Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Нидерландия, Хага, Посолство на Република България

Нотариални удостоверявания

Нотариални удостоверявания

Съгласно разпоредбите на българското законодателство консулските длъжностни лица в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина могат, при спазване на съответните разпоредби на Гражданския процесуален кодекс и ако документът е съставен на български език, да:

• да удостоверяват датата, съдържанието и подписите на частни документи, които не подлежат на вписване и са представени от български или чужди граждани;
• да удостоверяват верността на преписи и извлечения от документи, представени от български граждани;
• да съставят нотариални завещания на български граждани.

Що се отнася до частните документи, които са представени от чужди граждани, то удостоверяването на тяхнта дата, съдържание и/или подписа/ите, положен в тях, се допуска единствено когато документите не подлежат на вписване и са предназначени да произведат действие на територията на Република България.

Най-често българските граждани се нуждаят от съставяне на пълномощно, чрез което да предоставят на някого права да извърши от тяхно име определено правно и/или фактическо действие на територията на Република България. Самите те не могат да направят това, тъй като не възнамеряват да пътуват скоро обратно до страната ни или пък просто по този начин биха си спестили излишни затруднения. В редица случаи, за да произведе действие, пълномощното следва да бъде нотариално заверено. В Консулската служба към Посолството на Република България в гр. Хага, Кралство Нидерландия, бихме могли да Ви съдействаме именно чрез предоставянето на тази услуга.
По този начин например двама родители биха могли да упълномощят определено трето лице, което да подаде необходимите документи за регистрацията на тяхното дете в Република България. Друг пример би бил издаване на пълномощно от единия родител на името на другия, за да може той или тя да пътува сам/а с тяхното общо дете извън пределите на Република България – без такова пълномощно и ако в акта за раждане на детето фигурират двамата родители, то не би било допуснато да напусне страната ни.
Често срещана хипотеза, при която на българските граждани им се налага да изготвят пълномощно, е когато трябва да се продаде или закупи моторно превозно средство в страната ни, а нашите сънародници не възнамеряват да пътуват скоро до България. В такъв случаи пълномощното следва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на упълномощителя/ите – услуга, която също бихме могли да предоставим в Консулската служба в гр. Хага.
В други случаи разпоредбите на българското законодателство изискват пълномощното да бъде едновременно с нотариална заверка както на подписа/ите, така и на съдържанието. Такъв пример би бил създаването на пълномощно, чрез което се упълномощава определено лице да Ви представлява в рамките на сделка за прехвърляне на собственост или за учредяване на други вещни права върху недвижими имоти (напр. покупко-продажба, замяна, дарение и т.н.). В тази хипотеза също бихте могли да посетите Консулската служба и да заявите услугата по нотариално заверяване на Вашия/ите подпис/и и съдържанието на пълномощното от съответното консулско длъжностно лице.
Важното в изброените по-горе най-чести случаи, в които гражданите прибягват до използване на услугата по нотариално удостоверяване, предостявяна от българските консулски длъжностни лица, е те да се явят лично в Консулската служба. Винаги следва да се легитимират пред длъжностното лице в Консулската служба в гр. Хага с валиден документ за самоличност. Българските граждани удостоверяват своята самоличност с валидна лична карта или валиден паспорт (редовен или временен). Гражданите на държавите членки на Европейския съюз могат да представят своя национална лична карта или паспорт. Гражданите на трети страни се легитимират пред служителите в Консулската служба единствено с международния си паспорт.
На следващо място, изготвянето на пълномощното в неговата цялост, както и на съпътстващите го декларации (според конкретния случай), е отговорност единствено и само на заявителя на услугата. Затова Ви съветваме, преди да се явите в Консулската служба в гр. Хага, да се консултирате с Вашия правен представител (било то адвокат или нотариус) и да изясните всички подробности относно конкретния текст на Вашето пълномощно.
Трето, при пълномощните, с които се упълномощават родителите помежду си да пътуват сами със своите деца или пък се упълномощава трето лице да пътува с тяхното дете, или да го регистрира в Република България, е необходимо да се представи и удостоверение за раждане на детето, за да можем ние, служителите в Консулската служба в гр. Хага, да установим роднинските връзки между лицата.
И на последно място, пълномощното ВИНАГИ И БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ СЕ ПОДПИСВА НА МЯСТО В КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА ПРЕД КОМПЕТЕНТНО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ. Предварително подписани пълномощни не се приемат. В такъв случай би се наложило да съставите пълномощното наново и да го подпишете пред длъжностното лице.

  • ЦЕНИ НА НОТАРИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Посочените цени са в евро.

Вид на услугата

Следващ ден

До 8 работни часа

До 4 работни часа

Удостоверяване на подпис върху частен документ/

удостоверяване подпис на преводач

15.00

22,50

30,00

Удостоверяване на съдържанието на частен документ, който не подлежи на вписване

     

за първа страница

30,00

45,00

60,00

за всяка следваща страница

15,00

22,50

30,00

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация