Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Виетнам, Ханой, Посолство на Република България

Министерство на външните работи на България обявява процедура за подбор на проекти с безвъзмездна финансова помощ

17 Май 2019 Новини

ОБЯВА

за приемане на проектни предложения за предоставяне на

безвъзмездна финансова помощ от страна на Република България

Министерство на външните работи на Република България чрез Посолството на Република България в Ханой, Социалистическа република Виетнам, обявява процедура по приемане и подбор на предложения за проекти, които ще бъдат изпълнявани с безвъзмездна финансова помощ в рамките на официалната помощ за развитие на Република България с начален срок на изпълнение през 2020 година.

Приоритетните области и направления за изпълнение на проекти на територията на Виетнам са:

-          Подобряване на достъпа до качествено образование;

-          Равнопоставеност на половете и овластяване на жените;

-          Насърчаване на културното многообразие.

1. Цели и обхват на проектите:

-          Създаване на условия за качествено и достъпно образование, чрез напр. модернизиране на обучителни програми, насърчаване изграждането на международни връзки, въвеждане на съвременни технологични нововъведения в училища, висши и други образователни институции на Виетнам;

-          Насърчаване изграждането на механизми и създаване на условия за равноправно участие на жени и момичета в икономическия, обществен и културен живот; помощ и подкрепа за уязвими групи жени и момичета; подобряване достъпа на жени до здравни грижи и по програми „майчино здравеопазване“;

-          Техническа подкрепа за развитие на административния капацитет на сектора на културата, насърчаване на културната свързаност за развитие на местния културен потенциал и използването на културата и културното наследство като стратегически ресурс за устойчиво развитие.

2.   Целеви групи:

-          Държавна и местна администрация на Виетнам;

-          Образователни институции – висши учебни заведения, детски градини, училища, дневни центрове и пр.;

-          Неправителствени организации, допринасящи за реализацията на приоритетите и постигането на целите на българската „Помощ за развитие“.

3.  Очаквани резултати:

-          Утвърждаване на доброто име и международния авторитет на Република България, разширяване на възможностите за пренос на експертиза между Република България и СР Виетнам в контекста на миналия ни опит и отношенията на традиционно сътрудничество;

-          Утвърждаване принципите на доброто управление, водещо към устойчиво и приобщаващо икономическо развитие;

-          Повишаване на благоденствието чрез създаване на значима обществена инфраструктура;

-          Опазване на културното многообразие;

-          Възприемане и прилагане на добри практики и европейски стандарти в сферата на овластяване на жените и модернизация на образованието.  

4. Допустими стойности на проектите:

4.1. Минималната допустима стойност на проект е  5 000 лв.

4.2. Препоръчителната максимална стойност на проект е:

·         за проекти, чиято основна цел е доставка на стоки и/или предоставяне на услуги - до 70 000 лв.;

·         за проекти, чиято основна цел е извършване на ремонтни и/или строителни дейности - до 270 000 лв.

5. Срокове за изпълнение и продължителност на проектите:

5.1. Проектните предложения трябва да съдържат индикативен начален срок за изпълнение на проекта след 1 март 2020 г. и не по-късен от 30 ноември 2020 г.

5.2. Изпълнението на проекта трябва да приключи не по-късно от 31 декември 2022 г.

6.  Допустими кандидати:

-          Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджет – юридически лица на Виетнам;

-          Международни и местни неправителствени организации;

-          Общини и техни обединения;

-          Образователни, здравни и социални институции;

-          Международни хуманитарни организации.

Не могат да кандидатстват за участие в предоставянето на помощ за развитие физически и юридически лица, за които са налице обстоятелства по чл. 23, ал. 3-8[1] от Постановление № 234 на Министерския съвет от 01.08.2011 г. за политиката на Република България на участие в международното сътрудничество за развитие.

7.   Допустими дейности и разходи по проектите:

7.1.  Разходите за изпълнение на проекта трябва да отговарят едновременно на следните условия:

-  да са законосъобразни;

- да са извършени срещу необходимите разходооправдателни документи - фактури или други документи с еквивалентна доказателствена стойност;

- да са в рамките на стойността на проекта;

- да не са финансирани със средства по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на ЕС или на друг донор.

7.2.  Задължителни дейности, които трябва да бъдат предвидени в проекта:

- изготвяне на одитен доклад от независим финансов одитор;

- осигуряване на видимостта на предоставената финансова помощ, съгласно получените указания.

7.3. Примерни дейности, които могат да бъдат финансирани:

-          Разработване на нови/осъвременяване на съществуващи обучителни модули и разработване на обучителни помагала и материали;

-          Организиране и провеждане на обучения за служителите от администрацията;

-          Провеждане на обучения по конкретни теми в български и местни институции за обмен на добри практики и повишаване на квалификацията на служителите от администрацията и други регистрирани, съгласно местното законодателство юридически лица;

-          Организиране и провеждане на семинари, форуми, конференции;

-          Разработване на изследвания и стратегии;

-          Дейности за насърчаване на мултикултурния диалог;

-          Задълбочаване на взаимодействието между институциите на централно, регионално и местно ниво;

-          Закупуване и доставка на оборудване и материали, предназначени за висши учебни заведения училища, детски градини, домове за деца с увреждания и т.н.

-          Строително-ремонтни работи за извършване на подобрения на училища, болници, детски градини, социални центрове и домове и др.

 8. Необходими документи за кандидатстване:

Формуляр за кандидатстване е наличен на следната интернет страница на български и английски език: https://www.mfa.bg/upload/37116/Формуляр%20F.doc,  

https://www.mfa.bg/upload/37117/App_Form_Development_2019%20F.doc

Всички графи на формуляра следва да бъдат надлежно попълнени на български и/или английски език. В случай на установяване на пропуски, които възпрепятстват оценката на проектното предложение, Посолството на Република България в Ханой може да изисква в кратки срокове допълнителна информация. Неполучаването на такава информация в определения срок се счита за основание за отхвърляне на предложението.

9. Начин и срокове за приемане на проектите:

Проектните предложения с приложена документация към тях следва да се изпращат в срок до 28 юни 2019 г. по следните начини:

-          По електронна поща на адрес [email protected]

-          По пощенски път на адрес: Embassy of the Republic of Bulgaria in Hanoi, № 5, Ngo 294, Kim Ma Street, Ba Dinh, Hanoi

10. Допълнителна информация:

Кандидатите се уведомяват за резултатите от оценяването до 10 работни дни от решението на компетентния орган. Посолството на Република България в Ханой няма задължение да информира кандидатите за основанията за одобрение или отхвърляне на постъпилите проектни предложения.

Приложение 1

Постановление № 234 на Министерския съвет от 01.08.2011 г. за политиката на Република България на участие в международното сътрудничество за развитие (извадки)

Чл.23(3) Не може да кандидатства за участие в предоставяне на помощ за развитие юридическо лице, което:

1.  е обявено в несъстоятелност;

2.   е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

3.  е в открито производство по несъстоятелност или е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидат е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или е преустановило дейността си;

4.   е лишено от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

5.   има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социално осигуряване или данъци съгласно правните норми на държавата, в която е установено;

6.   има наличие на непогасени частни задължения към държавата, изброени в чл. 3, ал. 7 от Закона за Националната агенция за приходите.

(4) Не може да кандидатства за участие в предоставянето на помощ за развитие юридическо лице, член на чийто управителен орган:

1.  е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер;

2.  не е изпълнил задълженията си, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци в съответствие с приложимото към лицето законодателство;

3.  е предоставил умишлено документи с невярно съдържание при осигуряване на информация, изискана като условие за финансиране на дейности по линия на помощта за развитие, или не е предоставил такава информация;

4.   е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

5.  е юридическо лице, за което е налице обстоятелство по ал. 3;

има наличие на непогасени частни задължения към държавата, изброени в чл. 3, ал. 7 от Закона за Националната агенция за приходите.

(6) Когато членове на управителните органи са юридически лица, изискванията на ал. 5 се отнасят до техните представители в съответните управителни органи.

(7) Не могат да кандидатстват за участие в предоставянето на помощ за развитие лица:

1.   при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ведомството, администриращо съответния проект, или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2.   които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

[1] Виж Приложение 1 към обявата

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация