Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Швейцария, Берн, Посолство на Република България

Информация относно придобиване, възстановяване или отказ от българско гражданство

19 Септември 2013 Консулски съобщения

Нелеки и дългосрочни са процедурите по придобиване, възстановяване или отказ от българско гражданство, за това Ви съветваме преди да се обърнете към посолството да се запознаете със Закона за българското гражданство, който може да бъде прочетен свободно в интернет, както и с необходимите документи за желаната от Вас процедура, които са подробно описани в раздел Българско гражданство на официалната интернет-страница на министерството на правосъдието - www.justice.government.bg

Най-често се кандидатства за българско гражданство по натурализация или по български произход. Към натурализацията влизат и чужденците, сключили брак  с български граждани преди не по-малко от 3 години. Освен това чужденецът задължително трябва да преди не по-малко от 3 години да е получил карта-разрешение за постоянно пребиваване в България.

Ако лицето кандидатства на основание произход, то основният необходим документ е удостоверение за български произход, което се издава само от Държавната агенция за българите в чужбина в София.

Останалите необходими документи за придобиване на българско гражданство са: Молба до министъра на правосъдието, Подробна автобиография, Фотоснимка, Акт за раждане или нотариално заверено копие, Декларация по образец,  Свидетелство за съдимост, Медицински документ, че лицето не страда от остри заразни и инфекциозни заболявания по чл. 61, ал.1 от Закона за здравето, психични заболявания по чл.146, ал.1, т.1 и 2 от Закона за здравето, Фотокопие от паспорта на молителя.

 

Подробни списъци на необходимите документи при различните процедури

 

I. СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО ПО ОБЩА НАТУРАЛИЗАЦИЯ

1. Молба до министъра на правосъдието.
Молбата трябва да бъде написана на български език и да съдържа:
а) собствено, бащино и фамилно име по акт за раждане. При промяна на някое от имената се представя документ, удостоверяващ промяната - удостоверение за сключен брак или съдебно решение;
б) постоянен адрес на молителя в страната или в чужбина. Молителят, живеещ в чужбина, може да посочи лице, живеещо в Република България и адреса му, на което да се връчват съобщенията във връзка с молбата;
в) обстоятелствата, поради които иска придобиване на българско гражданство.
Когато лицето не е навършило 14-годишна възраст или е поставено под пълно запрещение, молбата се подава от двамата родители или настойника му.
Тя се подава само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права.
Лице от 14 до 18-годишна възраст или поставено под ограничено запрещение подава молбата лично. Молбата се приподписва от двамата родители или попечителя. Тя се подписва само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права.
При разногласие между родителите, както и при разногласие между непълнолетните и родителите и попечителите им, към молбата се прилага решението, с което районният съд се е произнесъл по спора.
2. Подробна автобиография. За лицата до 14-годишна възраст автобиографии представят двамата родители.
3. снимка - 1 брой.
4. Акт за раждане или нотариално заверено копие.
5. Декларация образец № 2.
6. Документ за владеене на български език.
7. Свидетелство за съдимост от Република България и от страната, чийто гражданин е молителят. Ако той трайно пребивава в трета държава, представя свидетелство за съдимост и от местните чуждестранни органи.
8. Удостоверение от МВР за разрешено постоянно пребиваване в република България, където се посочва срокът на разрешеното постоянно пребиваване, изтекъл до издаването му. Към датата на подаване на молбата този срок следва да е не по-малко от 5 години.
9. Документ от прокуратурата, че срещу молителя няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, ако лицето живее постоянно в Република България.
10. Удостоверение от работодателя, че лицето работи по трудов договор, или от съответната данъчна служба за деклариран доход за предходната година.
11. Медицински документ, издаден от Лекарската консултативна комисия (ЛКК) на здравното заведение по местоживеене, че не страда от заболяванията по чл. 36 и чл. 36а от Закона за народното здраве.
12. Внасяне на сума от общо 85 франка в консулската служба Посолството на Република България в Берн.
Лицата, които подават молби за придобиване на българско гражданство по член 13 от Закона за българското гражданство, подават молба и документите, изброени в списъка на необходимите документи за придобиване на българско гражданство по обща натурализация, като срокът, посочен в удостоверението от МВР за разрешено постоянно пребиваване, трябва да е не по-малко от 3 години към датата на подаване на молбата. Освен това представят и:
1. Удостоверение от съответната община за семейно положение и наличие на сключен граждански брак преди не по-малко от 3 години към датата на подаването на молбата - за лицата, кандидатстващи на основание законно сключен брак с български гражданин.
2. Удостоверение за раждане на детето и за неговото гражданство - за кандидатстващите, които имат дете български гражданин, ненавършил 18 години.
Документите на чужд език молителят представя легализирани и в официално заверен превод на български език.


II. СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО ОТ ЛИЦА ОТ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД

1. Молба до министъра на правосъдието (виж I.1.).
2. Подробна автобиография. За лицата до 14-годишна възраст автобиографии представят двамата родители.
3. снимка - 1 брой.
4. Акт за раждане или нотариално заверено копие.
5. Декларация образец № 2.
6. Удостоверение за български произход. Ако се кандидатства на основание член 15, точка 2 от Закона за българското гражданство - влязло в сила решение за допускане на осиновяването и удостоверение, че осиновителят е български гражданин.
7. Документ за владеене на български език - издаден от Министерството на образованието и науката или нотариално заверено копие на диплома за завършена степен на образование в Република България.
8. Свидетелство за съдимост от Република България и от страната, чийто гражданин е молителят. Ако той трайно пребивава в трета държава, представя свидетелство за съдимост и от местните чуждестранни органи.
9. Документ от прокуратурата, че срещу молителя няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, ако лицето живее постоянно в Република България.
10. Медицински документ, издаден от Лекарската консултативна комисия (ЛКК) на здравното заведение по местоживеене, че не страда от заболяванията по чл. 36 и чл. 36а от Закона за народното здраве.
11. Внасяне на сума от общо 85 франка в консулската служба Посолството на Република България в Берн.


III. СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО ОТ ЛИЦА ОТ 14 ДО 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, НА КОИТО И ДВАМАТА РОДИТЕЛИ СА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ИЛИ САМО ПРЕЖИВЕЛИЯТ ОТ ТЯХ

1. Молба до министъра на правосъдието.
Молбата трябва да бъде написана на български език и да съдържа:
а) собствено, бащино и фамилно име по акт за раждане. При промяна на някое от имената се представя документ, удостоверяващ промяната - удостоверение за сключен брак или съдебно решение;
б) постоянен адрес на молителя в страната или в чужбина. Молителят, живеещ в чужбина, може да посочи лице, живеещо в Република България и адреса му, на което да се връчват съобщенията във връзка с молбата;
Лице от 14 до 18-годишна възраст или поставено под ограничено запрещение подава молбата лично. Молбата се приподписва от двамата родители или попечителя. Тя се подписва само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права.
При разногласие между родителите, както и при разногласие между непълнолетните и родителите и попечителите им, към молбата се прилага решението, с което районният съд се е произнесъл по спора.
2. Подробна автобиография.
3. снимка - 1 брой.
4. Акт за раждане или нотариално заверено копие.
5. Декларация образец № 2.
6. Документ за българско гражданство на родителя(те) от съответната община или от Министерството на правосъдието.
7. Внасяне на сума от общо 85 франка в консулската служба Посолството на Република България в Берн.


IV. СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО ОТ ЛИЦА ДО 18 ГОДИНИ, НА КОИТО ЕДИНИЯТ РОДИТЕЛ Е БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН

1. Молба до министъра на правосъдието.
Молбата трябва да бъде написана на български език и да съдържа:
а) собствено, бащино и фамилно име по акт за раждане. При промяна на някое от имената се представя документ, удостоверяващ промяната - удостоверение за сключен брак или съдебно решение;
б) постоянен адрес на молителя в страната или в чужбина. Молителят, живеещ в чужбина, може да посочи лице, живеещо в Република България и адреса му, на което да се връчват съобщенията във връзка с молбата;
в) обстоятелствата, поради които иска придобиване на българско гражданство.
Когато лицето не е навършило 14-годишна възраст или е поставено под пълно запрещение, молбата се подава от двамата родители или настойника му.
Тя се подава само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права.
Лице от 14 до 18-годишна възраст или поставено под ограничено запрещение подава молбата лично. Молбата се приподписва от двамата родители или попечителя. Тя се подписва само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права.
При разногласие между родителите, както и при разногласие между непълнолетните и родителите и попечителите им, към молбата се прилага решението, с което районният съд се е произнесъл по спора.
2. Подробна автобиография. За лицата до 14-годишна възраст автобиографии представят двамата родители.
3. снимка - 1 брой.
4. Акт за раждане или нотариално заверено копие.
5. Декларация образец № 2.
6. Документ за българско гражданство на родителя от съответната община или от Министерството на правосъдието.
7. Медицински документ, издаден от Лекарската консултативна комисия (ЛКК) на здравното заведение по местоживеене, че не страда от заболяванията по чл. 36 и чл. 36а от Закона за народното здраве.
8. Внасяне на сума от общо 85 франка в консулската служба Посолството на Република България в Берн.
 


V. СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

1. Молба до министъра на правосъдието (виж I.1.).
2. Подробна автобиография. За лицата до 14-годишна възраст автобиографии представят двамата родители.
3. снимка - 1 брой.
4. Акт за раждане (ксерокопие или препис заверени от служител на общината).
5. Декларация образец № 2.
6. Свидетелство за съдимост от Република България и от страната, чийто гражданин е молителят. Ако той трайно пребивава в трета държава, представя свидетелство за съдимост и от местните чуждестранни органи.
7. Документ от прокуратурата, че срещу молителя няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, ако лицето живее постоянно в Република България.
8. Медицински документ, издаден от Лекарската консултативна комисия (ЛКК) на здравното заведение по местоживеене, че не страда от заболяванията по чл. 36 и чл. 36а от Закона за народното здраве.
9. Лице от небългарски произход, освободено от българско гражданство по негова молба или по силата на изселнически спогодби, сключени от Република България представят удостоверение от МВР, че има разрешено постоянно пребиваване най-малко 3 години преди подаване на молбата.
10. Внасяне на сума от общо 85 франка в консулската служба Посолството на Република България в Берн.


VI. СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО
1. Молба до министъра на правосъдието (виж I.1.).
2. Подробна автобиография. За лицата до 14-годишна възраст автобиографии представят двамата родители.
3. снимка - 1 брой.
4. Акт за раждане (ксерокопие или препис заверени от служител на общината).
5. Декларация образец № 1.
6. Документ за постоянно пребиваване в чужбина.
7. Документ, удостоверяващ придобиването на чуждо гражданство или наличието на открита процедура за придобиване на чуждо гражданство.
8. Внасяне на сума от общо 85 франка в консулската служба Посолството на Република България в Берн.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация