Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Нотариални удостоверявания. Признаване в България на нотариални заверки на германски нотариуси. Заверка на подписа на преводач

Информация „Нотариални и други удостоверявания “

 Съдържание

 1. Удостоверяване на дата, съдържание и подпис на частен документ в Посолството на Република България в Берлин.

 2. Признаване в България на нотариални заверки на германски нотариуси.

 3. Заверка на подписа на акредитиран преводач.

 4. Удостоверяване на дата, съдържание и подпис на частен документ в Посолството на Република България в Берлин.

Съгласно член 84 на Закона за нотариусите и нотариалната дейност консулските длъжностни лица в българските дипломатически и консулски представителства в чужбина могат да удостоверяват :

 • датата, съдържанието и подписите на частни документи, когато те са съставени на български език и не подлежат на вписване, а когато са представени от чужденци – ако са предназначени да произведат действието си на територията на Република България,

 • верността на преписи и извлечения от документи, представени от български граждани.

Консулските длъжностни лица в Посолството на Република България в Берлин не изготвят проекти на пълномощни, на декларации и други подобни.

Съгласно чл. 5 „Консулски функции“ от Виенската конвенция за консулските отношения“ от 1963 г. (ратифицирана с Указ № 947 на Държавния съвет на НРБ от 1989 г. - ДВ, бр. 42 от 1989 г.; в сила за НРБ от 10 август 1989 г.; обн. ДВ. бр.42 от 25.05.1990г., попр. ДВ. бр.29 от 12.04.2016г.) „консулските функции се състоят във: …. f) изпълняване на функции на нотариус… при условие, че това не противоречи на законите и правилниците на приемащата държава“.

Консулските длъжностни лица в Посолството на Република България в Берлин нямат правомощия да удостоверяват нотариално верността на преписи и извлечения на документи, както и  дата и подписи на частни документи, когато те са предназначени да произведат действието си на територията на Федерална република Германия.

В А Ж Н О            

Поради приетите противоепидемични мерки от местните власти, приемът за извършване на нотариални удостоверявания и други административни услуги, които могат да бъдат предоставени по друг начин  е ограничен  временно до нетърпящи отлагане случаи, сред които нотариални заверки на :

 • подпис върху пълномощно за внасяне в община в България на многоезичен препис от акт за раждане или на заверено с „апостил“ удостоверение за раждане на дете, родено във ФРГ, за съставяне на български акт  за раждане, издаване на българско удостоверение за раждане  и вписване в регистрите на населението;

 • подпис върху пълномощно за издаване на паспорт или лична карта на дете, намиращо се на територията на Република България;

 • декларации-съгласие от родител/и за пътуване на дете извън България.

 • подпис върху пълномощно за внасяне в община в България на многоезичен препис от акт за брак и промяна на фамилно име,

 • подпис върху пълномощно за внасяне в община в България на многоезичен препис от акт за смърт и др.

Важно

 Не е необходимо съгласие на родител, който не  е български гражданин, когато обичайното пребиваване на детето в друга държава и др. Подробна информация, относно режима на напускане на Република България на ненавършили пълнолетие лица, можете да бъде намерена в раздела „Справочна информация“ на интернет-страницата на Главна дирекция „Гранична полиция“ на МВР https://www.mvr.bg/gdgp .

Исканията за прием по изключение в “Консулска служба“ на Посолството на Република България във Федерална република Германия във връзка с нотариални удостоверявания следва да бъдат изпращани само по електронна поща и само на адрес [email protected] .

Предпоставки и условия за прием и за нотариално удостоверяване

-          лично присъствие и  валиден документ за самоличност (лична карта, паспорт или временен паспорт);

-          попълнено пълномощно или декларация (на интернет-страницата на МВнР  https://www.mfa.bg/bg/uslugi-patuvania/konsulski-uslugi/formuliari са достъпни образци);

-          многоезичен препис от акт за раждане или на заверено с „апостил“ удостоверение за раждане на дете, многоезичен препис от акт за брак и промяна на фамилно име и пр.;

-          удостоверение за адресна регистрация (Meldebescheinigung),

 1. Признаване на нотариални удостоверявания на германски нотариуси в България

В редица случаи български нотариуси, адвокати, банкови и др. институции не признават нотариални удостоверявания на германски нотариуси с мотив „липса на заверка на съдържание“.

Съгласно чл. 37 от Закона за задълженията и договорите, упълномощаването за сделка, която се извършва в нотариална форма (нотариален акт), трябва да бъде направено с едновременно извършени нотариални заверки на подписа и съдържанието на пълномощното.

Ако пълномощното за сделка с недвижим имот е съставено в чужбина, нотариалните заверки на подписа и съдържанието могат да бъдат извършени от

 • местен (германски) нотариус,

или

 • консулско длъжностно лице в дипломатическо или консулско представителство на Република България в съответната държава.

Във ФРГ се прави съществена разлика между нотариалното „удостоверяване на истинността на подпис“ (Beglaubigung der Echtheit der Unterschrift) и “нотариалното удостоверяване“ (Notarielle Beurkundung) .

При “нотариално удостоверяване на подпис“ (Beglaubigung der Echtheit der Unterschrift), нотариусите удостоверяват само самоличността на лицето и че подписът е положен пред тях собственоръчно, като извършват единствено проверка за допустимост, т.е. има пълно съответствие с българското разбиране за „нотариално удостоверяване на подпис“.  (Забележка: При удостоверяване на истинността на подпис се допуска текстът да бъде и на български език).

Освен по изрично заявление, при заверката на подпис германските нотариуси по принцип не  консултират лицето, чийто подпис се удостоверява. (Следва да се има предвид, че за поисканата консултация се заплаща значително по-висока такса от тази за нотариално удостоверяване на подпис.)

При нотариалното удостоверяване („Notarielle Beurkundung“), което съответства на българското разбиране за “нотариално удостоверяване на подпис и съдържание“, освен че удостоверяват самоличността и подписът е положен пред тях собственоръчно, германските  нотариуси извършват проверка за съответствие на текста с действителната воля на упълномощителя, като му разясняват  правите последици от акта. В този случай те са задължени да прочетат подготвеният текст на глас и да се убедят, че той съответства на действителната воля на упълномощителя. При съгласие, упълномощителят и нотариусът  подписват заедно документа (пълномощното) и нотариусът вписва акта в своя нотариален регистър.

Външното несъответствие между изискванията на  Гражданския процесуален кодекс на Република  България и правните норми на други държави (в случая  -  на германското законодателство) е преодоляно чрез разпоредбата на чл. 61 от Кодекса на международното частно право, според която е достатъчно да са спазени условията за валидност на сделката в държавата по нейното местоизвършване. Пълномощното е едностранна сделка и затова, когато чуждият нотариус е удостоверил волеизлиянието  на упълномощителя по правилата на националния си закон, това пълномощно може да породи действие в Република България.

В подкрепа на изложеното се е произнесъл и Върховният касационен съд с Решение № 101/05.04.2011 по дело № 829/2009 на ВКС, ГК, IV г.о. (Текстът може да бъде намерен на интернет-страницата  на ВКС http://www.vks.bg/pregled-akt?type=ot-spisak&id=BCDAD2B498BC7A9AC2257869004BF562).

Пълномощното трябва да бъде заверено с апостил (Apostille), когато нотариусът е със седалище в държава - страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове от 05.10.1961 г., или да е легализирано от съответното българско дипломатическо или консулско представителство по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (вж. по –подробно на интернет-страницата на МВнР  file:///E:/Downloads/PZL-01-03-18%20(5).pdf)

 1. Заверка на подпис на заклет германски преводач

Посолството препоръчва преводите от немски на български език  да бъдат извършвани от преводачи в България. (по-подробна информация е достъпна на интернет-страницата на МВнР https://www.mfa.bg/bg/uslugi-patuvania/konsulski-uslugi/zaverki-legalizacia/obshta-informatsia ).

Списък и данни за контакт със заклетите преводачи от български на немски език  и обратно във федералните  провинции на ФРГ в консулския окръг на Посолството в Берлин,  чиито подписи могат да бъдат заверявани, когато преводите са съобразени с изискванията на „Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа“,  може да бъде намерен на интернет-страницата https://www.justiz-dolmetscher.de/Recherche/de/Suchen.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация