Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Секторни приоритети

Секторни приоритети

Секторните приоритети на програмата се определят в зависимост от потребностите на страните партньори, наличния капацитет и опит на България, както и на резултатите от мониторинга и оценката на помощта за развитие по страни партньори.

Глобалните предизвикателства и целите за устойчиво развитие са важен фактор при избора на секторните приоритети на българската помощ за развитие. По този начин сътрудничеството за развитие на България подпомага националните приоритети за изпълнението на Дневен ред на ООН за устойчиво развитие до 2030 г.

 

 1. Качествено образование

Осигуряване на приобщаващо и равностойно качествено образование и стимулиране на възможностите за учене на всички през целия живот.

 

България оказва подкрепа за подобряване на условията и достъпа до образование в страните партньори, споделяне на българския опит в областта на приобщаващото и интеркултурно образование, отпускане на стипендии за образование на студенти, създаване на съвременни програми за обучение в това число и в областта на глобалното образование и др.

Секторният приоритет обхваща и подобряване на достъпа до пазара на труда на лица от неравнопоставените групи чрез адаптирани към техните потребности услуги за активиране, информиране, мотивиране за активно поведение, ориентиране и консултиране, както и за повишаване на нивото на умения и компетентности, чрез обучения за повишаване на тяхната конкурентоспособност на пазара на труда.

 

 1. Качествено здравеопазване

Осигуряване на здравословен живот и насърчаване  благосъстоянието за всички във всяка възраст.

 

Приоритетен сектор за програмата е осигуряване на качествени здравни грижи с акцент върху уязвими групи, особено жените и децата, вкл. за подобряване информираността и повишаване на осведомеността по отношение на превенцията и профилактиката, обучение на медицински специалисти и предоставяне на подкрепа за повишаване качеството на здравеопазване. Здравето и безопасността при работа, в т. ч. недопускането на свързани с труда заболявания, създават условия за гарантиране здравно благополучие и високо качество на труд.

Въз основа на извлечените поуки от световните здравни кризи България ще продължи да насърчава междусекторните инициативи на международно, регионално и местно равнище и ще поставя укрепването на капацитета и устойчивостта на здравната система в основата на програмирането за развитие в областта на здравеопазването.

 

 1. Изграждане на капацитет в подкрепа на сигурността и развитието, включително чрез подкрепа за добро управление и изграждане на гражданското общество

Насърчаване на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие, осигуряване на достъп до правосъдие за всеки и изграждане на ефективни, отговорни и приобщаващи институции на всички нива.

 

Специфичното положение в много страни партньори налага необходимостта от подход, основан на връзката развитие – мир и сигурност. Създаването на капацитет за превенция на кризи ще спомогне за укрепването на международния мир и сигурност в зоните на риск и нестабилност и за изграждане на устойчиви общности.

Насърчаването на демократичните процеси на основата на ценностите на демокрацията, върховенството на закона, прозрачността и ефективността на институциите е в сърцевината на българската помощ за развитие. Чрез нея страната ни подпомага партньорите си в процеса на реформиране на публичния сектор, управление на публичните средства, подкрепа на върховенството на закона и участие на гражданското общество в демократичните процеси, изграждане на местен капацитет, реформиране на сектора за сигурност, управление на кризи.

Защитата и гарантирането на правата на човека е предпоставка за устойчивото и възходящо развитие на всяка държава и България поставя акцент върху правата на човека (в частност, равнопоставеност между жените и мъжете и правата на децата в контекста на Дневен ред 2030 на ООН за устойчиво развитие) при изпълнението на своята политика към страните партньори. Усилията за социално включване на уязвими групи също попадат във фокуса на българската политика за развитие.

 

 1. Икономически растеж

Насърчаване на постоянен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълна и продуктивна заетост и достоен труд за всички

Трансформиране на градовете и населените места в приобщаващи, безопасни, стабилни и устойчиви центрове

Премахване на глада, постигане на сигурност на храната и по-качествено хранене и насърчаване на устойчиво селско стопанство

 

Чрез своята помощ за развитие България оказва подкрепа за справяне с първопричините на миграцията и подобряване на условията за живот в страните, които са източници на сериозен миграционен поток.

България подкрепя усилията на страните партньори за подобряване на условията на живот чрез подкрепа за развитието на микро, малък и среден бизнес, въвеждане на иновации и създаване на работни места, чрез техническа помощ в т. ч. в областта на земеделието и експертно съдействие за въвеждане на структури за устойчиво управление.

Поставяме акцент върху специфичните потребности на младите хора чрез повишаване на качеството на заетостта и възможностите за предприемачество, подкрепяни от ефективни политики в образованието, професионалното обучение, развитието на уменията, както и чрез достъп до цифрови технологии и услуги.

 

 1. Хоризонтален приоритет: равнопоставеност между мъжете и жените и овластяване на всички жени и девойки

Постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и девойки

 

Една от основните цели на Дневен ред 2030 е изграждане на свят, в който всички правни, социални и икономически бариери пред овластяване на жените и момичетата са премахнати. Все по-разпространено е мнението, че справедливо и устойчиво глобално развитие не може да бъде осигурено без постигане на равенство между жени и мъже, момичета и момчета.

Равенството между жените и мъжете  и овластяването на жените са важни цели сами по себе си, но и основен двигател за ускоряване на реализирането на Дневен ред 2030 и постигането на всички 17 ЦУР, които са от съществено значение за премахване на бедността, предотвратяване на конфликтите и изграждане на устойчив мир.

Принципът „никой да не бъде изоставян“ (no one left behindprinciple) поставя фокус върху най-бедните, маргинализирани и уязвими групи, в т.ч. жени, момичета и представители на ЛГБТИ общността, и подчертава важността от приемането на различни мерки за премахване на крайната бедност, ограничаване на неравенствата и противопоставяне на дискриминацията.

В последните няколко години се наблюдават известни спънки пред глобалните усилия за постигане на равенство между мъжете и жените, в т.ч. финансиране на проекти и дейности с такава насоченост. По последни оценки на КПР към ОИСР, цел №5 е определяна като третата най-малко финансирана от седемнайсетте цели за устойчиво развитие, като тази тенденция постепенно се превръща в устойчив факт.

В този контекст България следва да е по-активна в реализирането на проекти и дейности по линия на сътрудничеството за развитие и хуманитарната помощ, пряко свързани с равенството между мъжете и жените:

 • икономическо, социално и политическо овластяване на жените и момичетата;
 • защита на жените и момичетата в нестабилни и конфликтни условия;
 • премахване на сексуалната експлоатация, тормоз и други вредни практики на насилие и дискриминация, основани на пола;
 • подобряване на сексуално и репродуктивно здраве;
 • осигуряване на достъп до храна и вода;
 • предоставяне на качествени здравни услуги и образование за жени и момичета, в съответствие със специфичните им потребности;
 • предоставяне на услуги за пост-конфликтно възстановяване и други.

 

 

 1. Хоризонтален приоритет: действия по опазване на околната среда и борба с изменението на климата

Предприемане на спешни действия за борба с климатичните промени и въздействието им

Съхранение и устойчиво ползване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие

Запазване, възстановяване и стимулиране на устойчивото ползване на сухоземните екосистеми, устойчиво стопанисване на горите, борба с опустиняването и преустановяване на деградацията на почвата и пристъпване към регенерирането ѝ, както и прекъсване на загубата на биоразнообразието.

Осигуряване на достъпност и устойчиво стопанисване на водоснабдяването и канализацията за всички

Осигуряване на устойчиви модели на потребление и производство

 

Благосъстоянието на хората и устойчивостта на обществата зависят от здравословната околна среда и функциониращите екосистеми. Екологичните предизвикателства не признават „граници“ и са трансгранично взаимозависими и свързани.

За Република България е от основен интерес съседните държави ефективно да прилагат високи стандарти за опазване на околната среда и човешкото здраве, като по този начин допринасят за повишаване на качеството на живот в региона. Страната ни подкрепя усилията на партньорите в този процес чрез споделяне на научени уроци и добри практики в областта на устойчивото управление на природните ресурси, защитата на природата и намаляването на последиците от климатичните промени, оказване на експертна и техническа помощ за хармонизиране на националното законодателство с европейското в тази област, намаляване на риска от бедствия, повишаване на осведомеността, както и с други подходящи инициативи.

България подкрепя опазването и подобряването на качеството на морската околна среда, в т. ч. чрез повишаване на обществената осведоменост както по отношение на вредите от морските отпадъци, така и относно възможностите за предотвратяване на свързаните с тях заплахи за морската околна среда.

Достъпът до безопасна питейна вода и добри санитарни условия е сериозно предизвикателство в много райони на света. Рисковете, произтичащи от използването на замърсена и опасна вода, могат да имат силно отрицателно влияние върху хората и икономиката. Икономическото развитие, демографските процеси и бързата урбанизация оказват въздействие, тъй като местните власти в регионите с недостиг на вода няма да са в състояние да отговорят на нуждите от основни услуги, сред които водоснабдяване и канализация. Затова страната ни подкрепя използването на инструментите на външната политика на ЕС, включително сътрудничеството за развитие, за осигуряване на безопасна питейна вода и канализация за всички.

В допълнение, генерирането на отпадъци представлява предизвикателство в световен мащаб и има неблагоприятно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. Страната ни подкрепя екологосъобразното управление на отпадъците през целия им жизнен цикъл чрез предотвратяване, намаляване, рециклиране и повторна употреба, както и чрез повишаване на информираността на хората относно устойчивото управление и ефективно ползване на природните ресурси.

Kонкретните дейности (проекти за развитие и/или вноски към международни организации), които ще бъдат залагани по хоризонтален приоритет: действия по опазване на околната среда и борба с изменението на климата, ще бъдат съобразени с и ще спомогнат за изпълнението на задълженията на България по чл. 9 от Парижкото споразумение по отношение на оказване на подкрепа за развиващите се страни за смекчаване на последиците от изменението на климата, както и за адаптация към тях.

 

 1. Хоризонтален приоритет: защита и насърчаване на правата на детето

Премахване на глада, постигане на сигурност на храната и по-качествено хранене и насърчаване на устойчиво селско стопанство

Осигуряване на здравословен  живот и насърчаване  благосъстоянието за всички във всяка възраст.

Осигуряване на приобщаващо и равностойно качествено образование и стимулиране на възможностите за учене на всички през целия живот.

Постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и девойки

Осигуряване на достъпност и устойчиво стопанисване на водоснабдяването и канализацията за всички

 

Мащабът на резултатите, постигнати от света по отношение на ЦУР до 2030 г., директно ще засегне бъдещето на милиони деца и по този начин нашето общо бъдеще като глобална общност. ЦУР са универсални по обхват, а техният призив никой да не остане назад, поставя най-уязвимите и маргинализирани групи в света – включително децата – на челно място в Дневен ред 2030.

Темата за защитата и насърчаването на правата на децата е важна за страната ни както в национален, така и в международен план и е основен приоритет във външната ни политика в областта на правата на човека. Залегнала в множество наши международни инициативи, включително в Съвета по правата на човека на ООН. Изразяваме подкрепа на инициативи, насочени към утвърждаване на правата на детето, посредством здравословна среда, осигуряване на достъп до качествени услуги (здравни и образователни, в т. ч. приобщаващо образование за деца с увреждания и деца в неравностойно положение), премахване на всички форми на насилие, включително насилието онлайн.

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация