Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Необходими документи за кандидатстване за виза тип "Д"

Студенти приети по ПМС 228, при първоначално кандидатстване, не заплащат такса за визата.

Членове на семейство на български, кандидатстващи за виза тип „Д“, също не дължат такса.

Лица, които не са навършили 18 години не представят свидетелство за съдимост.

Лица, които не са навършили 18 години, подават заявление заедно със своите родители, лично. При отсъствие на един от родителите се представя нотариално заверена декларация за съгласие за подаване на заявление за виза тип „Д“.

Всички изискуеми документи трябва да са легализирани по установения ред, в зависимост от държавата, от която произхождат, както и  адаптирани на български език от заклети преводачи, одобрени от Генералното консулство на Република България в Битоля.

Длъжностите лица, работещи в КС-Битоля си запазват правото да изискват и допълнителни документи, освен законоизискуемите, с цел доказване по безпорен начин на целите на пътуването.

Визи по чл. 15 ал. 1 от ЗЧРБ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ

За получаване на право на продължително пребиваване по реда на чл.24 ал.1 от ЗЧРБ чужденецът лично представя в Консулската служба към Задграничното представителство заявление за виза по образец и 1 бр. снимка по образец, към които прилага следните документи, които са в оригинал и  по 1 бр., копие:

 1. редовен документ за задгранично пътуване със срок на валидност не по-малко от 18 месеца;
 2. фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване с личните данни и с положените визи и/или фотокопие на притежаваните разрешения за пребиваване;
 3. валидна медицинска застраховка за пътуване в чужбина, която да покрива целия период на планиран престой с минимален размер на покритие 30 000 евро. Застраховката трябва да може да покрие всички разходи, които може да възникнат във връзка с репатриране по медицински причини, за спешна медицинска помощ и/или болнично лечение по спешност или смърт на територията на Република България;
 4. доказателства за осигурено жилище (договор за наем/нотариално заверен/ или нотариален акт за собственост) Когато се представя договор за наем, следва да бъде представена и нотариално заверена декларация от собственика на имота, че предоставя адрес на регистрация на чужденеца (съгл. Параграф 1, т. 20 от ЗЧРБ);
 5. доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер не по-малък от минималната месечна заплата, или минималната пенсия за страната или доказателство за стипендия, за срока на пребиваване на територията на Република България;
 6. свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът или от държавата на обичайното му пребиваване - при първоначално подаване на заявлението.

Чл. 24 ал.1 т.1 от ЗЧРБ – чужденци, които желаят да извършват работа по трудово правоотношение след разрешение от органите на Министерството на труда и социалната политика;

Чужденецът прилага документите от 1-6 и:

 • заверено копие от разрешението за работа, издадено от Агенцията по заетостта към МТСП.

 

Чл. 24,ал.1,т.2 от ЗЧРБ -  Разрешение за продължително пребиваване могат да получат чужденците, които: осъществяват търговска дейност в страната по законоустановения ред, като в резултат на тази дейност са разкрити най-малко 10 работни места за български граждани, поддържани за срока на пребиваването, освен когато е уговорено друго в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България;

Чужденецът прилага документите от 1-6 и:

- документи за актуалното състояние като:

а) в случай на регистрация по Закона за търговския регистър, актуалното състояние ще се проверява по служебен път съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър въз основа на посочен ЕИК, или

б) удостоверение за актуално състояние - оригинал или нотариално заверено копие, издадено от съответния съд не по-рано от 3 месеца преди подаване на заявлението, ако е неприложима буква "а".

- удостоверение за наличието или липсата на задължения, издадено от органите на Националната агенция за приходите ( НАП);

- удостоверение за наетите по трудово правоотношение десет български граждани от осигурител, чуждестранно лице, издадено от НАП;

- справка за актуално състояние за всички действащи трудови договори, издадена от НАП;

- обобщена справка за работодател за период, издадена от НАП.

 

Чл. 24 ал.1 т.4 от ЗЧРБ  са чуждестранни специалисти, пребиваващи в страната по силата на международни договори, по които Република България е страна;

 

Чужденецът прилага документите от 1-6 и:

 • документ, удостоверяващ, че е специалист, пребиваващ в страната по силата на международен договор, по който Република България е страна

Чл. 24, ал.1,т.5 от ЗЧРБ - имат основание да им бъде разрешено постоянно пребиваване;

Чужденецът прилага документите от 1-6 и:

 • документи, удостоверяващи наличието на основание за разрешаване на постоянно пребиваване (чужденецът от български произход прилага и удостоверение за раждане или удостоверение от Държавната агенция за българите в чужбина.)
 • удостоверение за сключен граждански брак или препис от акт за сключен граждански брак (преведен и легализиран)
 • удостоверение от службите за административен контрол на чужденците за придобито право на постоянно пребиваване от съпруга/съпругата.

 

 

Чл. 24, ал.1,т.6 от ЗЧРБ са представители на чуждестранни търговски дружества, регистрирани в Българската търговско-промишлена палата, след проверка и оценка на представените документи относно активност и данъчна изрядност на дружеството, и относно планираните дейности на представителството;

Чужденецът прилага документите от 1-6 и:

-  сертификат за актуална регистрация на търговското представителство в Българската търговско-промишлена палата, издаден не по-рано от един месец преди представянето му, в който трябва да е посочено, че са изпълнени обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 6 ЗЧРБ.

 • документ за актуално състояние на фирмата, чието представителство е вписано в Р България

 

Чл. 24, ал.1,т.7 от ЗЧРБ – финансово осигурени родители на постоянно пребиваващи в страната чужденци или на български граждани.

Чужденецът прилага документите от 1-6 и:

 • удостоверение за раждане на низходящия
 • служебно справка за разрешено постоянно пребиваване или наличие на българско гражданство.

 

 

Чл. 24, ал.1,т.8 от ЗЧРБ – постъпили на продължително лечение в лечебно заведение и разполагат с финансови средства за лечение и издръжка.

 

Чужденецът прилага документите от 1-6 и:

 • удостоверение от лечебното заведение с посочен план за лечение и възстановяване

 

 

Чл. 24, ал.1,т.9 от ЗЧРБ – кореспонденти на чуждестранни средства за масово осведомяване и имат акредитация в Р България.

 

Чужденецът прилага документите от 1-6 и:

 • документ за акредитация, издаден от Министерство на външните работи.

 

 

Чл. 24, ал.1,т.10 от ЗЧРБ – пенсионно осигурени и разполагат с достатъчно средства за издръжка в страната.

 

Чужденецът прилага документите от 1-6 и:

 • документ издаден от компетентните органи на съответната държава, удостоверяващ, че чужденецът е пенсионно осигурен.
 • документ , издаден от банка на територията на Република България, удостоверяващи че има налична сметка, по която ще се получават съответните преводи от пенсията.

 

Чл. 24, ал.1,т.13 и т.22 от ЗЧРБ - са членове на семейството на чужденец, получил разрешение за продължително или за постоянно пребиваване — когато документите, удостоверяващи семейните връзки и правото на издръжка, са признати или допуснати за изпълнение по реда на българското законодателство;

Чужденецът прилага документите от 1-6 и:

- удостоверение за брак или удостоверение за раждане.

- медицински документи относно наличието на сериозни здравословни причини в случаите по чл. 2, ал. 4 ЗЧРБ.

- Към документите се прилага служебно справка за разрешено пребиваване, получена международна закрила, убежище или временна закрила на родственика.

 

 

Чл. 24, ал.1,т.14 от ЗЧРБ – са родители на чужденец или са във фактическо съжителство извънбрачно съжителство с чужденец, получил разрешение за продължително пребиваване на основание чл.22, ал.3 от ЗЧРБ /дипломати/.

Чужденецът прилага документите от 1-6 и:

 • удостоверение за раждане.
 • декларация и други сведения за наличието на обстоятелствата по фактическо извънбрачно съжителство.

 

Чл. 24, ал.1,т.15 от ЗЧРБ - желат да извършват дейност на свободна практика след разрешение от органите на Министерството на труда и социалната политика в съответствие с чл. 24а и по реда на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в съответствие с чл. 24а;

Чужденецът прилага документите от 1-6 и:

 • заверено копие на разрешение за извършване на дейност на свободна практика, издадено от органите на Министерството на труда и социалната политика.

 

Чл. 24, ал.1,т.16 от ЗЧРБ - желаят да извършват дейност с нестопанска цел след разрешение от Министерство на правосъдието при условия и по ред, определен с наредба на министъра на правосъдието, съгласувано с министъра на вътрешните работи и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Чужденецът прилага документите от 1-6 и:

 • заверено копие от разрешение за извършване на дейност с нестопанска цел, издадено от Министерството на правосъдието.
 • удостоверение от дирекция „Вероизповедания“ към МС, когато се отнася за представители на религиозни общности.

 

 

Чл. 24, ал.1,т.17 от ЗЧРБ – са получили статут на специална закрила по чл. 25 от Закона за борба с трафика на хора.

Чужденецът прилага документите от 1-6 и:

 • писмо от компетентния държавен орган, потвърждаващо наличието на обстоятелства за представяне на статут на специална закрила.

При подаване на заявление за издаване на разрешение за продължително пребиваване лицата по ал. 1, т. 17, родените на територията на Република България низходящи на лицата по чл. 23а, ал. 1 и на чужденците, които притежават разрешение за продължително, за дългосрочно или за постоянно пребиваване, се освобождават от задълженията по ал. 2, както и да притежават виза по чл. 15, ал. 1.

 

Чл. 24, ал.1,т.18 от ЗЧРБ –  членове на семейството на български граждани по чл.2, ал.6 от ЗЧРБ.

Чужденецът прилага документите от 1-6 и:

 • удостоверение за граждански брак и/ или удостоверение за раждане издаден от Република България;
 • копие от личната карта на българския гражданин;
 • нотариално заверена декларация за жилище и издръжка на членовете на семейството и/или медицински документи относно наличието на сериозни здравословни причини.

 

 

Чл. 24, ал.1,т. 19 от ЗЧРБ - са вложили сума не по-малка от 600 000 лв. за всеки чужденец, за придобиване на право на собственост върху недвижими имоти на територията на Република България или чужденецът е собственик на повече от 50 на сто от капитала на българско търговско дружество, вложил е същата сума в капитала на дружеството и в резултат на това дружеството е придобило правото на собственост върху недвижими имоти в страната на тази стойност; към датата на подаване на заявлението за разрешение за продължително пребиваване чужденецът или юридическото лице трябва да е изплатило напълно сумата, която да е постъпила по сметка в българска лицензирана кредитна институция, а ако имотите са придобити със заемни средства, непогасената част от заема не трябва да надвишава 25 на сто;

 

Чужденецът прилага документите от 1-6 и следните документи, освен в случаите, когато те са налични по партидата на съответното търговско дружество в Търговския регистър:

 • удостоверителен документ от българска лицензирана кредитна институция за постъпването на сума, не по-малка от 600 000 лв., за придобиване право на собственост от чужденеца върху недвижими имоти на територията на страната или за участие в капитала на съответното търговско дружество; при ползването на заемни средства - и удостоверителен документ от кредитна институция за непогасена част от заема не повече от 25 на сто;
 • документ за собственост на недвижимите имоти на територията на страната на чужденеца или на търговското дружество;
 • справка за разходите на търговското дружество за придобиване на недвижими имоти за периода след внасяне на сумата по т. 2 в капитала на търговското дружество, придружена с копия на договори за покупко-продажба (разходооправдателни документи), копие от инвентарната книга или амортизационен план, доказващо заприходяването на дълготрайни материални активи, или друг документ, удостоверяващ стойността и вида на придобитите нови недвижими имоти след влагането на сумата по т. 1.

Чл. 24, ал.1,т.20 от ЗЧРБ - са извършили инвестиция в икономически необлагодетелствани региони по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество на не по-малко от 250 000 лв., като чужденецът е съдружник или акционер с поименни акции и притежава не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството.

Чужденецът прилага документите от 1-6 и:

 • удостоверение от Министерството на икономиката, предоставено на дирекция "Миграция", по служебен път.

Чл. 24б, от ЗЧРБ – са научни работници сключено споразумение за пирем с научноизследователска организация със седалище в Република България за разработване на научноизследователски проект, включена в Националния списък на научноизследователските организации по смисъла на Директива 2005/71/ЕО на Съвета относно специфична процедура за прием на граждани от трети страни за целите на провеждане на научноизследователска дейност.

Чужденецът прилага документите от 1-6 и:

 • разрешението за продължително пребиваване на лицата по ал. 1 се издава за срок от една година, като се подновява при наличие на основания за преиздаването му. В случай, че срокът за разработване на научноизследователския проект е по-малък от една година, разрешението за пребиваване се издава за срока на продължителност на проекта.
 • заверено копие от споразумението за прием с научноизследователска организация, регистрирана в Република България по законоустановения ред.

Условията и редът за включване на научноизследователски организации със седалище в Република България в списъка по ал. 1 се определят с наредба на министъра на образованието, младежта и науката.

 

Чл. 24в ал.1 от ЗЧРБ - са приети за редовно обучение във висше училище, ученици, приети на територията на страната за обучение в средната степен на образование в рамките на програма за обмен или като стажанти без възнаграждение;

Приет за редовно обучение във висше училище, чужденецът прилага документите от 1-6 и:

- удостоверение за приемането му за обучение в Република България, издадено от Министерството на образованието, младежта и науката;

- удостоверение от висшето учебно заведение за записан семестър.

Приет на територията на страната за обучение в средната стелен на образование в рамките на програма за обмен, чужденецът прилага документите от 1-6 и:

- доказателства за прием на територията на страната за обучение в средната степен на образование;

- доказателства за участие в програма за ученически обмен;

- документи, издадени от организацията за ученически обмен, гарантиращи покриване на разходите му за съществуване, обучение, здраве и завръщане;  

- документи, удостоверяващи приема на ученика за целия срок на пребиваването му от семейство, отговарящо на определените условия и подбрано в съответствие с правилата на програмата за ученически обмен, в която участва.

- в случаите, когато чужденецът е малолетен или непълнолетен, се прилага и нотариално заверена декларация за съгласието на родителите, настойници или попечители му за предвиждания срок на пребиваване.

ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ

За получаване на право на продължително пребиваване по реда на чл.25 ал.1 от ЗЧРБ чужденецът лично представя в Консулската служба към Посолството заявление за виза по образец и 1 бр. снимка по образец, към които прилага следните документи, които са в оригинал и 1 бр., копие:

 1. редовен документ за задгранично пътуване със срок на валидност не помалко от 18 месеца;
 2. фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване с личните данни и с положените визи и/или фотокопие на притежаваните разрешения за пребиваване;
 3. валидна медицинска застраховка за пътуване в чужбина, която да покрива целая период на планиран престой с минимален размер на покритие 30 000 евро. Застраховката трябва да може да покрие всички разходи, които може да възникнат във връзка с репатриране по медицински причини, за спешна медицинска помощ и/или болнично лечение по спешност или смърт на територията на Република България;
 4. доказателства за осигурено жилище (договор за наем/нотариално заверен/ или нотариален акт за собственост) Когато се представя договор за наем, следва да бъде представена и нотариално заверена декларация от собственика на имота, че предоставя адрес на регистрация на чужденеца (съгл. Параграф 1, т. 20 от ЗЧРБ);
 5. доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер не по-малък от минималната месечна заплата, или минималната пенсия за страната или доказателство за стипендия, за срока на пребиваване на територията на Република България;
 6. свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът или от държавата на обичайното му пребиваване - при първоначално подаване на заявлението.

 

Чл. 25, ал.1, т.1 от ЗЧРБ – чужденци от български произход

 

Чужденецът прилага документите от 1-6 и:

 • удостоверение за раждане.
 • в случаите, когато не е възможно представянето на удостоверение за раждане, се прилага удостоверение от Държавната агенция за българите в чужбина.

 

 

Чл. 25, ал.1, т.2 от ЗЧРБ – чужденци, които са сключили граждански брак не по-рано от 5 години с постоянно пребиваващ в страната чужденец и пребивавали законно и непрекъснато за срок от 5 години на територията на страната.

 

Чужденецът прилага документите от 1-6 и:

 • удостоверение за сключен граждански брак
 • удостоверение от службите за административен контрол на чужденците за разрешено постоянно пребиваване на съпруга/съпругата.

Чл. 25, ал.1, т.3 от ЗЧРБ – малолетни и непълнолетни деца на постоянно пребиваващ в страната чужденец, които не са встъпили в брак.

Чужденецът прилага документите от 1-6 и:

Важно! На децата не се изисква документ по т.6 –свидетелство за съдимост.

 • удостоверение за раждане
 • удостоверение от службите за административен контрол на чужденците за разрешено постоянно пребиваване на един от двамата родители.

Чл. 25, ал.1, т.4 от ЗЧРБ – родители на български граждани, когато му осигуряват дължимата по закон издръжка, а в случаите на припознаване или осиновяване – след изтичане н а3 години от припознаването или осиновяването.

 

Чужденецът прилага документите от 1-6 и:

- удостоверение зараждане на низходящия български гражданин и декларация за издръжка. В случаите, когато низходящият български гражданин е пълнолетен се прилагат и документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл.144 от Семейния кодекс.

 

 

Чл. 25, ал.1, т.6, т.7, т.8 от ЗЧРБ – задължителна консултация по изискуемите документи с действащия към момента правилник за прилагане на ЗЧРБ.

 

 

Чл. 25, ал.1, т.9 от ЗЧРБ – чужденци, които не са лица от български произход, родени на територията на Република България, изгубили са българското си гражданство по изселнически спогодби или по собствено желание и желаят трайно да се установят на територията на страната.

 

Чужденецът прилага документите от 1-6 и:

 • удостоверение от общината по местожителство или постоянен адрес преди напускане на Република България относно датата и начина на напускане на страната
 • удостоверение за раждане
 • удостоверение от Министерството на правосъдието, че лицето не е български гражданин.

 

Чл. 25, ал.1, т.10 от ЗЧРБ – чужденци, които до 27 декември 1998 г. са влезли, пребивават или са родени на територията на Република България и чийто родител е сключил граждански брак с български гражданин.

 

Чужденецът прилага документите от 1-6 и:

 • официален документ, удостоверяващ влизането на лицето на територията на Р България до 27.12.1998 г.
 • удостоверение за раждане
 • удостоверение за брак на родителя - чужденец, с български гражданин.
 • Документите по ал. 1, т. 2 и 3 не се изискват от чужденеца в случаите, когато информацията е отразена в Национална база данни "Население".

 

Чл. 25, ал.1, т.11 от ЗЧРБ – чужденци, които са членове на семейството на български гражданин, ако са пребивавали непрекъснато на територията на Р България през последните пет години.

 

Чужденецът прилага документите от 1-6 и:

 • удостоверение за сключен брак или удостоверение за раждане
 • медицински документи за наличието на сериозни здравословни причини, които налагат полагането на лични грижи, доказателства за доходите и издръжката на членовете на семейството по чл. 2, ал. 6, т. 3, 4 и 5 ЗЧРБ.
 • Документите по ал. 1, т. 1 не се изискват от чужденеца в случаите, когато информацията е отразена в Национална база данни "Население".
 • Към заявлението службите за административен контрол на чужденците прилагат служебно справка за непрекъснатост на пребиваването на чужденеца в страната през последните пет години.

 

 

Чл.24и ал.14 и 15 от ЗЧРБ -  Разрешение за продължително пребиваване и работа тип "Единно разрешение за пребиваване и работа" могат да получат чужденци, които отговарят на условията за получаване на достъп до пазара на труда съгласно българското законодателство и притежават виза по чл. 15, ал. 1 или разрешение за пребиваване, издадено в съответствие с Регламент (ЕО) № 1030/2002.

 

Чужденецът прилага:

 • заявление за виза по образец и 1 бр. снимка по образец,
 • валиден международен паспорт
 • писмо от дирекция „Миграция“ за положително становище за предоставяне на достъп до пазара на труда
 • валидна медицинска застраховка за пътуване в чужбина, която да покрива целая период на планиран престой с минимален размер на покритие 30 000 евро. Застраховката трябва да може да покрие всички разходи, които може да възникнат във връзка с репатриране по медицински причини, за спешна медицинска помощ и/или болнично лечение по спешност или смърт на територията на Република България;

 

Чл.24к  ал.16 и 17 от ЗЧРБ - Разрешение за продължително пребиваване с цел заетост като сезонен работник може да получи чужденец, който отговаря на условията за получаване на достъп до пазара на труда съгласно българското законодателство.

Чужденецът прилага:

 • заявление за виза по образец и 1 бр. снимка по образец,
 • валиден международен паспорт писмо от дирекция „Миграция“ за положително становище за предоставяне на достъп до пазара на труда
 • валидна медицинска застраховка за пътуване в чужбина, която да покрива целия период на планиран престой с минимален размер на покритие 30 000 евро. Застраховката трябва да може да покрие всички разходи, които може да възникнат във връзка с репатриране по медицински причини, за спешна медицинска помощ и/или болнично лечение по спешност или смърт на територията на Република България;

 

 

Чл.33 к, ал.13 и 14 - Разрешение за продължително пребиваване и работа тип "Синя карта на ЕС" могат да получат чужденци, които отговарят на условията за упражняване на висококвалифицирана заетост съгласно българското законодателство

 

Чужденецът прилага:

 • заявление за виза по образец и 1 бр. снимка по образец,
 • валиден международен паспорт писмо от дирекция „Миграция“ за положително становище за предоставяне на достъп до пазара на труда
 • валидна медицинска застраховка за пътуване в чужбина, която да покрива целая период на планиран престой с минимален размер на покритие 30 000 евро. Застраховката трябва да може да покрие всички разходи, които може да възникнат във връзка с репатриране по медицински причини, за спешна медицинска помощ и/или болнично лечение по спешност или смърт на територията на Република България;

 

чл.33 п, ал. 14 -  Разрешение за лице, преместено при вътрешно корпоративен трансфер, с право на продължително пребиваване могат да получат чужденци, които отговарят на условията за достъп до пазара на труда

 

Чужденецът прилага:

 • заявление за виза по образец и 1 бр. снимка по образец,
 • валиден международен паспорт писмо от дирекция „Миграция“ за положително становище за предоставяне на достъп до пазара на труда
 • валидна медицинска застраховка за пътуване в чужбина, която да покрива целия период на планиран престой с минимален размер на покритие 30 000 евро. Застраховката трябва да може да покрие всички разходи, които може да възникнат във връзка с репатриране по медицински причини, за спешна медицинска помощ и/или болнично лечение по спешност или смърт на територията на Република България;

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация