Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Кипър, Никозия, Посолство на Република България

Актуална информация за социалната сигурност във връзка с коронавируса

31 Март 2020 Новини

 

  1. Кандидатстване за специални обезщетения

Служителите в частния сектор и самостоятелно заетите лица могат да кандидатстват за специално обезщетение в отговор на последствията от пандемията на коронавирус. Заявленията за получаване на всички видове обезщетения се подават само по електронен път на следния адрес - www.coronavirus.mlsi.gov.cy. Към всяко обезщетение е приложено съответното решение на Министерството на труда, социалните грижи и социалното осигуряване, в което подробно са изброени критериите за получаване на помощта. Критериите за достъп са изброени също така и в самото заявление. По информация на кипърското Министерство на труда, социалните услуги и социалното осигуряване, всички граждани, пребиваващи с легален статут в Република Кипър и които са преустановили работа след решение на държавен орган, следва да подадат заявления за съответния вид обезщетение. От Министерството на труда, социалните услуги и социалното осигуряване предоставят практически съвет към всяка форма на заявление да не се забравя да се изпрати и формата за данни на лицето и неговата банкова сметка ΕΕ6.

Конкретна информация относно подаването на заявленията можете да изискате на национален телефон 1433 от понеделник до петък от 08:00 до 18:00 часа.

  1. Потвърждаване на осигурителни периоди

Във връзка със запитванията за процедурите в сферата на координацията на системите за социална сигурност, бихме искали да Ви информираме, че компетентната служба в Министерството на труда, социалните услуги и социалното осигуряване продължава обичайната работа за потвърждаване на осигурителни периоди за различните социално-осигурителни покрития като безработица, болест и майчинство и пенсия. За информация по конкретни казуси за потвърждаване на осигурителни периоди можете да се обръщате към централата на Служба „Социално осигуряване“ в Никозия на следните факс номера - +35722401664 и +357 22401851 (на гръцки или английски език).

  1. Съдействие за нарушени трудови права

При нарушени трудови права, а именно неизплатени възнаграждения, неизплатен неизползван годишен отпуск, неизплатен извънреден труд, неизплатени осигуровки и други проблеми с работодателя, можете да се обръщате към трудовата инспекция в Република Кипър, чиито функции се изпълняват от дирекция „Трудови отношения“ в Министерството на труда, социалните грижи и социалното осигуряване в Кипър.

Контактите на териториалните офиси на трудовата инспекция – телефони и електронни адреси - можете да намерите тук.

Можете да направите жалба по интернет тук.

Анонимен сигнал можете да направите тук.

Дирекция "Трудови отношения" е компетентната структура в Министерството на труда, благосъстоянието и социалното осигуряване за осъществяване на контрол по трудовото законодателство. Контролът по спазване на трудовото законодателство (договори, възнаграждения, отпуски и др.) се осъществява от инспектори, които имат правомощия по всяко време с или без предизвестие да осъществяват проверка на място. Законодателството предвижда съгласие на собственика, единствено ако проверката се осъществява в частно жилище. Инспекторът може да бъде придружен от представител на полицията, ако има съмнения за възпрепятстване на достъпа. Инспекторът, респективно Дирекция "Трудови отношения", не налага глоби. Глобите се налагат от съд за уреждане на трудови спорове, който е компетентният орган за решаване на трудови спорове. Съдът за уреждане на трудови спорове е компетентният съд за разрешаване на всеки спор, който произтича от прилагането на разпоредбите на закона. Паричните санкции за нарушения на трудовото законодателство се постановяват от трудовия съд и варират според вида нарушение.

 

Бихме искали да Ви информираме, че по последна информация на Министерството на труда, социалните грижи и социалното осигуряване, всички Социални служби в градовете продължават да работят в намален състав и при специалните изисквания на Министерството на здравеопазването за спазване на отстояние между хората и брой клиенти в затворено помещение.

 

Информация за контактите на Службите „Социално осигуряване“ на територията на република Кипър можете да намерите тук.

  1. Допълнителна информация за социално-осигурителната система на Република Кипър - FAQ

 

Какви са спецификите при изчисляване на осигурителен стаж за пенсия и безработица в Република Кипър (осигурителни „монади“)

В Службата по трудови и социални въпроси постъпиха сигнали на граждани, които смятат, че са ощетени неправомерно по отношение на признаването на техния осигурителен стаж за пенсия и безработица, натрупан според кипърското законодателство. Този проблем има своето обяснение, което произтича от спецификите на социално-осигурителната система на Република Кипър. Службата по трудовите и социални въпроси към посолството на Република България в Република Кипър напомня, че европейските регламенти поставят само общи правила за координация на системите за социална сигурност на отделните държави-членки, а не ги уеднаквяват. По този начин, националната социално-осигурителната система на Кипър крие своите особености и хората трябва внимателно да се информират за техните права и задължения в държавата, в която пребивават, за да се избегнат евентуални недоразумения и разочарования.

Сега малко думи за тези особености. Както посочихме малко по-горе, осигурителният стаж за пенсия и за безработица в Кипър се измерва по специфични правила. Осигурителният стаж за пенсия, например, се измерва чрез така наречените „монади“ или осигурителни точки, като за придобиване на право на пълна пенсия са необходими 15 монади. Тези монади не се измерват според календарните години заетост, а  според осигурителния принос, като наличието на една монада се признава, когато брутното годишно възнаграждение е равно на 9105,72 евро. Когато гражданинът има по-ниско възнаграждение, то той ще получи за тази осигурителна година по-малко от една точка. Следователно на него ще са му необходими повече осигурителни години за получаване на право на пълна пенсия по кипърското законодателство. Когато се получава по-високо възнаграждение, то се взима предвид при изчисляване на размера на пенсията. Ако нямате необходимите монади по кипърското законодателство, съществува възможност да се вземат предвид осигурителните периоди в друга държава-членка на Европейския съюз, вкл. България. Тогава пенсията Ви по кипърското законодателство се изчислява само въз основа на реалните платени осигуровки в кипърската осигурителна система. Това е така нареченото изчисляване на пропорционален размер на Вашата пенсия.

Ако живеете постоянно на територията на Република Кипър, значение за размера на пенсията имат множество допълнителни фактори като един от тях е броят на т. нар. „зависими лица“, които попадат под издръжката на пенсионера.

Всичко това се базира на правилата в европейското законодателство, според които ако гражданите на държава-членка на Европейския съюз упражняват трудова дейност в друга държава-членка, те се ползват от право на сумиране на осигурителните периоди във всяка една от тях (периодите, в които плащат осигуровки при трудова дейност) за получаване на право на достъп до различни социални обезщетения – в това число влизат пенсиите, обезщетенията за безработица, болничните, майчинството и др.

По отношение на пенсиите, в рамките на координацията на системите за социална сигурност са въведени правила за сумиране на осигурителни периоди за придобиване на право на пенсия. Така например, ако през 2020 г. български гражданин (в случая мъж) е навършил 64 г. и 3 месеца и има 10 години осигурителен период в Кипър и 28 г. и 10 месеца в България, тогава той ще има право на пенсия от България, тъй като сборът на периодите на осигуряване от България и Кипър е равен на 38 г. и 10 месеца, колкото е изискването на българското законодателство за наличен осигурителен стаж при мъжете за 2020 г. Удостоверяването на осигурителния стаж се извършва само по служебен път. Основното правило според европейските регламенти е подаването на заявление за пенсия да се осъществява в последната държава по заетост. Възможно е обаче и подаване в държавата по местоживеене.

Удостоверяване на осигурителен стаж за безработица

При издаване на формуляр U1, който удостоверява осигурителния стаж за безработица, някои наши сънародници забелязват, че информацията за техния осигурителен стаж за безработица не съвпада с това, което са очаквали. Това е така, защото според кипърското законодателство, една осигурителна година се равнява на получено брутно възнаграждение от 9105,72 евро. Ако нашият сънародник се е осигурявал върху по-малка сума, то тогава неговият осигурителен стаж за безработица няма да съвпадне с неговата календарна заетост. Това са важни детайли, които нашите сънародници трябва да взимат под внимание, когато удостоверяват този вид стаж при завръщането си в България. Също така, от значение за продължителността на изплащаното обезщетение в България е причината за прекратяване на трудовото правоотношение. При прекратяване при взаимно съгласие, продължителността на изплащаното обезщетение в България е минимално – 4 месеца.

 

При определяне на обезщетение за безработица – какво е значението на броя на зависимите лица (най-често това са децата)?

Базовият размер на обезщетението за безработица в Република Кипър се определя върху 60% от седмичната основна заплата, като предхождащият осигурителен период е не по-малко от 0,5 осигурителни точки за период от 26 седмици  (една точка или монада е равна на 9105,72 евро осигурителен доход). За възнаграждението, получено над базовата осигурителна ставка, се изплаща допълнително обезщетение в размер до 50% от средното седмично възнаграждение, което надвишава базовата осигурителна ставка. Размерът на това допълнително обезщетение не може да надвишава повече от два пъти размера на основното осигурително седмично възнаграждение. Към момента седмичният размер на базовата осигурителна ставка е 175,11 евро. 

За получаване на обезщетението е необходима регистрация в Службата по заетостта (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) и ежемесечно полагане на подписи. Обезщетението се изплаща за не повече от 156 дни. От значение за определяне на размера му е броят на зависимите лица. При едно зависимо лице, размерът се увеличава на 80%, при две – на 90 % и при три и повече – на 100%. Съпруг или съпруга се считат за зависими лица, ако не работят и не получават помощи.

Как се удостоверява здравноосигурителния стаж и какви са особеностите в Кипър?

Друг важен въпрос, който възниква сред българската общност е по отношение на удостоверяването на здравноосигурителния стаж в ситуации, когато гражданите искат да подновят правата си в България. Това става чрез издаване на формуляр Е104 или S041. По правило този формуляр се издава от кипърското министерство на здравеопазването за лицата, които са ползвали т. нар. медицинска карта. Тъй като основното изискване за признаване на здравноосигурителен стаж според европейското законодателство е лицето да бъде осигурено по трудово правоотношение, в България формуляр Е104 или S041 се признава и когато е издаден от кипърското министерство на труда, социалните грижи и социалното осигуряване.

За ползване на здравни услуги и за регистрация в кипърския здравно-осигурителен фонд е необходимо удостоверяване на 3 години здравно осигуряване в здравна институция в рамките на държавите-членки на Европейския съюз. Децата под 18-годишна възраст са освободени от това изискване.

Когато нашите сънародници нямат период на осигуряване от 3 години в Кипър, тогава следва да подадат заявление за издаване на формуляр Е104 (или S041) от България. Не е необходимо да пътуват до България. Това може да се направи в кипърското министерство на здравеопазването, в офисите на Социалната служба или в Центровете за обслужване на гражданите в Република Кипър.

Има ли нужда от превод и легализация на преносимите документи и формуляри?

По отношение на преносимите документи от серията U или формулярите от серията Е трябва да се има предвид, че те са стандартизирани документи, които са едноезични – те се издават на официалния език на всяка държава-членка на Европейския съюз и са еднообразни по форма, поради което не се нуждаят от превод, заверка или легализация. Те са структурирани така, че независимо от езика, на който са изготвени, се обработват без превод от компетентната институция на отделната държава-членка.

За допълнителна информация по специфични казуси, моля да се обръщате към г-н Димитър Божилов, Служба по трудови и социални въпроси към посолствата на Република България в Атина и Никозия на тел. 0030 210 674 46 80 и e-mail – [email protected].

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация