Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Нидерландия, Хага, Посолство на Република България

Издаване на временен паспорт

Необходими документи за издаване на временен паспорт за лица, навършили 18-годишна възраст:

1. Заявление по образец, попълнено чрез онлайн платформата за подаване на заявления за издаване на български лични документи*– то се подписва лично от заявителя в присъствието на упълномощено длъжностно лице от консулската служба, което снема и биометрични данни (снимка и пръстови отпечатъци) в предвидените случаи;
2. Валиден/изтекъл документ за самоличност (лична карта и/или предходен паспорт), с който лицето да се идентифицира пред служителите в консулската служба. При липса на лични документи следва да се предостави удостоверителен документ за раждане. Когато българският гражданин не разполага с никакви официални документи, с които да може да докаже своята самоличност, следва да се пристъпи към процедурата по чл. 578, ал. 5 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), съгласно която самоличността на заявителя може да се установи чрез представяне на декларация от двама свидетели – български граждани, с установена самоличност и валидни български лични документи, които познават лицето;
3. Фотокопие/я от документите по т. 2 - стара лична карта, стар паспорт или удостоверителен документ за раждане (ако е приложимо);
4. В случаите на изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на предходния български личен документ лицето е длъжно да подаде и писмена декларация по образец, когато такава все още не е подадена. При възможност декларацията следва да бъде придружена и с удостоверителен документ за посочените по-горе обстоятелства, ако има издаден такъв от компетентните органи (напр. протокол от полицията за кражбата; официален свидетелстващ документ за изгубването и т.н.);
5. Документ за платена държавна такса – заплащането на услугата се извършва на място в консулската служба чрез ПОС-терминално устройство.

*Ако не разполагате с възможност да попълните онлайн заявление за издаване/подновяване на български лични документи, бихте могли да го попълните и на хартия. Образец на заявлението можете да изтеглите оттук. В такъв случай обаче от Консулската служба към Посолството на Република България няма как да Ви включим в онлайн системата за известяване при получаване на готовия български личен документ. При това положение би било препоръчително сами да проверявате за издаването на Вашия нов български личен документ, като осъществите връзка с нас.

Необходими документи за издаване/подновяване на задграничен паспорт на лица от 14 до 18-годишна възраст (непълнолетни):

1. Заявление по образец от лицето, което се приподписва от родителя/родителите/попечителите – попълнено чрез онлайн системата за подаване на заявления за издаване на български лични документи*– то се подписва лично от навършилото 14-годишна възраст лице в присъствието на упълномощено длъжностно лице от консулската служба, което снема и биометрични данни (заснема детето и му снема пръстови отпечатъци). Вписаният/те в акта за раждане на детето родител/и или попечителите изразяват съгласието си за издаване на паспорт, като полагат подпис в определеното за това място в заявлението в присъствието на същото длъжностно лице;
2. Удостоверение за раждане на детето или многоезично извлечение от акт за раждане – оригинал;
3. Предходен документ за самоличност на навършилото 14-годишна възраст дете – при наличие на издаван такъв;
4. Валиден документ за самоличност (лична карта и/или паспорт - при наличие на такъв), с който всеки един от родителите (ако са двама) или от попечителите да удостовери своята самоличност пред служителите в консулската служба;
5. Фотокопия от документите по т. 2 , т. 3 и т. 4 (лична/и карта/и, паспорт/и, удостоверителен документ за раждане);
6. В случаите на изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на предходния български личен документ (ако е имало издаден такъв) заявителят е длъжен да подаде и писмена декларация по образец, когато такава все още не е подадена – изтегли оттук. При възможност декларацията следва да бъде придружена и с удостоверителен документ за посочените по-горе обстоятелства, ако има издаден такъв от компетентните органи (напр. протокол от полицията за кражбата; официален свидетелстващ документ за изгубването и т.н.);
7. Документ за платена държавна такса – заплащането на услугата се извършва на място в консулската служба чрез ПОС-терминално устройство.

ВАЖНО! Заявлението може да бъде приподписано и само от единия родител, когато се представи:
• нотариално заверено изрично пълномощно от другия родител;
• влязло в сила съдебно решение за издаване паспорт на лице, ненавършило 18 години;
• влязло в сила съдебно решение за лишаване на другия родител от родителски права;
• препис-извлечение от акт за смърт, ако починалият родител е чужд гражданин и информацията не е отразена в Националната база данни "Население".


*Ако не разполагате с възможност да попълните онлайн заявление за издаване/подновяване на български лични документи, бихте могли да го попълните и на хартия. Образец на заявлението можете да изтеглите оттук. В такъв случай обаче от Консулската служба към Посолството на Република България няма как да Ви включим в онлайн системата за известяване при получаване на готовия български личен документ. При това положение би било препоръчително сами да проверявате за издаването на Вашия нов български личен документ, като осъществите връзка с нас.

Необходими документи за издаване на временен паспорт на деца до 14-годишна възраст (малолетни лица):

1. Заявление по образец от родителя/родителите/настойниците – то се подписва лично от вписания/те в акта за раждане на детето родител/и или от настойниците в присъствието на упълномощено длъжностно лице от консулската служба, което снема и биометрични данни (заснема детето, а когато е навършило 12-годишна възраст, му снема и пръстови отпечатъци);
2. Предходен документ за самоличност на ненавършилото 14-годишна възраст дете – при наличие на издаван такъв;
3. Валиден документ за самоличност (лична карта и/или паспорт – при наличие на такъв), с който всеки един от родителите (ако са двама) или настойниците да удостовери своята самоличност пред служителите в консулската служба;
4. Удостоверение за раждане на детето или многоезично извлечение от акта за раждане – оригинал;
5. Фотокопия от документите по т. 2, т. 3 и т.4 (лична карта, паспорт, удостоверителен документ за раждане);
6. В случаите на изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на предходния български личен документ (ако е имало издаден такъв) заявителите са длъжни да подадат и писмена декларация по образец, когато такава все още не е подадена – изтегли оттук. При възможност декларацията следва да бъде придружена и с удостоверителен документ за посочените по-горе обстоятелства, ако има издаден такъв от компетентните органи (напр. протокол от полицията за кражбата; официален свидетелстващ документ за изгубването и т.н.);
7. Документ за платена държавна такса – заплащането на услугата се извършва на място в консулската служба чрез ПОС-терминално устройство.

ВАЖНО! Заявлението може да бъде подадено и само от единия родител, когато се представи:
• нотариално заверено изрично пълномощно от другия родител;
• влязло в сила съдебно решение за издаване паспорт на лице, ненавършило 18 години;
• влязло в сила съдебно решение за лишаване на другия родител от родителски права;
• препис-извлечение от акт за смърт, ако починалият родител е чужд гражданин и информацията не е отразена в Националната база данни "Население".

*Ако не разполагате с възможност да попълните онлайн заявление за издаване/подновяване на български лични документи, бихте могли да го попълните и на хартия. Образец на заявлението можете да изтеглите оттук. В такъв случай обаче от Консулската служба към Посолството на Република България няма как да Ви включим в онлайн системата за известяване при получаване на готовия български личен документ. При това положение би било препоръчително сами да проверявате за издаването на Вашия нов български личен документ, като осъществите връзка с нас.

Необходими документи за издаване на временен паспорт на родени в Кралство Нидерландия деца, които все още не са регистрирани в България, съответно нямат вписан единен граждански номер (ЕГН):

1. Заявление по образец от родителя/родителите/настойниците – то се подписва лично от вписания/те в акта за раждане на детето родител/и или от настойниците в присъствието на упълномощено длъжностно лице от консулската служба, което снема и биометрични данни (заснема детето, а когато е навършило 12-годишна възраст, му снема и пръстови отпечатъци);
2. Валиден документ за самоличност (лична карта и/или паспорт – при наличие на такъв), с който всеки един от родителите (ако са двама) или настойниците да удостовери своята самоличност пред служителите в консулската служба;
3. Национално (нидерландско) удостоверение за раждане на детето или многоезично извлечение от акта за раждане – оригинал. Ако разполагате с нидерланско удостоверение за раждане, то тъй като документът произхожда от държава, страна по Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, по която Конвенция страна е и Република България, в тези случаи чуждестранният акт за раждане следва да бъде снабден със заверка „апостил”. Освен това е необходимо същият да бъде преведен от заклет преводач, акредитиран към Посолството на Република България в гр. Хага, Кралство Нидерландия. Преводът впоследствие трябва да бъде заверен в Консулската служба. Ако представите многоезично извлечение от акта за раждане на Вашето дете, издадено въз основа на разпоредбите на Конвенцията от 8 септември 1976 година за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние (т.нар. формуляр А или Formulier A (на нидерландски)), тогава няма необходимост документът да е снабден със заверка "апостил", нито да бъде преведен.**
4. Фотокопия от документите по т. 2 и т. 3 (лична карта, паспорт, удостоверителен документ за раждане);
5. Документ за платена държавна такса – заплащането на услугата се извършва на място в консулската служба чрез ПОС-терминално устройство.

ВАЖНО! Заявлението може да бъде подадено и само от единия родител, когато се представи:
• нотариално заверено изрично пълномощно от другия родител;
• влязло в сила съдебно решение за издаване паспорт на лице, ненавършило 18 години;
• влязло в сила съдебно решение за лишаване на другия родител от родителски права;
• препис-извлечение от акт за смърт, ако починалият родител е чужд гражданин и информацията не е отразена в Националната база данни "Население".

*Ако не разполагате с възможност да попълните онлайн заявление за издаване/подновяване на български лични документи, бихте могли да го попълните и на хартия. Образец на заявлението можете да изтеглите оттук. В такъв случай обаче от Консулската служба към Посолството на Република България няма как да Ви включим в онлайн системата за известяване при получаване на готовия български личен документ. При това положение би било препоръчително сами да проверявате за издаването на Вашия нов български личен документ, като осъществите връзка с нас.

** Следва да имате предвид, че многоезичните извлечения от актовете за гражданско състояние, издадени от една държава членка по Конвенцията, се признават и имат пряко действие на територията на останалите страни членки (без необходимост от легализация или друга подобна формалност). Общинският орган по гражданско състояние в Република България, който ще извърши регистрация на гражданското събитие и вписването му в Регистъра на населението, може да изиска превод на многоезичното извлечение. Заверката на подписа на българския преводач се прави от български нотариус.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация