Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Русия, Санкт Петербург, Генерално консулство на Република България

Набиране на кандидати за учители по български език и литература, география, история и учител в началните класове към БНУ „Закрила”

07 Юни 2018 Новини

БНУ към ГК в Санкт Петербург набира сред българските граждани кандидати за учители по български език и литература, география, история и учител в началните класове.

Кандидатите следва да отговарят на следните критерии:

1.      Да бъдат български граждани, носители на българския език.

2.      Да са придобили висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, съответстваща на учебния предмет (учебни предмети), с присъдена професионална квалификация „учител“.

3.      Да притежават квалификации „учител по български език и литература в средно общообразователно училище“, „учител по география в средно общообразователно училище“, „учител по история в средно общообразователно училище“, „начален учител“ (според ИНСТРУКЦИЯ No 2 от 29 юли 1994 г. за изискванията за заемане на длъжността "учител" или "възпитател" съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност (обн., ДВ, бр. 69 от 26 август 1994 г.; изм., ДВ, бр.83 от 1994 г., бр. 103 от 1995 г., бр. 26 от 1996 г., бр. 81 от 1997 г.; изм. и доп. бр.81 от 12 септември 2003 г.)

4.      Да не са лишени от право да упражняват професията.

5.      Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците.

Завършеното образование, придобитата специалност и присъдената професионална квалификация се удостоверяват с диплома за завършено образование, издадена в съответствие с чл.7 от Закона за висшето образование.

Кандидатите трябва да представят следните документи:

1.      Лична и професионална биографична справка (във формат Europass CV);

2.      Мотивационно писмо;

3.      Нотариално заверено копие от дипломи за завършено висше образование, научна степен и/или звание (копие);

4.      Удостоверение, че кандидатът не се води на диспансерен учет за психично заболяване(копие);

5.      Документ за самоличност (копие).

6.      Документ за преподавателски и общ трудов стаж (ако има такъв).

Документите да се изпращат на имейл [email protected]срок до 31юли 2018г.

При нередовни и непълни документи кандидатурата не се разглежда и не участва в подбора и избора.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация