Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Йордания, Аман, Посолство на Република България

ОБЯВА за приемане на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от страна на Република България

12 Май 2021 Новини

Министерство на външните работи на Република България чрез Посолството на Република България в гр. Аман, Хашемитско кралство Йордания обявява процедура по приемане и подбор на предложения за проекти, които ще бъдат изпълнявани с безвъзмездна финансова помощ в рамките на официалната помощ за развитие на Република България с начален срок на изпълнение през 2022 година.

 

Приоритетните области и направления за изпълнение на проекти на територията на Йордания са:

 

- Осигуряване на качествено и приобщаващо образование;

- Устойчиво икономическо развитие и подкрепа за устойчива заетост;

- Преодоляване на негативните социално-икономически последици от COVID-19 (вкл. по линия на "Екип Европа" (“Team Europe”).

 

1. Цели и обхват на проектите:

- Изграждането на механизми и създаване на условия за устойчива заетост на младежи в икономическия и обществения живот в Йордания;

- Oвластяване на жени чрез предоставяне на обучение и осигуряване на устойчива заетост. Помощ и подкрепа за уязвими групи жени и момичета;

- Повишаване качеството на образованието в учебните заведения на територията на страната посредством подобряване на сградния фонд и прилежащата инфраструктура посредством ремонтни дейности и установка на нови инсталации, ремонт на вътрешни помещения и др.

- Осигуряване на материали за социалния и санитарен бит на жени, момичета, деца в неравностойно положение с цел преодоляване на негативните социално-икономически последици от COVID-19.

 

2.   Целеви групи:

-Младежи, временно без трудова заетост;

-Жени и деца в неравностойно положение;

-Социално слаби групи;

-Местно население в градовете и селата;

-Образователни институции - училища;

-Неправителствени организации, допринасящи за реализацията на приоритетите и постигането на целите на българската „Официална помощ за развитие“.

 

3.  Очаквани резултати:

- Утвърждаване на доброто име и международния авторитет на Република България, разширяване на възможностите за обмен на експертиза между Република България и Хашемитско кралство Йордания в контекста на отличните отношения на ползотворно сътрудничество;

-  Подобряване на социално-икономическото развитие.

- Създаване на добра училищна инфраструктура и повишаване качеството на образователната система.

- Възприемане и прилагане на добри практики и европейски стандарти в сферата на овластяване на жените и модернизация на образованието. 

-  Придобиване на умения, които осигуряват устойчива заетост и намаляване на бедността и повишаване на благосъстоянието.

- Повишаване качеството на здравните  услуги и борба с последиците от пандемията;

- Задълбочаване на взаимодействието между институциите на централно, регионално и местно ниво.

 

 4. Допустими стойности на проектите:

 

4.1. Минималната допустима стойност на проект е 5 000 лв.

 

4.2. Препоръчителната максимална стойност на проект е:

 

·                     за проекти, чиято основна цел е доставка на стоки и/или предоставяне на услуги - до 30 000 лв.;

 

·                     за проекти, чиято основна цел е извършване на ремонтни и/или строителни дейности - до 30 000 лв.

 

4.3. Осигурено от кандидата съфинансиране на дейности по проекта ще се разглежда като предимство при оценяването, подбора и одобряването на проектите.

 

5. Срокове за изпълнение и продължителност на проектите:

 

5.1. Проектните предложения трябва да съдържат индикативен начален срок за изпълнение на проекта след 1 март 2022 г. и не по-късен от 30 ноември 2022 г.

 

5.2. Изпълнението на проекта трябва да приключи не по-късно от 31 декември 2024 г.

 

6.  Допустими кандидати:

 

-                      Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджет – юридически лица на Йордания;

-                      Международни и местни неправителствени организации;

-                      Общини и техни обединения;

-                      Образователни, здравни и социални институции;

-                      Международни хуманитарни организации.

 

Не могат да кандидатстват за участие в предоставянето на помощ за развитие физически и юридически лица, за които са налице обстоятелства по чл. 23, ал. 3-8 от Постановление № 234 на Министерския съвет от 01.08.2011 г. за политиката на Република България на участие в международното сътрудничество за развитие.

Виж: Приложение 1 към обявата

 

7.   Допустими дейности и разходи по проектите:

 

7.1.  Разходите за изпълнение на проекта трябва да отговарят едновременно на следните условия:

 

-  да са законосъобразни и да отговарят на принципите на отговорност, икономичност, ефикасност, ефективност и прозрачност;

 

- да са извършени срещу необходимите разходооправдателни документи - фактури или други документи с еквивалентна доказателствена стойност;

 

- да са в рамките на стойността на проекта;

 

- да не са финансирани със средства по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на ЕС или на друг донор.

 

7.2.  Задължителни дейности, които трябва да бъдат предвидени в проекта:

 

- изготвяне на одитен доклад от независим финансов одитор;

 

- дейности за осигуряване на публичност и видимост на предоставената финансова помощ, съгласно Насоките за публичност и видимост на българската помощ за развитие, на стойност от 3 до 5 % от общата стойност на проекта, но не повече от 5 хиляди лева.

 

7.3. Примерни дейности, които могат да бъдат финансирани:

 

- Доставка на материали и консумативи за йорданския здравен сектор с цел посрещане на нужди при COVID-19 и пост-COVID-19 ситуация;

- Организиране на модул за обучение/семинар (при спазване на всички противоепидемични мерки), придружени с практически упражнения и уъркшопи, с цел професионална подготовка на жени и младежи; придобиване на професионални умения, на основа българския опит, с цел икономическа самостоятелност, придобиване на занаяти;

- Организиране на конкретна строителна дейност за местен ключово важен инфраструктурен проект и подобряване на условията в държавни училища чрез изграждане на водопровод и канализация или други строителни работи.

 

8. Необходими документи за кандидатстване:

 

Формуляр за кандидатстване е наличен на следната интернет страница на български и английски език: https://www.mfa.bg/bg/3865

 

Всички графи на формуляра следва да бъдат надлежно попълнени на български и/или английски език. В случай на установяване на пропуски, които възпрепятстват оценката на проектното предложение, Посолството в Хашемитско кралство Йордания може да изисква в кратки срокове допълнителна информация. Неполучаването на такава информация в определения срок се счита за основание за отхвърляне на предложението.

 

9. Начин и срокове за приемане на проектите:

 

Проектите се приемат единствено на електронна поща consulate.amman@mfa.bg, както в word формат, така и сканирани в pdf формат с подпис и печат на кандидата.

Телефон за връзка 00962776995154.

Крайният срок за набиране на предложения е 30 юни 2021 г.

 

10. Допълнителна информация:

 

Кандидатите се уведомяват за резултатите от процедурата по оценяване, подбор и одобрение на проектните предложения в срок до 14 работни дни от приключване на отделните етапи на процедурата. Посолството/Генералното консулство на Република България в … няма задължение да информира кандидатите за основанията за одобрение или отхвърляне на постъпилите проектни предложения.

Приложение 1

 

Постановление № 234 на Министерския съвет от 01.08.2011 г. за политиката на Република България на участие в международното сътрудничество за развитие (извадки)

 

Чл.23(3) Не може да кандидатства за участие в предоставяне на помощ за развитие юридическо лице, което:

 

 1. е обявено в несъстоятелност;
 2. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
 3. е в открито производство по несъстоятелност или е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидат е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или е преустановило дейността си;
 4. е лишено от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
 5. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социално осигуряване или данъци съгласно правните норми на държавата, в която е установено;
 6. има наличие на непогасени частни задължения към държавата, изброени в чл. 3, ал. 7 от Закона за Националната агенция за приходите.

 

(4) Не може да кандидатства за участие в предоставянето на помощ за развитие юридическо лице, член на чийто управителен орган:

 

 1. е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер;
 2. не е изпълнил задълженията си, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци в съответствие с приложимото към лицето законодателство;
 3. е предоставил умишлено документи с невярно съдържание при осигуряване на информация, изискана като условие за финансиране на дейности по линия на помощта за развитие, или не е предоставил такава информация;
 4. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
 5. е юридическо лице, за което е налице обстоятелство по ал. 3;
 6. има наличие на непогасени частни задължения към държавата, изброени в чл. 3, ал. 7 от Закона за Националната агенция за приходите.

 

(6) Когато членове на управителните органи са юридически лица, изискванията на ал. 5 се отнасят до техните представители в съответните управителни органи.

 

 7) Не могат да кандидатстват за участие в предоставянето на помощ за развитие лица:

 

 1. при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ведомството, администриращо съответния проект, или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
 2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 

 

  

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация