Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Подготовка за присъединяване към ОИСР

Решението за стартиране на процес на преговори за присъединяване на нови членове към ОИСР подлежи на единодушно приемане от Съвета на Организацията, включващ всички страни членки. За приемането на такова решение се отчита както наличието на политически консенсус, така и готовността на страната кандидат, която се оценява на базата на извършен от Секретариата на ОИСР обстоен преглед спрямо общите критерии за членство, съдържащи се в приетия от Съвета през 2017 г. документ Рамка за оценка на бъдещите членове.

При положително решение на Съвета за откриване на преговори със страната кандидат се изготвя Пътна карта за присъединяване, която се утвърждава от Съвета и детайлно очертава необходимите технически прегледи, които предстои да бъдат извършени от отделните комитети на ОИСР в различни области с оглед оценка на степента на готовност на държавата кандидат за прилагане на стандартите и добрите практики на ОИСР в съответствие с правните инструменти на Организацията. В процеса на извършване на прегледите обикновено Организацията отправя серия от препоръки, които страната кандидат да адресира с оглед пълното й приобщаване към стандартите на ОИСР.

При приключването на техническите преговори, Съветът на ОИСР единодушно се произнася относно отправянето на покана за членство към страната кандидат, след което следва сключването на споразумение за присъединяване.

Вижте повече за процеса на разширяване на ОИСР.

С цел подготовка на България за започване на преговори за членство в ОИСР с Решение № 789 на Министерски съвет от 20.12.2017 г., изм. и доп. с РМС 444/11.06.2021 г., бе създаден специален постоянно действащ Междуведомствен координационен механизъм (МКМ) за присъединяване на България към ОИСР. МКМ се председателства от министъра на външните работи и в него участват представители на министерствата и ведомства, ангажирани със сътрудничеството с ОИСР.

Мерките по подготовката на страната ни са включени в тригодишни Пътни карти, съдържащи конкретни действия по присъединяването към ОИСР. Изтеглете актуалната Пътна карта за периода 2021-2023 г. Тя инкорпорира разработения в сътрудничество със Секретариата на ОИСР през 2019 г. План за действие – структуриран работен документ, който очертава основните мерки в 21 области, необходими с оглед постигане на стандартите на ОИСР и изпълнение на критериите за членство в Организацията в съответствие с изискванията в Рамката за оценка на потенциалните членове на ОИСР.

През последните години, в изпълнение на Плана за действие и на тригодишната национална Пътна карта, България се присъедини към редица правни инструменти на ОИСР и активизира участието си във все по-голям брой комитети и работни групи на ОИСР, като усилията на страната ни са насочени към поддържането на активна позиция и внасянето на добавена стойност в тяхната работа.

Към момента България участва със статут на „член“/„асоцииран член“ в дейността на 13 работни органа, в 6 други органа има статут на „участник“, а в други 19 е „гост“/„наблюдател“ Вижте повече за участието на България в различните работни формати на ОИСР.

Страната ни се е присъединила към 32 правни инструмента и е поискала присъединяване към още 6 (за повече информация: https://legalinstruments.oecd.org/en/). От правните инструменти, присъединяването към които се разглежда като задължително условие в Рамката за оценка на потенциалните страни членки, България се е присъединила към 6 от 8-те стандарта на ОИСР:

  • Конвенция за борба с подкупа на чуждестранни държавни служители при международни бизнес сделки;
  • Препоръка на Съвета относно принципите на корпоративното управление;
  • Препоръка на Съвета относно принципите за създаване на интернет политика;
  • Препоръка на Съвета относно добрата статистическа практика;
  • Приобщаващата рамка на ОИСР за въвеждане на мерките по проекта BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) и
  • Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели към ОИСР.

В ход е процедурата за присъединяването ни към останалите 2 стандарта - Кодексите на ОИСР за либерализация на движението на капитали и на текущите невидими операции и Декларацията на ОИСР за международните инвестиции и мултинационални компании.

Сред по-сериозните постижения по пътя към членството ни в ОИСР през последните години могат да бъдат откроени също успешно приключилият процес на присъединяване на България към Агенцията за ядрена енергия (АЯЕ) към ОИСР и нейната Банка данни (от 1 януари 2021 г. страната ни стана 34-та страна-член на АЯЕ) и представянето на 29 януари 2021 г. на Икономическия преглед за България, изготвен от ОИСР за първи път от 1999 г. насам и др. Ключовите послания от извършения икономически преглед за икономиката и финансите, както и препоръките за страната ни, са обобщени в кратка брошура, която може да намерите тук.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация