Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Дания, Копенхаген, Посолство на Република България

Консулски услуги,извършвани в посолството на Република България в Копенхаген

1. ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Понеделник и сряда - от 08.30 ч. до 13.00 ч.;

Вторник и четвъртък – от 08.30 ч. до 13.00 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч.;

Петък - от 08.30 ч. до 12.00 ч.

За записване на час: тел. +45/ 39 64 24 84; +45/ 39 63 38 72 или ел. поща: [email protected].

Посоченото приемно време се отнася за работните дни на Посолството на Република България в Копенхаген. (Информация за неработните ни дни, освен съботите и неделите, през 2019 г. можете да видите на https://www.mfa.bg/embassies/denmark/messages/20221.

 

2. ВАЖНО

Молим гражданите предварително да се информират на интернет сайта ни и/или по телефона по интересуващите ги въпроси, за да разполагат с всички необходими документи при посещението си в консулската служба.

С цел по-добро и бързо обслужване, препоръчваме на гражданите да идват с предварително попълнени заявления и готови текстове на пълномощни, декларации и проч., като само подписите бъдат полагани пред консулското длъжностно лице.В консулската служба няма подходящи условия за попълване на документи на място.

Обръщаме внимание, че в консулската служба няма възможност за принтиране на документи от различни носители на информация или от интернет.

Дължимите такси за услугите в консулската служба се заплащат чрез карти от типа Dankort/Visa/Visa Electron/VPay,MasterCard/Maestro, JCB и Unionpay.

 

3. ЗАВЕРКИ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ

   3.1.  Удостоверяване на дата, съдържание и подпис на частен документ

В консулската служба при посолството може да бъде извършено удостоверяване на датата, съдържанието и подписите на частни документи, които са съставени на български език, не подлежат на вписване и са представени от български граждани.

Удостоверяването на датата, съдържанието и подписа на частен документ, който не подлежи на вписване и е представен от чужд гражданин, се извършва само ако документът е предназначен да произведе действието си на територията на Република България.

Ако чуждият гражданин не говори български, се назначава преводач, който подписва декларация за истинността на превода, а подписът му се заверява за сметка на клиента.

При удостоверяване на дата, съдържание и подпис върху частен документ лицата, чиито подписи подлежат на удостоверяване, трябва да се явят лично пред консулското длъжностно лице и пред него да подпишат документа или да потвърдят вече положените подписи.

Услуги се предоставят след представяне на валидни документи за самоличност в оригинал (паспорт или лична карта). Не се допуска представянето на българско свидетелство за управление на МПС. Недопустимо е и представянето от български граждани на документи за самоличност на чужда държава. В такива случаи извършването на заверка ще бъде отказвано.

При липса на валиден документ за самоличност лицето удостоверява самоличността си с двама свидетели – български граждани с установена самоличност.(Не могат да бъдат свидетели недееспособните, неграмотните на български език, роднини на лицето, лица, в полза на които се съдържа някакво разпореждане в пълномощното и др.)

В консулската служба не могат да бъдат заверени документи, подлежащи на вписване в Агенцията по вписванията и др., като договори за прехвърляне на собственост, вкл. върху недвижимо и движимо имущество, договори за продажба на акцци или дялове, декларации за делба, декларации за отказ от вещни права, декларации за отказ от право на ползване, декларации за отказ от наследство, молби за заличаване на ипотека, договори за наем и др.

При пълномощни за прехвърляне на недвижим имот или учредяване на вещни права върху недвижим имот пълномощното следва да се представи в консулската служба в два идентични екземпляра. В този случай се прави едновременно заверка на подписа и на съдържанието на документа. Необходимо е да бъдат заверени и два броя от декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК и декларация по чл. 25, ал. 8 от ЗННД, както и евентуално декларация-съгласие от съпруг/а във връзка с член 26 от Семейния кодекс(представя се акт за граждански брак).

При пълномощни за прехвърляне на МПС се заверяват подписите и върху два броя от декларация по чл. 264, ал. 2 от ДОПК, както и декларация по чл. 25, ал. 8 ЗННД, и евентуално декларация от съпруг/асизрично съгласие за прехвърляне на МПС(представя се акт за граждански брак).

При заверка на декларация за пътуване на дете извън границите на Република България, както и на пълномощни за издаване на лична карта / паспорт на непълнолетни ималолетни лица, задължително следва да бъде представено и удостоверението за раждане на детето.

Примерни образци на декларации и пълномощни

1. Декларация за пътуване на дете извън границите на Република България от един родител

2. Декларация за пътуване на дете извън границите на Република България от двамата родители

3. Декларация за самостоятелно пътуване на дете

4. Декларация за самостоятелно пътуване на деца

5. Пълномощно за издаване на лична карта/паспорт на дете от един родител

6. Пълномощно за издаване на паспорт на дете от двамата родители

7. Пълномощно за издаване на българско удостоверение за раждане на дете

8. Пълномощно за издаване на българско удостоверение за сключен граждански брак

9. Пълномощно за издаване на удостоверение за семейно положение 

10. Пълномощно за издаване на удостоверение за раждане

11. Пълномощно за издаване на свидетелство за съдимост

12. Пълномощно за продажба и управление на МПС

12.1. Пълномощно само за продажба на МПС

13. Пълномощно за управление на МПС

14. Пълномощно за закупуване на МПС

15. Пълномощно за продажба на имот

16. Пълномощно за покупка на имот

17. Декларация по чл.264, ал.1, ДОПК

18. Декларация по чл.264, ал.2, ДОПК

19. Декларация по чл.25, ЗННД

20. Декларация по чл. 26 от СК

21. Декларация по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 ЗМИП

22. Пълномощно за банка

23. Пълномощно от общ характер

24. Пълномощно за вадене на документ

25. Пълномощно за пред всякакви институции

26. Пълномощно от двама души

   3.2.  Заверка на верността на препис от оригинала

В консулската служба се извършва удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи, представени от български граждани. Документите, които се заверяват, следва да сасъставени от български институции. За извършване на заверката е необходимо да се представят оригиналът и копие на документа. Консулската служба не заверява за вярност с оригинала документи,издадени от чуждестранни органи.

   3.3. Легализация и преводи

За да бъдат валидни в България и да могат да послужат пред българските институции,издадените от компетентните институции на Дания документи на български граждани следва да бъдат допълнително оформени с апостил, поставен от датското Министерство на външните работи. Така оформените документи не се нуждаят от друга форма на легализация и могат да бъдат използвани във всички държави участнички в Конвенцията за премахването на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г. (Република България и Дания са се присъединили към Конвенцията).

Оформените с апостил документи трябва да бъдат снабдени със заверен превод на български език по един от двата посочени по-долу начини:

1.от българското дипломатическо представителство в Копенхаген – заверяват се само преводи, изготвени от щатния преводач към посолството или от определените като правоспособни преводачи от датски/английски език към консулската служба на посолството на основание на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (Контактите на правоспособните преводачи мога да бъдат намерени  ТУК

2. от оторизирана от Министерството на външните работи на Република България агенция за преводи - извършените в България преводи се заверяват от нотариуси, по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Списъкът на физическите лица, работещи индивидуално като преводачи /или към преводачески фирми/, които извършват преводи на документи и други книжа, поддържан от Министерството на външните работи, може да бъде намерен на следния интернет адрес: http://apostille.mfa.bg/MFAL/apostille_certificates.nsf/cert1.xsp

 

4. БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

   4.1.  Подаване на заявление

Българските граждани, пребиваващи в Дания, могат да заявят издаване на лична карта и паспорт чрез посолството на Република България в Копенхаген.

За целта следва да бъде подадено заявление за издаване на документи за самоличност на български граждани по образец, който може да бъде изтеглен ТУК.

Заявлението се подписва лично от лицето в присъствието на упълномощено длъжностно лице, което снема и биометрични данни в предвидените от закона случаи.

Други необходими документи:

Предходна лична карта/паспорт (оригинал);

В случай, че се заявява издаване на първа лична карта, се представя и удостоверение за раждане (оригинал), ако заявителят не притежава валиден документ за самоличност, с който да се идентифицира. При издаване на първа лична карта на непълнолетни лица между 14 и 18 г., при подаване на заявлението задължително присъства и единият родител, който подписва заявлението и следва да представи свой документ за самоличност (лична карта или паспорт, в оригинал).

За заявяване издаването на паспорт на малолетни и непълнолетни лица задължително се изисква присъствието и подписите и на двамата родители с валидни документи за самоличност. Към заявлението за издаване на паспорт или заместващ го документ се прилага удостоверителен документ за раждане на лица под 18 години, в случай че заявителят не притежава валиден документ за самоличност, с който да се идентифицира.

 

При отсъствие на родител, подписът в заявлението се полага от лице, упълномощено от него с нотариално заверено изрично пълномощно, или се представя някой от следните документи:

1. влязло в сила съдебно решение за издаване паспорт на лице, ненавършило 18 години;

2. влязло в сила съдебно решение за лишаване на единия родител от родителски права;

3. препис-извлечение от акт за смърт на един от родителите;

4. акт на български съд или на чуждестранен, потвърден от наш съд, че другият родител е в неизвестност.

5. удостоверение за раждане с отбелязване, че бащата е неизвестен.

При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на личната карта - декларация по чл. 17, ал. 1 и удостоверителен документ за тези обстоятелства (ако има издаден такъв документ от компетентните местни органи).

   4.2.  Получаване

Български личен документ се получава лично, по изключение, когато заявлението е било подадено лично - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, или от лице, посочено от заявителя в заявлението при подаването му.При получаване на български личен документ заявителят или упълномощен от него представител попълва собственоръчно на указаното място имената си, дата и място на получаване на документа и полага подпис пред длъжностното лице. Задължително се връща и старият документ от същия вид.

Гражданите, които имат необходимост от представяне на визи или гранични печати, положени в предходния им паспорт, могат да го задържат, като подадат искане по образец (достъпно ТУК). Те са длъжни да върнат документа в срок до 3 месеца след отпадане на заявената необходимост от задържането му.

Българските лични документи на малолетни и непълнолетни лица се получават от родител или от упълномощено от двамата родители лице - след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, или от лице, посочено от родителите при подаването на заявлението, като е необходимо да се представи валиден документ за самоличност.

Получаване на издадените нови лични карти и паспорти може да стане и в България чрез упълномощено лице – с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, данните на което са вписани в заявлението при подаването му. Упълномощеното лице следва да получи издадения документ за самоличност от Дирекция „Български документи за самоличност”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 48 след представяне на свой документ за самоличност и връщане на предходната лична карта. Проверка дали документите са издадени, може да бъде направена на сайта на Министерството на вътрешните работи, секция „Полезно за Вас” – „Справка за издадени и неполучени български лични документи” (https://nld.mvr.bg/nld/nweb.nsf/fVerification).

   4.3.Срокове

Срокът за получаване на български лични документи (лична карта и паспорт), заявени в българските консулски и дипломатически представителства в чужбина по обикновената процедура, е до 45 дни.

Заявление за бързо издаване на български лични документи в срок до 30 дни се приема, ако гражданите желаят да използват услугата "препращане чрез куриерска фирма" и са заплатили за нея.

За целта предварително следва да бъдат преведени 39,17 евро по посочената долубанкова сметка на лицензираната куриерска фирма DHL, с която МВнР има договор:

DHL EXPRESS BULGARIA EOOD

1. В евро:

 

Beneficiary:                                             DHL EXPRESS BULGARIA EOOD

Beneficiarys IBAN No:                            BG40UNCR70001523563800

Beneficiarys Bank:                                 UniCredit Bulbank AD

BIC/SWIFT Code:                                               UNCRBGSF

Beneficiarys Bank Address:                   7, Sveta Nedelya square, Sofia 1000, Bulgaria

 

2. В лева:

 

Beneficiary:                                             DHL EXPRESS BULGARIA EOOD

Beneficiary’s IBAN No:                            BG94UNCR70001523563798

Beneficiary’s Bank:                                 UniCredit Bulbank AD

BIC/SWIFT Code:                                                UNCRBGSF

Beneficiary’s Bank Address:                   7, Sveta Nedelya square, Sofia 1000, Bulgaria

В графа „Основание за плащане” в платежното нареждане задължително следва да се попълни, че плащането е за лична карта/паспорт и имената на латиница на лицето, за което се иска издаване на новия документ за самоличност задължително следва да се попълни: BDSCopenhagenи трите имена на латиница на лицето, за което се иска издаване на новия документ за самоличност. При едновременно заявяване издаването на нова лична карта и паспорт доставянето им от куриерска фирма се заплаща само веднъж. Услугата може да бъде заплатена само веднъж, а от нея могат да се възползват до 8 души (например членовете на едно семейство, близки или приятели).

Платежното нареждане следва да бъде представено в консулската служба в оригинал. Заявителят следва да попълни и декларация за доставяне на личния документ с куриерска фирма. Декларация може да се изтегли ТУК.

Услугата за доставяне на българските документи за самоличност включва само и единствено ускореното транспортиране на пратката, но не и ускореното издаване на документа за самоличност, за което се начислява допълнително такса.

ВНИМАНИЕ! Заявление за бързо издаване на лична карта може да се подаде в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина само в случаите на подмяна на лична карта, но не и за първа лична карта.

   4.4.  Изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ

В случаите на изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ гражданите са длъжни да подадат в срок до 3 дни в най-близкото дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина писмена декларация по образец, който може да бъде намерен ТУК.

Лицата, притежаващи валиден универсален електронен подпис, могат да подадат декларацията и по интернет чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР.

   4.5. Административни наказания

Българските лични документи са собственост на българската държава. Гражданите, притежатели на български лични документи, са длъжни да ги пазят от повреждане, унищожаване или загубване. При констатирани нарушения по смисъла на Закона за българските лични документи на гражданите се налагат и събират глоби съгласно чл. 80 и чл. 81 от Закона в размер, определен със заповед на ръководителя на дипломатическото представителство.

Актуален размер на глобите в Кралство Дания

   4.6. Временен паспорт

Временният паспорт се издава от дипломатическите или консулски представителства на Република България на български граждани, които пребивават в чужбина и не притежават валидни документи за пътуване или за самоличност. Срокът на валидност на временния паспорт е съобразен с необходимото време за завръщане в Република България и не може да надвишава 12 месеца.

Необходими документи:

1. Попълнено заявление за издаване на документи за самоличност на български граждани по образец

2. Документи за установяване самоличността на гражданина:

-   удостоверение за раждане (по възможност в оригинал)

-   копия на изгубените / откраднатите документи

-   документ от датската полиция за изгубени или откраднати документи. При загубени или откраднати паспорт и лична карта се подава и декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на български лични документи, ако такава вече не е била подадена от гражданина.

-   СУМПС, в случай че има такова

-   Ако гражданинът разполага с български документи за самоличност с изтекла валидност или повредени, същите се представят в оригинал.

-   идентификационни документи, издадени от чуждестранни органи, адресна регистрация и пр.

-   По изключение и в случай, че лицето не разполага с никакви други документи, се допуска установяване на самоличността му с двама свидетели, български граждани, с валидни лични документи, които на място в консулската служба попълват декларации за гарантиране на самоличността на заявителя.

-   При заявяване издаването на временен паспорт на лица под 18 годишна възраст задължително се представя удостоверение за раждане (в оригинал). В този случай задължително присъстват и двамата родители, които подписват заявлението и следва да представят свои валидни документи за самоличност (лична карта или паспорт, в оригинал).

Временният паспорт се издава в срок до 3 работни дни.

В случай че заявителят не се яви да получи заявения от него временен паспорт в срок до 3 месеца от уведомяването му, искането за издаване на временния паспорт се анулира.

Временен паспорт на новородено дете, на което поне единият родител е български гражданин, преди детето да е получило българско удостоверение за раждане, се издава по изключение и само за срок, необходим за пътуването му до България с оглед финализиране на процедурата за регистрация на детето.

Необходими документи:

1. Заявление за издаване на документи за самоличност на български граждани по образец, което се подписва от двамата родители в присъствието на консулското длъжностно лице

2. Валидни лична карта/паспорт на майката и на бащата в оригинал

3. Удостоверителни документи за раждане, издадени от местните институции и снабдени с апостил, които да съдържат данни за имената детето, имената на родителите, пола на детето, дата на раждане и място на раждане. Тези данни се съдържат в следните документи, издавани от датските власти:Личен акт (Personattest/Personal Certificate), задължително придружен от Удостоверение за месторождение (Bekræftelse af fødested / Confirmation of Place of Birth) или Информация относно раждането (Fødselsoplysninger/ Birth Information). (Последните два документа съдържат информация за пола на детето, която липсва в документа Личен акт. Ако по някаква причина нито един от двата придружителни документа не може да бъде набавен, то гражданите следва да изискат какъвто и да било друг документ от компетентните местни институции, който указва пола на детето им и е снабден с подпис и печат). Всички представени удостоверителни документи за раждането трябва да бъдат снабдени с апостил (от датското Министерство на външните работи - http://um.dk/en/travel-and-residence/legalisation/)

 

5. ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

   5.1.Брак, раждане и смърт в чужбина

Относно регистрирането в България на актовете за гражданско състояние на български граждани, съставени в чужбина, моля консултирайте основната страница на МВнР в раздел „Консулски услуги зад граница“, подраздел „Гражданско състояние“ (http://www.mfa.bg/bg/pages/53/index.html).

ВАЖНО! За регистрирането на раждането в България е необходимо в общината на майката, ако тя е българска гражданка (или на бащата-ако само той е български гражданин), да бъдат представени  оригинали на удостоверителни документи за раждането на детето в Дания, съдържащи всички данни, които се вписват в българските удостоверения за раждане – имена, дата на раждане, място на раждане, родители, пол. Необходимо еда се снабдите освен с личен акт (Personattest/Personal Certificate), който се издава на родените в Дания деца, които не са датски граждани, и с един от двата документа по-долу:

- Удостоверение за месторождение (Bekræftelse af fødested / Confirmation of Place of Birth) или

- Информация относно раждането (Fødselsoplysninger/ Birth Information).

(Последните два документа съдържат информация за пола на детето, която липсва в горепосочения документ-Личен акт. Ако по някаква причина не може да бъде набавен нито един от двата документа, е необходимо да бъде изискан какъвто и да било друг документ от компетентните местни институции, който указва пола на новороденото и е снабден с подпис и печат).

Всички оригинални удостоверителни документи могат да бъдат снабдени със заверка „апостил“ (от датското Министерство на външните работи - http://um.dk/en/travel-and-residence/legalisation/).

След поставянето на апостил, документите следва да бъдат преведени с легализиран превод на български език (такъв може да бъде извършен и в посолството ни в Копенхаген, както и в България от оторизирана от МВнР агенция за преводи).

По силата на Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета, с който се насърчава свободното движение на граждани, някои официални документи и техните заверени копия се освобождават от изискването за легализация и апостил в рамките на ЕС от 16 февруари 2019г. За някои от тези документи (вж. по-долу в получер шрифт) можете да поискате също така многоезично стандартно удостоверение, за да избегнете нуждата от превод, като при всички случаи заверен превод, направен в някоя от държавите — членки на ЕС, трябва да бъде приет.

Освобождаването от изискването за легализация и апостил се прилага само за документи и техните заверени копия, издадени от публичните органи на дадена държава и представени на публичните органи на друга държава членка. Такива документи са например:

- документи от съд или съдебен служител;

- административни документи;

- нотариални актове;

- официални удостоверения върху частни документи;

- документи, издадени от дипломатически и консулски представителства .

Освен това освобождаването се прилага само за документи, с които се удостоверяват един или повече от посочените по-долу факти. За документи, удостоверяващи фактите, посочени в получен шрифт, има многоезично стандартно удостоверение. Моля, имайте предвид, че не във всички държави членки се издават всички стандартни удостоверения.

- раждане

- смърт

- това, че лицето е живо

- име

- брак, брачна дееспособност и семейно положение

- развод, законна раздяла или унищожаване на брака

- регистрирано партньорство, дееспособност за сключване на регистрирано партньорство и положение на регистрирано партньорство

- прекратяване на регистрирано партньорство, законна раздяла или анулиране на регистрирано партньорство

- произход или осиновяване

- местоживеене и/или местопребиваване

- гражданство

- липса на съдебно минало

- кандидатиране или гласуване в избори за Европейски парламент или в общински избори в друга държава членка

Многоезичното стандартно удостоверение може да се използва само в друга държава членка и трябва да бъде представено заедно с официалния документ, към който е приложено.

Когато държава членка позволява представянето на заверено копие на даден официален документ вместо оригинала, органите на тази държава членка трябва да приемат заверено копие, направено в държавата членка, където е бил издаден официалният документ.

Повече информация за Регламента и многоезичните стандартни удостоверения може да бъде намерена на европейския портал за електронно правосъдие: https://beta.e-justice.europa.eu/?action=home&plang=bg.

Във връзка с изменения на Закона за гражданската регистрация се създава възможност българските граждани, родени извън територията на Република България, да поискат по административен ред бащиното им име да бъде вписано в българския им акт за раждане, ако то липсва в акта за раждане, съставен от чуждестранните компетентни органи. Когато лицата са непълнолетни, вписването се извършва с писмено заявление от родителите им.

Заявление за вписване на бащино име може да бъде подадено пред общинските органи по гражданско състояние в България (общината по постоянен адрес на майката или общината по постоянен адрес на бащата, когато майката не е българска гражданка), както и чрез дипломатическите и консулски представителства на Република България в чужбина. Заявлението се подава от:

1.   родителите на малолетно лице. Заявлението може да се подаде само от единия от тях в случай, че другият родител е лишен от родителски права;

2.   настойника на малолетно лице и на лице, поставено под пълно запрещение;

3.   непълнолетното лице и неговите родители;

4.   попечителят на непълнолетно или поставено под ограничено запрещение лице;

5.   лицето, когато е навършило 18 години и не е поставено под запрещение.
Заявлението може да се подаде и от изрично нотариално упълномощено лице от лицата по т. 1 - т. 5.

   5.2 Издаване на български документи за гражданско състояние

В посолството могат да бъдат издадени дубликати на удостоверения за раждане, за сключен граждански брак или препис-извлечения от акт за смърт, както и препис-извлечения или пълни преписи от актовете въз основа на Националния електронен регистър на актовете за гражданско състояние (НРГС) за граждански събития, настъпили след 31.12.1999 г.

Необходими документи:

1. молба в свободен текст от заинтересованите лица

2. валидни лична карта или паспорт (в оригинал)

3. (евентуално) заявление за снабдяване на документите по гражданско състояние с апостил

Право да заявят издаването и да получат документите по гражданско състояние имат:

-за акт за раждане – лицето, за което се отнасяактът за раждане, неговите родители или законни представители;

- за акт за сключен граждански брак – странитепо акта;

- за акт за смърт – наследниците на починалото лице.

Извлечениятамогат да се издават и на трети лица, изричноупълномощени от лицата, имащи право да ги получат.

За заявяване издаването на дубликати/преписи относно граждански събития от преди 01.01.2000г., се запазва старият ред, а именно молба на лицето, чрез посолството до съответната община за издаване на искания документ. По същия начин се процедира и ако гражданите желаят издадените документи да бъдат снабдени с апостил.

 

6. БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

Чрез посолството на Република България в Копенхаген могат да се подават документи до Министерство на правосъдието на Република България за:

  • придобиване на българско гражданство
  • установяване наличието на българско гражданство
  • възстановяване на българско гражданство
  • освобождаване от българско гражданство

Повече информация за различните процедури и изискуемите документи можете да получите на интернет-страницата на Министерството на правосъдието на РепубликаБългария (http://www.justice.government.bg/76/), както и нателефонитена посолството.

Подаването на документи, свързани с промяна в българското гражданство, става само след предварително записан час по телефона!

В посолството на Република България в Копенхаген могат да се подават заявления за издаване на удостоверение за български произход от Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ). За повече информация: http://www.aba.government.bg/?legal=3

 

7. СВИДЕТЕЛСТВА ЗА СЪДИМОСТ

В посолството на Република България в Копенхаген се приемат заявления за издаване на свидетелства за съдимост на български граждани и чужденци, пребивавали на територията на Република България.

Необходими документи:

молба за издаване на свидетелства за съдимост (ТУК);

валиден документ за самоличност (лична карта/паспорт) в оригинал

удостоверение за раждане в оригинал (само за чуждите граждани)

Издаване на свидетелство за съдимост може да бъде поискано и за друго лице, когато то е за починал възходящ, низходящ, съпруг, брат или сестра, или жив възходящ, низходящ, съпруг, брат, сестра или за други лица. В този случай се попълва друг образец на молба (ТУК)

Когато заявлението се подава за починал възходящ, низходящ, съпруг, брат, сестра, се изисква и удостоверение за наследници.

Когато свидетелството се заявява за жив възходящ, низходящ, съпруг, брат или сестра се представя изрично писмено пълномощно, а когато се заявява за други лица – изрично нотариално заверено пълномощно.

Готовите свидетелства за съдимост могат да бъдат снабдени с апостил, ако гражданинът поиска това и заплати съответната такса. Свидетелствата за съдимост се получават от посолството.Свидетелството за съдимост важи за срок шест месеца от датата на издаването му.

 

8. ТАКСИ

За извършване на предоставяните консулски услуги посолството на Република България в Копенхаген събира дължими такси по Тарифи № 1, № 3, № 4 и №5 към Закона за държавните такси съгласно приложената заповед - ТУК

Размер на таксите за някои от най-често предоставяните услуги в посолството:

Български лични документи

Тарифа 3

Тарифа 4

Общо

Заявяване на лична карта

-за първа лична карта на лица между 14-16 г. възраст

150 дкк

0

150 дкк

-за лична карта със срок на валидност 4 години

150 дкк

55 дкк

205 дкк

-за лична карта със срок на валидност 10 години

150 дкк

75 дкк

225 дкк

-за безсрочна лична карта

150 дкк

45 дкк

195 дкк

-за безсрочна лична карта на лица над 70 год. възраст

150 дкк

0 дкк

150 дкк

-за лична карта на лица с трайно намалена работоспособност и степен на увреждане над 50/100)

150 дкк

8 дкк

158 дкк

Заявяване на задграничен паспорт

-за първи паспорт (лица до 14 год. възраст)

150 дкк

45

195 дкк

-за следващ паспорт (лица до 14 год. възраст)

150 дкк

85

235 дкк

-за паспорт на лица от 14 -58 год. възраст)

150 дкк

160 дкк

310 дкк

-за паспорт (лица до 58-70 год. възраст)

150 дкк

85

235 дкк

-за паспорт на лица над 70 год. възраст

150 дкк

45 дкк

195 дкк

-за паспорт на лица с трайно намалена работоспособност и степен на увреждане над 50/100)

150 дкк

15 дкк

165 дкк

Временен паспорт

385 дкк

0 дкк

385 дкк

 

Удостоверявания

Нормална поръчка (извършва се до 3 работни дни)

Експресна поръчка (извършва се до 4 работни часа след заявяването)

-удостоверяване на подпис върху частен документ

115 дкк

230 дкк

-удостоверяване на съдържанието на частен документ, неподлежащ на вписване

230 дкк за първа страница и по 115 дкк за всяка следваща страница

460 дкк за първа страница и по 230 дкк за всяка следваща страница

 

 

Преводи

Такса за превод

 

Такса за удостоверяване на подписа на преводача

-от датски на български ез.

150 дкк/стр.

+

115 дкк

-от български на датски ез.

225дкк/стр.

+

115 дкк

-от английски на български ез.

75 дкк/стр.

+

115 дкк

-от български на английски ез.

115 дкк/стр.

+

115 дкк

 

9. ОТГОВОРИ НА ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

В дипломатическите и консулските представителства на Република България в страните членки на ЕС, в т.ч. и в посолството в Копенхаген, не се приемат заявления за подмяна на български свидетелства за управление на МПС.

Готовите български лични документи (лични карти и паспорти) не могат да бъдат изпращани по пощата!

За регистрирането на раждане на дете в Дания, чиито родители или единият от тях са български граждани, не е необходимо детето да пътува до България. Вижте повече на http://www.mfa.bg/bg/pages/53/index.html.

В посолството на Република България в Копенхаген не могат да бъдат сключвани граждански бракове нито между двама български граждани, нито между български гражданин и гражданин на Дания или на трета държава. На територията на Дания е допустимо единствено сключването на граждански брак пред компетентните местни органи.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация