Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Белгия, Брюксел, Посолство на Република България

РЕГИСТРИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ НА РАЖДАНЕ В ЧУЖБИНА НА ДЕЦА С РОДИТЕЛ/РОДИТЕЛИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН/ГРАЖДАНИ

12 Юли 2022 Консулски съобщения

Българските граждани, които пребивават в чужбина, са задължени в срок от 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА след съставянето от местен орган на акт за раждане на детето им, да предприемат предвидената в закона процедура за регистриране на раждането в България.

 Регистрирането се извършва само от общината по постоянен адрес в България. Молбата за регистрация на раждането в Белгия или Люксембург може да бъде подадена директно в общината в България или чрез консулската служба на българското посолство в Брюксел.

 Молбата за регистрация на раждането в Република България е в свободен текст и в нея се посочват трите имена на родителите, техните единни граждански номера или дати на раждане, постоянни адреси в България и адрес в Белгия или Люксембург. Предлагаме Ви образец за молба в края на това съобщение.

 Заедно с молбата се представят оригиналният акт за раждане, придружен от Многоезично извлечение от акта (Формуляр А - Uittreksel uit de geboorteakte / Extrait de l'acte de naissance), издадено от съответната община в Белгия или Люксембург.

 При подаването на молбата родителите трябва да представят документи за самоличност (паспорт или лична карта).

Оригиналът на акта за раждане и Многоезичното извлечение не се нуждаят от никаква легализация, превод или заверка. Консулската служба ги приема и изпраща по служебен път в съответната община по постоянен адрес в България за регистриране на гражданското събитие „раждане“ у нас и издаване на български акт за раждане и съответно удостоверение.

 За постоянен адрес в България се счита адресът, посочен в личната карта на майката, когато тя е българска гражданка, а ако майката е чужд гражданин, за постоянен адрес се посочва адресът от личната карта на бащата – български гражданин.

 За тази консулска услуга не се дължат никакви такси. Приемането на документите става без предварително записване на час в рамките на приемното време всеки работен ден от 10 до 13.30 ч.

Ако по някаква причина не разполагате с Многоезично извлечение от акта, тогава оригиналният акт за раждане или пълен препис от него трябва да бъде заверен с „апостил“.

 Заверяване с „апостил“ се извършва от Служба „Легализации“ на Федералната публична служба по външни отношения на Белгия на адрес Rue des Petits Carmes 27, 1000 Bruxelles или от Дирекция „Протокол и канцелария“ на Министерството на външните работи на Люксембург на адрес 43, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Освен заверен с „апостил“ акт за раждане, когато нямате Многоезично извлечение от акта трябва да представите и заверен превод на български език на акта за раждане. Заверката на превода се извършва от консулската служба.

 

 Консулската служба заверява преводи на български език, само ако преводът е извършен от регистриран в консулската служба заклет преводач. Вижте списъка на регистрираните в консулската служба преводачи тук https://www.mfa.bg/embassies/belgium/532.

 Родителите на детето могат да подадат молба за регистриране на раждането и да представят оригиналния акт за раждане, придружен с Многоезично извлечение от акта (Формуляр А), директно (лично или чрез упълномощено лице) в съответната българска община по постоянен адрес. Ако и двамата родители са български граждани, документите се представят в общината по постоянен адрес на майката. При това положение не е необходимо да се явявате в консулската служба в Брюксел.

 Подаването на молбата и документите чрез консулската служба е лесно и удобно: не се записва час за прием, не се плащат никакви такси, а документите се изпращат от посолството в общината в България по служебен път.

От друга страна, процедурата чрез консулската служба може да отнеме няколко месеца, тъй като изпращането и получаването на документите става само с дипломатическа поща. При необходимост от по-бързо издаване на български акт за раждане, за предпочитане е да подадете молбата и документите директно в българската община - лично или чрез упълномощено лице, като в този случай консулската слжба може да завери нотариално необходимото Ви пълномощно.

Когато родителите не разполагат с Многоезично извлечение от акта за раждане, тогава те трябва да представят в общината в България заверен с „апостил“ от белгийските/люксембургски власти оригинален акт за раждане или пълен препис от него, както и заверен превод на български език.

Когато представяте тези документи директно в общината в България, а не чрез консулската служба в Брюксел, тогава преводът на български език се заверява по Ваш избор или от консулската служба в Брюксел, или от фирма за преводи/преводач, вписани в Регистъра на Министерството на външните работи на България. Заверката на подписа на българския преводач се прави в дирекция "Консулски отношения" на външно министерство на адрес: София, ул. "Алфред Нобел" № 2.

 Всички новородени деца, включително и тези в чужбина, придобиват единен граждански номер (ЕГН), след тяхното вписване в регистрите на населението в общината. Общината издава удостоверения за раждане на децата, с вписан ЕГН.

Родителите могат да подадат заявление за издаване на първи паспорт на детето, само след получаване на българско удостоверение за раждане.

Ако се налага пътуване на детето до България, преди да е получило българско удостоверение за раждане, може да подадете заявление в консулската служба за издаване на временен паспорт ("пасаван") на детето. Временният паспорт е валиден за срок до 12 месеца, като обикновено се издава за срок от 3 до 6 месеца, които са достатъчни за пътуване до България за извършване на процедурата по регистрация на детето.

Временни паспорти вече се издават на деца без българско удостоверение за раждане, дори ако те са навършили 1 година.

Полезна информация относно имената на родените в чужбина български граждани:

При съставяне на удостоверение за раждане на дете извън страната, българската община вписва в него името на новороденото дете, датата и мястото на раждане, пола и установения произход така, както са записани в получения препис от чуждестранния акт за раждане.

Когато бащиното име липсва в чуждестранния акт за раждане, то се вписва в българското удостоверение, ако родителите на детето заявят писмено желание за това. Писменото заявление трябва да се представи заедно с молбата и останалите документи.

Бащиното и фамилното име могат да се впишат с наставки -ов или –ев, съответно –ова или -ева, ако това е писмено заявено от родителите до три години от раждането на лицето.

 

 

                                                                                                               ДО

                                                                                                КОНСУЛСКА СЛУЖБА

                                                                                                ГР.БРЮКСЕЛ

 

                                                                                                М О Л Б А

                                                                        за регистрация на дете, родено в чужбина

 

от ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

и

от ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Постоянен адрес в Р България: гр. …………………………………, община .……………………………………

обл. ……………………………………, ул. …………………………........................., № ...., вх. ..., ет. …, ап. ….

Гражданство: ……………………………………

 

Моля да регистрирате детето ни ………………………………………………………………………………………,

родено в Кралство Белгия/Люксембург, гр. …………………………………… на ……………………….. г.

Прилагаме:

  1. Акт за раждане на детето;
  2. Многоезично извлечение от акта за раждане;
  3. Копие от документите за самоличност на родителите.

 

Гр. Брюксел

Дата: ………………….                                                      Подпис: ………………………………………………….

 

                                                                                    Подпис: ………………………………………………….

 

Забележка: За постоянен адрес в България се счита адресът, посочен в личната карта на майката, когато тя е българска гражданка, а ако майката е чужд гражданин, за постоянен адрес се посочва адресът от личната карта на бащата – български гражданин.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация