Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Необходими документи за кандидатстване за виза тип "С"

ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО ВИЗОВИЯ РЕЖИМ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

България едностранно прилага безвизов режим спрямо притежателите на валидни шенгенски визи. Те имат право да влизат и пребивават на територията на Република България за период от не повече от три месеца в рамките на всеки шестмесечен период, считано от датата на първото влизане, без да е необходимо да притежават  българска  виза за краткосрочно пребиваване.

България едностранно прилага безвизов режим спрямо притежателите на валидни визи и разрешителни за пребиваване, издадени от Румъния, Кипър и Хърватска  за престой до 90 дни. Те имат право да влизат и пребивават на територията на Република България за период до 90 дни в рамките на 180 дни, без да е необходимо да притежават  българска  виза за краткосрочно пребиваване.

Изисквания при влизане в страната

При влизане в Република България чуждият гражданин следва да притежава редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава се изисква.

Издаване на визи

Всеки чужденец, който желае да кандидатства за българска виза, следва да притежава редовен документ за задгранично пътуване, който отговаря на следните изисквания:

 • срокът на валидност изтича най-малко три месеца след планираната дата на отпътуване от територията на Република България или в случай на многократни посещения – след последната планирана дата на отпътуване от територията на Република България,
 • съдържа най-малко две празни страници за полагане на визи,
 • е издаден в рамките на предходните 10 години.

Визите се издават от дипломатическите и консулските представителства на Република България.

Подаване на заявление за издаване на визи

Заявлението за издаване на виза се подава по образец не по-рано от 3 месеца преди датата на планираното пътуване лично или чрез упълномощен представител, с изключение на случаите по хуманитарни причини.

Заявлението за издаване на виза на малолетни или поставени под запрещение лица се подава от техните законни представители или от изрично упълномощено от тях лице.

Заявлението за издаване на виза на непълнолетни или поставени под ограничено запрещение лица се подава от техните законни представители, попечители или от изрично упълномощено от тях лице.

Изисквания при попълване на заявлението за виза

Всички графи следва да бъдат попълнени четливо с печатни букви. Имената задължително да се изписват с латински букви (както са записани в задграничния паспорт). Останалата информация се попълва на английски или български език.

Заявлението трябва да бъде подписано собственоръчно от кандидата. Членовете на семейството на граждани на Европейски съюз попълват само онези полета от заявлението за виза, които посочват семейната им връзка.

 

Задължително лично явяване при кандидатстване за виза „D”

Личното явяване е задължително при подаване на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване. Не се допускат изключения.

Документи, които задължително се прилагат към заявлението за виза:

 1. фотокопие от първата страница на документа за задгранично пътуване
 2. фотокопие на последните българска и шенгенска визи или визи за Великобритания и САЩ, ако такива има
 3. цветна снимка 3,5 см х 4,5 см на светъл фон (същото важи и за дете, вписано в паспорта)- лицето на снимката следва да бъде ясно, голямо и само в анфас и да заема 70-80% от снимка; очите не трябва да бъдат червени; не се приемат: снимки с очила със затъмнени стъкла; снимки, направени непрофесионално или снимки изрязани от любителски снимки
 4. медицинска застраховка, валидна за страните-членки на ЕС за целия срок на пътуването, покриваща всички разходи по репатриране и за неотложна медицинска помощ и спешно болнично лечение за периода на пребиваване, посочен във визата. Застрахователната сумата трябва да бъде не по-малка от 30 хиляди евро
 5. билети (оригинал и копие) или потвърждение за резервация на билети или финансови средства
 6. копие от техническия паспорт на автомобила, с който се пътува
 7. За непълнолетните деца, пътуващи без родители или попечители, допълнително се прилагат и :
 • копие от акта за раждане
 • оригинал и фотокопие от нотариално заверено пълномощно от двамата родители/настойници или от единия родител/настойник, че дават право детето да пътува зад граница, ако не придружават непълнолетното дете.

Освобождават се от задължението да представят доказателства за осигурена издръжка, настаняване и транспорт:

 • Членовете на семействата или на домакинствата на граждани на държави от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария
 • Лицата, кандидатстващи за издаване на виза за дългосрочно пребиваване с цел събиране на семейства, във връзка с предоставен статут на бежанец или убежище в Република България - въз основа на писмено решение от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет
 • Притежателите на дипломатически и служебни паспорти

Освобождават се от задължението да представят застрахователна полица:

 • Членовете на семействата или на домакинствата на граждани на държави от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария
 • Притежателите на дипломатически и служебни паспорти
 • Моряците, които отговарят на критериите по Конвенция № 108 на Международната организация по труда, когато подават заявление за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел транзитно преминаване на границата
 • Лица, за които предвид общественото им или служебно положение, може да се приеме, че са застраховани или сами могат да поемат възникнали разходи от непредвидени обстоятелства.

 

Освобождават се от такси за обработка на заявлението за виза

 • Чуждите граждани, които към датата на подаване на заявление за издаване на виза нямат навършена 12-годишна възраст
 • Членове на семейства на български граждани и на граждани на ЕС

Такси за визи:

Виза тип „С“ – с цел на пътуване, транзит, организиран или неорганизиран туризъм – 90 евро.

Виза тип „D“ – 100 евро.

Визи тип „D“ по програма „Еразъм“ и „Еразъм +“ – 200 евро.

ВИЗА „С” - ЗА КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ

І. Виза „С”с цел транзитно преминаване

 • Кога се издава

Виза за краткосрочно пребиваване с цел транзитно преминаване се издава на чужденец, който желае да премине през територията на Република България на път за друга държава, за която притежава виза, когато такава се изисква.

Визата за транзитно преминаване дава право на чужденеца на едно, две или (по изключение), на няколко транзитни преминавания, всяко от които за срок до два дни. Тя може да бъде със срок на валидност до 12 месеца.

 • Продължителност на престоя

Общата продължителност на пребиваването на територията на Република България с виза за транзитно преминаване не може да надхвърля 90 дни в рамките на всеки 6 месеца, считано от датата на първото влизане.

 • Дефиниция за „транзитно преминаване”

Основно условие, за да се приеме преминаването за транзитно, е влизането през границата на Република България с една държава и излизане през границата на Република България с друга държава.

Особен е случаят, свързан с транзит през летище, при който за транзитно преминаване се приема пристигане с полет от една държава и заминаване с полет за друга държава в рамките на два дни.

 • Не се изисква виза за транзитно преминаване

Не се изисква виза за транзитно преминаване от граждани на трети страни при представяне на някои от следните документи:

 • шенгенска /единна виза/, виза за дългосрочно пребиваване, разрешение за пребиваване, издадени от някоя от страните от шенгенското пространство;
 • национални визи за краткосрочно пребиваване, визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за пребиваване, издадени от Румъния, Кипър, Хърватия
 • разрешения за пребиваване, издадени от Лихтенщайн

Правото на безвизово преминаване по условията на транзитните решения се прилага само и изключително за целите на транзитното преминаване

 • Документи, които се представят при кандидатстване за виза „С”

При подаване на заявление за издаване на виза за транзитно преминаване кандидатът представя:

 1. Редовен документ за задгранично пътуване
 2. Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване с личните данни и с положените визи и/или фотокопие на притежаваните разрешения за пребиваване за следващите по маршрута държави и за държавата - цел на пътуването, ако такива са необходими;
 3. Попълнено заявление- формуляр и 1/една/ цветна снимка /паспортен формат

-3,5 х 4,5/

 1. Доказателства за осигурен транспорт за транзитното преминаване и копие на тези документи и/или доказателства за притежавани финансови средства за продължаване на пътуването
 2. Доказателства за притежаването на необходимите финансови средства за издръжка за всяко транзитно преминаване, в размер на минимум 50 евро, или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута, а при транзитно преминаване по суша с управлявано от лицето превозно средство - и допълнителни средства в размер на минимум 200 евро, или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута
 3. Валидна застрахователна полица и копие от нея, издадена от застрахователно дружество с лиценз за извършване на застрахователна дейност на територията на Европейския съюз, с минимален размер на покритие 30 000 евро. Полицата следва да покрива разходите по репатриране, както и за неотложна медицинска помощ и лечение за всяко от транзитните преминавания.

ІІ. Виза „С”с цел планирано пребиваване

 • Кога се издава

Виза за краткосрочно пребиваване с цел планирано пребиваване се издава на чужденец, който влиза в страната еднократно, двукратно или многократно за общ срок на пребиваване до 90 дни в рамките на всеки 6 месеца, считано от датата на първото влизане.

 • Многократната виза за краткосрочно пребиваване

Многократната виза за краткосрочно пребиваване може да бъде със срок на валидност до 12 месеца или по изключение – до 5 години

Многократна виза със срок на валидност до една година може да бъде издадена на чужденец, при условие че през предходната година е получил виза за краткосрочно пребиваване и е била използвана в съответствие със законовите разпоредби за влизане и пребиваване в Република България и са налице основания за кандидатстване за многократна входна виза.

Многократна виза, със срок на валидност не повече от 5 години, може да бъде издадена на чужденец, при условие че през предходните две години е получил и използвал едногодишна виза за многократно влизане, в съответствие със законовите разпоредби за влизане и пребиваване в Република България и основанията за искане за многократна входна виза все още са валидни.

Многократна виза за краткосрочно пребиваване може да бъде издадена на чужденец, който отговаря на някое от следните условия:

 1. поддържа трайни делови контакти с български физически или юридически лица, извършващи стопанска дейност по смисъла на Търговския закон
 2. поддържа трайни делови контакти с български юридически лица, извършващи дейност по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска дейност
 3. поддържа трайни делови контакти с представителства на чуждестранни юридически лица, регистрирани съгласно чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите
 4. има значителен личен принос за развитието на двустранните отношения с Република България
 5. е член на семейство на български гражданин по смисъла на Закона за чужденците в Република България
 6. е член на семейството на гражданин на държава от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, пребиваващо дългосрочно в Република Българи
 7. е член на семейството на чужденец, пребиваващ дългосрочно в Република България, при запазване на обичайното си местопребиваване в чужбина
 8. е водач от международния автомобилен транспорт или член на екипаж на железопътен транспорт на пътници и товари
 • Документи, които се представят при кандидатстване за виза за краткосрочно пребиваване:

При подаване на заявление за издаване на виза за краткосрочно пребиваване кандидатът представя:

 1. Редовен документ за задгранично пътуване
 2. Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване с личните данни и с положените визи и/или фотокопие на притежаваните разрешения за пребиваване
 3. Актуална цветна снимка - паспортен формат
 4. Документи, обосноваващи искането за виза, както и копия на тези документи
 5. Доказателства, за притежаването на необходимите финансови средства за издръжка в размер на минимум 50 евро за всеки ден от поискания със заявлението за виза престой, или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута, но не по-малко от 500 евро, или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута, или документ за предплатени туристически услуги
 6. Документи, удостоверяващи притежаването на необходимите финансови средства за осигуряване на настаняване, но не по-малко от 50 евро за всеки ден от поискания със заявлението за виза престой, или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута, или документ за предплатени нощувки в туристическо място за подслон, или покана-декларация от българско физическо или юридическо лице, с която то се задължава до покрие всички възникнали разходи за периода на пребиваване на чужденеца на територията на Република България.
 7. Документи, удостоверяващи притежаването на необходимите финансови средства за напускане на страната или билет, а при влизане с управлявано от лицето моторно превозно средство - средства в размер най-малко на 100 евро или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута
 8. Застрахователна полица и копие от нея, издадена от Застрахователно дружество с лиценз за извършване на застрахователна дейност на територията на Европейския съюз, с минимален размер на покритие 30 000 евро. Полицата следва да покрива всички разходи по репатриране, както и за неотложна медицинска помощ и спешно болнично лечение за периода на пребиваване. Кандидатите за многократна виза за краткосрочно пребиваване представят застрахователна полица само за периода на първото планирано посещение.

 

 • Покана-декларация

Поканата-декларация от физическо лице за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел частно посещение на чужденец в Република България, се изготвя по образец, заверява се от нотариус и от органите за административен контрол на чужденците (дирекция “Миграция” – МВР), при представяне на следните документи:

 1. Декларация за имотно състояние на лицето, отправящо поканата
 2. Удостоверение за доходи, издадено от местоработата на лицето отправящо поканата или копие от данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за предходната година с входящ номер от съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите

Покана-декларация от физическо или юридическо лице, извършващо дейност по Търговския закон, за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел бизнес- отношения, се изготвя по образец, подписва се и се подпечатва от лицето отправящо поканата, и се заверява от нотариус и от службите за административен контрол на чужденците (дирекция “Миграция” – МВР), при представяне на следните документи:

 1. Удостоверение за актуално състояние на юридическото/физическото лице, издадено от Агенцията по вписванията по реда на Закона за търговския регистър /срок на валидност до 3 месеца/
 2. Копие от данъчната декларация на лицето, отправящо поканата, за предходната година с входящ номер от съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите.

Покана-декларация от представителство на чуждестранно юридическо лице, регистрирано по чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите, за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел бизнес-отношения се изготвя по образец. Подписва се и се подпечатва от лицето, отправящо поканата, и се заверява от нотариус и от службите за административен контрол на чужденците (дирекция “Миграция” – МВР), при представяне на следните документи:

 1. Сертификат за актуално състояние на представителството издадено от Българската търговско-промишлена палата /със срок на валидност до 3 месеца/
 2. Копие от удостоверение за регистрация в съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите.

Образец на покана декларация може да получите от съответната служба от Дирекция “Миграция”- МВР  и регионалните й звена.

 • Доказване целта на пътуването

Частно посещение

Покана-декларация за частно посещение на чужденец в Република България Бизнес пътуване

Покана-декларация за бизнес пътуване на чужденец в Република България

Културен обмен

Писмо-покана от Министерство на културата или кмет на съответната община

Спорт

Писмо-покана от Министерство за младежта и спорта или от съответен спортен клуб Лечение

Удостоверение от лечебно заведение, издадено по съответния ред, с посочен план за лечение и възстановяване; епикриза от местна болница

Туризъм

 • Неорганизиран /индивидуален/ туризъм:

резервация от българско туристическо място за пребиваване /хотел/; резервация или двупосочен самолетен билет /при подаване на заявлението за виза може да се представи резервация, а при издаване на визата - самият билет/ или доказателства за притежавани средства за завръщане.

Организиран /индивидуален/ туризъм :

туристически ваучер на изпращащия туроператор; общ списък на туристите от една група. Документи на организирани туристи могат да се подават само от акредитирани туроператори.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация