Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Законодателство

Обща информация

Уведомяваме гражданите, че считано от 01.01.2019 г. удостоверяването с „апостил” на документи, издавани от кметовете и общинските администрации ще се извършва от областните администрации в Република България, вместо от МВнР.

Промяната е в резултат на една от мерките, инициирани от МВнР през 2017 г за подобряване на административното обслужване и намаляване на административната тежест за гражданите, реализирана със Закона за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Обн. ДВ бр. 44 от 2018 г.), с който се допълва Декларацията по чл. 6, ал.1, като се оправомощават областните администрации да издават удостоверението по чл.3, ал. 1 от Конвенцията за документи, издавани от кметовете и общинските администрации.

Удостоверяване с Apostille, заверка и легализация на документи, преводи и други книжа (Идентификатор 1778):

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/1778

Заверка на подписа на преводач върху преводи на чужд език на документи, предназначени за ползване в чужбина (Идентификатор 2836):

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/95057

 

Чуждестранни документи, предназначени за ползване в Република България

За да бъдат валидни в Република България и да могат да послужат пред българските институции, издадените от друга държава документи, предназначени за ползване в страната и когато за тези документи се изисква да бъдат удостоверени с апостил или легализирани, следва да бъдат допълнително оформени по определен начин, който зависи от това, дали съответната държава е страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Хагска конвенция), дали между нея и Република България има влязъл в сила и все още действа Договор за правна помощ или тази държава не попада в нито една от първите две групи държави.

Документи издадени от властите на чуждата държава, която е страна по Хагската конвенция, следва да бъдат удостоверени с апостил, поставен от определените от нея органи, в съответствие със служебните им задължения за извършване на удостоверяването. Удостоверените по този начин чуждестранни документи не подлежат на допълнителни легализации и заверки.

Държавите - членки и страните, който са партньори на Хагската конвенция за премахване на изискванито за легалиции за чуждестранни публични актове можете да откриете на официалната интернет страница на Конвенцията ТУК.

За държавите, с които Република България има подписани двустранни договори за правна помощ, в които са залегнали текстове за освобождаване на документи от легализация и други удостоверявания, издадените от чуждата държава документи следва да носят  съответните реквизити, съгласно двустранните договорености. Така издаденият документ се признава от българските институции и се нуждае единствено от превод на български език и заверка на превода.

Списък на страните, с които Република България има действащи договори за правна помощ

Издадените документи и други книжа от чужда държава, която не е страна по Хагската конвенция, и с която Република България няма действащ Договор за правна помощ подлежат на легализация, съгласно реда определен в Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Тези документи и други книжа в чужбина се легализират от българските дипломатически и консулски представителства само ако те са заверени от Министерство на външните работи на страната, в която се намират представителствата. Чуждите документи, легализирани от дипломатическите или консулските представителства на Република България, не се нуждаят от допълнителна заверка и са валидни на територията на България.

В Република България Министерството на външните работи легализира документи и други книжа произхождащи от друга държава, само ако те са заверени от намиращото се в Република България дипломатическо или консулско представителство на тази държава или от дипломатическо или консулско представителство, поело защитата на нейните интереси у нас.

Легализации на документи и други книжа, произхождащи от страна, с която Република България няма дипломатически отношения, се извършват от дипломатическите или консулските представителства на Република България в трета страна, където има представителство, и на страната, от която произхожда документът. В тези случаи документът се легализира само ако има заверка от чуждото представителство на страната, от която произхожда документът, и от Министерството на външните работи на третата страна, в която се намират чуждото и българското представителство.

Списък на дипломатическите представителства, акредитирани за Република България със седалище в трети страни 

В случай, че държавата е възложила защитата на нейните интереси на друга страна, документът се легализира от дипломатическото или консулското представителство на тази страна.

 

Чуждестранните документи, предназначени за ползване в Република България следва да бъдат преведени на български език по един от двата посочени по-долу начина:

  1. От акредитиран преводач, определен със заповед на ръководителя на дипломатическото или консулско представителство на Република България в чужбина.
  2. От физически лица, работещи индивидуално като преводачи /или към преводачески фирми/. За чуждестранен документ, преведен на български език, предназначен за ползване на територията на Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен от български нотариус.

Български документи, предназначени за ползване в чужбина

За да бъдат валидни в чужбина и да могат да послужат пред чуждестранните институции, издадените от Република България документи, предназначени за ползване в чужбина следва да бъдат допълнително оформени по определен начин, който зависи от това, дали съответната държава е страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, дали между нея и Република България има влязъл в сила и все още действа Договор за правна помощ или тази държава не попада в нито една от първите две групи държави.

Удостоверяването на документи по реда, посочен в Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, в съответствие с компетентността на съответното ведомство, се извършва от Министерството на външните работи, Министерството на правосъдието, Националния център за информация и документация и Областните администрации, в качеството им на органи, оправомощени от Република България да издават удостоверението.

За държавите, с които Република България има подписани двустранни договори за правна помощ, в които са залегнали текстове за освобождаване на документи от легализация и други удостоверявания, издадените от Република България документи следва да носят  съответните реквизити, съгласно двустранните договорености. Така издаденият документ се признава от чуждестранните институции и се нуждае единствено от превод на чуждия език и заверка на превода.

Издадените документи и други книжа от Република България, предназначени за държава, която не е страна по Хагската конвенция, и с която Република България няма действащ Договор за правна помощ подлежат на легализация. Легализирането и заверяването на документи и други книжа се извършва в страната от Министерството на външните работи, а в чужбина - от дипломатическите и консулските представителства на Република България. 

Министерството на външните работи легализира документи и други книжа, издадени от централните органи на изпълнителната власт, както и на учреждения, подведомствени на отделно министерство или пряко на Министерския съвет, само ако те са заверени от последните. Документи, издавани от органи на общинската администрация, нуждаещи се от легализация, се заверяват от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице.

Министерството на външните работи легализира документи и други книжа, издадени от учреждения, които не са пряко подведомствени нито на отделно министерство, нито на Министерския съвет, както и от обществено-политически, масови, стопански, културно-просветни и други организации, само след като те бъдат заверени от централните ръководства на тези учреждения и организации, когато това се изисква или приема от държавата, в която ще се използват.

Министерството на външните работи легализира преписи от официални документи и други книжа, ако те са надлежно удостоверени от нотариус и Министерството на правосъдието.

Легализация на документи и други книжа, подписани от частни лица, се извършва само ако подписите на тези лица са нотариално заверени, а подписът на нотариуса е заверен от Министерството на правосъдието.

Заверка на превод на чужд език, на документи издадени в Република България, предназначени за ползване в чужбина

Преводът на документа може да бъде заверен от звено „Заверки и легализации” на отдел „Административно обслужване на гражданите” на дирекция „Консулски отношения” на Министерството на външните работи на Република България.

Информация за таксите и сроковете за обработване и предаване на документи  

Уведомяваме гражданите, че при удостоверяването на официални български документи с „Апостил”, или легализирани от Министерството на Външните работи, или от българските дипломатически и консулски представителства с цел използване в чужбина не е задължително изискването документите да бъдат снабдени в Република България и със заверен превод на чужд език. 

По получена информация от някои дипломатическите и консулски представителства на Република България в чужбина относно признаването в чужбина на извършени преводи в Р България, български документи, снабдени с превод на чужд език, които са заверени в звено „Заверки и легализации” на МВнР е възможно да не бъдат признати и да бъдат поискани преводи, извършени по местното законодателство, например в Италия, Австрия, Германия, Дания, Кипър, Белгия и др.  

С цел оптимизиране на разходи и време, препоръчваме на гражданите в предварителен порядък да се информират за това, дали във всеки конкретен случай извършените и заверени преводи в Република България ще бъдат признати от съответните институции в държавата по предназначение.

Нормативни документи и формуляри за заверки и легализации  

Правилник за легализациите и заверките на документи и други книжа  

 

По въпроси за заверка и легализация на документи:

+ 359 (0) 887 563 987

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация