Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Швейцария, Берн, Посолство на Република България

Информация относно често задавани въпроси

19 Септември 2013 Консулски съобщения

Чрез посолство Берн може да Ви бъдат издадени още Свидетелство за съдимост, както и Служебни бележки удостоверяващи изписването на имената на българските граждани според българското законодателство. Посолството не може да издава шофьорски книжки, както и свидетелства за постоянен адрес, удостоверения за семейно положение и други подобни, които се издават само от българските Общини – лично или на упълномощено от Вас лице.

По въпросите за работа и пребиваване в Швейцария трябва да се има предвид, че изискванията във всеки един кантон се различават, за това би следвало, при подобни въпроси, директно да се обърнете към съответната кантонална миграционна служба. Единствено тя може да Ви информира за актуалните възможности за работа и престой в съответния кантон.

Основната информация за възможностите за оставане и работа на български граждани в Швейцария, с която би следвало всеки гражданин да е запознат е поместена на интернет страницата на българската Агенция по заетостта в подрубрика Условия на живот и труд на адрес: www.az.government.bg/eures  

 

Митнически забрани и ограничения  (Внимание! Тази информация е взета изцяло от сайта на

 Online Информационен митнически портал):

Местни физически лица могат да внасят или изнасят до 8000 лв. или тяхната равностойност във валута без деклариране, от 8001 лв. до 25000 - след тяхното деклариране с валутна митническа декларация. При износ на суми над 25 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута в наличност, местните и чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи размера и произхода на паричните средства, като представят удостоверение от съответното данъчно подразделение, че нямат просрочени задължения.

Чуждестранни физически лица могат да внасят и изнасят левове и валута до 8000 лв. без деклариране и от 8001 лв. до 25000 лв - след деклариране и доказване на основанието за придобиването им. Те декларират пред митническите органи само размера и вида на изнасяните парични средства, когато тяхната стойност надвишава размера на внесената и декларирана валута.

Митническите органи отнемат в полза на държавата недекларирана чужда валута и левове в наличност, както и изнасяни суми над 25000 лв без разрешение от страна на властите в страната.

Износът и вносът на валута и левове с пощенски пратки у нас е забранен, с изключение на пратки с обявена стойност. Тази забрана обаче не се отнася за БНБ и за търговските банки.

Внасянето и изнасянето на скъпоценни камъни и благородни метали от местни и чуждестранни физически лица се урежда от министъра на финансите и е свободно в следните размери:

      - злато и платина в необработен и полуобработен вид - до 37 грама

      - бижута и аксесоари от злато и платина - до 60 грама

      - сребро в необработен и полуобработен вид, както и бижута - до 300 грама

 Внасянето и изнасянето от местни и чуждестранни физически лица на благородни метали и скъпоценни камъни над посочените размерите, както и пренасяните във вид на прах или друг вид изделия от благородни метали и скъпоценни камъни, невключени в този списък, се декларират за целите на Валутния закон по реда на чл.14 (с валутна митническа декларация). По отношение облагането им и мерките на търговската политика те се третират като стоки, като за тях се прилагат разпоредбите на Закона за митниците и Правилника за прилагане на Закона за митниците. Недекларираните благородни метали и скъпоценни камъни се отнемат в полза на държавата. Забранява се вноса и износа им чрез пощенски пратки, с изключение на пратки с обявена стойност. И тук забраната не важи за БНБ и за търговските банки.

Износа и вноса на левове и чуждестранна валута в наличност, както и на благородни метали, скъпоценни камъни и изделия от тях е регламентиран в Наредба №10/16.12.2003 г. на МФ.

Всеки пътник има право да пренася в личния си багаж:

      - стоки с нетърговски характер за лично и семейно ползване на обща стойност непревишаваща 100 EUR;

      - до 200 бр. цигари, 100 бр. пурети или 50 бр. пури;

      - до 1 литър спиртни напитки с алкохолно съдържание над 22% и общо 2 литра с алкохолно съдържание под 22%, в това число пенливи и ликьорни вина;

      - 500 гр. кафе или 200 гр. екстрат от кафе;

      - 100 гр. чай или 40 гр. екстракт от чай;

      - 50 гр. парфюми и 250 гр. тоалетна вода;

      - лекарства и тоалетни принадлежности, съответстващи на личните нужди.

 Всяко внасяне и изнасяне на определени стоки на територията на Република България, визирани в международни договори, по които тя е страна, се извършва при спазване изискванията на тези договори.

 Сделки със стоки, посочени в ПМС 233/2000 г. и имащи за цел внос, износ или реекспорт, подлежат на разрешение или регистрация в компетентно за случая държавно ведомство. За целта ведомството издава Удостоверение за внасяне/изнасяне на стоки по образец. На такъв режим подлежат следните видове стоки:

      - ядрен материал, радиоактивни вещества и други източници на йонизиращи лъчения;

      - барути, взривни и пиротехнически материали и изделия от тях с гражданско предназначение;

      - ловно и спортно оръжие, газови и сигнални пистолети, револвери и боеприпаси за тях, оптични мерници, лазерни прицели, газов спрей (при спазване изискванията на Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба);

      - застрашени видове от дивата флора и фауна, включени във Вашингтонската конвенция по международна търговия;

      - въвеждане на видове, чужди за флората и фауната на Република България, за развъждане и отглеждане при спазване на Закона за защита на природата и Закона за опазване на околната среда;

      - въвеждане на полиграфическа продукция за публично предлагане;

      - въвеждане на материали за растителна защита;

      - внос на лекарства за хуманната медицина;

      - внос на ветеринарно-медицински препарати;

      - внос на азбест, азбестови суровини и азбестосъдържащи материали и изделия;

      - износ и реекспорт на произведения на изкуството и предмети с историческа, археологическа, нумизматична, етнографска, художествена и антикварна стойност, както и на музейни природни образци;

      - износ и реекспорт на диви растения и на части от тях, вкл. култивирани, на лишеи и мъхове;

      - износ и реекспорт на диворастящи гъби, вкл. култивирани;

      - износ и реекспорт на диви животни и на части от тях, миди, морски и сухоземни охлюви, жаби, вкл. отглеждани във ферми;

      - износ и внос на жив дивеч и генетичен материал от него, както и при износ на ловни трофеи, паднали дивечови рога и дивечови продукти;

      - при въвеждане, директен транзит, износ и реекспорт на военна и специална продукция и на стоки и технологии с възможна двойна употреба - трябва да се спазват изискванията на Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба;

      - въвеждане, износ и реекспорт на упойващи и психотропни вещества, съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;

      - въвеждане, износ и реекспорт на контролирани химически вещества, използвани в производството на упойващи и психотропни вещества;

      - въвеждане, износ и реекспорт на стоки по междуправителствени спогодби и протоколи;

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация