Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Германия, Мюнхен, Генерално консулство на Република България

V. Нотариални удостоверявания

Удостоверяване на дата, съдържание и подпис на частен документ

Съгласно член 84 на Закона за нотариусите и нотариалната дейност консулските длъжностни лица в българските дипломатически и консулски представителства в чужбина могат да удостоверяват:

 

  • датата, съдържанието и подписите на частни документи, когато те са съставени на български език и не подлежат на вписване, а когато са представени от чужденци – ако са предназначени да произведат действието си на територията на Република България,
  • верността на преписи и извлечения от документи, представени от български граждани.

 

Консулските длъжностни лица в Консулската служа към ГК-Мюнхен не изготвят проекти на пълномощни, на декларации и други подобни.

 

Съгласно чл. 5 „Консулски функции“ от Виенската конвенция за консулските отношения“ от 1963 г. (ратифицирана с Указ № 947 на Държавния съвет на НРБ от 1989 г. - ДВ, бр. 42 от 1989 г.; в сила за НРБ от 10 август 1989 г.; обн. ДВ. бр.42 от 25.05.1990г., попр. ДВ. бр.29 от 12.04.2016г.) „консулските функции се състоят във: …. f) изпълняване на функции на нотариус… при условие, че това не противоречи на законите и правилниците на приемащата държава“.

Консулските длъжностни лица в Консулската служа към ГК-Мюнхен нямат правомощия да удостоверяват нотариално верността на преписи и извлечения на документи, както и  дата и подписи на частни документи, когато те са предназначени да произведат действието си на територията на Федерална република Германия.

Ако чуждият гражданин не говори български език, се назначава преводач, който подписва декларация за истинността на превода, а подписът му се заверява за сметка на клиента.

При удостоверяване на дата, съдържание и подпис върху частен документ лицата, чиито подписи подлежат на удостоверяване, трябва да се явят лично пред консулското длъжностно лице и пред него да подпишат документа.

Услуги се предоставят след представяне на валидни документи за самоличност в оригинал (паспорт или лична карта). Не се допуска представянето на българско свидетелство за управление на МПС.

При липса на валиден документ за самоличност лицето удостоверява самоличността си с двама свидетели – български граждани с установена самоличност. (Не могат да бъдат свидетели недееспособните, неграмотните на български език, роднини на лицето, лица, в полза на които се съдържа някакво разпореждане в пълномощното и др.)

 

В консулската служба не могат да бъдат заверени документи, подлежащи на вписване, като договори за прехвърляне на собственост, вкл. върху недвижимо и движимо имущество, договори за продажба на акции или дялове, декларации за делба, декларации за отказ от вещни права, декларации за отказ от право на ползване, декларации за отказ от наследство, молби за заличаване на ипотека и др.

 

При прехвърляне на недвижим имот или учредяване на вещни права върху недвижим имот пълномощното следва да се представи в консулската служба в два идентични екземпляра. В този случай се прави едновременно заверка на подписа и на съдържанието на документа. Необходимо е да бъдат заверени и два броя от декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК и декларация по чл. 25, ал. 8 от ЗННД. Декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК и декларация по чл. 25, ал. 8 от ЗННД.

 

При прехвърляне на МПС се заверяват и два броя от декларация по чл. 264, ал. 2 от ДОПК, както и декларация по чл. 25, ал. 8 ЗННД. Примерен текст на пълномощно за прехвърляне и управление на МПС, декларация по чл. 264, ал. 2 от ДОПК и декларация по чл. 25, ал. 8 от ЗННД.

 

При заверка на декларация за пътуване на дете извън границите на Република България, задължително следва да бъде представено и удостоверението за раждане на детето.

 

 

Такси:

  1. Заверка на подпис и съдържание:

 

Вид услуга

Обикновена услуга

Бърза (до 8 работни часа)

Експресна (до 4 работни часа)

Заверка на подпис

15 евро

22,50 евро

30 евро

Заверка на съдържание – 1 страница

30 евро

44,50 евро

60 евро

Заверка на съдържание – 2 страници

45 евро

66,75евро

90 евро

Заверка на съдържание – 3 страници

60 евро

67,50 евро

120 евро

 

  1. Заверка на препис – първа страница 10 евро и по 5 евро за всяка следваща страница.
  2. Заверка на превод – 15 евро (обикновена услуга) и 30 евро (експресна услуга).

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация