Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Нидерландия, Хага, Посолство на Република България

Българско гражданство

Българско гражданство в Кралство Нидерландия
Българско гражданство – придобиване, освобождаване, възстановяване
Съгласно разпоредбата на чл. 29 от Закона за българското гражданство „придобиване на българско гражданство по натурализация, освобождаване от българско гражданство и възстановяване на българско гражданство се извършва по молба на заинтересуваното лице, подадена лично в Министерството на правосъдието или в дипломатическото или консулското представителство на Република България. Дипломатическото или консулското представителство на Република България задължително дава мотивирано становище по молбата“. Във връзка с този текст от закона от Консулската служба към Посолството на Република България в гр. Хага, Кралство Нидерландия (КС-Хага), бихме могли да съдействаме на гражданите, когато те желаят да започнат процедура по придобиване, освобождаване или възстановяване на българско гражданство. Именно служители в Консулската служба в Хага биха могли да действат като едно посредническо звено между съответния гражданин и Министерството на правосъдието на Република България (МП), където се развива същинската част от процедурата. При нас бихте могли да подадете необходимия комплект от документи, които впоследствие ще бъдат изпратени за разглеждане и произнасяне от компетентните административни структури в София.
За Ваше улеснение в следващите редове предоставяме списъци с необходимия пакет от документи, с които следва да се снабдите, преди да запишете час за посещение в Консулската служба (с уговорката, че сведенията се отнасят за общия случай на придобиване на българско гражданство по натурализация, както и за процедурите по освобождаване от и възстановяване на българско гражданство).
Придобиване на българско гражданство по обща натурализация на основание чл. 12 от ЗБГ
Освобождаване от българско гражданство – основание чл. 20 от ЗБГ
Възстановяване на българско гражданство – основание чл.26 и чл.27 от ЗБГ
С оглед на факта, че МП е водещата институция при процедурите по придобиване, освобождаване и възстановяване на българско гражданство, пълна информация, както и образци на необходимите в хода на процедурата молби и декларации, бихте могли да откриете именно на техния уебсайт.

Двойно гражданство в Кралство Нидерландия
Законодателство на Кралство Нидерландия в общия случай не допуска двойно гражданство. Властите в Нидерландия изхождат от съображението, че при наличие на две или повече гражданства у едно лице то в такъв случай биха могли да се появят неясноти и противоречия при определянето на правния статут на съответния индивид, респ. при установяването на точния обем от права и задължения към съответната страна. Затова и при придобиване на нидерландско гражданство чрез натурализация от лицата се изисква да се освободят от другото гражданство, което притежават. От това правило, разбира се, има малко, изчерпателно изброени изключения. Сред тях могат да бъдат посочени случаите, в които чужд гражданин е сключил брак или живее във фактическо съжителство (регистрирано партньорство) с нидерландски гражданин. В подобни хипотези чужденецът може да придобие гражданство на Кралство Нидерландия, както и да запази досегашното си такова. Друга хипотеза, при която се допуска двойното гражданство, е когато става въпрос за лица, които притежават статут на бежанец в страната (предоставено им е разрешение за пребиваване на това основание). Когато другото гражданство е на страна, която Кралство Нидерландия не признава, тогава лицето също може да го запази независимо от факта, че придобива и нидерландско такова.
Именно и поради това обстоятелство на българските граждани нерядко им се налага да започнат процедура по освобождаване от българско гражданство с цел да запазят придобитото нидерландско такова. Както вече бе споменато по-горе, документите може да се подадат чрез използването на услугите на Консулската служба в гр. Хага, като впоследствие те биват изпращани до Република България за окончателно произнасяне от компетентните административни структури. Списък на необходимите документи за започване на процедурата по освобождаване от българско гражданство бихте могли да откриете ТУК. С цел постигане на максимална яснота и за улеснение на българските граждани, предоставяме и образец на молбата за освобождаване от българско гражданство, на декларацията за промяна на гражданството, както и на декларацията за пребиваване в чужбина – всичките, нужни в хода на процедурата.
Що се отнася до един от документите от посочения по-горе списък, а именно „документ, удостоверяващ придобиването на чуждо гражданство или наличието на открита процедура за придобиване на чуждо гражданство“, то най-често става въпрос за представянето пред служителите в Консулската служба на кралския указ, чрез който на българския гражданин се предоставя и гражданство на Кралство Нидерландия. Като „документ за постоянно пребиваване в чужбина“ на територията на Кралство Нидерландия би могло да послужи извлечение от общинските регистри на населението (Basisregistratie Personen – BRP) – оттам гражданите следва да се снабдят с официален документ, който доказва, че притежават валидна адресна регистрация на територията на съответната община.
Документите, издадени от нидерландските институции, задължително трябва да бъдат преведени на български език от заклет преводач към Посолството, чийто подпис след това е нужно да бъде заверен от консулското длъжностно лице в КС-Хага.
Българските граждани следва да имат предвид, че освен посочената в приложения файл държавна такса в размер на 50 лева в хода на производството се събират и други държавни такси по Тарифа № 3 и Тарифа № 1 към Закона за държавните такси.
Важно е също така да отбележим, че часове за посещение за подаване на документи за придобиване, освобождаване или възстановяване на българско гражданство следва да се уговорят предварително чрез обаждане на телефонния номер на Консулската служба в гр. Хага - +31 70 358 46 88 (всеки работен ден между 14:00 и 16:00 ч.), или чрез изпращане на електронно съобщение на нашия имейл адрес - [email protected].

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация