Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Белгия, Брюксел, Посолство на Република България

Глоби за нарушения на Закона за българските лични документи, които се налагат в консулската служба в Посолството на РБ в Брюксел

28 Март 2022 Консулски съобщения

З  А  П  О  В  Е  Д

 

Ав-02-09 / 25.01.2022 г.

 

На основание чл.84 от Закона за българските лични документи (ЗБЛД) и Заповед № 95-00-774/23.12.2021г. на министъра на външните работи

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

I.  Определям размера на глобите в евро за нарушения на Закона за българските лични документи, които се налагат в консулската служба в Посолството на РБ в Брюксел, както следва:

 

1. За нарушения по чл. 80, ал.1 от Закона за българските лични документи:

1.1. за използване на подправени или чужди български лични документи, ако не подлежи на по-тежко наказание - 150 евро;

 

1.2. за отнемене, задържане без съгласие на притежателя, укриване или унищожаване на български личен документ на друго лице - 150 евро;

 

1.3. за приемане или даване в залог или преотстъпване на български личен документ - 100 евро;

 

1.4. за непредставяне на български личен документ при поискване от компетентните длъжностни лица - 50 евро.

 

2. За нарушения по чл.81, ал.1 от Закона за българските лични документи:

 

2.1. за неподаване на заявление за подмяна на българските си лични документи в срок до 30 дни при промяна в имената, единния граждански номер, пола, гражданството, постоянния адрес или при настъпили съществени и трайни изменения на образа - 30 евро;

 

2.2. в случай, че лицето не направи необходимото като родител, настойник или попечител за снабдяване с лична карта на лице, навършило 14-годишна възраст - 30 евро;

 

2.3. за неподаване на заявление за издаване на лична карта в срок до 30 дни, след като лицето е заявило, че тя е повредена, унищожена, изгубена или открадната - 30 евро;

 

2.4. в случай, че лицето е навършило 18 години и не е подало заявление за издаване на лична карта - 30 евро;

 

2.5. за неподаване на заявление в срок до 30 дни за подмяна на личната карта след изтичане на нейната валидност - 30 евро;

 

2.6. за невърнат паспорт или заместващия го документ на органа, който го е издал, в тримесечен срок след изтичане на неговата валидност или след отпадане на основанието за издаването или ползването му - 50 евро.

 

3. За нарушения по чл.81, ал.2 от Закона за българските лични документи:

 

3.1. в случай, че лицето е български гражданин и не обяви пред компетентните български органи придобиването на документи за самоличност, издадени от друга държава, в определения за това срок - 100 евро;

 

3.2. за изгубен, повреден или унищожен български личен документ - 50 евро;

 

3.3. в случай, че лицето не е декларирало в тридневен срок изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ - 50 евро;

 

3.4. в случай, че лицето е декларирало български личен документ за повреден, унищожен, изгубен или откраднат и е установено, че продължава да го използва - 100 евро;

 

3.5. за обявени неверни данни при подаване на заявление за издаване на български личен документ, ако лицето не подлежи на по-тежко наказание по друг закон - 100 евро;

 

3.6. за използване на нередовни български лични документи - 100 евро;

 

3.7. в случай, че лицето попречи на упълномощените органи да извършат проверка за установяване на самоличността му - 100 евро.

 

3.8. При повторно нарушение по чл.81, ал.2 наказанието е глоба в размер на 150 евро.

 

II.         В случаите, когато нарушителят по чл.80, ал.1 и по чл.81, ал.1 и 2 изрично декларира, че няма да обжалва наказателното постановление в частта относно наложената глоба, той може да заплати в 14-дневен срок от връчването на наказателното постановление 80 на сто от размера, предвиден за извършеното нарушение.

 

III.        В случаите на сключено споразумение за прекратяване на административно-наказателното производство по чл.81, нарушителят да заплати 70 на сто от размера на минималната глоба (10 евро) по чл. 81, ал. 1 или от размера на минималната глоба (15 евро) по чл.81, ал.2 от Закона за българските лични документи във връзка с чл.58г, ал.8 от Закона за административните нарушения и наказания.

IV.        Настоящата заповед отменя Заповед № Ав-02-05 от 20.03.2015 г.

 

V.         Копие от настоящата заповед да бъде поставено на видно място в приемната на консулската служба и да бъде публикувано на интернет и Фейсбук страниците на посолството.

Настоящата заповед да бъде доведена до знанието на ЗКС и служителите от консулската служба, МОЛ и ЗФАС за сведение и изпълнение.

 

ПОСЛАНИК:

 

Пламен БОНЧЕВ

 

 

Свързани файлове

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация