Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Белгия, Брюксел, Посолство на Република България

РЕГИСТРИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ НА СКЛЮЧЕН В ЧУЖБИНА ГРАЖДАНСКИ БРАК

12 Юли 2022 Консулски съобщения

Българските граждани, които пребивават дългосрочно в чужбина, са задължени в шестмесечен срок след съставянето на акт за граждански брак от чуждестранен местен орган по гражданско състояние, да предприемат процедура за регистриране на брака си в Република България.

 Сключилите граждански брак в чужбина могат да предоставят молба за регистрация на събитието в България чрез консулската служба на посолството в Брюксел или директно в общината по постоянен адрес в България.

 Ако и двамата съпрузи са български граждани, за постоянен адрес в България се счита последният постоянен адрес (адресът посочен в личната карта) на съпруга. Ако съпругът е чужд гражданин, документите се представят в общината по постоянен адрес на съпругата - българска гражданка.

 Заедно с молбата се представя оригиналният акт за граждански брак, придружен от Многоезично извлечение от акта (Формуляр В). При подаването на молбата съпрузите трябва да представят документ за самоличност (паспорт или лична карта).

 Многоезичното извлечение от акта за граждански брак (Formule B Extrait plurilingue d’acte de mariage) не се нуждае от никаква легализация, превод или заверка. Консулската служба го приема и изпраща по служебен път в съответната община по постоянен адрес в България за регистриране и издаване на съответно удостоверение.

 За тази консулска услуга не се дължат никакви такси. Приемането на документите става без предварително записване на час в рамките на приемното време всеки работен ден от 10 до 13.30 ч.

 Ако по някаква причина не разполагате с Многоезично извлечение от акта за граждански брак (Формуляр В ), за регистриране в България е необходимо да представите пълен препис от акта за сключен граждански брак, заверен с „апостил” и придружен от заверен превод на български език.

 Заверяване с „апостил“ се извършва от Служба „Легализации“ на Федералната публична служба за външни работи на Белгия на адрес Rue des Petits Carmes 27, 1000 Bruxelles или от Дирекция „Протокол и канцелария“ на Министерството на външните работи на Люксембург на адрес 43, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

 Освен заверен с „апостил“ акт за граждански брак, когато нямате Многоезично извлечение от акта трябва да представите и заверен превод на български език. Заверката на превода се извършва от консулската служба.

Консулската служба заверява преводи на български език, само ако преводът е извършен от регистриран в консулската служба заклет преводач. Вижте списъка на регистрираните в консулската служба преводачи в отделно консулско съобщение.

 Извършените в България преводи се заверяват от Отдел „Административно обслужване на български и чужди граждани” на Дирекция „Консулски отношения” при Министерството на външните работи (гр. София, ул. „Алфред Нобел” 2).

Сключване на граждански брак в Посолството на България в Брюксел

Български граждани, пребиваващи в Белгия и Люксембург, могат да сключат брак пред българско консулско длъжностно лице в Брюксел.

Брак между български гражданин и чужд гражданин може да се сключи пред български консулски представител, ако правото на приемащата държава и отечественото право на чуждия гражданин допускат това. Законодателството на Белгия и Люксембург позволява сключването на бракове с техни граждани пред българско консулско лице.

 При сключване на граждански брак между български гражданин и гражданин на трета страна (освен Белгия и Люксембург) е необходимо задължително да проверите дали правото на държавата на чуждия гражданин позволява сключване на брак пред българско консулско лице.

 Всеки български гражданин, който желае да сключи брак пред българския консул, е препоръчително да информира за наличието и на друго гражданство, освен българско. Ако не предостави тази информация, би могло да се стигне до непризнаване на брака от чуждата държава.

Лицата, желаещи да сключат брак в Брюксел пред българския консул, задължително следва да осъществят контакт с консулската служба, която ще определи дата и час на брачната церемония. Лицата следва да се информират от консулската служба за евентуални допълнителни документи, които следва да бъдат представени, съгласно българското и чуждо законодателство.

 Преди процедурата по сключване на брак в българското посолство, бъдещите съпрузи следва да се снабдят със следните документи, които се представят пред консула:

 медицинско удостоверение, издадено на български език или преведено на български;

 удостоверение за раждане;

 документи за самоличност – на бъдещите съпрузи и свидетелите;

 удостоверение за семейно положение, издадено от общината по постоянен адрес в България;

 декларации, които лицата попълват преди брачната церемония.

 При брак между български и чужд гражданин, чуждият гражданин освен посочените по-горе документи, представя и документ, че отечественото му право допуска брак в българското посолство и че този брак ще бъде признат в държавата му.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация