Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Германия, Мюнхен, Генерално консулство на Република България

VIII. Гражданско състояние

 • При необходимост от регистриране в Република България на настъпилите в чужбина граждански събития "раждане", "брак" и "смърт" със субекти български граждани запознайте се с информацията, публикувана на
  https://www.mfa.bg/bg/uslugi-patuvania/konsulski-uslugi/zad-granica/grajdansko-sastoianie
 • В посолството могат да бъдат издадени многоезични препис-извлечения или пълни преписи от актовете въз основа на Националния електронен регистър на актовете за гражданско състояние (НРГС) за граждански събития, настъпили след 31.12.1999 г.

Необходими документи:

 1. заявление по образец от заинтересованите лица
 2. валидни лична карта или паспорт (в оригинал)

Право да заявят издаването и да получат документите по гражданско състояние имат:

- за акт за раждане – лицето, за което се отнася актът за раждане, неговите родители или законни представители;

- за акт за сключен граждански брак – страните по акта;

- за акт за смърт – наследниците на починалото лице.

Извлеченията могат да се издават и на трети лица, изрично упълномощени от лицата, имащи право да ги получат.

 

 • В Консулската служба могат да бъдат издадени дубликати на удостоверения зараждане, настъпили след 01.01.2000г.
 • В Консулската служба не могат да бъдат издавани удостоверения въз основа на регистъра на населението (семейно положение, сключване на брак в чужбина с чужденец и др.) – компетентен орган е общината по постоянен адрес в България.
 • Сключването на брак в Консулската служба, между български граждани се осъществява по реда на ал. 4 от чл. 6 „Сключване на брак“ от Кодекса за международно частно право, съгласно който: Брак между български граждани в чужбина може да се сключи пред български дипломатически или консулски представител, ако правото на приемащата държава допуска това.

Съгласно ал.4 от чл. 13 „Сключване на брак“ от Уводните разпоредби към Гражданско-процесуалния кодекс на ФРГ (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche; BGBEG), в страната може да бъде сключен брак само в предписаната в този закон форма. Според ал.1 от чл. 13  от BGBEG условията за сключване на брака се определят за всеки от желаещите от „правото на държавата, към която принадлежи“, но когато липсва предпоставка за прилагане на чуждо право, съгласно ал. 2 се прилага германското право, ако поне единият от желаещите да сключи брак  „има обичайно местопребиваване в страната“ (т. 1).

Преценката на завеждащия „Консулска служба“, дали са налице  възможности за сключване на брак в КС, се основава на оценката на редица фактори, сред които съобразяване с редовното приемно време,  други служебни ангажименти, планирани мероприятия в приемните помещения на представителството,  кадрово осигуряване на службата, необходимост от ангажиране на допълнителен персонал,  въпроси на сигурността на представителството, брой на евентуалните участници в церемонията и пр. 

Необходими документи:

 1. Молба от общ характер от желаещите да встъпят в брак , с посочени дата, на която желаят да се състои бракосъчетанието, данни относно промяна на фамилно име след брака, брачен договор и пр.;
 2. Декларации, че не са налице пречки за сключване на брак, съгласно Глава Втора от Семейния кодекс;
 3. Удостоверения за раждане и копия от тях;
 4. Удостоверения за семейно положение, издадени от общините по постоянен адрес в България;
 5. Медицински свидетелства от правоспособни лекарите, които да удостоверяват, че желаещите да встъпят в брак не страдат от заболяванията по смисъла на „Инструкция № 1 за реда за медицинско освидетелствуване на встъпващите в брак“. Свидетелствата следва да са заверени от Gesungheitsamt, да са окончателно заверени с апостил (Apostille) и да са придружени с преводи на български език, извършени от заклети преводачи.

Забележки: Подписите на преводачите подлежат на последваща заверка в КС. Относно изискванията към медицинското свидетелство виж по-подробно:

 • Инструкция № 1 за реда за медицинско освидетелствуване на встъпващите в брак, издадена от министерството на народното здраве
 • Решение № 124 от 05.2012 г. на Комисията за защита от дискриминация 
 1. Документи за самоличност на желаещите да встъпят в брак и копия;
 2. Документи за самоличност на двамата свидетели и копия от тях.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация