Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Словакия, Братислава, Посолство на Република България

Мерки за влизане и преминаване транзит през Словакия

29 Юли 2020 Новини

Мерки на Службата за обществено здраве (СОЗ) на Словашката република при заплаха за общественото здраве

 

Службата за обществено здраве на Словашката република, като компетентен орган съгласно § 5, ал. 4, буква з) от Закон № 355/2007 относно опазване, подкрепа и развитие на общественото здраве и изменението и допълнението на някои актове (наричан по-нататък „Закон № 355/2007“) във връзка с обявяване на извънредно положение в Словашката република (СР) от правителството на СР с Резолюция на правителството № 111 от 11.03.2020 г. и пандемията на болестта COVID-19, обявена на 11.03.2020 г. от генералния директор на Световната здравна организация според § 12 ал. 2, буква б) и е) и § 48 ал. 4, буква л) от Закон №. 355/2007 г.

въвежда следните мерки:

 

 

1. Всички лица, които след 07:00 ч. на 06 юли 2020 г. влизат на територията на Словашката република, при което през последните 14 дни са посетили страна, която не фигурира в приложения списък (приложение № 1), се задължават да бъдат изолирани в домашна среда, докато не получат отрицателен резултат от RT-PCR теста за COVID -19. Лицето е длъжно да направи теста не по-рано от 5-ия ден от пристигането му. Лицата, които живеят с такова лице в едно и също домакинство, също са задължени да останат в домашна изолация. За децата под 3 години не се изисква да се подлагат на лабораторна диагностика за COVID-19, освен ако съответният регионален орган по обществено здраве или личният лекар не решат, че е необходимо да им се направи тест. За децата под 3 години, които не са развили остро респираторно заболяване, задължението за изолация в домашна среда приключва с прекратяването на задължението за изолация за лицата, живеещи с тях в едно и също домакинство.

2. На всички лица, които от 07:00 ч. на 06 юли 2020 г. влизат на територията на СР, се разпорежда незабавно след пристигане в СР да уведомят за завръщането си по телефона или по електронен път своя лекар или медицинското лице, с което са сключили споразумение за медицинско обслужване или медицинското лице – педиатър, с когото детето има споразумение за медицинско обслужване. Лицата, които нямат такова споразумение, сключено на територията на СР, са длъжни според т. 1 да уведомят местния областен компетентен лекар за настаняването в изолация.

 3. Всички лекари, предоставящи здравни услуги в областта на общата медицина или педиатрия, се задължават да издадат болничен лист поради карантина за COVID-19 на всички лица, които са влезли на територията на СР след 07:00 часа на 06 юли 2020 г., включително и на лицата, живеещи в едно домакинство с тях.

4. Мярката, съгласно точки от 1 до 3, не се отнася за:

- водачи на товарни превозни средства, пилоти, членове на екипажа на самолети или други членове на летателния персонал, екипажи на товарни кораби, машинисти, жп работници и поддържащ и обслужващ персонал в жп товарния транспорт при товарене и разтоварване на стоки; тези лица, които влизат на територията на СР с други транспортни средства, за да се придвижват до място, където ще извършват своята работа или се завръщат у дома, трябва да представят удостоверение от работодателя на словашки език, доказващ, че са международни транспортни работници – образец на този документ е посочен в приложение № 3, Съобщение на Европейската комисия относно прилагането на „Зелени ленти“ (Green Lanes);

- водачи и екипажи на пътнически, въздушен или автобусен транспорт, които извършват транспортиране на завръщащи се на територията на СР лица,

- водачи и екипажи на медицинската служба, които превозват пациенти и водачи и екипажи, транспортиращи органи, предназначени за трансплантация, кръв и кръвни заместители;

- служители на погребални бюра, които извършват международен превоз на починали лица за погребение или кремация;

- след одобрение от Министерството на здравеопазването на СР - за лица, влизащи или напускащи територията на СР с цел осигуряване на неотложна и спешна диагностика и лечение, протоколирана превенция и продължаващо лечение на тяхното здравословно състояние или на близки до тях лица;

- след одобрение от МВР на СР или Министерството на отбраната на СР - за влизане или транзит на членове на полицейски сили, преминаващи през територията на СР за изпълнение на задачи, произтичащи от членството в ЕС и членовете на въоръжените сили и НАТО;

- за транзит на граждани на държави-членки на ЕС и членове на техните семейства, които преминават транзитно през територията до друга страна, член на ЕС. Тези лица трябва да преминат през страната без да спират за 8 часа, вкл. и времето за зареждане;

- за транзит на лица с разрешение за постоянно или временно пребиваване в някоя от страните, членки на ЕС при завръщането им до родината. Тези лица трябва да преминат през страната за 8 часа без да спират, вкл. и времето за зареждане;

- за транзит на гражданина трети страни до някоя от страните, членки на ЕС при завръщане до държавата, в която имат гражданство. Тези лица трябва да преминат през страната за 8 часа без да спират, вкл. и времето за зареждане;

- след съгласуване с МВР за лица, които влизат на територията на СР на базата на повиквателна от съда или от институции, участващи в наказателно производство;

- за държавни служители и служители при изпълнение на работа от обществен интерес, командировани за изпълнение на задачи, произтичащи от представителството на СР в международна организация или международна военна агенция извън територията на СР, които влизат на територията на СР по време и след командироване в чужбина, заедно с членовете на техните семейства;

- лица, ползващи се с дипломатически привилегии и имунитети на територията на СР;

- след одобрение от Министерството на външните и европейските въпроси на СР –за служители на международни организации, международни финансови институции и институции на ЕС, които работят на територията на СР и членове на техните семейства;

- евродепутати, избрани в СР и членове на техните семейства;

- лица, които влизат на територията на СР по време и след края на временното им командироване в чужбина заедно с членовете на техните семейства,

- лица, които влизат на територията на СР във връзка с прилагане на валидно съдебно решение за извършване на редуващи се грижи на родители за малолетно дете или правото на контакт с малолетно дете. Лице, което влиза на територията на СР поради една от горните причини, е длъжно да представи валидно съдебно решение или родителско споразумение при влизане на територията на СР и в същото време да информира Министерството на труда, социалните въпроси и семейството на СР (Център за международна правна защита на децата и младежта) за намерението да влезе на територията на СР поради причина, посочена в тази точка,

- след одобрение от Министерството на земеделието и развитието на селските райони на СР лица, които предоставят сервизно обслужване и поддръжка на селскостопанска и горска техника, водачи на селскостопанска и горска техника и съпровождащите ги. 

Лицата, посочени в тази точка, са задължени в случай на каквито и било признаци на дихателно заболяване, незабавно да информират за това по телефона своя лекар или друго медицинско лице, с което имат споразумение за лечение. Ако посочените лица нямат такова медицинско лице на територията на СР, те трябва незабавно да се обадят на спешния номер 112 и подадат тази информация.

На водачите на товарен транспорт, екипажа на самолета и други членове на летателния персонал, екипажа на водни транспортни средства, машинисти и железопътни работници, които влизат или напускат територията на СР с цел превоз, товарене и разтоварване на стоки, се препоръчва да използват лични предпазни средства при товарене и разтоварване на стоки, да ограничат доколкото е възможно директния контакт с персонала в чужбина, да са оборудвани с гумени ръкавици, които да се използват при необходимост, както и дезинфектанти за редовно почистване на ръцете. За служителите в железопътния транспорт работодателят трябва да издаде удостоверение, което ясно показва, че принудителното преминаване на държавната граница произтича от естеството на тяхната работа, което осигурява превоз на товари. На тези лица, които пребивават на територията на СР извън изпълнението на работните задължения, се препоръчва домашна изолация, ако е възможно, отделно от лицата, живеещи с тях в едно и също домакинство. На членовете на екипажа на самолети и на другите членове на екипажа, чийто полет е неотложно свързан с излитаща точка в друга държава и място за кацане в СР, за които не се отнася забраната за извършване на определени граждански полети, се нарежда да спазват противоепидемичните мерки, определени от Министерството на транспорта и строителство на СР.

Служителите на погребални бюра, които извършват международен превоз на починали лица за погребение или кремация, се задължават да използват респиратори FFP2/FFP3 при вземане, превоз и предаване на починалия, да ограничат максимално директния контакт с персонала в чужбина. В превозното средство трябва да има гумени ръкавици, които да се използват при нужда, както и дезинфектанти за редовно почистване на ръцете.

Шофьорите на коли за бърза помощ, които превозват пациенти, са длъжни да извършват това само с превозни средства, в които има отделно пространство за пациента, да използват лични предпазни средства (респиратори FFP2/FFP3, очила, ръкавици) и да носят дезинфектанти за редовно почистване на ръцете.

5. Мярката по т. от 1 до 3 не се отнася за лица, които не са посочени в т.4, но имат постоянно жителство или разрешително за временно пребиваване в СР и имат трудово правоотношение в граничните райони на територията на съседна държава на 30 км по суша от граничния пункт до територията на СР и притежават удостоверение от работодателя.

Същевременно, тази мярка, по т. 1 до 3, не се прилага и за лица, които имат постоянно жителство или разрешително за временно пребиваване в граничните райони в съседна на СР в рамките на 30 км по суша от отворения граничен пункт и имат сключено трудово правоотношение за работа на територията на СР на разстояние до 30 км по суша от отворения граничен пункт на СР и притежават удостоверение от работодателя. Мярката, посочена в т. от 1 до 3, не се прилага и за лицата, живеещи с тях в едно домакинство, при условие, че преминават границата заедно.

Същевременно мярката, посочена в т. от 1 до 3, не се прилага и за граждани на СР, които пребивават постоянно или временно в граничните райони на съседна държава до 30 км от отворен граничен пункт на територията на СР и лица, живеещи с тях в едно домакинство, при условие че преминават границата заедно.

6. В отделни обосновани случи Службата за обществено здраве на СР може да предостави изключение от т. 1 до 3 на лице, въз основа на мотивирано писмено искане от страна на представител на съответното министерство на СР. В обосновани случаи освобождаване от задължението за подаване на отрицателен RT-PCR тест за COVID-19 не по-стар от 96 часа може да бъде предоставено от Службата за обществено здраве на СР също въз основа на мотивирано писмено искане на член на правителството на СР.

7. Мярката по т. от 1 до 3 не се прилага за лица, влизащи на територията на СР с цел полагане на приемни изпити, матура и други изпити или за записване в училища в Словакия, както и за прибиране на лични вещи от общежития или други места за настаняване, включително и едно придружаващо ги лице. Трябва да притежават удостоверение за това (например известие за приемни изпити, записване в училище). Тези лица са длъжни да представят и резултат от отрицателен тест (потвърждение на отрицателния тест) на RT-PCR за болест COVID-19 не по-стар от 96 часа на представител на полицията. Съответно, при влизане на територията на Словашката република през гранични преходи, които не се контролират, са длъжни незабавно да предадат посочения негативен резултат в съответния орган на общественото здраве.

8. Мярката по т. от 1 до 3 не се прилага за лица, които не са включени в т. 4, но имат постоянно местожителство или разрешение за временно пребиваване в СР, но трябва да се грижат за близки членове на семейството на територията на съседна държава, които не са в състояние да се грижат сами за себе си. Лице, което по този начин преминава границата на СР, е длъжно да докаже това с удостоверение от лекуващия близкия член на семейството лекар и да подпише клетвена декларация за семейните отношения. Тези документи трябва да бъдат преведени на словашки.

Ако престоят на тези лица в тези страни надвишава 24 часа, те са длъжни да представят резултата от отрицателен тест (потвърждение на отрицателен тест) RT-PCR за COVID-19 не по-стар от 96 часа при влизане на територията на СР.


В същото време мярката по т. от 1 до 3 не се прилага за лица, които имат постоянно жителство или разрешение за временно пребиваване в някоя от съседните държави на СР и преминават границата на СР, за да се грижат за близки членове на семейството в СР, които не са в състояние сами да се грижат за себе си. Лице, което по този начин преминава границата на СР, е длъжно да докаже това с удостоверение от лекуващия близкия член на семейството лекар и да подпише клетвена декларация за семейните отношения. Тези документи трябва да бъдат преведени на словашки. Такова лице е длъжно да представи резултат от отрицателен тест (потвърждение на отрицателния тест) на RT-PCR за заболяване COVID-19, не по-стар от 96 часа при влизане на територията на СР.

 

Валидност: от 7.00 ч. сутринта на 06 юли 2020 г. до отмяна

 

С влизането в сила на тези мерки на Службата за обществено здраве на Словашката република се отменят Мерки № OLP/4739/2020 от 09.06.2020.

 

О б о с н о в к а: Правителството на СР обяви, в съответствие с § 8 от Закона на Националния съвет на СР № 42/1994 г. относно гражданската защита на населението, считано от 12.03.2020 г., извънредна ситуация поради заплаха за общественото здраве II. степен. Генералният директор на Световната здравна организация обяви пандемия от COVID-19 на 11 март 2020 г. Тази мярка е един от важните инструменти за предотвратяване на разпространението на коронавирус-COVID-19 (SARS-CoV-2) в СР. Лице, което се задължава да се изолира на базата на тази мярка, е длъжно:

а) да следи здравословното си състояние и при внезапно появяване на поне един от следните симптоми: треска, кашлица, задух, да се свърже с лекуващия лекар и териториално компетентния регионален обществен орган и да се подложи на съответните изследвания (взимане на биологичен материал);

б) да се въздържа от социални контакти;

в) да се въздържа от пътуване, с изключение на незабавно прехвърляне на мястото за изолация в домашната среда,

г) да се въздържа от всякакви дейности, които изискват напускане на мястото на изолация или да не приема в мястото на изолация други хора.

 

Неспазването на тази мярка е престъпление съгласно § 56 от Закон № 355/2007 г., за което съответната регионална служба за обществено здраве ще налага глоба съгласно § 56, ал. 2 от Закон № 355/2007 г. в размер до 1659 евро. В рамките на блокови производства органите на полицията и общинската полиция могат да наложат глоба до 1000 Евро на неспазващите съответната мярка.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация