Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Испания, Мадрид, Посолство на Република България

Гражданско състояние

 

 • РЕГИСТРИРАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ДЕЦА РОДЕНИ В ИСПАНИЯ, ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ ИСПАНСКИТЕ ОРГАНИ

Според Закона за гражданската регистрация, новороденото се регистрира в България в общината по адресната регистрация на майката. Ако тя е чужденка – по адресната регистрация на бащата. Дете, родено в чужбина, трябва да бъде регистрирано в България в срок до шест месеца от датата раждането.

Необходимият документ за регистрация е Удостоверението за раждане (Certificado de nacimiento), издадено от испанския орган. Препоръчва се изискването на многоезично извлечение от акта за раждане (Formula A), което не е необходимо да се превежда на български език. В случай, че удостоверението за раждане не е многоезично, документът трябва да бъде преведен на български език. Това може да бъде направено в България от лицензирана фирма или от някой от заклетите преводачи, регистрирани към Посолството на България в Мадрид. В този случай, подписът на преводача трябва да се завери в Консулската служба на Посолството в Мадрид.

Регистрирането може да се извърши по следните начини:

 1. Чрез упълномощено от родителите лице в България, като пълномощното се заверява от Консулската служба на Посолството.
 2. По служебен път чрез посолството.

За целта родителите представят следните документи:

- заявление по образец (от раздел „БЛАНКИ И ФОРМУЛЯРИ“);

- многоезичен оригинал и копие на акта за раждане на детето. (В случай, че не е многоезичен, трябва да бъде придружен с превод на български език, направен предварително от един от преводачите, регистрирани към посолството);

- оригинали и по две копия на документите за самоличност на родителите.

Всички документи могат да бъдат представени в консулската служба само от единия родител.

Документите се изпращат по служебен път с дипломатическа поща до съответната община в България. Оригиналът на българското удостоверение за раждане се получава от родителите лично в общината или от упълномощено от тях лице. За улеснение, родителите могат да поискат електронен дубликат на удостоверението за раждане от консулската служба, с което да подадат документи за паспорт на детето. Образец на заявлението за издаване на дубликат може да намерите в раздел „БЛАНКИ И ФОРМУЛЯРИ“.

ВАЖНО! Според испанския закон новороденото се записва със собствено име (без презиме) и две фамилии – на майката и на бащата. Много често по този начин се записват и родените в Испания деца на български граждани. В тези случаи, при желание на родителите,  Консулската служба издава сертификат за формиране на имената съгласно българското законодателство.

Регистрацията по служебен път отнема около 3 месеца, а в някои случаи и повече.

 

 • РЕГИСТРИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ НА БРАК, СКЛЮЧЕН В ИСПАНИЯ

При сключване на брак извън пределите на Република България, за българските граждани е задължително да регистрират брака си в Република България, в рамките на 6 месеца от датата на сключване на брака.

Регистрирането на брака се извършва в общината по местоживеене на съпруга в България. В случай че, съпругът е чужд гражданин, регистрацията се извършва по постоянен адрес на съпругата.

Необходимият за регистрация документ е оригиналното удостоверение за сключен граждански брак в Испания (Certificado de matrimonio). Препоръчваме да се изисква многоезично извлечение от акта за брак (Formula В, което не е необходимо да се превежда на български език.

В случай, че удостоверението за брак не е многоезично, документът трябва да бъде преведен на български език, което може да бъде направено в България от лицензирана за това фирма или от някой от заклетите преводачи, регистрирани към Посолството на България в Мадрид. Ако преводът е направен от заклет преводач към Посолството в Мадрид, подписът на преводача трябва да се завери в Консулската служба на Посолството в Мадрид.

Регистрацията на брака в България може да бъде направена по следния начин:

 1. Лично в съответната община от лицата, сключили брак;
 2. Чрез упълномощено от тях лице в България, като пълномощното се завери в консулската служба.
 3. По служебен път чрез посолството.

В този случай е необходимо в консулската служба да бъдат представени следните документи:

 • заявление по образец;
 • многоезичен оригинал и фотокопие от акта за брак (или предварително преведен акт, ако не е многоезичен);
 • документите за самоличност на сключилите брак и по 2 бр. фотокопия от тях.

Регистрацията на брака в България по служебен път отнема около 3 месеца, в някои случаи и повече.

Българското удостоверение за брак се получава лично в съответната община или от упълномощено лице.

При необходимост Консулската служба може да издаде електронен дубликат на удостоверението за брак. Образец на заявлението за издаване на дубликат може да намерите в раздел „БЛАНКИ И ФОРМУЛЯРИ“.

 

 • РАЗВОД В ИСПАНИЯ

Ако сте се развели пред испанските власти, разводът ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се регистрира в България, което може да стане  по следните начини:

 

 1. Лично от лицето се внася в съответната община в България испанското съдебно решение за развода, с превод и легализация.
 2. Документите може да се внесат и от упълномощено лице, като пълномощното се заверява в посолството. В този случай към него са задължителни и две декларации – по чл. 117,т.3 и т.4 и чл. 118, ал. 1  от Кодекса по международно частно право, също заверени в посолството.

Образци на двете декларации можете  да намерите в раздел „БЛАНКИ И ФОРМУЛЯРИ“

 

 • РЕГИСТРИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ НА СМЪРТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, НАСТЪПИЛА В ЧУЖБИНА

При смъртен случай близките на починалия български гражданин следва да установят контакт с погребално бюро/агенция в Испания, където да се запознаят с обслужването и транспортирането на починалия зад граница или извършване на кремация.

Посолството не финансира и не извършва дейностите по обслужване и транспортиране или кремиране на починалия.

Смъртен случай с български гражданин, настъпил в чужбина, се регистрира в общината по постоянния адрес на починалото лицето в Република България в срок до шест месеца от настъпване на събитието.

За целта, смъртния акт (Certificado de defunción), издаден от местен орган по гражданско състояние и преведен по съответния ред на български език, се депозира пред общинските власти по постоянният адрес на починалия в България.  Препоръчва се да се изисква многоезично извлечение от смъртния акт (Formula С), което не е необходимо да се превежда на български език.

Транспортиране на тленни останки

При транспортиране на тленни останки близък на починалия или погребалната агенция представят в Консулската служба следните документи:

 1. Смъртен акт (за предпочитане многоезичен) / Certificado de defunción prulilingüe
 2. Медицинско свидетелство за смърт / Certificado médico de defunción
 3. Документ за балсамиране / Acta de embalsamamiento
 4. Разрешително за погребение / Licencia de sepultura
 5. Разрешително за транспортиране / Autorización de traslado de cadáveres
 6. Копия от документите за самоличност на починалия / Copia de los documentos de identidad del fallecido

Пренасяне на урна

За целта е необходимо погребалната агенция или лицето, което ще пренася урната да представят в консулската служба:

 1. Смъртен акт /за предпочитане многоезичен/ Certificado de defunción prulilingüe
 2. Документ разрешително за кремация / Certificado de cremación
 3. Копия от документите на починалия / Copia de los documentos de identidad del fallecido
 4. Копие от документите на лицето, което ще пренася урната / Copia de los documentos de la persona que trasladará la urna

Посолството издава две писма (на български и на испански език) на името на лицето, което ще пренася урната.

В случай, че починалото лице е погребано в Испания, регистрацията на смъртта в България трябва да се извърши в рамките на 6 месеца от настъпване на събитието,  по следните начини:

 1. В общината в България лично от близък на починалия.
 2. В общината в България чрез упълномощено от близките лице, като пълномощното се заверява в Посолството.
 3. По служебен път чрез Посолството.

В този случай близък на починалия представя в консулската служба следните документи:

 • Молба по образец;
 • Смъртен акт в оригинал и копие;
 • Документите за самоличност на починалия.

Регистрацията по служебен път отнема около 3-4 месеца.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация