Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Гражданско състояние (раждане, брак, смърт)

Информация „Гражданско състояние (раждане, брак, смърт)“

Съдържание

 1. Удостоверения за раждане на български гражданин, родени във ФРГ. Приложимо законодателство по отношение на имената на българските граждани по рождение.
 2. Издаване на удостоверения за раждане и многоезични преписи от актове за раждане от „Консулската служба“.
 3. Сключване на брак във ФРГ от български гражданин.
 4. Уведомяване за смърт на български гражданин във ФРГ. Транспорт на тленни останки. Акт за смърт на български гражданин, починал във ФРГ.
 5. Удостоверение за раждане на български гражданин, роден във ФРГ

Документът, който удостоверява раждането - Удостоверение за раждане (Geburtsurkunde; заверено с „апостил“ / Apostille[1] ) или многоезичен  Препис от акт за раждане (Auszug aus dem Geburtseintrag Formule A) се представя в общината в България по постоянния адрес

 

 • на майката, когато и двамата родители са български граждани, или
 • на родителя - български гражданин,

заедно със заверен[2] превод на български език, извършен от правоимащ преводач.

Въз основа на представените документи в общината в България се съставя български акт за раждане на детето, издава се удостоверение за раждане и детето се вписва в регистъра на населението.

Регистрацията на раждането може да бъде направена и чрез упълномощено лице, което следва да представи нотариално заверено пълномощно и документа за раждане.

Когато нотариалното удостоверяване на подписа е извършено от германски нотариус, то неговата заверка трябва да бъде презаверена с „апостил“ / Apostille.

Важно

[1]            В зависимост от установения ред в съответната федерална провинция удостоверенията по гражданско състояние (раждане, брак и смърт) заверяват с „апостил“ (“Apostille”) от Standesamt, Regierungspräsidium,  Landratsamt,  Behörde für Inneres / Ministerium des Innern. 

Нотариалните заверки на германските нотариуси следва да бъдат презаверени с “Apostille” от окръжния съд (Landgericht), в който e регистриран нотариусът.

[2]            Преводите, които са извършени от във ФРГ от заклети преводачи, се заверяват в Консулската служба, в  чийто консулски окръг е регистриран преводачът. Извършените в България преводи се заверяват от  български нотариус.

Важно

Съгласно чл. 70, ал.1 от Закона за гражданската регистрация родителите могат да поискат от дипломатическото или консулско представителство, в чийто консулски окръг е настъпило раждането, в 6-месечен срок от датата на съставяне на акта за раждане на детето, да изпрати служебно документите  до съответната община по постоянен адрес в България.

Необходими документи :

 • писмено искане, в което се посочват имената на родителите, единни граждански номера или дати на раждане, постоянни адреси в България и адрес във ФРГ;
 • копия на притежаваните документи за самоличност (паспорт, лична карта) на родителите и на детето (когато е приложимо);
 • оригинал на „Auszug aus dem Geburtseintrag Formule A“ и/или на заверено с “апостил” (“Apostille”) Geburtsurkunde,
 • удостоверение за адресна регистрация (Meldebescheinigung) – копие.

Преводите на преписи от актове и на удостоверения за раждане, брак и смърт, които са предназначени за първична регистрация КС и са подадени в „Консулската служба“ на Посолството в Берлин, се извършват служебно, без събиране на такси.

Приложимо законодателство по отношение на имената на българските граждани по рождение

Съгласно чл. 26, ал.1 от Конституцията на Република България, „гражданите на Република България, където и да се намират, имат всички права и задължения по тази Конституция“, а съгласно чл. 6, ал.2 „всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.“

Според чл. 10, ал.1 от Въвеждащия закон към Гражданския процесуален кодекс на Федерална република Германия (Art. 10 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB)  „Името на едно лице е подчинено на правото на държавата, към която това лице принадлежи“. („Der Name einer Person unterliegt dem Recht des Staates, dem die Person angehört.“)

Българското законодателство (отечествено право) и по-специално Законът за гражданската регистрация (ЗГР) съдържа специални разпоредби относно имената.

Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗГР “собственото име на всяко лице се избира от родителите му и се съобщава писмено на длъжностното лице по гражданското състояние при съставяне на акта за раждане“, като (ал. 4) „ако избраното име на детето е осмиващо, опозоряващо, обществено неприемливо или несъвместимо с националната чест на българския народ, длъжностното лице има право да откаже вписването му в акта за раждане“.

Съгласно чл. 13 от ЗГР “бащиното име на всяко лице се образува от собственото име на бащата и се вписва с наставка -ов или -ев и окончание съобразно пола на детето, освен когато собственото име на бащата не позволява поставянето на тези окончания или те противоречат на семейните, етническите или религиозните традиции на родителите“.

Бащиното име на дете, на което е установена само майката, се образува от собственото име на майката или неговия корен, а за фамилно име се взема фамилното име на майката или името на нейния баща“ (чл. 15, 1), като (ал.2, изр. 1) „в случаите по ал. 1 със съгласието на бащата на майката неговото име може да се вземе за бащино име на детето.“

Фамилното име на всяко лице е фамилното или бащиното име на бащата с наставка -ов или -ев и окончание съобразно пола на детето, освен ако семейните, етническите или религиозните традиции на родителите налагат друго“ (чл. 14, ал. 1), като „децата от едни и същи родители се вписват с еднакво фамилно име“. (ал. 3)

Съгласно чл. 15, ал. 2, изр. 2 от ЗГР, обаче, когато със съгласието на бащата на майката неговото име е взето за бащино име на детето, „за фамилно име се взема фамилното име на майката.“

„Консулската служба“ на Посолството на Република България във Федерална република Германия не признава удостоверения, многоезични преписи от актове за раждане и др. документи на български граждани, родени във ФРГ, когато те не са съобразени с разпоредбите на Закона за гражданската регистрация и без законно основание не са вписани бащини имена и/или окончания на бащините и  фамилните имена.

Допълнителна информация може да бъде намерена на интернет-страницата на Министерството на външните работи https://www.mfa.bg/bg/uslugi-patuvania/konsulski-uslugi/zad-granica/grajdansko-sastoianie.

 1. Издаване на удостоверения за раждане и многоезични преписи от актове за раждане

По искане от правоимащо лице, „Консулската служба“ на Посолството на Република България във Федерална република Германия може да издаде дубликат на удостоверение за раждане на български език  и/или многоезичен препис от акт за раждане, когато актът е достъпен в Националния регистър на актовете по гражданско състояние (НРГС).

Необходими документи:

 • Заявление (Формулярът на заявление за издаване на многоезичен препис от акт за раждане, за брак или за смърт е достъпен т у к);
 • Копие на личната карта на заявителя (лицева и обратна страна);
 • Копие на удостоверение за адресна регистрация във ФРГ (Meldebescheinigung)´

Попълненият формуляр и сканираните приложения  се изпращат до “Консулска служба“ на Посолството на Република България във Федерална република Германия по електронна поща на адрес [email protected] , като в полето „Относно“ (на немски : Betr.; английски : Subject) задължително се вписват имената на подателя и вида на искания документ, а в текстовото поле – имената, телефон за връзка и пощенски адрес  на заявителя, а когато исканият документ е за друго лице  -   неговите имена,  родствената връзка и причините за искането.

Когато данните са налични и искането  е допустимо, “Консулска служба“ уведомява заявителя по електронна поща за дължимите такси и данните за банков превод по сметка на Посолството.

Заявителят следва да изпрати по пощата на адрес Botschaft der Republik Bulgarien, Konsularabteilung, Mauerstraße 11, 10117 Berlin

 • оригиналното заявление,
 • Копие на личната карта на заявителя (лицева и обратна страна);
 • Копие на удостоверение за адресна регистрация във ФРГ (Meldebescheinigung)´
 • копие полученото съобщение по електронна поща от “Консулска служба“;
 • обратно адресиран пощенски плик със залепени пощенски марки съгласно тарифите на Deutsche Post и
 • оригиналния банков документ за преведените дължими такси по сметка на Посолството.

Искания, които не са обосновани и/или не съобразени с тази процедура, се оставят без последствие.

 1. Сключване на брак от български гражданин във ФРГ   

3.1.         Необходими документи за сключване на брак от български гражданин във ФРГ   

               Избраната Служба по гражданско състояние (Standesamt) предоставя списък с необходимите документи, които следва да бъдат представени в определен срок, сред които многоезичен препис от акт за раждане и удостоверение за сключване на брак (Ehefähigkeitszeugnis).  Удостоверенията за сключване на брак от български гражданин в чужбина се издават само от общинската администрация по постоянен адрес в България.        

Когато бъдещият съпруг/а не е български гражданин, той/тя следва лично да подпише декларация пред длъжностното лице по гражданско състояние в общината по постоянен адрес в България на българския гражданин, че във връзка със заявлението за издаване на „Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина“  от българския гражданин/българската гражданка е съгласен личните му/й  данни да бъдат обработвани.

Когато чужденецът/ката не присъства лично, декларацията следва да бъде с нотариална заверка на подписа. Образец на декларацията може да бъде намерен т у к.      

В случай, че декларацията не е заверена от български нотариус или от консулско длъжностно лице в българско дипломатическо или консулско представителство, тя следва да бъде презаверена с „апостил“ и снабдена със заверен превод на български език.

3.2.         Регистриране на граждански брак, сключен от български гражданин във ФРГ

                Оригиналът на многоезичното Извлечение от акт за брак (Auszug aus dem Heiratseintrag) или на Удостоверение за брак (Heiratsurkunde, заверено с “апостил“) се представя заедно със заверен превод на български език, извършен от правоимащ преводач, в общината в България по постоянен адрес на българския гражданин, а ако и двамата са български граждани - в общината по постоянен адрес на съпруга (мъжа).

След признаване, в общината в България се съставя български акт за брак и се издава удостоверение за брак.

Бракът може да бъде регистриран и чрез упълномощено лице, което следва да представи нотариално заверено пълномощно и многоезичното извлечение от акта за брак.

Когато нотариалното удостоверяване на подписа е извършено от германски нотариус, пълномощното следва да бъде презаверено с „апостил“ и да бъде снабдено със заверен превод на български език.

Съгласно чл. 70, ал.1 от Закона за гражданската регистрация, българските граждани могат да поискат от дипломатическото или консулско представителство, в чийто консулски окръг е бил сключен бракът, в 6-месечен срок, считано от датата на сключване на брака, да изпрати служебно документите  до съответната община по постоянен адрес в България.

Необходими документи :

 • писмено искане, в което се посочват имената на сключилите брака, техните единни граждански номера или дати на раждане, постоянни адреси в България и адрес във ФРГ;
 • копия на притежаваните документи за самоличност (паспорт, лична карта) на съпрузите;
 • оригинал на „Auszug aus dem Heiratseintrag Formule В“.
 • копие на удостоверение за адресна регистрация във ФРГ (Meldebescheinigung).

Българския гражданин, чието фамилно име е променено, е длъжен да подаде заявление за издаване на нова лична карта, а когато е приложимо – и нов паспорт, в 30-дневен срок от съставянето на българския акт за брак.

Преводите на преписи от актове или на удостоверения по гражданско състояние (раждане, брак, смърт), които са предназначени за първична регистрация и са подадени в „Консулската служба“ на Посолството в Берлин, се извършват служебно, без събиране на такси.

 1. Уведомяване за смърт на български гражданин във ФРГ   
 • Уведомяване  за смърт на български гражданин във ФРГ    

Съгласно чл. 37 „Уведомяване в случай на смърт, настойничество или попечителство, корабокрушение и самолетна злополука“ от Виенската конвенция за консулските отношения, „когато компетентните органи на приемащата държава имат съответни сведения, те са длъжни: а) в случай на смърт на гражданин на изпращащата държава незабавно да уведомят за това консулството, в чийто окръг е настъпила смъртта.“

 На практика, когато смъртния случай не е регистриран от полицейските власти във ФРГ (например при смърт в болнично заведение и пр.), съответната Служба по гражданско състояние обикновено изпраща със закъснение до „Консулската служба“ на Посолството в Берлин  „Bescheinigung über die Zurückstellung der Beurkundung eines Sterbefalls. § 7Abs. 2 PStV, Ländervorschriften zur Bestattung. § 37 Wiener Übereinkommen über konsularische Beziehungen“ („Удостоверение за отлагане на съставянето на акт за смърт. Чл.7, ал.2 от Постановлението за прилагане на Закона за гражданското състояние. Правила на федералните провинции за погребалното дело. Чл. 37 от Виенската конвенция за консулските отношения“.), като в него  се посочват документите по гражданско състояние (удостоверения за раждане, за брак и пр.), които следва да бъдат представени за да бъде съставен акт за смърт.

По тази причина се препоръчва, при смъртен случай в консулския окръг на Посолството в Берлин близките да изпратят съобщение по електронна поща до „Консулската служба“ на адрес [email protected], като посочат имената, дата и място на раждане, дата и адрес на настъпване на смъртта  на починалия, както и имена, телефони  и адреси за контакт.

 „Консулската служба“ на Посолството в Берлин издава служебно, без събиране на такси, необходимите документи по гражданско състояние, когато данните са налични в Национална база-данни „Население“.

Съгласно местното законодателство, задължени да осигурят изискуемите документи и да организират погребение чрез погребално бюро са членовете на семейството на починалия (съпруг/а, деца, родители, братя/сестри). 

 • Транспорт на тленни останки на български гражданин, починал във ФРГ   

Поради различията в исканото заплащане, когато близките желаят тленните останки да бъдат транспортирани за погребение в България, се препоръчва да бъде упълномощавана българска погребална агенция.

При данни за насилствена смърт, самоубийство и пр. се извършва аутопсия. В тези случаи упълномощеното местно погребално бюро или българска погребална агенция следва да получи от съответното полицейско управление издаденото от прокуратурата разрешение и документите за самоличност на починалия. 

Упълномощеното местно погребално бюро или българска погребална агенция следва да получи и да представи в общината в България, където ще бъде извършено погребението, медицинската документация, „паспорт на труп“ (Leichenpass), респ. „удостоверение за урна“ (Urnenbescheinigung) и препис от акт за смърт („Auszug aus dem Sterbeeintrag Formule C“).

Близките следва да предоставят на упълномощеното местно погребално бюро удостоверение от кметството или от отдела „Траурни дейности“ на съответната община в България за осигурено място за погребение, в което се посочва адрес на гробищния парк, парцел, № и пр.  

 • Акт за смърт на български гражданин, починал във ФРГ   

Оригиналът на многоезичното Извлечение от акт за смърт (Auszug aus dem Sterbeeintrag Formule C) се представя със заверен превод на български език в общината в България, в  която ще бъде извършено погребението.

Дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина изпращат до общините по постоянен адрес получените от местните власти документи за смъртта на  български граждани, починали в консулския окръг, когато това не е отразено в регистрите на актовете за смърт по гражданско състояние.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация