Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Гражданско състояние в Република България

Регистрация в Република България на настъпили на територията на Кралство Нидерландия граждански събития „раждане“, „сключване на граждански брак“ и „смърт“.

Съгласно изискванията на българското законодателство българските граждани са длъжни да информират българските дипломатически или консулски представители при настъпване на граждански събития (раждане, брак, смърт) в чужбина. Това свое задължение нашите сънародници трябва да изпълнят в 6-месечен срок след съставянето на съответния акт за гражданско състояние. Когато българските граждани не са могли да предадат съставения в чужбина акт по гражданско състояние в дипломатическото или консуслкото представителство, те имат възможност да го представят направо пред длъжностното лице по гражданско състояние в Република България. Тези правила се прилагат за всеки един от трите вида актове за гражданско състояние по българската правна система – за раждане, за сключен граждански брак, както и за смърт. Подобни разпоредби са предвидени, тъй като регистрите по гражданско състояние на Кралство Нидерландия (в случая) и на Република България не са взаимно свързани. Това означава, че при настъпване на гражданско събитие на територията на Нидерландия, съответно неговото регистриране в страната, то не се отразява автоматично и в регистъра на населението на Република България. Правилото е валидно и в обратната хипотеза – при настъпване на граждански събития в Република България – в този случай те също не се вписват в нидерландските регистри, докато не бъдат предприети допълнителни действия от заинтересуваните страни. Именно като резултат от тези действия на българските граждани и на базата на представените от тях актове по гражданско състояние, издадени в чужбина, компетентните публични органи в Република България ще пресъставят еквивалентни български актове по гражданско състояние.

Република България и Кралство Нидерландия са страни по Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, което означава, че за да бъдат валидни и признавани на територията на всяка една от страните, актовете по гражданско състояние, издадени съгласно правните разпоредби на вътрешното законодателство, трябва да бъдат снабдени със специален вид заверка - апостил (“Apostille”), и впоследствие преведени от заклети преводачи. Услугата по поставяне на апостил на публични документи в Кралство Нидерландия се предоставя от съответния окръжен съд (списък с окръжните съдилища и техни данни за контакт може да откриете на следния линк - https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken - след като изберете конкретен съд, бихте могли да отворите уеб връзката със заглавие „Легализация на документи и апостил“ (Documenten legaliseren en apostille). Когато става въпрос за регистрация в Република България на граждански събития, настъпили на територията на Кралство Нидерландия, преводът може да бъде извършен както в Нидерландия, така и в Република България. В първия случай удостоверителният документ трябва да бъде преведен от преводач, акредитиран към Посолството на Република България в гр. Хага, Кралство Нидерландия, чийто подпис впоследствие трябва да бъде нотариално заверен от компетентно консулско длъжностно лице. Когато преводът се прави по-късно, на територията на Република България, то подписът на преводача, положен в извършения от него превод, е необходимо да бъде нотариално удостоверен в Република България.

Република България и Кралство Нидерландия също така са страни и по Конвенцията от 8 септември 1976 година за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние. Това означава, че гражданските събития „раждане“, „брак“ и „смърт“ може да бъдат регистрирани в Република България и след представяне пред компетентните органи в Република България на многоезични извлечения от сътоветния акт за гражданско състояние – за раждане, за сключен граждански брак или за смърт. В съответствие с юридическите текстове на цитираната конвенция тези извлечения биват обозначавани, както следва:

 • Многоезично извлечение от акт за раждане – Формуляр А (Formulier A)
 • Многоезично извлечение от акт за сключен граждански брак – Формуляр B (Formulier B)
 • Многоезично извлечение от акт за смърт- Формуляр C (Formulier C)

Когато българските граждани са се снабдили от местния орган по гражданско състояние (ambtenaar van de burgerlijke stand) с многоезично извлечение от техните актове по гражданско състояние, то за тях няма необходимост да поставят апостил на документа - многоезичните извлечения от актовете за гражданско състояние, издадени от една държава членка по Конвенцията, се признават и имат пряко действие на територията на останалите страни членки (без необходимост от легализация или друга подобна формалност). В общия случай не е необходим и превод на този документ, но поради нееднакви практики в различните общински администрации в Република България (където се пресъставят български актове и се регистрират настъпилите в чужбина граждански събития) е препоръчително българските граждани да уредят и превода на съответното многоезично извлечение.

 

Регистрация на гражданското събитие „раждане“

Съгласно разпоредбите на Конституцията на Република България и на Закона за българското гражданство български гражданин по произход е всеки, на когото поне единият родител е български гражданин. Така, родените на територията на Кралство Нидерландия деца на родители - български граждани придобиват българско гражданство още от момента на раждането, но докато това гражданско събитие не бъде вписано в българските регистри, българската държава не разполага с информация за тези деца, те нямат единни граждански номера (ЕГН), които да ги определят еднозначно (наличието на ЕГН е и изискване за издаване на редовен паспорт на българските граждани), а също така за българската държавна администрация не е установена връзката родител - дете. При подобна хипотеза може да се стигне до различно правно третиране на лицата от двете правни системи – българската и нидерландската, а това е крайно нежелано положение.

За да избегнат подобна ситуация, както вече бе изяснено по-горе в текста на публикацията, в 6-месечен срок от настъпването на гражданското събитие раждане на територията на Нидерландия родителите (български граждани) са длъжни да информират за него, респ. да регистират събитието в Република България.

Съгласно разпоредбата на чл. 72, ал. 2, т. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) гражданското събитие „раждане“ на дете-български гражданин в чужбина се регистрира в общината по постоянния адрес на майката, а ако тя не е български гражданин - в общината по постоянния адрес на бащата.

Удостоверителните документи за гражданското събитие раждане в Нидерландия (независимо дали става въпрос за удостоверения за раждане, издадени по националния закон (Geboorteakte), или пък многоезични извлечения от актовете за раждане) могат да бъдат заявени и получени от съответната община (Gemeente) на територията на страната.

Българските граждани разполагат с 3 възможности за регистрация на техните родени на територията на Кралство Нидерландия деца.

 

На първо място, нашите сънародници биха могли да регистрират ражданията на своите деца, като използват услугите на Консулската служба към Посолството на Република България в гр. Хага, Кралство Нидерландия, за служебно придвижване на преписката до съответната община в България. За целта е необходимо следното:

 • Лично явяване на родителя/родителите и легитимиране чрез валиден документ за самоличност (българските граждани удостоверяват своята самоличност с българска лична карта и/или паспорт; гражданите на държави членки на Европейския съюз и Шенген удостоверяват самоличността си с национална лична карта и/или паспорт; гражданите на трети страни се легитимират единствено с паспорт. Документите за пребиваване не са документи за самоличност и не са годно средство за легитимация;
 • Молба по образец до завеждащия „Консулската служба“ – попълва се на място в консулската служба;
 • Удостоверителен документ за раждане на детето – когато удостоверението за раждане е издадено въз основа на националния закон на Кралство Нидерландия (geboorteakte), тогава, за да бъде прието в България, то трябва да бъде снабдено с апостил (вж. по-горе допълнителна информация относно компетентния да постави „Apostille” орган). Изисква се е и превод на български език, като той може да бъде направен от акредитиран към Посолството заклет преводач, чийто подпис впоследствие трябва да бъде заверен от компетентно консулско длъжностно лице. Ако българските граждани са поискали и получили от местния огран по гражданско състояние (ambtenaar van de burgerlijke stand) многоезично извлечение от акт за раждане (Formulier A), то е напълно достатъчно. Няма необходимост от поставяне на апостил. В съответствие с указаното по-горе е препоръчително многоезичното извлечение от акта за раждане да бъде преведено на български език от преводач, акредитиран към Посолството на Република България в гр. Хага, Кралство Нидерландия. Подписът на преводача, положен в изготвения от него превод, трябва да бъде нотариално заверен от компетентно консулско длъжностно лице.

Като общо правило служебната регистрация чрез използване на услугите на Консулската служба към Посолството отнема около 3 месеца. В своята молба българските граждани биха могли да заявят получаване в Консулската служба в гр. Хага на оригинала на съставеното българско удостоверение за раждане на тяхното дете.

 

Следващата възможност, с която разполагат българските граждани за регистрация на своите родени в Нидерландия деца, е да упълномощят трето лице (роднина, близък, приятел, познат), което от тяхно име да извърши това правно действие в Република България. Това може да се постигне чрез съставяне и изпращане на предварително подготвено нотариално заверено пълномощно, чрез което това трето лице да извърши процедурата по регистрация пред съответната община (както бе посочено по-горе - в общината по постоянния адрес на майката, а ако тя не е български гражданин - в общината по постоянния адрес на бащата). В този случай от родителите се изисква да:

 • посетят Консулската служба към Посолството на Република България в гр. Хага, Кралство Нидерландия, и да се легитират с валидни документи за самоличност (за българските граждани – български документи за самоличност). Гражданите на държави членки на Европейския съюз и Шенген удостоверяват самоличността си с национална лична карта и/или паспорт. Гражданите на трети страни се легитимират единствено с паспорт. Документите за пребиваване не са документи за самоличност и те не се приемат при изготвяне на пълномощни.
 • Да представят оригинал и копие от удостоверението за раждане на своето дете или оригинал и копие от многоезичното извлечение от акта за раждане (вж. по-горе изискванията, на които трябва да отговаря удостоверението за раждане, издадаено по националния закон на Нидерландия, или многоезичното извлечение от акта за раждане, издадено въз основа на разпоредбите на Конвенцията от 1976 г. за издаване на многоезични извлечение от актове за гражданско състояние);
 • Да съставят на място пълномощно, чрез което упълномощават третото лице да ги представлява пред съответната община в Република България в процедурата по регистрация на тяхното/техните деца, респ. по пресъставяне на български акт/ове за раждане. Това пълномощно трябва да бъде нотариално заверено от компетентно консулско длъжностно лице в Консулската служба.

Когато българските граждани изберат да процедират по този начин, е важно да отчитат, че след като съставят пълномощното и то бъде нотариално заверено, те трябва сами да организират изпращането до Република България на оригинала на удостоверителния документ за раждане (отговарящ на описаните по-горе изисквания), самото нотариално заверено пълномощно, както и копия от своите валидни документи за самоличност (вж. по-горе).

 

Третата опция, която е на разположение на българските граждани за регистрация на техните родени на територията на Нидерландия деца, е свързана с възможността за издаване на временен паспорт на новороденото дете, чрез който то да може да пътува заедно със своите родители (своя родител) до Република България. При тази хипотеза родителите (същото важи и при само един вписан в акта за раждане родител) са длъжни, по време на престоя си в България, да предприемат необходимите действия по регистрация на детето. Процедурата се развива пред общинската администрация (отдел/звено „Гражданска регистрация и административно обслужване“), като отново е приложимо правилото, съгласно което ражданията, настъпили в чужбина, се регистрират в общината по постоянния адрес на майката, а ако тя не е български гражданин - в общината по постоянния адрес на бащата.

За издаване на временен паспорт на дете – български гражданин, което все още не е вписано в българските регистри на населението, респ. няма единен граждански номер (ЕГН), е необходимо:

 • Лично явяване на родителя/родителите и удостоверяване на самоличността чрез валидни документи за самоличност (българските граждани удостоверяват своята самоличност с българска лична карта и/или паспорт; гражданите на държави членки на Европейския съюз и Шенген удостоверяват самоличността си с национална лична карта и/или паспорт; гражданите на трети страни се легитимират единствено с паспорт. Документите за пребиваване не са документи за самоличност и не са годно средство за установяване на самоличност);
 • Присъствие на самото дете, което ще бъде заснето на място в Консулската служба в гр. Хага, Кралство Нидерландия;
 • Представяне на оригинал и копие от удостоверението за раждане, издадено по националния закон на Нидерландия (снабдено с апостил и преведено от заклет преводач, акредитиран към Посолството на Република България в гр. Хага), или от многоезичното извлечение от акта за раждане (за него не е нужен апостил; преводът е препоръчителен).
 • На място в консулската служба се попълва заявление за издаване на български документ за самоличност, като трявба да бъде заплатена и държавната такса за услугата. Съгласно приложимата тарифа държавната такса е 50 евро (при редовна услуга), 75 евро (при бърза услуга – до 8 работни часа) и 100 евро (експресна услуга – до 4 работни часа).

Допълнителна информация относно процедурата по издаване на временен паспорт на дете, което не е вписано в българските регистри на населението, респ. няма ЕГН, може да откриете на следния линк: https://www.mfa.bg/embassies/netherlands/vremenen-pasport (най-отдолу в публикацията).

Пред служителите от общинската администрация в Република България родителите ще трябва да се явят лично и да представят свои валидни документи за самоличност (вж. по-горе). Ще бъде необходимо да бъде представен и оригиналът от удостоверителния документ за раждане на детото - когато удостоверението за раждане е издадено въз основа на националния закон на Кралство Нидерландия (geboorteakte), тогава, за да бъде прието в България, то трябва да бъде снабдено с апостил (вж. по-горе допълнителна информация относно компетентния да постави „Apostille” орган). Изисква се е и превод на български език, като той може да бъде направен от акредитиран към Посолството заклет преводач, чийто подпис впоследствие трябва да бъде заверен от компетентно консулско длъжностно лице. Ако българските граждани са поискали и получили от местния огран по гражданско състояние (ambtenaar van de burgerlijke stand) многоезично извлечение от акт за раждане (Formulier A), то е напълно достатъчно. Няма необходимост от поставяне на апостил. В съответствие с указаното по-горе е препоръчително многоезичното извлечение от акта за раждане да бъде преведено на български език от преводач, акредитиран към Посолството на Република България в гр. Хага, Кралство Нидерландия, чийто подпис впоследствие да бъде нотариално заверен от компетентно консулско длъжностно лице. Ако преводът се прави на територията на Република България, тогава подписът на преводача, положен в извършения от него превод, е необходимо да бъде нотариално удостоверен в Република България

 

Регистрация на гражданското събитие „сключване на граждански брак“

Българските граждани, които са сключили граждански брак на територията на Кралство Нидерландия, са длъжни в 6-месечен срок от настъпването на това гражданско събитие да се снабдят със заверен препис или извлечение от съставения акт и да го представят пред българския дипломатически или консулски представител, като същевременно му съобщят и постоянния си адрес в Република България. Както вече бе изяснено по-горе в изложението, идеята на тази разпоредба е гражданските събития, настъпили в Нидерландия, да бъдат впоследствие отбелязани и в българските регистри на населението, съответно юридическото третиране на българските граждани да бъде базирано на еднакви критерии и в двете държави. Съгласно разпоредбите на Закона за гражданската регистрация гражданското събитие „сключване на граждански брак“ се регистрира „в общината по постоянния адрес на съпруга, а ако той не е български гражданин - в общината по постоянния адрес на съпругата“.

Удостоверителните документи за гражданското събитие „сключване на граждански брак“ в Нидерландия (независимо дали става въпрос за удостоверение за сключен граждански брак, издадено по националния закон (Huwelijksakte), или пък многоезично извлечение от акт за граждански брак – Formulier B) могат да бъдат заявени и получени от съответната община (Gemeente) на територията на страната. Компетентният орган по издването им е т.нар. ambtenaar van de burgerlijke stand - местният орган по гражданско състояние.

Българските граждани раполагат с три възможности за регистрация в Република България на техните сключени на територията на Нидерландия граждански бракове.

 

Първата опция отново е свързана с използване на услугите на Консулската служба към Посолството на Република България в гр. Хага, Кралство Нидерландия. В тази хипотеза преписката се придвижва служебно до териториално компетентната общинската администрация, за да бъде гражданското събитие вписано в българските регистри, съответно да бъде пресъставен български акт за сключен граждански брак. За да бъде даден ход на тази процедура, е необходимо:

 • Лично явяване на съпруга/съпрузите и легитимиране чрез валиден/ни документ/и за самоличност (българските граждани удостоверяват своята самоличност с българска лична карта и/или паспорт; гражданите на държави членки на Европейския съюз и Шенген удостоверяват самоличността си с национална лична карта и/или паспорт; гражданите на трети страни се легитимират единствено с паспорт. Документите за пребиваване не са документи за самоличност и не са годно средство за легитимация);
 • Да бъде подадена молба до завеждащия „Консулската служба“ към Посолството на Република България в гр. Хага, Кралство Нидерландия. Тя се попълва на място, при посещение на консулската служба. Молбата може да бъде попълнена както от двамата съпрузи, така и от всеки един от съпрузите поотделно. Гражданските бракове се регистрират в общината по постоянния адрес на съпруга, а ако той не е български гражданин - в общината по постоянния адрес на съпругата. Затова в молбата следва да бъдат отбелязани постоянните адреси на лицата;
 • Оригинал и копие от удостоверителния документ за сключен граждански брак – когато удостоверението за сключен граждански брак е издадено въз основа на националния закон на Кралство Нидерландия (Huwelijksakte), тогава, за да бъде прието в България, то трябва да бъде снабдено с апостил (вж. по-горе допълнителна информация относно компетентния да постави „Apostille” орган). Изисква се е и превод на български език, като той може да бъде направен от акредитиран към Посолството заклет преводач, чийто подпис впоследствие трябва да бъде заверен от компетентно консулско длъжностно лице. Ако българските граждани са поискали и получили от местния огран по гражданско състояние (ambtenaar van de burgerlijke stand) многоезично извлечение от акта за сключен граждански брак (Formulier B), то е напълно достатъчно. Няма необходимост от поставяне на апостил. В съответствие с уточнението относно преводите, направено по-горе в текста, е препоръчително многоезичното извлечение от акта за сключен граждански брак да бъде преведено на български език от преводач, акредитиран към Посолството на Република България в гр. Хага, Кралство Нидерландия. Подписът на преводача трябва да бъде нотариално заверен от компетентно консулско длъжностно лице.

Придвижването на документите до Република България и вписването на сключения на територията на Нидерландия граждански брак в българските регистри на актовете по гражданско състояние в общия случай отнема около 3 месеца. Чрез молбата българските граждани биха могли да заявят получаване в Консулската служба в гр. Хага на оригинала на съставеното българско удостоверение за сключен граждански брак.

 

Втората възможност на разположение на българските граждани за регистрация на техния брак в Република България е чрез изготвяне на пълномощно, което впоследствие да бъде нотариално заверено от компетентно консулско длъжностно лице в КС-Хага. Чрез него всеки един от съпрузите (както и двамата заедно) би могъл да упълномощи трето лице (роднина, близък, приятел, познат), което от негово/нейно име да извърши необходимите правни и фактически действия по регистрация на сключения в чужбина граждански брак в българските регистри. За целта е нужно:

 • Лично посещение на Консулската служба към Посолството на Република България в гр. Хага, Кралство Нидерландия, и легитимиране с валидни документи за самоличност (за българските граждани – български документи за самоличност; гражданите на държави членки на Европейския съюз и Шенген удостоверяват самоличността си с национална лична карта и/или паспорт; гражданите на трети страни се легитимират единствено с паспорт; документите за пребиваване не са документи за самоличност и те не се приемат при изготвяне на пълномощни);
 • Представяне на оригинал и копие от удостоверението за сключване на граждански брак или оригинал и копие от многоезичното извлечение от акта за сключен граждански брак (вж. по-горе изискванията, на които трябва да отговарят актовете за гражданско състояние, издадаени по националния закон на Нидерландия, или многоезичните извлечения от актовете по гражданско състояние, издадени въз основа на разпоредбите на Конвенцията от 1976 г. за издаване на многоезични извлечение от актове за гражданско състояние);
 • съставяне на място на пълномощно, чрез което всеки един от съпрузите (или и двамата заедно) упълномощава третото лице да го представлява пред съответната община в Република България в процедурата по регистрация на неговия/нейния (техния) сключен на територията на Нидерландия граждански брак, респ. по пресъставяне на български акт за сключен граждански брак. Това пълномощно трябва да бъде нотариално заверено от компетентно консулско длъжностно лице в Консулската служба.

Отново важи правилото, че след съставяне на пълномощното и след като то бъде нотариално заверено, съпругът/съпрузите трябва сам/и да организира/т изпращането до Република България на оригинала на удостоверителния документ за сключен граждански брак (отговарящ на описаните по-горе изисквания), самото нотариално заверено пълномощно, както и копия от валидни документи за самоличност на двамата съпрузи.

 

Третият вариант за регистрация в Република България на сключените на територията на Кралство Нидерландия граждански бракове е съпрузите лично да представят изискуемите документи пред длъжностното лице по гражданско състояние в съответната община в България. Вече бе указано, че гражданското събитие „сключване на граждански брак“ се регистрира „в общината по постоянния адрес на съпруга, а ако той не е български гражданин - в общината по постоянния адрес на съпругата“. За извършване на регистрацията е необходимо:

 • Съпрузите да се явят на място и да представят пред служителите от общинската администрация свои валидни документи за самоличност (за българските граждани – български документи за самоличност; гражданите на държави членки на Европейския съюз и Шенген удостоверяват самоличността си с национална лична карта и/или паспорт; гражданите на трети страни се легитимират единствено с паспорт; документите за пребиваване не са годно средство за установяване на самоличност);
 • Да представят оригинала от удостоверителния документ за сключен граждански брак – когато удостоверението за сключен граждански брак е издадено въз основа на националния закон на Кралство Нидерландия (Huwelijksakte), тогава, за да бъде прието в България, то трябва да бъде снабдено с апостил (вж. по-горе допълнителна информация относно компетентния да постави „Apostille” орган). Изисква се е и превод на български език, като той може да бъде направен от акредитиран към Посолството заклет преводач, чийто подпис впоследствие трябва да бъде заверен от компетентно консулско длъжностно лице. Ако преводът се прави на територията на Република България, тогава подписът на преводача, положен в извършения от него превод, е необходимо да бъде нотариално удостоверен в Република България;

Ако българските граждани са поискали и получили от местния огран по гражданско състояние (ambtenaar van de burgerlijke stand) многоезично извлечение от акта за сключен граждански брак (Formulier B), то е напълно достатъчно. Няма необходимост от поставяне на апостил. Що се отнася до превода на документа на български език, то препоръчително е многоезичното извлечение от акта за сключен граждански брак да бъде преведено (с оглед различните практики на отделни общински администрации в Република България). Преводът може да бъде направен както в Нидерландия, така и в Република България. Ако преводът се прави на територията Нидерландия, то същият трябва да бъде извършен от преводач, акредитиран към Посолството на Република България в гр. Хага, Кралство Нидерландия, като впоследствие неговият подпис трябва да бъде нотариално заверен от компетентно консулско длъжностно лице. Ако преводът се прави впоследствие – на територията на Република България – подписът на преводача, положен в извършения от него превод, е необходимо да бъде нотариално удостоверен в Република България.

Регистрация на гражданското събитие „смърт“

Както и при останалите две граждански събития (раждане и сключване на граждански брак), настъпването на смъртта на български гражданин на територията на Кралство Нидерландия трябва да бъде регистрирано в страната ни. Липсата на взаимосвързаност между регистрите на населението на двете държави не позволява автоматично известяване относно подобни събития. Отново се прилага правилото, съгласно което заинтересуваните лица (наследниците) са длъжни в 6-месечен срок от настъпването на това гражданско събитие да се снабдят със заверен препис или извлечение от съставения акт и да го представят пред българския дипломатически или консулски представител. Съгласно разпоредбите на ЗГР настъпилата в чужбина смърт на български граждани се регистрира в общината по постоянния адрес на починалото лице („по постоянния адрес на умрелия“).

 

За регистрация на смъртта на своите близки в Република България българските граждани биха могли да използват услугите на Консулската служба в гр. Хага, Кралство Нидерландия, за служебно придвижване на преписката до компетентната общинска администрация в страната ни. За целта е необходимо:

 • Лично явяване на някое от заинтересуваните лица (някой от наследниците) и легитимиране чрез валиден документ за самоличност (българските граждани удостоверяват своята самоличност с българска лична карта и/или паспорт; гражданите на държави членки на Европейския съюз и Шенген удостоверяват самоличността си с национална лична карта и/или паспорт; гражданите на трети страни се легитимират единствено с паспорт. Документите за пребиваване не са документи за самоличност и не са годно средство за легитимация);
 • Да бъде подадена молба до завеждащия „Консулската служба“ към Посолството на Република България в гр. Хага, Кралство Нидерландия. Тя се попълва на място, при посещение на консулската служба. Както вече бе отбелязвано по-горе настъпилата в чужбина смърт се регистрира в общината по постоянния адрес на починалото лице. Затова в молбата следва да бъде отбелязан постоянният адрес на покойния (при липса на друга достоверна информация се отбелязва постоянният адрес, посочен в личната карта на починалия);
 • Оригинал и копие от удостоверителния документ за смърт – когато препис-извлечението от акта за смърт е издадено въз основа на националния закон на Кралство Нидерландия (Akte van overlijden), тогава, за да бъде прието в България, то трябва да бъде снабдено с апостил (вж. по-горе допълнителна информация относно компетентния да постави „Apostille” орган). Изисква се е и превод на български език, като той може да бъде направен от акредитиран към Посолството заклет преводач, чийто подпис впоследствие трябва да бъде заверен от компетентно консулско длъжностно лице. Ако българските граждани са поискали и получили от местния огран по гражданско състояние (ambtenaar van de burgerlijke stand) многоезично извлечение от акта за смърт (Formulier C), то е напълно достатъчно. Няма необходимост от поставяне на апостил. В съответствие с уточнението относно преводите, направено по-горе в текста, е препоръчително многоезичното извлечение от акта за смърт да бъде преведено на български език от преводач, акредитиран към Посолството на Република България в гр. Хага, Кралство Нидерландия. Подписът на преводача отново трябва да бъде нотариално заверен от компетентно консулско длъжностно лице.

Цялата процедура (от момента на подаване на молбата в консулската служба до регистрацията на смъртта в Република България и пресъставяне на български акт за смърт) отнема около 3 месеца.

 

Вторият вариант за регистрация в България на настъпилата в чужбина смърт е свързан с възможността за използване на услугите на Консулската служба в гр. Хага за изготвяне на пълномощно, чрез което заинтересуваните лица да упълномощят трето лице (роднина, близък, приятел, познат), което да извърши от тяхно име необходимите правни и и фактически действия, за да може това гражданско събитие да бъде отбелязано в българските регистри. Подписът, положен в съставеното в консулската служба пълномощно, трябва да бъде нотариално заверен от компетентно консулско длъжностно лице. Упълномощител може да бъде всеки един от наследниците на починалото лице. В този случай е необходимо:

 • Явяване на заинтересуваното лице на място в Консулската служба към Посолството на Република България в гр. Хага, Кралство Нидерландия, и легитимиране с валиден документ за самоличност (за българските граждани – български документи за самоличност; гражданите на държави членки на Европейския съюз и Шенген удостоверяват самоличността си с национална лична карта и/или паспорт; гражданите на трети страни се легитимират единствено с паспорт; документите за пребиваване не са документи за самоличност и те не се приемат при изготвяне на пълномощни);
 • Представяне на оригинал и копие от препис-извлечението от акта за смърт или оригинал и копие от многоезичното извлечение от акта за смърт (вж. по-горе изискванията, на които трябва да отговарят актовете за гражданско състояние, издадаени по националния закон на Нидерландия, или многоезичните извлечения от актовете по гражданско състояние, издадени въз основа на разпоредбите на Конвенцията от 1976 г. за издаване на многоезични извлечение от актове за гражданско състояние);
 • На място трябва да бъде съставено пълномощно, чрез което наследникът (един от наследниците) упълномощава третото лице да го/я представлява пред съответната община в Република България в процедурата по регистрация на настъпилата на територията на Нидерландия смърт на негов/неин близък, респ. по пресъставяне на български акт за смърт. Това пълномощно трябва да бъде нотариално заверено от компетентно консулско длъжностно лице в Консулската служба.

 

Последната възможност, с която разполагат българските граждани, е да регистрират сами смъртта на своите близки в Република България. Процедурата се развива пред длъжностното лице по гражданско състояние в съответната община в страната ни. В съответствие с описаното по-горе териториално компетентна е общинската администрация по постоянния адрес на починалото лице. Право да поиска регистриране на настъпилата в чужбина смърт на техен близък има всеки един от наследниците. За да бъде поставено началото на процедурата, е нужно:

 • Някое от заинтересуваните лица (някой от наследниците) да се яви на място и да представи пред служителите от общинската администрация свои валидни документи за самоличност (за българските граждани – български документи за самоличност; гражданите на държави членки на Европейския съюз и Шенген удостоверяват самоличността си с национална лична карта и/или паспорт; гражданите на трети страни се легитимират единствено с паспорт; документите за пребиваване не са годно средство за установяване на самоличност);
 • Да бъде представен оригиналът от удостоверителния документ за смърт – когато препис-извлечението от акта за смърт е издадено въз основа на националния закон на Кралство Нидерландия (Akte van overlijden), тогава, за да бъде прието в България, то трябва да бъде снабдено с апостил (вж. по-горе допълнителна информация относно компетентния да постави „Apostille” орган). Изисква се е и превод на български език, като той може да бъде направен от акредитиран към Посолството заклет преводач, чийто подпис впоследствие трябва да бъде заверен от компетентно консулско длъжностно лице. Ако преводът се прави на територията на Република България, тогава подписът на преводача, положен в извършения от него превод, е необходимо да бъде нотариално удостоверен в Република България; Ако българските граждани са поискали и получили от местния огран по гражданско състояние (ambtenaar van de burgerlijke stand) многоезично извлечение от акта за смърт (Formulier C), то е напълно достатъчно. Няма необходимост от поставяне на апостил. Що се отнася до превода на документа на български език, то препоръчително е многоезичното извлечение от акта за смърт да бъде преведено (с оглед различните практики на отделни общински администрации в Република България). Преводът може да бъде направен както в Нидерландия, така и в Република България. Ако преводът се прави на територията Нидерландия, то същият трябва да бъде извършен от преводач, акредитиран към Посолството на Република България в гр. Хага, Кралство Нидерландия, като впоследствие неговият подпис трябва да бъде нотариално заверен от компетентно консулско длъжностно лице. Ако преводът се прави впоследствие – на територията на Република България – подписът на преводача, положен в извършения от него превод, е необходимо да бъде нотариално удостоверен в Република България.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация