Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Испания, Барселона, Генерално консулство на Република България

Български лични документи

Издаване на български лични документи и временни документи за пътуване

Видове

На българските граждани, пребиваващи в Испания могат да се издават следните видове български лични документи:

 • Паспорт
 • Лична карта
 • Временен паспорт
 • (Свидетелства за управление на моторни превозни средства не се издават или подменят от консулските служби в страните-членки на Европейския съюз, вкл. и Испания)

Общи изисквания

Съгласно българското законодателство, всеки български гражданин има право да притежава само един валиден обикновен паспорт и само една лична карта. Преди получаването на новия документ за самоличност от съответното лице се изисква предаването на стария паспорт или лична карта за унищожаване в консулството. При загубване, кражба или унищожаване на български документ за самоличност, неговият притежател е длъжен в срок до 3 дни да съобщи за това в консулството и да изиска  от испанската полиция документ, удостоверяващ факта на загубването, кражбата или унищожаването му, който документ да представи в консулството при подаване на заявление за нов български документ за самоличност.

При промяна на имената, единния граждански номер, гражданството или при настъпили съществени и трайни изменения на образа лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нови български лични документи в срок до 30 дни. При заявяване на нова лична карта вследствие промяна на имената след сключен граждански брак следва да бъде представено и българско удостоверение за сключен граждански брак в оригинал и фотокопие.

 

Документите за извършване на паспортни услуги се подават лично, в рамките на приемното време на консулството и само след предварително запазване на час, което се извършва on-line чрез платформата Consulatebg.eu  на уеб-адрес: https://consulatebg.eu/book

 

На тази платформа потребителят може:

 1. Да прочете информация за необходимите документи за издаване на нужния му български личен документ(БЛД), както и за цените на услугите;
 2. Да попълни електронно своето заявление за издаване на лична карта, паспорт и/или временен паспорт – препоръчително е да го разпечата с генерирания баркод и уникален номер (UIN) от адрес consulatebg.eu/apply и да го носи със себе си в Консулската служба;
 3. Да си направи онлайн резервация чрез генерирания UIN и запази час за обслужване в консулството на Република България в Барселона - consulatebg.eu/book;
 4. Да проверява впоследствие онлайн дали заявените от него български лични документи са пристигнали в консулството - consulatebg.eu/status.

Упътване за работа с платформата Consulatebg.eu можете да прочетете тук  

Издаване на паспорт и/или лична карта

 

Необходими документи

За всички категории заявители:

 

За някои категории лица се изискват допълнително следните документи:

Първи паспорт на лице до 14 год. възраст

  • валидни паспорти/лични карти на родителите – в оригинал и фотокопие;
  • българско удостоверение за раждане на детето с вписано в него ЕГН – в оригинал и фотокопие;

Изисква се личното присъствие и на двамата родители и на детето. Ако това не е възможно, присъствието само на единия родител се допуска, когато бъдат представени:

 1. Изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал от отсъстващия родител за издаване на паспорта;
 2. Съдебно решение, удостоверяващо, че другият родител е лишен от родителски права;
 3. Съдебно решение, в което изрично е записано, че родителят може да подаде документи за издаване на паспорт на детето без съгласието на другия родител;
 4. Документ, удостоверяващ, че вторият родител е починал;
 5. Акт на български или на чуждестранен съд, потвърден от български съд, че другият родител е в неизвестност;
 6. Удостоверение за раждане с отбелязване, че бащата е неизвестен.

Заявлението за издаване на документ за самоличност на български гражданин се подписва от двамата родители/законни представители на детето. В полето за подпис под снимката не се полагат подписи нито на детето, нито на родителите.

 

Първа лична карта на лице от 14 до 16 год. възраст

Исиква се личното присъствие на единият от родителите и детето

  • валидни паспорт/лична карта на присъстващият родител – в оригинал и фотокопие;
  • валиден паспорт на детето – в оригинал и фотокопие;
  • българско удостоверение за раждане на детето с вписано в него ЕГН – в оригинал и фотокопие;
  • заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин по образец (заявлението може да бъде свалено и от сайта на МВР) - попълнено предварително на български език. Заявлението се подава лично и се подписва от непълнолетния заявител в определеното за това място, а неговият родител изразява съгласието си като полага подпис върху заявлението пред консулския служител;
  • удостоверение за постоянен адрес в Република България - постоянният адрес се заявява лично или с нотариално заверено изрично пълномощно в съответната община в Република България (чл.92 и чл. 95, ал.2 от ЗГР). Постоянният адрес е винаги на територията на Република България. Самото удостоверение за постоянен адрес трябва не само да е подписано и подпечатано от кмета, но и да е заверено в съответната община.

 

Втори и следващ паспорт на лице до 14 год. възраст

Освен документите за издаване на първи паспорт на лице до 14 годишна възраст и идентичните изисквания за лично присъствие на родителите и детето, необходимо е и  представянето на предходния паспорт на лицето.

Паспорт на лице, ненавършило 18 години

За издаване на паспорт на непълнолетни лица от 14 до 18 ненавършени години се представят същите документи, както за малолетни лица до 14 години, както и се прилагат идентични изисквания за личното присъствие на родителите. Заявлението се подава лично и се подписва от непълнолетния заявител в определеното за това място, а двамата родители изразяват съгласието си като полагат подпис върху заявлението пред консулския служител

Втора и следваща лична карта на лице, ненавършило 18 години

Освен документите за издаване на първа лична карта на лице от 14 до 16 годишна възраст и идентичните изисквания за лично присъствие на единия от родителите и детето, необходимо е и  представянето на предходната лична карта на лицето.

Издаване на временен паспорт

Временният паспорт се издава от консулството в Барселона  след съгласуване с Министерството на външните работи на български граждани, които пребивават в Испания и не притежават валидни документи за пътуване или за самоличност. Срокът на валидност на временния паспорт е съобразен с необходимото време за завръщане в Република България и не може да надвишава 12 месеца.

Временният паспорт се издава в срок до 3 работни дни. В случай че заявителят не се яви да получи заявения от него временен паспорт в срок до 3 месеца от уведомяването му, искането за издаване на временния паспорт се анулира.

Обикновено временният паспорт се издава при загубени или откраднати документи за самоличност, но също така и на новородени деца от български гражданин, които нямат ЕГН.

В случаите на загубени или откраднати паспорти или лични карти самоличността на лицето се установява по един от следните начини:

 • с български документ за самоличност;
 • с документ за самоличност, издаден от друга държава;
 • с удостоверение за раждане;
 • с двама свидетели с установена самоличност – по изключение и в случай, че лицето не разполага с никакви други документи, се допуска извършване на процедурата по чл.578, ал.5 от ГПК - установяване на самоличността му с двама свидетели, български граждани, с валидни лични документи, които на място в консулската служба попълват декларации /по образец за гарантиране на самоличността на заявителя;
 • по друг начин, годен за събиране на достоверни данни (напр. официални документи със снимка, провеждане на интервю и др.).

Заявленията за издаване на временен паспорт се подават лично.

Внимание: Временният паспорт следва да бъде върнат в съответното РПУ в България (или в Генералното консулство) не по-късно от 3 месеца след изтичане на срока на неговата валидност.

 

Необходими документи

  • българско удостоверение за раждане на заявителя с вписано в него ЕГН – в оригинал и фотокопие;
  • Заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин по образец, който можете да свалите по интернет ТУК  или от  платформата Consulatebg.eu на уеб-адрес: https://www.consulatebg.eu/apply). Заявлението следва да е попълнено/генерирано предварително на български език. Подава се лично от заявителя и се подписва от него в определеното за това място
  • Изтекли документи за самоличност на заявителя (паспорт/лична карта/СУМПС) – в оригинал и фотокопие;
  • Идентификационни документи, издадени от чуждестранни органи, адресна регистрация и пр.
  • Декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи по образец, който можете да свалите ТУК  В тази декларация се посочват обстоятелствата, свързани със загубването, открадването, повреждането или унищожаването на документа за самоличност  и е желателно да е предварително попълнена на български език;
  • Удостоверителен документ за обстоятелствата, заявени в декларацията по чл. 17, ал.1 на ПИБЛД  (ако има такъв), издаден от компетентните полицейски органи на Испания

За издаване на временен паспорт на лице до 18 годишна възраст се изисква личното присъствие и на двамата родители. Ако това не е възможно, присъствието само на единия родител се допуска, когато бъдат представени:

 1. Изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал от отсъстващия родител за издаване на паспорта;
 2. Съдебно решение, удостоверяващо, че другият родител е лишен от родителски права;
 3. Съдебно решение, в което изрично е записано, че родителят може да подаде документи за издаване на паспорт на детето без съгласието на другия родител;
 4. Документ, удостоверяващ, че вторият родител е починал;
 5. Акт на български или на чуждестранен съд, потвърден от български съд, че другият родител е в неизвестност;
 6. Удостоверение за раждане с отбелязване, че бащата е неизвестен

Родителите представят валидни паспорти/лични карти в оригинал и фотокопие и подписват заявлението за  издаване на документ за самоличност.  Ако детето е навършило 14 г., то също подписва заявлението

Временен паспорт на дете на български гражданин, което няма ЕГН

Временен паспорт на новородено дете, на което поне единият родител е български гражданин, преди детето да е получило българско удостоверение за раждане, се издава по изключение и само за срок, необходим за пътуването му до България с оглед финализиране на процедурата за регистрация на детето.

При подаването на заявление за временен паспорт на новородено дете е необходимо личното присъствие на двамата родители и детето, а ако това не е възможно, единият родител подава един от посочените документи, посочени в указанията за издаване на документи за самоличност на непълнолетни лица в случаите на отсъствие на един родител. В заявлението за издаване на български документ за самоличност родителите се подписват вместо детето, а в полето за подпис под снимката не се полагат подписи нито на детето, нито на родителите. В допълнение към документите, подавани за издаване на временен паспорт от други категории граждани, родителите подават още:

 • Пълната форма на чуждестранният акт за раждане на детето, съдържаща имената на родителите, снабдена с апостил, и преведена от акредитиран преводач към консулската служба – в оригинал и фотокопие или многоезично извлечение от акта за раждане на детето /FORMULA A/.
 • Декларация по образец, че ще използват временния паспорт еднократно с цел пътуване до Република България за довършване на процедурата по регистрация на детето.

Получаване на издадени български лични документи

Общи условия

Срокът за получаване на български лични документи (лична карта и паспорт), заявени в българските консулски и дипломатически представителства в чужбина по обикновената процедура, е до 45 дни.

Вашият нов български документ за самоличност (паспорт/лична карта) може да бъде доставен в консулството на Република България в Барселона значително по-бързо чрез лицензираната куриерска фирма (DHL), с която Министерството на външните работи има сключено споразумение. Ако гражданите желаят да използват тази услуга, то следва при подаване в консулството на документите за издаване на паспорт/лична карта да заявят съгласието си за това, да попълнят молба/декларация (по образец, който може да бъде изтеглен  ТУК  за бързо издаване на български лични документи в срок до 30 дни и да заплатят  услугата "препращане чрез куриерска фирма", която за Испания е 39,17 евро. По-подробна информация за оформянето и заплащането на тази услуга ще намерите ТУК  Платежното нареждане от банковия превод, с който е платена куриерската услуга, следва да бъде представено в консулството в оригинал.

Новите документи се получават лично от заявителя в консулството, а по изключение – от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно от испански нотариус, преведено на български от заклет преводач или от лице, данните за което са вписани при подаване на заявлението, като се попълва съответната графа за получаване в заявлението.

Документите за самоличност на малолетни и непълнолетни лица се получават от единия родител, задължително български гражданин, удостоверяващ своята самоличност с паспорт или лична карта. Същият следва да покаже и удостоверението за раждане на детето в оригинал. Неговите имена и данни се записват. Документите на поставени под запрещение лица се получават от техните настойници или попечители (само ако са български граждани).

Получаване на издаден нов документ за самоличност може да стане и в България чрез упълномощено лице – с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, данните на което са вписани в заявлението при подаването му. Упълномощеното лице следва да получи издадения документ за самоличност от Дирекция „Български документи за самоличност”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 48 след представяне на свой документ за самоличност и връщане на предходния паспорт и/или лична карта.

Задължение за връщане на стария документ за самоличност

При получаване на новия документ е задължително да бъде върнат в консулството предходния документ за самоличност от същия вид, ако има такъв. Старите документи (лична карта и/или паспорт) се обявяват за невалидни, което се отразява в системата на МВР, и не могат да бъдат използвани от лицата.

Паспортът може да бъде задържан от неговия приносител и след изтичане срока на неговата валидност,  ако има необходимост от представяне на положени в паспорта визи или гранични печати. В тези случаи лицето представя в консулската служба изтеклия паспорт и подава искане по образец, като се задължава да върне документа в срок до 3 месеца след отпадане на заявената необходимост.

Глоби и наказания

Българските лични документи са собственост на държавата. Гражданите, притежатели на паспорти, са длъжни да ги пазят от унищожаване, загубване или повреждане. На гражданите, които са загубили, повредили или унищожили документа си самоличност или не са го върнали  в 30-дневен срок след изтичане на неговата валидност се налага наказание глоби съобразно Административно-наказателните разпоредби на  Закона за българските лични документи. Стандартният размер на глобата в консулските служби на дипломатическите ни мисии в Испания е 20 евро. Глобите за всяко нарушение се налагат в двоен размер, когато нарушението е извършено повторно в рамките на 12 месеца, предшестващи датата на установяването му.

Наказания по ЗБЛД се налагат и при други конкретни случаи.

Заповед Ав-01-106/30.12.2021 г., касаеща съставянето на АУАН и Наказателни постановления за нарушения на ЗБЛД.

 

Проверки за движението по подадените от вас заявления за български лични документи

Проверка дали паспортът и/или личната карта  е издаден може да бъде направена на сайта на Министерството на вътрешните работи, секция „Полезно за Вас” – „Справка за издадени и неполучени български лични документи” - https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/Application/Index/35

Проверка дали новоиздаденият документ за самоличност е получен в Генералното  консулството може да се направи по ЕГН на заявителя на електронната платформа Consulatebg на адрес: https://www.consulatebg.eu/status

Получени Български лични документи в Генереалното консулство в Барселона

Top of Form

ЕГН

проверка

 

 

 

 

ТАКСИ ЗА УСЛУГАТА „ПРИЕМАНЕ НА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ“

 

Цена на консулската услуга в евро

 

Първи паспорт на лице до 14 г. възраст

26

Втори и следващ паспорт на лице до 14 г. възраст

31

Паспорт на лица от 14 до 58 г. възраст

41

Паспорт на лице от 58 до 70 г. възраст

31

Паспорт на лице над 70 г. възраст

26

Паспорт на лице с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и на 50 %

22

Паспорт от лица, от които е невъзможно да бъдат снети биометрични данни (валидност до 12 месеца)

37

Първа лична карта на лице от 14 до 16 г. възраст

20

Втора и следваща лична карта на лице от 14 до 18 г. възраст

27

Лична карта на лице от 18 до 58 г. възраст (валидност 10 год.)

30

Лична карта на лице от 58 до 70 г. възраст (безсрочна)

26

Лична карта на лице, което е навършило 70 г. възраст (безсрочна)

20

Лична карта на лице с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 %

22

Временен паспорт

50

 

Таксите по Тарифа №3 се заплащат с 50 на сто увеличение, когато по искане на гражданите услугата се извършва в срок до 8 работни часа от момента на подаването на заявлението, и със 100 на сто увеличение, когато услугата се извършва до 4 работни часа.

 

Екипът на българското Генерално консулство в Барселона ви очаква за извършване на необходимите ви паспортни услуги. Моля запазете си час в приемното време на уеб-адрес: https://www.consulatebg.eu/book

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация