Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

САЩ, Чикаго, Генерално консулство на Република България

Здравно осигуряване и медикаменти

01 Май 2012 Консулски съобщения

 

Здравно осигуряване на българските граждани, живеещи в чужбина

Освобождаване от задължение за здравни вноски в България

От 1 януари 2012 г. са в сила важни промени в Закона за здравното осигуряване. Българите, живеещи предимно в чужбина вече имат възможност да се освободят от плащането на здравно-осигурителни вноски и за стари периоди, ако не са живели в България по това време.

Съгласно приетите промени лицата, напуснали страната преди 31 декември 2011 г. и неподали предварително заявление, могат да го подадат в срок до 31 декември 2012 г. Към заявлението лицата прилагат декларация по образец, изготвена от Националната агенция за приходите, за датата на напускане на страната.

Определени са няколко възможности за подаване на документите в Националната агенция за приходите, като най-удобно за българите във Великобритания е изпращането по пощата.

Образци на документите могат да се изтеглят на адрес: http://nap.bg/news?id=1496

Допълнителна информация за реда за освобождаване от задължението за плащане на здравни вноски, необходимите документи и попълването на декларацията може да се получи от Информационния център на НАП чрез електронната поща на адрес infocenter@nra.bg или на тел. 0700 18 700.
 

Информация на Министерство на здравеопазването и на Националния осигурителен институт:

Съгласно чл. 33 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/, задължително осигурени в Националната здравно осигурителна каса са:
- всички български граждани, които не са граждани и на друга държава,
- българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят на територията на Р България,
- чуждите граждани или лицата без гражданство, на които е разрешено дългосрочно пребиваване в Р България, освен ако е предвидено друго в международен договор, по който Р България е страна.

Съгласно чл. 40а от ЗЗО българските граждани, включително тези с двойно гражданство, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да не заплащат здравно осигурителни вноски до края на съответната календарна година, смятано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година след предварително подадено заявление до Националната агенция за приходите.

Здравно осигурителните права на тези лица след завръщането им в страната се възстановяват след изтичане на 6 последователни месеца, през които лицето е осигурявано по реда на чл. 40 от ЗЗО или след еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравно осигурителни вноски. До възстановяването на осигурителните права лицата по чл. 40а от ЗЗО заплащат стойността на оказаната им в страната медицинска помощ на изпълнителите.

 Съгласно разпоредбите на & 19 в от Преходните и заключителните разпоредби на ЗЗО, в сила от 1 юни 2005 г., българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода от 01.01.2000 г. до 31.12.2004 г. и дължат здравно осигурителни вноски за своя сметка за времето, през което са били в чужбина, могат да бъдат освободени от задължението за внасяне на тези вноски, ако не са направили свободен избор за изпълнител на медицинска помощ, сключил договор с районна здравно осигурителна каса за съответната календарна година. Освобождаването от задължението за внасяне на здравно осигурителни вноски от тези лица се извършва чрез подаване на молба-декларация по образец, която се подава в териториалните дирекции на Националната агенция по приходите. В молбата-декларация се вписват периодите, в които лицето е пребивавало извън страната, като се попълва за всяка календарна година поотделно. Молбата-декларация може да се подаде лично, по пощата, по електронен път или чрез упълномощено лице.
От 21 декември 2004 г., съгласно чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО, българските граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да не заплащат здравно осигурителни вноски до края на съответната календарна година, считано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година след предварително подадено заявление до Националната агенция за приходите.    
В тези случаи, тъй като разпоредбата на чл. 40 а няма обратно действие, тези лица няма да дължат здравно осигурителни вноски и ако през календарните години след влизане на закона в сила са пребивавали повече от 183 дни в чужбина. За това обстоятелство следва да се подаде заявление за освобождаване на задължението за внасяне на здравно осигурителни вноски в компетентните териториални дирекции на Националната агенция за приходите.
Чуждите граждани дължат здравно осигурителни вноски от датата на получаването на разрешение за постоянно пребиваване в Р България / чл. 34, ал. 1, т. 2 от ЗЗО/.
Националната агенция за приходите е издала Инструкция № 1 от 01.01.2006 г. за прилагане на & 19в от преходните и заключителните разпоредби на ЗЗДО /обн. ДВ, бр. 7 от 24.01.2006 г., в сила от 01.01.2006 г./, с която се уреждат редът и начинът за освобождаване от задължението за внасяне на здравно осигурителни вноски.


Информация относно здравното осигуряване, както и образеца на молбата-декларация по  & 19в от ЗЗО може да се получи от Интернет страниците на Националния осигурителен институт  и на Националната агенция за приходите.”

Молба-декларация по &19 в от ЗЗО можете да изтеглите и от тук

 

Европейската здравноосигурителна карта

Европейската здравноосигурителна карта дава възможност за ползване на правото на медицинска помощ, което имат всички граждани на Република България с непрекъснати здравноосигурителни права в страните от Европейския съюз, Европейската икономическа зона и Швейцария. Информация за правата, които предоставя ЕЗОК, страните за които е валидна, както и реда за нейното издаване, може да бъде получена на следния електронен адрес: http://www.ezok.bg/

Медикаменти

Лекарства

Ако носите предписани лекарства, вземете със себе си и рецептите за тях. Не надвишавайте количествата, необходими за лична употреба по време на пътуването, тъй като големите количества лекарства могат да събудят подозрение.

Наркотични вещества

Вносът и износът на наркотични вещества се извършва, съгласно международната система за търговия с наркотици, чрез разрешителни за внос и износ, издавани от Националния съвет по наркотичните вещества. Чрез тази система се контролират веществата от Списъци I и II на Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г. и Списъци I, II, III и IV на Конвенцията за психотропните субстанции от 1971 г.  Системата, прилагана в България, е в съответствие с клаузите в Шенгенската конвенция, член 75, съгласно който наркотични вещества и психотропни субстанции могат да се пренасят, когато са необходими за медицинското лечение на дадено лице и, в този случай, следва да се представя, при поискване, сертификат, издаден или заверени от компетентния държавен орган в страната на местоживеене.
 
Подробна информация можете да намерите в страницата на Националния съвет по наркотичните вещества.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация