Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Швейцария, Берн, Посолство на Република България

Полезна информация за българските граждани в Швейцария

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ПАЗАРА НА ТРУДА В КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ - ТУК

 

СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ  В ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЕС/ЕИП И КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ

 

I. Основни принципи на социалната сигурност:

 • Всички граждани подлежат на задължително социално и здравно осигуряване само в една (компетентната) държава,
 • Определянето на компетентната държава за социалното и здравното осигуряване на гражданите се извършва съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и регламента за неговото прилагане № 987/2009. Конфедерация Швейцария изпълнява тези регламенти, т.е. те са директно приложими в страната от 01.04.2012 г. и  уреждат въпросите на социалното и здравното осигуряване - в контекста на правото на свободно движение на хора,
 • Компетентната държава е тази, в която се извършва основната трудова заетост – като наети или самостоятелно заети лица. Тук се включват следните категории:
  • всички граждани, които извършват (активно население), или са извършвали (пенсионери) някаква трудова дейност на територията на някоя от държавите от ЕС/ЕИП/ Конфедерация Швейцария,
  • лицата в нетрудоспособна възраст или положение (непълнолетни, ученици, редовни студенти и редовни докторанти на държавна издръжка);
  • безработните граждани в процес на търсене на работа (за срок до 3 месеца),
 • Правото на медицинска помощ зависи от непрекъснатите здравноосигурителни  права, придобити в компетентната държава.

II. Здравно осигуряване

 

1.       Здравно осигуряване за българските граждани в Швейцария

1.1.        Швейцария  е компетентна държава за българските граждани от гореизброените категории, за които се счита, че са преместили центъра на жизнените си интереси в нея. Това означава, че те подлежат и трябва да се осигуряват задължително, съгласно законодателството на Конфедерация Швейцария.

Здравното осигуряване трябва да започне в срок от три месеца от настъпване на задължението за осигуряване, т.е. от установяването в страната (адресната регистрация или раждането на детето), като вноските се заплащат вкл. и за  месеците от самата адресна регистрация/раждане. При забавяне на началния срок за задължителното осигуряване по уважителни причини, то започва едва тогава, когато лицето се регистрира за осигуряване, а при необосновано забавяне се заплаща и допълнителна такса.

 

Гражданите имат свобода да избират здравноосигурителната компания, стига да се касае за осигурител с права, утвърдени в  Закона за здравното осигуряване на Швейцария.  Списък на осигурителните премии и на осигурителите можете да видите тук: www.priminfo.ch

Повече информация можете да намерите тук:

http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/06377/10007/index.html?lang=de

 

1.2. Българските граждани, които са с непрекъснати здравноосигурителни права, съгласно българското законодателство, могат да ползват при необходимост медицинска помощ, когато пребивават краткосрочно или дългосрочно на различно основание в държавите от ЕС/ЕИП/ Конфедерация Швейцария.

 

2.       Временен престой на българските граждани в Швейцария с непрекъснати здравноосигурителни права в България

При временен престой в държава-членка на ЕС, ЕАСТ и Швейцария медицинската помощ за сметка на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) може да бъде получена от лечебни заведения или лекари в тези държави само след представяне на валиден удостоверителен (документ за наличие на непрекъснати права в България – Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) или Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК (УВЗ на ЕЗОК).

 

2.1.ВРЕМЕНЕН ПРЕСТОЙ: ТУРИЗЪМ - КРАТСКОСРОЧНА КОМАНДИРОВКА – ГОСТУВАНЕ

 

2.2.ПРЕБИВАВАНЕ В ЕС/ЕИП/ ШВЕЙЦАРИЯ: РАБОТА – ДЪЛГОСРОЧНА КОМАНДИРОВКА – ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВОТО - ПЕНСИОНЕРИ

         

2.3.ПЛАНОВО ЛЕЧЕНИЕ В ЕС/ЕИП/ ШВЕЙЦАРИЯ (ЛЕЧЕНИЕ ПО ГРАФИК)

         

2.4.ОБРАЗОВАНИЕ – ОБУЧЕНИЕ В ЕС/ЕИП/ ШВЕЙЦАРИЯ

 

2.5.МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В ЕС/ЕИП/ШВЕЙЦАРИЯ В СЛУЧАИТЕ НА БРЕМЕННОСТ

И РАЖДАНЕ

             

3.       ЗАВРЪЩАНЕ В БЪЛГАРИЯ

Удостоверяване на здравноосигурителни периоди, придобити в друга държава ЕС/ЕИП/ ШВЕЙЦАРИЯ - за български граждани, които се завръщат в България:

 • С формуляр Е 104 или S041 съответната осигурителна система удостоверява пред. българската система (пред териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – по местоживеене в България) какви са периодите на трудова заетост или периоди на пребиваване в конкретната ДЧ, през които лицето е било социално и/или здравно осигурявано там. По този начин  периодите на здравно осигуряване от ЕС/ЕИП/Швейцария се признават и лицето отново  придобива права в българската здравноосигурителна система

 

4.       ВРЕМЕННО ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ. ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ИЛИ В ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАТУТ


Информация може да намерите ТУК.

ВАЖНО:

 • Съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004, всички здравноосигурени граждани в EС/ЕИП/ Швейцария са длъжни да информират компетентните си здравноосигурителни институции за всяка промяна в своето състояние (осигурително, здравно, семейно) и за промените на местопребиваването си.
 • Ако в държавата по пребиваване или престой местното законодателство изисква от местните осигурени граждани да заплащат определена потребителска такса, или има регламентирано доплащане за медицинска помощ, това се прилага и спрямо гражданите на останалите държави от ЕО. Тези суми са за сметка на осигуреното лице.
 • Ако в държавата по временния престой се наложи ползване на медицинска помощ от публичния здравноосигурителен пакет срещу заплащане (когато не може своевременно да бъде представена ЕЗОК или удостоверение за временното й заместване, или по други обективни причини), впоследствие НЗОК може да възстанови направения в чужбина разход след завръщането на лицето в България. В България документите за това се подават в ЦУ на НЗОК. Сумите, подлежащи на възстановяване, се уточняват между НЗОК и местната здравна институция в чужбина.  Процедурата по възстановяване на направените разходи е продължителна и отнема време, заради обмена на информация между здравноосигурителните институции в ЕС.
 • При необходимост от спешна, или при разрешена планова болнична помощ, компетентната здравноосигурителна институция покрива само стойността на влизащите в здравноосигурителния пакет медицински (лечебни) грижи.

 

III.                Пенсионно осигуряване

Федералната службaза социално осигуряване в Берн (Bundesamt für Sozialversicherungen) e компетентната служба за пенсионното осигуряване в Швейцария, която прилага и регламентите № 883/2004, Регламент (ЕО) № 987/2009, Регламент (ЕИО) № 1408/71, Регламент (ЕИО) № 574/72.

Националният осигурителен институт в София (НОИ) е компетентната българска институция и служба за връзка по прилагане разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004, Регламент (ЕО) № 987/2009, Регламент (ЕИО) № 1408/71, Регламент (ЕИО) № 574/72 и международните договори в областта на социалното осигуряване и социалната сигурност по отношение на:

 • Паричните обезщетения за  болест, майчинство и помощите при смърт;
 • Паричните обезщетения за безработица;
 • Пенсиите за старост, инвалидност и наследствените пенсии
 • Парични обезщетения за безработица, болест, майчинство и помощите при смърт,
 • Преценката на права на парични обезщетения за безработица, болест, майчинство и помощите при смърт се извършва от териториалните поделения на НОИ.

Кореспонденцията с чуждестранните осигурителни служби по въпросите, свързани с паричните обезщетения за безработица, болест, майчинство и помощите при смърт; издаването и изискването на структурирани електронни документи (СЕД) и преносими документи (ПД) в тази област се извършва от дирекция «Европейски регламенти и международни договори» в централно управление на НОИ в София.

Пенсии

Ако сте работили в Швейцария и България и сте били редовно осигуряване за пенсия, във всяка държава се съхранява осигурително досие, докато достигнете пенсионна възраст и осигурителен стаж, определени с националното законодателство на съответната държава. Всяка държава ще ви плаща пенсия за старост, когато достигнете пенсионна възраст. Размерът на пенсията ще се изчислява в съответствие с вашето осигурително досие във всяка държава-членка. Ако периодът, през който сте били осигурявани в дадена държава от ЕС,ЕИП и Швейцария не е достатъчно продължителен, за да получите право на пенсия там, ще бъде взет предвид всеки период на осигуряване, който сте завършили в другите държави от ЕС/ЕИП/Швейцария.

За пенсионните Ви права в Швейцария и в държави от ЕС/ЕИП/Швейцария повече информация можете да получите тук:http://www.bsv.admin.ch/themen/ueberblick/00009/01325/index.html?lang=de

За информация и справки в Швейцария се обръщайте към контактите за Федералната службa за социално осигуряване в Берн (Bundesamt für Sozialversicherungen), посочени по-долу.

От 01.01.2015 г. в българското законодателство отпадна изискването за прекратяване на осигурителния стаж в ДЧ на ЕС/ЕИП и Швейцария при подаване на документи за получаване на пенсия от България.

Преценката на пенсионни права в България, ДЧ на ЕИП и Швейцария и кореспонденцията с чуждестранните осигурителни служби се извършва от:

 • съответното териториално поделение на НОИ – за лицата с постоянен и настоящ адрес в Република България; Списък с контактите на териториалните поделения ще намерите тук:

http://www.nssi.bg/aboutbg/contacts

 • дирекция «Европейски регламенти и международни договори» в София - за лицата с постоянно пребиваване в друга държава-членка на ЕС/ЕИП или държава, с която се прилага международен договор в областта на социалното осигуряване и социалната сигурност (Контакти: вж. по-долу)

Информацията е изготвена от Тинка Троева, Ръководител на Службата по трудовите и социалните въпроси към Посолство на Република България в Република Австрия и Конфедерация Швейцария.

Полезни координати за връзка:

Посолство на Република България в Берн

Служба по трудовите и социалните въпроси (със седалище във Виена)

Tel.: +43 1 503 2354 , +43 1 505 31 13

Fax: +43 1 503 2354

E-Mail: [email protected]

 

НЗОК

Сайт: www.nhif.bg, меню „Международно сътрудничество”, подменю „Европейска интеграция”

Тел.: 00359 2 965 91 16; факс: 00359 2 965 91 24

Информационен телефон само за България: 0800 14 800

 

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ (НАП)

(приложимо осигурително законодателство, командировани работници, възстановяване на здравноосигурителни права)

Сайт: www.nap.bg   

Информационен телефон само за България : 0700 18 700

E-Mail: [email protected]

Списък с контактите на териториалните дирекции на НАП ще намерите тук:

http://www.nap.bg/page?id=546

 

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ (НОИ)

(пенсионни обезщетения, парични обезщетения за болест и майчинство, парични обезщетения за трудови злополуки и професионални болести, парични обезщетения за безработица)

Сайт: www.noi.bg  

Контактен център: телефон за България 0700 4 802

                                      телефон за чужбина: 00 359 2 902 05 06

Електронен адрес: [email protected]

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА (МТСП)

Сайт: www.mlsp.government.bg

Телефон: 00359 2 8119 443

Факс: 00 359 2 988 44 05; 00 359 2 986 13 18

Е-mail: [email protected]

Горещ телефон само за България: 0800 11 617  

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (МЗ)

Сайт: www.mh.govenment.bg

Информационни телефони: 00359 2 981 01 11, 00359 2 930 171, факс 003592 981 18 33

Горещ телефон: 00359 2 9301 152; 00359 2 9301 253; 00359 2 9301 259

Е-mail: [email protected]

 

BUNDESAMT FÜR SOZIALVERSICHERUNGEN

Effingerstrasse 20; CH-3003 Bern

Tel. 0041 58 462 90 11

Fax 0041 58 462 78 80

Webseite: www.bsv.admin.ch

 

BUNDESAMT FÜR GESUNDHEIT

Bundesamt für Gesundheit

3003 Bern

Tel.0041 58 462 21 11

[email protected]

 

Информационни материали на немски език:

https://www.ahv-iv.ch/Portals/0/Documents/Internationale_Broschueren/Die%20Schweiz-verlassen%2001-01-2014.pdf

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=815&langId=de

/embassies/uploads/files/Swiss/Info%20Labour%20Market%20site%20%E2%80%93%20Kopieren.pdf

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация