Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Мексико, Мексико, Посолство на Република България

Консулска служба

Консулска служба

Консулски услуги, извършвани в посолството на Република България в МЕКСИКО СИТИ

 1. ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Понеделник до петък - от 08.30 ч. до 16.30 ч.;

Посоченото приемно време се отнася за работните дни на Посолството на Република България в Мексико Сити.

Консулската служба работи с граждани след предварително записване на часове на тел.: +52 55 55963283; +52 55 55963295 или ел. поща: [email protected].

Информация по телефона по консулски въпроси: всеки ден от 08.30-16.30 ч. За СПЕШНИ случаи в извънработно време, може да се свържете с посолството на  тел. (+521)55 79071517.

 1. ВАЖНО

За да се осигури по-ефективно обслужване, молим гражданите предварително да се информират на страницата на посолството: http://www.mfa.bg/embassies/mexico/bg/, по телефона и/или чрез имейл, по интересуващите ги въпроси, свързани с конкретната консулска услуга, както и да получат по електронен път образци на заявления, формуляри, декларации и т.н. Това позволява при посещението си в посолството да представят предварително  подготвени/попълнени документи – заявления, текстове на пълномощни, декларации и т.н., като в посолството гражданите попълват лични данни като ЕГН, дати на раждане и № на документи за самоличност и в присъствието на консулското длъжностно лице (КДЛ) полагат подписи.

Следва да се има предвид, че посолството не предоставя услуга „попълване на документи“.

Заплащането на всички услуги в Консулската служба на Посолството се извършва само в ЕВРО, в брой, причина за това са съществуващите норми в банковото законодателство на Мексико.

Съпрузите на български граждани, желаещи да кандидатстват за виза "D", за продължително или постоянно пребиваване в България, следва да си набавят такава, чрез Посолството, съобразно предвиденото в закона за чужденците в България. Подаването на документи на място в дирекция "Миграция" на МВР в България не ускорява или улеснява процесът.

 

 1. ЗАВЕРКИ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ

  3.1. Удостоверяване на дата, съдържание и подпис на частен документ

Консулската служба при посолството извършва удостоверяване на съдържанието и подписите на частни документи, които не подлежат на вписване. Документите следва да бъдат съставени на български език.

Удостоверяването на дата, съдържание и подпис на частен документ, който не подлежи на вписване и е представен за заверка, се извършва с цел документът да произведе действие на територията на Република България.

При удостоверяване на дата, съдържание и подпис върху частен документ лицата, чиито подписи подлежат на удостоверяване, трябва да се явят лично пред консулското длъжностно лице и пред него да подпишат документа.

Услуги се предоставят след представяне на валидни документи за самоличност в оригинал (паспорт или лична карта). Следва да се има предвид, че Свидетелство за управление на МПС не може да бъде ползвано за удостоверяване на самоличност, за заверка на подпис или съдържание на документ.

В консулската служба не могат да бъдат заверени документи, подлежащи на вписване в Агенцията по вписванията, като договори за прехвърляне на собственост, вкл. върху недвижимо и движимо имущество, договори за продажба на акции или дялове, декларации за делба, декларации за отказ от вещни права, декларации за отказ от право на ползване, декларации за отказ от наследство, молби за заличаване на ипотека, договори за наем и др.

При заверка на декларация за пътуване на дете извън границите на Република България, както и на пълномощни за издаване на лична карта или паспорт на непълнолетни и малолетни лица, задължително следва да бъде представено и удостоверението за раждане на непълнолетното лице.

Примерни образци на декларации и пълномощни можете да изтеглите от тук:

 1. Декларация за пътуване на дете извън границите на Република България от един родител
 2. Декларация за пътуване на дете извън границите на Република България от двамата родители
 3. Декларация за самостоятелно пътуване на дете
 4. Декларация за самостоятелно пътуване на деца
 5. Пълномощно за издаване на лична карта/паспорт на дете от един родител
 6. Пълномощно за издаване на паспорт на дете от двамата родители
 7. Пълномощно за издаване на българско удостоверение за раждане на дете
 8. Пълномощно за издаване на българско удостоверение за сключен граждански брак
 9. Пълномощно за издаване на удостоверение за семейно положение 
 10. Пълномощно за издаване на удостоверение за раждане
 11. Пълномощно за издаване на свидетелство за съдимост

  3.2. Заверка на верността на препис от оригинал

В консулската служба се извършва удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи. Документите, които се заверяват, следва да съставени от български институции. За извършване на заверката е необходимо да се представят оригинал и копие на документа. Консулската служба не удостоверява верността на копия от документи, издадени от чуждестранни органи.

  3.3. Легализация и преводи

За да бъдат валидни в България и да могат да послужат пред българските институции, издадените в Мексико или Централноамериканските държави документи  следва да бъдат заверени с апостил, поставен от съответните институции на тези страни (без Гватемала и Никарагуа). Така оформените документи не се нуждаят от друга форма на заверка и могат да бъдат използвани освен в България и във всички държави присъединили се към Конвенцията за премахването на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г. От региона страни по тази Конвенция са Мексико, Белиз, Ел Салвадор, Гватемала, Коста Рика, Панама и Хондурас.

Информация за оторизираните да заверяват с апостил органи на всяка една от държавите – страни по Конвенцията  можете да намерите на следния интернет адрес: http://www.mfa.bg/uploads/images/Cabinet_Photos_web/strani_.pdf

Никарагуа не е страна по Конвенцията за премахването на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г. Издадените от нея документи, предназначени да произведат действие в България се заверяват последния начин:

- документът се заверява от външното министерство на Никарагуа;

- следва заверка на документа от посолството на Мексико в Никарагуа;

- легализираният по този начин документ се заверява от Секретариата за външни отношения (МВнР) на Мексико;

-  следва заверка от посолството на Република България в Мексико, което е акредитирано за Никарагуа.

 

Процедура по заверка на документи издадени в България, предназначени да се ползват на територията на Никарагуа:

- издаденият документ се заверява от МВнР на България;

- така легализиранията документ се заверка от посолството на Мексико в Будапеща, което е акредитирано в Република България;

-  в последствие документът се заверява от Секретариата за външни отношения (МВнР) на Мексико;

- следва заверка от консулските служба на посолството на Никарагуа в Мексико.

 

Документите, предназначени да произведат действие в България или в Мексико и страните от региона, заверени с апостил трябва да бъдат снабдени със заверен превод на български език по един от двата посочени по-долу начини:

 1. от българското дипломатическо представителство в Мексико – заверяват се само преводи, изготвени от заклетия преводач към консулската служба на посолството на основание на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (тел. на заклетия преводач към посолството - +52 55 1923 6181);
 2. от оторизирана от Министерството на външните работи на Република България агенция за преводи - извършените в България преводи се заверяват от Отдел "Административно обслужване на гражданите" на Дирекция "Консулски отношения" при Министерството на външните работи (ул. "Алфред Нобел" № 2, София).
 3. БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

  4.1. Подаване на заявление

Българските граждани, пребиваващи в Мексико или в страните от  Централна Америка, могат да заявят издаване на лична карта и паспорт и СУМПС  чрез посолството на Република България в Мексико.

За целта следва да бъде подадено заявление за издаване на документи за самоличност на български граждани по образец, коeто може да изтеглите от  ТУК и представени съответните документи.

Заявлението се подписва лично от лицето в присъствието на консулското длъжностно лице (КДЛ), което снема и биометрични данни в предвидените от закона случаи.

Други необходими документи:

Предходна лична карта или паспорт, които  се предават на КДЛ при подаване на документите. Гражданите могат да задържат паспорта си в случай, че в него има валидна дългосрочна виза за пребиваване или за пътуване до трета страна. След попълване на заявление по образец, документа се унищожава, без да се засегне разрешителното или визата и се връща на заинтересованото лице. Задържаните документи следва да бъдат предадени в посолството в срок до 3 месеца след отпадане на заявената необходимост от задържането им;

За издаване на първа лична карта, гражданите следва да представят оригинал и копие от удостоверение за раждане. При подаване на заявление за издаване на лична карта и паспорт  на непълнолетни лица, следва да присъстват двамата родители или настойници. При положение, че това не е възможно, присъстващият родител трябва да представи освен документ за самоличност (лична карта или паспорт, в оригинал) изрично пълномощно от другия родител или настойник или:

 1. влязло в сила съдебно решение за издаване паспорт на лице, ненавършило 18 години;
 2. влязло в сила съдебно решение за лишаване на единия родител от родителски права;
 3. препис-извлечение от акт за смърт на един от родителите;
 4. акт на български съд или на чуждестранен, потвърден от наш съд, че другият родител е в неизвестност.
 5. удостоверение за раждане с отбелязване, че бащата е неизвестен.

При промени в гражданското състояние (напр. промени в името, постоянния адрес, ЕГН, пол) към заявлението се прилагат официални документи или заверени копия от тях относно новите обстоятелства, освен ако промените са отразени в националния регистър.

При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на личната карта - декларация по чл. 17, ал. 1 и удостоверителен документ за тези обстоятелства, издаден от компетентните местни органи.

  4.2.  Получаване

Български личен документ се получава лично, по изключение, когато заявлението е било подадено лично - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, или от лице, посочено от заявителя в заявлението при подаването му. При получаване на български личен документ заявителят или упълномощен от него представител попълва собственоръчно на указаното място имената си, дата и място на получаване на документа и полага подпис пред длъжностното лице.

Българските лични документи на малолетни и непълнолетни лица се получават от родител или от упълномощено от двамата родители лице - след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, или от лице, посочено от родителите при подаването на заявлението, като е необходимо да се представи валиден документ за самоличност.

Получаване на издадените нови лични карти и паспорти може да стане и в България чрез упълномощено лице – с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, данните на което са вписани в заявлението при подаването му. Упълномощеното лице следва да получи издадения документ за самоличност от Дирекция „Български документи за самоличност”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 48 след представяне на свой документ за самоличност и връщане на предходната лична карта. Проверка дали документите са издадени, може да бъде направена на сайта на Министерството на вътрешните работи, секция „Полезно за Вас” – „Справка за издадени и неполучени български лични документи” (https://nld.mvr.bg/nld/nweb.nsf/fVerification).

  4.3.Срокове

Срокът за получаване на български лични документи (лична карта и паспорт), заявени в българските консулски и дипломатически представителства в чужбина е до 90 дни. В този срок не е включено времето за изпращане на документите от МВнР до посолството. В случай, че гражданите са заинтересовани да получат документите си по-бързо, но не по-рано от указания срок от 90 дни, те могат да ги получат чрез DHL, като заплатят 39,17 евро или еквивалентната сума в  лева по посочената долу банкова сметка:

DHLEXPRESSBULGARIAEOOD

В евро:

Beneficiary: DHLEXPRESSBULGARIAEOOD

Beneficiary’s IBANNo: BG88TTBB94001526716237

Beneficiary’s Bank: SOCIETEGENERALEEXPRESSBANK

BIC/SWIFT Code: TTBBBG22

Beneficiary’s Bank Address: 73, Al. Stambolijski Blvd., Sofia1000, Bulgaria

 

В лева:

Получател: DHLEXPRESSBULGARIAEOOD

IBAN No: BG29TTBB94001526716232

Банка: SOCIETE GENERALE EXPRESSBANK

BIC/SWIFT код: TTBBBG22

Адрес: 73, Al.Stambolijski Blvd., Sofia1000, Bulgaria

В графа „Основание за плащане” в платежното нареждане задължително следва да се попълни: Посолство на Република България в Мексико и трите имена на латиница на лицето, за което се иска издаване на новия документ за самоличност. При едновременно заявяване издаването на нова лична карта и паспорт, доставянето им от куриерска фирма се заплаща само веднъж.

Копие от Платежното нареждане следва да бъде изпратено до Консулската служба на посолството на email адрес: [email protected].

Услугата за доставяне на българските документи за самоличност включва само и единствено ускореното транспортиране на документа, но не и ускореното му издаване.

   4.4.  Изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ

Съгласно чл. 8, ал. 2 от Закона за българските лични документи, при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ лицето е длъжно в срок до три дни да декларира това в най-близкото структурно звено на Министерството на вътрешните работи или в дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина.Българскителичнидокументисасобственостнабългарскатадържава. Гражданите, притежатели на български лични документи, са длъжни да ги пазят от повреждане, унищожаване или загубване. При неспазване, дипломатическото представителство има право да налага глоби.

  4.5.Временен паспорт

Временният паспорт се издава от дипломатическите или консулски представителства на Република България на български граждани, които пребивават в чужбина и не притежават валидни документи за пътуване или за самоличност. Временен паспорт на български граждани може да бъде издаден в случай на изгубен или откраднат паспорт, както и при необходимост от непредвидено, неотложно пътуване до България за лица с изтекла валидност на паспорта или такива, които не притежават паспорт. Срокът на валидност на временния паспорт се съобразява с времето, необходимо за завръщане в Република България, като не може да надвишава 12 месеца.

Необходими документи:

 1. Попълнено заявление за издаване на документи за самоличност по образец;
 2. Документи за удостоверяващи самоличността на гражданина, ако гражданинът разполага с такива:

-   удостоверение за раждане;

-   копия от изгубените / откраднатите документи;

-  полицейски протокол за откраднати документи, ако документите са били откраднати. При загубени или откраднати паспорт и лична карта се подава и декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на български лични документи;

-   СУМПС, в случай че има такова;

-  български документи за самоличност с изтекла валидност или повредени, същите се представят в оригинал, ако разполага с такива;

- местни документи за самоличност, които не позволяват международни пътувания, издадени от чуждестранни органи, адресна регистрация и пр.

-   По изключение и в случай, че лицето не разполага с никакви други документи, се допуска установяване на самоличността му с двама свидетели, български граждани, с валидни лични документи, които на място в консулската служба попълват декларации за гарантиране на самоличността на заявителя.

- При заявяване издаването на временен паспорт на лица под 18 годишна възраст задължително присъстват и двамата родители, които подписват заявлението и следва да представят свои валидни документи за самоличност (лична карта или паспорт, в оригинал).

Временният паспорт се издава в срок до 3 работни дни от подаване на заявлението.

В случай че заявителят не се яви да получи заявения от него временен паспорт в срок до 3 месеца от уведомяването му, искането за издаване на временния паспорт се анулира.

Временен паспорт на новородено дете, на което поне единият родител е български гражданин, преди детето да е получило българско удостоверение за раждане, се издава по изключение и само за срок, необходим за пътуването му до България с оглед финализиране на процедурата за регистрация на детето.

Необходими документи:

 1. Заявление за издаване на документи за самоличност на български граждани по образец, което се подписва от двамата родители в присъствието на консулското длъжностно лице
 2. Валидни лична карта/паспорт на майката и на бащата в оригинал
 3. Удостоверителни документи за раждане, издадени от местните институции и снабдени с апостил, които да съдържат данни за имената детето, имената на родителите, пола на детето, дата на раждане и място на раждане. 

   4.6. Изменение на данни в документ за самоличност:

Съгласно чл. 9. ал. 1 от Закона за българските лични документи, при промяна на имената, единния граждански номер (личния номер/личен номер на чужденец), пола, гражданството или при настъпили съществени и трайни изменения на образа лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нови български лични документи в срок до 30 дни.

В същия срок при промяна на постоянния адрес лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нова лична карта, разрешение за пребиваване по чл. 59, ал. 2, т. 2 и 4, карта на бежанец, карта на чужденец, получил убежище, и карта на чужденец с хуманитарен статут. При промяна на постоянния адрес от едно населено място в друго населено място в срок до 30 дни от издаване на новия документ лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на ново свидетелство за управление на моторно превозно средство.

 1. ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

  5.1.Брак, раждане и смърт в чужбина

Относно регистрирането в България на актовете за гражданско състояние на български граждани, съставени в чужбина, моля консултирайте основната страница на МВнР в раздел „Консулски услуги зад граница“, подраздел „Гражданско състояние“ (http://www.mfa.bg/bg/pages/53/index.html).

„ВАЖНО! За регистрирането в България на раждането на български гражданин в Мексико или друга Централноамериканска страна е необходимо в общината по постоянен адрес в България на майката (ако тя е българска гражданка или на бащата, ако само той е български гражданин) да бъдат представен Aкт за раждане в оригинал, издаден от компетентните чуждестранни местни власти:

Актът трябва да бъде заверен по начин, който позволява документа за произведе действия в България.

След заверката на Акта, той следва да бъде преведен, а превода заверен (превод на документа може да бъде извършен от заклет преводач към посолството в Мексико, или в България, от фирма за преводи, вписана в Регистъра на МВнР на България).

  5.2 Издаване на български документи за гражданско състояние

В посолството могат да бъдат издадени дубликати на удостоверения за раждане, за сключен граждански брак или препис-извлечения от акт за смърт, както и препис-извлечения или пълни преписи от актовете въз основа на Националния електронен регистър на актовете за гражданско състояние (НРГС) за граждански събития, настъпили след 31.12.1999 г.

Необходими документи:

 1. молба в свободен текст от заинтересованите лица;
 2. валидни лична карта или паспорт (в оригинал);
 3. (евентуално) заявление за снабдяване на документите по гражданско състояние с апостил;
 4. заплатена такса.

Право да заявят издаването и да получат документите по гражданско състояние имат:

-за акт за раждане – лицето, за което се отнася актът за раждане, неговите родители или законни представители;

- за акт за сключен граждански брак – страните по акта;

- за акт за смърт – наследниците на починалото лице.

Извлеченията могат да се издават и на трети лица, изрично упълномощени от лицата, имащи право да ги получат.

За заявяване издаването на дубликати/преписи относно граждански събития от преди 01.01.2000г., се запазва старият ред, а именно молба на лицето, чрез посолството до съответната община за издаване на искания документ. По същия начин се процедира и ако гражданите желаят издадените документи да бъдат снабдени с апостил.

 

 1. БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

Чрез посолството на Република България в Мексико могат да се подават документи до Министерство на правосъдието на Република България за:

 • придобиване на българско гражданство
 • установяване наличието на българско гражданство
 • възстановяване на българско гражданство
 • освобождаване от българско гражданство

Повече информация за различните процедури и изискуемите документи можете да получите на интернет-страницата на Министерството на правосъдието на Република България (http://www.justice.government.bg/76/), както и на телефоните на посолството.

Подаването на документи, свързани с промяна в българското гражданство, става само след предварително записан час по телефона!

 

 1. СВИДЕТЕЛСТВА ЗА СЪДИМОСТ

В Посолството на Република България в Мексико се приемат заявления за издаване на Свидетелство за съдимост на български граждани и чужденци, пребивавали на територията на Република България.

Необходими документи:

-молба за издаване на свидетелства за съдимост;

-валиден документ за самоличност (лична карта/паспорт) в оригинал;

-удостоверение за раждане в оригинал;

Издаване на Свидетелство за съдимост може да бъде поискано и за друго лице, когато то е за починал възходящ, низходящ, съпруг, брат или сестра, или жив възходящ, низходящ, съпруг, брат, сестра или за други лица. В този случай се попълва друг образец на молба

Когато заявлението се подава за починал възходящ, низходящ, съпруг, брат, сестра, се изисква и удостоверение за наследници.

Когато Свидетелството се заявява за жив възходящ, низходящ, съпруг, брат или сестра или други лица се представя изрично нотариално заверено пълномощно.

Готовите свидетелства за съдимост могат да бъдат снабдени с апостил, ако гражданинът поиска това и заплати съответната такса. Свидетелствата за съдимост се получават от посолството. Свидетелството за съдимост важи за срок шест месеца от датата на издаването му.

 

 1. ТАКСИ

За извършване на предоставяните консулски услуги посолството на Република България в Мексико събира дължими такси по Тарифи № 1, № 3 и № 4 към Закона за държавните такси. Повече информация може да намерите на Интернет адрес: http://www.mfa.bg/bg/pages/56/index.html

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация