Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Виетнам, Ханой, Посолство на Република България

Обява за приемане на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от страна на Република България

27 Април 2020 Новини

Министерство на външните работи на Република България чрез Посолството на Република България в Социалистическа република Виетнам обявява процедура по приемане и подбор на предложения за проекти, които ще бъдат изпълнявани с безвъзмездна финансова помощ в рамките на официалната помощ за развитие на Република България с начален срок на изпълнение през 2021 година.

Приоритетните области и направления за изпълнение на проекти на територията на Виетнам са:

- Осигуряване на приобщаващо и качествено образование;

- Защита и гарантиране правата на децата, хората с увреждания и други уязвими групи;

- Подкрепа за овластяването на жените и момичетата и тяхното участие в процеси, свързани с мира и сигурността;

- Осигуряване на качествена и здравословна околна среда и устойчиво управление на природните ресурси.

 1. Цели и обхват на проектите:
 • Създаване на условия за качествено и достъпно образование, чрез напр. модернизиране на обучителни програми, насърчаване изграждането на международни връзки, въвеждане на съвременни технологични нововъведения в училища, висши и други образователни институции на Виетнам;
 • Подкрепа за уязвими групи, напр. хора с увреждания, жени-мигранти в големите градове на Виетнам и др., за придобиване на професионални и социални умения; защита на правата на децата;
 • Насърчаване изграждането на механизми и създаване на условия за равноправно участие на жени и момичета в процеси, свързани с мира и сигурността, както и в икономическия, обществен и културен живот; помощ и подкрепа за уязвими групи жени и момичета; подобряване достъпа на жени до здравни грижи и по програми „майчино здравеопазване“;
 • Техническа подкрепа за развитие на административния капацитет на сектора на здравеопазването; подпомагане на населението в региони с висок риск от природни бедствия; модели за устойчив поминък на населението в селските региони; управление на водите, в т.ч. по отношение на международни водни басейни; енергийна ефективност.
 1. Целеви групи:
 • Държавна и местна администрация на Виетнам;
 • Образователни институции – висши учебни заведения, детски градини, училища, дневни центрове и др.;
 • Здравни институции – болници, поликлиники;
 • Неправителствени организации, допринасящи за реализацията на приоритетите и постигането на целите на българската „Помощ за развитие“.
 1. Очаквани резултати:

Утвърждаване на доброто име и международния авторитет на Република България, разширяване на възможностите за пренос на експертиза между България и Виетнам в контекста на миналия ни опит и отношенията на традиционно сътрудничество;

 • Утвърждаване принципите на доброто управление, водещо към устойчиво и приобщаващо икономическо развитие;
 • Повишаване на благоденствието чрез създаване на значима обществена инфраструктура в областта на образованието и здравеопазването;
 • Възприемане и прилагане на добри практики и европейски стандарти в сферата на овластяване на жените, модернизация на образованието и защита на правата на децата, хората с увреждания и други уязвими групи.
 1. Допустими стойности на проектите:

4.1. Минималната допустима стойност на проект е  5 000 лв.

4.2. Препоръчителната максимална стойност на проект е:

 • за проекти, чиято основна цел е доставка на стоки и/или предоставяне на услуги - до 70 000 лв.;
 • за проекти, чиято основна цел е извършване на ремонтни и/или строителни дейности - до 270 000 лв.

4.3. Осигурено от кандидата съ-финансиране на дейности по проекта ще се разглежда като предимство при оценяването, подбора и одобряването на проектите.

 1. Срокове за изпълнение и продължителност на проектите:

5.1. Проектните предложения трябва да съдържат индикативен начален срок за изпълнение на проекта след 1 март 2021 г. и не по-късен от 30 ноември 2021 г.

5.2. Изпълнението на проекта трябва да приключи не по-късно от 31 декември 2023 г.

 1. Допустими кандидати:
 • Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджет – юридически лица на Виетнам;
 • Международни и местни неправителствени организации;
 • Общини и техни обединения;
 • Образователни, здравни и социални институции;
 • Международни хуманитарни организации.

Не могат да кандидатстват за участие в предоставянето на помощ за развитие физически и юридически лица, за които са налице обстоятелства по чл. 23, ал. 3-8[1] от Постановление № 234 на Министерския съвет от 01.08.2011 г. за политиката на Република България на участие в международното сътрудничество за развитие.

 1. Допустими дейности и разходи по проектите:

7.1.  Разходите за изпълнение на проекта трябва да отговарят едновременно на следните условия:

-  да са законосъобразни и да отговарят на принципите на отговорност, икономичност, ефикасност, ефективност и прозрачност;

- да са извършени срещу необходимите разходооправдателни документи - фактури или други документи с еквивалентна доказателствена стойност;

- да са в рамките на стойността на проекта;

- да не са финансирани със средства по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на ЕС или на друг донор.

7.2.  Задължителни дейности, които трябва да бъдат предвидени в проекта:

- изготвяне на одитен доклад от независим финансов одитор;

- дейности за осигуряване на публичност и видимост на предоставената финансова помощ, съгласно Насоките за публичност и видимост на българската помощ за развитие, на стойност от 3 до 5 % от общата стойност на проекта, но не повече от 5 хиляди лева.

7.3. Примерни дейности, които могат да бъдат финансирани:

 • Разработване на нови/осъвременяване на съществуващи обучителни модули и разработване на обучителни помагала и материали;
 • Организиране и провеждане на обучения за служителите от администрацията;
 • Провеждане на обучения по конкретни теми в български и местни институции за обмен на добри практики и повишаване на квалификацията на служителите от администрацията и други регистрирани, съгласно местното законодателство юридически лица;
 • Организиране и провеждане на семинари, форуми, конференции;
 • Разработване на изследвания и стратегии;
 • Дейности за насърчаване на устойчивото управление на природните ресурси;
 • Задълбочаване на взаимодействието между институциите на централно, регионално и местно ниво;
 • Закупуване и доставка на оборудване и материали, предназначени за висши учебни заведения, училища, детски градини, болници, домове за деца с увреждания и т.н.;
 • Строително-ремонтни работи за извършване на подобрения на училища, болници, детски градини, социални центрове и домове и др.
 1. Необходими документи за кандидатстване:

Формуляр за кандидатстване е наличен на следната интернет страница на български и английски език: https://www.mfa.bg/bg/ministerstvo/dokumenti/satrudnichestvo-za-razvitie-humanitarna-pomosht

Всички графи на формуляра следва да бъдат надлежно попълнени на български и/или английски език. В случай на установяване на пропуски, които възпрепятстват оценката на проектното предложение, Посолството на Република България в Социалистическа република Виетнам може да изисква в кратки срокове допълнителна информация. Неполучаването на такава информация в определения срок се счита за основание за отхвърляне на предложението.

 1. Начин и срокове за приемане на проектите:

Проектните предложения с приложена документация към тях следва да се изпращат в срок до 10 юли 2020 г. по следните начини:

-           По електронна поща на адрес [email protected]

-           По пощенски път на адрес: Embassy of the Republic of Bulgaria in Hanoi, № 5, Ngo 294, Kim Ma Street, Ba Dinh, Hanoi.

 1. Допълнителна информация:

Кандидатите се уведомяват за резултатите от процедурата по оценяване, подбор и одобрение на проектните предложения в срок до 14 работни дни от приключване на отделните етапи на процедурата. Посолството на Република България в Социалистическа република Виетнам няма задължение да информира кандидатите за основанията за одобрение или отхвърляне на постъпилите проектни предложения.

 

 

Приложение 1

Постановление № 234 на Министерския съвет от 01.08.2011 г. за политиката на Република България на участие в международното сътрудничество за развитие (извадки)

Чл.23(3) Не може да кандидатства за участие в предоставяне на помощ за развитие юридическо лице, което:

 1. е обявено в несъстоятелност;
 2. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
 3. е в открито производство по несъстоятелност или е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидат е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или е преустановило дейността си;
 4. е лишено от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
 5. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социално осигуряване или данъци съгласно правните норми на държавата, в която е установено;
 6. има наличие на непогасени частни задължения към държавата, изброени в чл. 3, ал. 7 от Закона за Националната агенция за приходите.

(4) Не може да кандидатства за участие в предоставянето на помощ за развитие юридическо лице, член на чийто управителен орган:

 1. е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер;
 2. не е изпълнил задълженията си, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци в съответствие с приложимото към лицето законодателство;
 3. е предоставил умишлено документи с невярно съдържание при осигуряване на информация, изискана като условие за финансиране на дейности по линия на помощта за развитие, или не е предоставил такава информация;
 4. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
 5. е юридическо лице, за което е налице обстоятелство по ал. 3;
 6. има наличие на непогасени частни задължения към държавата, изброени в чл. 3, ал. 7 от Закона за Националната агенция за приходите.

(6) Когато членове на управителните органи са юридически лица, изискванията на ал. 5 се отнасят до техните представители в съответните управителни органи.

(7) Не могат да кандидатстват за участие в предоставянето на помощ за развитие лица:

 1. при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ведомството, администриращо съответния проект, или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
 2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

[1] Виж Приложение 1 към обявата

Свързани файлове

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация