Обединеното кралство също ще предоставя пълна реципрочност на визите на граждани на всички държави-членки на ЕС, пътуващи до Обединеното кралство.

 

Ще има ли различни проверки за граждани на Обединеното кралство при влизане в ЕС?

Да, гражданите на Обединеното кралство ще бъдат третирани като граждани на трети страни след края на преходния период. Няма законова алтернатива съгласно шенгенското законодателство. Това означава, че условията за влизане за граждани на трети страни и процедурите, приложими за преминаване на външните граници на ЕС, ще се прилагат и за гражданите на Обединеното кралство, както и съответните разпоредби на Митническия кодекс на Съюза и директиви, свързани с ДДС.

Конкретно това означава, че: гражданите на Обединеното кралство вече няма да могат да използват определените платна на ГКПП (ЕС, ЕИП, СН); техните паспорти ще подлежат на подпечатване при влизане и излизане от Шенгенското пространство; те ще бъдат обект на проверки, включително проверки в бази данни при влизане и излизане; те ще бъдат обект на системата за влизане / излизане от ЕС (EES) и Европейската система за информация и разрешителни за пътуване (ETIAS), след внедряването на тези системи.

Проверките за влизане на граждани на Обединеното кралство ще включват проверка на притежанието на валиден документ за пътуване за преминаване на границата; продължителността на престоя; целта (например туризъм или работа) и условията на планирания престой (например настаняване, вътрешни пътувания); наличието на достатъчно средства за издръжка (т.е. разполагане с достатъчно средства за заплащане на предвиденото пътуване, за престой и връщане).

 

Какво ще кажете за възможността гражданите на ЕС да се преместят във Великобритания и граждани на Обединеното кралство - в ЕС за по-дълги периоди (по-дълги от 90 дни)?

След края на преходния период мобилността към и от Обединеното кралство ще бъде различна и ще се случва при правила, различни от тези за свободното движение на хора в ЕС. Какви точно ще бъдат тези правила, зависи от резултата от преговорите.

Независимо от това, дори и при липса на конкретни разпоредби, правилата на ЕС и Обединеното кралство по подразбиране ще обхванат влизането и престоя за различни цели. От страна на ЕС, националните правила и законодателството на ЕС за дългосрочен престой за миграция определят условията за влизане и престой в ЕС за категории като студенти, изследователи, някои видове работници, членове на семейството, дългосрочно пребиваващи, au pair, доброволци и т.н. Тези правила се прилагат по един и същи начин за гражданите на всички трети страни, включително Обединеното кралство, когато стане трета страна. За престой под 90 дни за период от 180 дни се прилагат достиженията на правото от Шенген. От страна на Обединеното кралство ще се прилага неговият национален миграционен режим (по-подробно виж тук – да се включи хиперлинк към материала за новата точкова имиграционна система)

 

Какво се предвижда за мобилността на гражданите в рамките на ССТ?

Що се отнася до мобилността, споразуменията за свободна търговия се занимават само с влизането и временния престой на физически лица с търговска цел в определени стопански области. Правилата на приемащата държава обаче продължават да се прилагат по отношение на условията за влизане и престой, достъпа до пазара на труда и условията на труд.

 

Какво се предвижда за координация на социалното осигуряване?

За да се улесни бъдещата мобилност на хората, също трябва да се постигне подходяща координация в областта на социалното осигуряване. Обхватът на правилата за координация на социалното осигуряване в бъдещите отношения с Обединеното кралство следва да включва възможната мобилност на гражданите на Обединеното кралство и на Съюза в ситуация, в която вече няма да има свободно движение на хора. Координацията на социалното осигуряване следва да се основава на недискриминация между държавите-членки на ЕС и пълна реципрочност.

Отбелязва се, че една от заявените цели на Брекзит беше да спре свободното движение на граждани. Това означава, че във всеки случай ситуацията с мобилността на гражданите след 1 януари 2021 г. ще бъде много по-различна в сравнение с днешната.

 

Ще бъдат ли осигурени гладки транспортни връзки?

В бъдещите отношения ЕС ще има за цел да осигури продължаване на потока от стоки и хора между Обединеното кралство и ЕС, но Обединеното кралство като трета страна няма същите права като държава-членка.

Ситуацията е много различна при различните видове транспорт: Осигуряването на свързаност за въздушен трафик и автомобилен превоз ще изисква споразумение, напр. относно достъпа до пазара. Без споразумение няма на какво да се стъпи, за да се позволи трафикът да продължи.

 

Какъв вид споразумение за въздушен транспорт се предвижда?

По отношение на въздушния транспорт операторите в Обединеното кралство понастоящем се възползват от пълния достъп до пазара в ЕС: авиокомпания във Великобритания може да предлага въздушни услуги в рамките на ЕС без ограничения. Без партньорство между ЕС и Обединеното кралство в авиацията и при липса на едностранни мерки за действие при извънредни ситуации няма да се извършват полети между Обединеното кралство и ЕС, тъй като СТО не предлага никакви алтернативи за предоставяне на въздушни услуги.

ЕС ще се стреми към договаряне на отношения в сектора, които позволяват постоянна свързаност и осигуряват високо ниво на стандартите за безопасност и сигурност на въздухоплаването, управление на въздушното движение и специфични за сектора условия на равнопоставеност, за да позволи открита и лоялна конкуренция, включително подходящи и релевантни изисквания за защита на потребителите и социални стандарти.

 

Какво се предвижда за автомобилния транспорт?

В областта на автомобилния транспорт ЕС ще се стреми към система за достъп до отворен пазар, позволяваща пътуванията между Обединеното кралство и ЕС, като същевременно запазва целостта на вътрешния пазар за услуги по автомобилен превоз на товари. Трябва също така да бъдат гарантирантирани специфични за сектора условия за равнопоставеност, по-специално по отношение на правилата, които засягат оператори, водачите и превозни средства от ЕС.

 

Ще има ли нужда от споразумение за енергетиката?

Директивите за преговори предвиждат сътрудничество в областта на енергетиката. Важно условие за сътрудничество в тази област е да се гарантира, че са включени стабилни изисквания за равнопоставеност. По-специално ценообразуването на въглеродните емисии (система за търговия с емисии - ЕСТЕ) и разпоредбите относно държавната помощ са предусловие за бъдещо сътрудничество в областта на енергетиката.

В областта на електричеството и газа няма прецедент за този подобно споразумение.

По отношение на въпросите на Евратом ЕС има опит със споразуменията за ядрено сътрудничество с други трети страни.

 

Какво се предвижда във връзка с промените в климата?

Във встъпителните параграфи на директивите за преговори се открояват пет обвързващи политически клаузи, които са в основата на всеобхватните отношения между ЕС и трети държави, а именно: зачитането и защитата на правата на човека, демокрацията и върховенството на закона; подкрепа за неразпространение на оръжия за масово унищожение; борбата срещу тероризма; наказателно преследване на обвиняемите за най-тежките престъпления, засягащи международната общност; малки оръжия и леко въоръжение. Борбата срещу изменението на климата бе добавена като основен елемент от предвиденото партньорство.

 

Ще продължи ли Великобритания да участва в Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ)?

В съответствие с Политическата декларация, директивите за преговори предвиждат възможността за т. нар. „Свързващо споразумение“, чрез което ЕС и Обединеното кралство да могат да свържат съответните си системи за търговия с емисии.

 

Ще продължат ли рибарите в ЕС да имат достъп до водите на Обединеното кралство?

Достъпът до водите един на друг ще бъде договарян като част от разпоредбите относно риболова, които следва да осигурят продължителен взаимен достъп, в съответствие с целите, определени в Насоките на Европейския съвет от март 2018 г.

 

Ще наложи ли ЕС тарифи за рибните продукти от Великобритания?

Предвиденото партньорство следва да включва в своята икономическа част разпоредби относно риболова, определящи рамка за управление на споделените рибни запаси, както и условията за достъп до води и ресурси. Намерението е да бъде напълно либерализиран достъпът до пазара за всички стоки, т.е. без тарифи и без квоти, което ще се определи в споразумението за риболов.

 

Какво ще стане, ако няма споразумение за риболова до юли 2020 г.?

Политическата декларация включва съвместен ангажимент за най-добрите усилия за постигане на споразумение в областта на рибарството до 1 юли 2020 г. Времето за договаряне на такова споразумение ще бъде много кратко (четири месеца), но е в наш общ интерес да сключим споразумението за риболов в срок, така че да може да бъде приложено от 1 януари 2021 г. с оглед осигуряване на устойчиво управление на риболова.

 

Програми на Съюза: ще продължи ли Обединеното кралство да получава грантове и субсидии от ЕС? Ще допринася ли в бюджета на ЕС?

Както е посочено в Споразумението за оттегляне, бенефициерите от Обединеното кралство ще продължат да се възползват от програми по многогодишната рамка за 2014-2020 г., дори когато те продължават след края на преходния период.

Обединеното кралство ще се третира като трета страна за целите на следващата многогодишна финансова рамка (МФР) 2021-2027. Ако Обединеното кралство поиска участие в някои области, ЕС може да обмисли участие в съответствие с правилата на МФР за участие на трети страни.

 

Какво се предвижда по отношение на участието на Обединеното кралство в програмата „Еразъм“?

Дейностите по настоящата програма „Еразъм +“ (2014–2020 г.) са обхванати от Споразумението за оттегляне и ще продължат без прекъсване до приключването им. За бъдещата програма „Еразъм“, в рамките на следващата многогодишна финансова рамка (2021–2027 г.), това ще зависи от евентуалното участие на Обединеното кралство в програмите на Съюза.

 

Ще може ли Обединеното кралство да продължи да участва в регулаторните агенции на ЕС като трета страна?

Не. Тези агенции са създадени, за да подкрепят ЕС и неговите държави-членки при разработването и прилагането на правилата на ЕС. Трета страна, която напуска тези правила и техния надзор, вече не може да участва в тези агенции.

 

Дали данните ни все още ще бъдат защитени, ако бъдат прехвърляни във Великобритания и обработвани там?

С оглед на важността на потоците от данни, предвиденото партньорство следва да включва високо ниво на защита на личните данни. Приемането от Съюза на решения за адекватност, ако са изпълнени приложимите условия, следва да бъде важен фактор за сътрудничество и поток на лични данни, по-специално в областта на правоприлагането и съдебното сътрудничество по наказателни дела. Комисията ще се стреми да приеме подобни решения до края на 2020 г., ако са изпълнени приложимите условия.

 

Ще може ли Великобритания все още да използва европейската заповед за арест? Как престъпниците биха били екстрадирани между ЕС и Великобритания?

Европейската заповед за арест е вътрешен инструмент на ЕС, използван изключително сред държавите-членки. Следователно той вече няма да се използва с Обединеното кралство.

Директивите за преговори предлагат нови и ефективни договорености между Обединеното кралство и държавите-членки на ЕС, за да бъдат престъпниците изправяни бързо пред правосъдието. Това ще бъде амбициозна схема, основана на опростени процедури и строги срокове, подлежащи на съдебен контрол. Тя ще зависи от наличието на стабилни гаранции за основните права и ролята на Съда на ЕС.

В същото време тя ще предложи гъвкавост на всяка държава-членка и на Обединеното кралство да решат докъде искат да стигнат в общите отношения. Това ще помогне, например, за справяне с конституционните ограничения, свързани с екстрадирането на собствени граждани в някои държави-членки, и ще даде възможност за изискване на допълнителни гаранции в определени случаи.

 

Защо в директивите за преговори се реферира към „постоянен ангажимент на Обединеното кралство“ към Европейската конвенция за правата на човека? Защо сътрудничеството ще бъде прекратено, ако Великобритания се оттегли от Конвенцията?

Директивите за преговори предлагат тесни отношения с Обединеното кралство в областта на правоприлагането и съдебното сътрудничество по наказателни дела. То ще обхване, наред с други неща, амбициозно екстрадиране или обмен на чувствителна информация, която може да засегне човешки живот или права (например лишаване от свобода). Такива отношения изискват висока степен на увереност, че съответните права на човека ще бъдат зачитани. Нуждаем се от общо разбиране за това как защитаваме тези права. В рамките на Съюза имаме Хартата на основните права. Тя е част от договорите. Що се отнася до Обединеното кралство, директивите за преговори предлагат силен ангажимент за спазване на Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) – общ паневропейски инструмент, прилаган в продължение на 70 години от Обединеното кралство и други страни в Европа. Ангажиментът с ЕКПЧ е посочен и в Споразумението „Разпети петък“ (Белфаст).

 

Ще продължат ли да се обменят записи на имена на пътници (PNR) за предотвратяване, разкриване и разследване на тероризъм и други форми на тежки престъпления?

Директивите за преговори предвиждат установяването на договорености за навременна, ефективна, ефективна и взаимна обмяна на записи на имена на пътници (PNR). Това означава, че трябва да се уредят две ситуации: първо, за обмен между звената за информация за пътниците на държавите-членки на ЕС-27 и Обединеното кралство и второ - за прехвърляне на PNR данни от въздушни превозвачи до властите на Обединеното кралство за полети между Обединеното кралство и ЕС-27. Има примери за сътрудничество с трети страни по PNR преводи: ЕС има PNR споразумения със САЩ и Австралия; има проект на текст за договаряне с Канада и мандат за преговори с Япония. Основно условие за всяко такова споразумение е Великобритания да прилага стандартите за защита на данните, които по същество са еквивалентни на тези, определени в стандартите на ЕС, т.е. GDPR и директивите за правоприлагане и отговаря на специфични допълнителни стандарти за защита на данните, произтичащи от становището 1/15 на Съда на ЕС по PNR споразумението с Канада.

 

Ще се обменят ли данни за ДНК, пръстови отпечатъци и регистрация на превозни средства между Великобритания и ЕС за целите на правоприлагането? (Прюм)

Директивите за преговори предвиждат да се създадат договорености за навременна, ефективна, ефикасна и реципрочна обмяна на данни за ДНК, пръстови отпечатъци и регистрация на превозни средства (т.нар. „Данни от Прюм“). Въпреки това няма да има директен достъп до такива чувствителни лични данни, а само чрез децентрализирана система, базирана на модел „намерен резултат/ненамерен резултат“. След „намиране на резултат“, т.е. получаване на потвърждение, че нещо е налично, трябва да бъде направено искане за получаване на тези данни от съответната държава-членка.

Понастоящем ЕС има сключени споразумения от Прюм с асоциираните държави от Шенген (Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн), но моделът е отворен за трети страни извън Шенген.

Основните предпоставки за всяко такова споразумение са Великобритания да прилага стандарти за защита на данните, по същество еквивалентни на тези, определени в стандартите на Директивата за правоприлагане на ЕС, и да осигурява реципрочен достъп на държавите-членки на ЕС до данни, достъпни на национално ниво в Обединеното кралство, по същия начин, по който държавите членки на ЕС осигуряват такъв достъп на Обединеното кралство.

 

Ще запази ли Обединеното кралство достъп до Шенгенската информационна система (ШИС)?

Третите държави извън Шенген нямат достъп до ШИС. ШИС е мярка, която допринася за сигурността в рамките на ЕС, където няма вътрешни граници. Тя е неразделно свързана със свободното движение на хора. Съдът непрекъснато защитава съгласуваността на достиженията на правото от Шенген.

Следва да бъдат създадени нови ефективни начини за споделяне на данни за издирвани и изчезнали лица и обекти, като същевременно се отчита отчитаме бъдещия статус на Обединеното кралство. Това би могло да се постигне чрез алтернативи за опростен, ефикасен и ефективен обмен на съществуваща информация и разузнавателна информация между Обединеното кралство и правоприлагащите органи на държавите-членки, доколкото това е технически и юридически възможно, и се счита за необходимо и в интерес на Съюза.

 

Каква би била ролята на Обединеното кралство в Европол?

Директивите за преговори предвиждат сътрудничество между Европол и органите на реда в Обединеното кралство. Това ще бъде направено в съответствие с правилата за трети страни, установени в законодателството на ЕС.

На практика това означава, че Обединеното кралство ще може:

  • да споделя всички релевантни данни, да инициира нови случаи и да използва общ защитен канал за комуникация - както е и в момента;
  • да участва във всички проекти за анализ на Европол, когато Европол, държавите-членки и други партньори си сътрудничат в текущи разследвания на живо, ако държавите-членки, участващи в такива проекти за анализ, са съгласни; и
  • да взема участие в общи операции, да получава аналитична подкрепа от Европол, да запази служителите си за връзка в Европол и да бъде информиран за съответните данни касаещи Обединеното кралство. То обаче няма да получи достъп до информационната система на Европол и няма да има роля в управлението на агенцията.

Директивите за преговори предлагат амбициозно сътрудничество в областта на правоприлагането и съдебното сътрудничество по наказателни дела, като в същото време гарантират сигурността и основните права на гражданите на ЕС. Сътрудничеството обаче ще се различава от това, което имаме днес. Това е логична последица от решението на Великобритания да се оттегли от ЕС. Обединеното кралство ще напусне общата система на правила, основана на общи принципи, общи задължения и прилагане.

Ще продължат ли ЕС и Обединеното кралство да си сътрудничат за санкциите?

Санкциите на ЕС ще продължат да се ръководят единствено от интересите на ЕС. Все пак сътрудничеството е важно, за да се постигне максимално въздействие от санкциите. Трябва да си сътрудничим с Обединеното кралство по същия начин, както и с други единомислещи трети страни.

 

Ще трябва ли да спре участието на Великобритания в мисии и операции на ЕС?

Обединеното кралство ще бъде поканено от Съюза да участва в неговите мисии и операции за всеки конкретен случай (без постоянна покана), следвайки съществуващите правила и запазвайки независимостта на процеса на вземане на решения на Съюза.

 

Ще продължите ли да си сътрудничите в трети страни за сътрудничество за развитие?

ЕС ще запази своята независимост и стратегическо програмиране на приоритетите за развитие. ЕС и Обединеното кралство ще продължат да си сътрудничат на място, за да увеличат максимално въздействието на сътрудничеството за развитие. Обединеното кралство ще може да използва съществуващите механизми за участие на трети страни, включително по отношение на всички предложения за инструменти за сътрудничество за развитие.

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Министерство на вътрешните работи 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 

Министерство на икономиката  

Агенция „Митници“  

Национална агенция по приходите 

Национален осигурителен институт 

Патентно ведомство

Европейска комисия 

Информация за статута на уседналост 

Информационна кампания за подготвеността на британското правителство 

default-image

Статут на уседналост

С придобиването на този статут българските граждани ще могат да запазят голяма част от правата, които са имали, докато Обединеното кралство е било част от ЕС – като право на пребиваване, достъп до пазара на труда, достъп до социално-осигурителната система на страната, достъп до системата на здравеопазване и др.
07 Февруари 2019
default-image

Как да кандидатствам за статут на уседналост?

Кандидатстването за Статут на уседналост ще се извършва предимно по електронен път. В момента процедурата е в процес на тестване, като се очаква тя да бъде отворена за всички граждани на 30 март 2019 г.
07 Февруари 2019
default-image

Информация за вносителите във Великобритания в случай на оттегляне на страната от ЕС без споразумение

В резултат на проведеното на 12 март 2019 г. поредно гласуване в Камарата на общините на британския парламент на Споразумението за оттегляне на Великобритания от ЕС и последвалото му отхвърляне, на 13 март 2019 г. британското Министерство на международната търговия публикува указание за въвеждане на временни вносни митнически мита и такси в случай на напускане на страната на ЕС без споразумение.
14 Март 2019
default-image

Посещение в Обединеното кралство след Брекзит

Ако Обединеното кралство напусне ЕС със „сделка“, до 2021 година няма да настъпят промени за влизането в страната.
25 Март 2019
default-image

Временно българските граждани ще могат да кандидатстват за статут на уседналост във Великобритания само с международен паспорт

Във връзка с пандемията от коронавируса британските власти въведоха временни промени в правилата за кандидатстване за статут на уседналост. В резултат българските граждани, разполагащи само с лична карта, временно няма да имат възможност да кандидатстват по Схемата за уседналост. За момента единствената възможност за кандидатстване е чрез интернет-приложението, за което е нужен международен паспорт с биометрични данни.
01 Април 2020

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация