Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Швейцария, Женева, Постоянно представителство на Република България

Основни органи, конвенции и договори, за които отговаря ПП-Женева

Постоянното представителство на Република България към службата на ООН и другите международни организации в Женева отговаря за широк спектър от правителствени и неправителствени международни организации и форуми с разнообразни тематични направления.

Предоставяме на Вашето внимание неизчерпателен списък на международните органи, конвенции и договори, с които е свързана ежедневната работа на Постоянното представителство.

 

Структури към секретариата на ООН

Служба на ООН в Женева

United Nations Office in Geneva (UNOG)

 

Служба за координация на хуманитарните операции

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)

 

Международна стратегия за намаляване на бедствията

Interagency Secretariat of the International Strategy for Disaster Reduction (ISDR)

 

Органи към Общото събрание на ООН

Инспекторат на ООН

Joint Inspection Unit (JIU)

 

Комисия на ООН по международно право

International Law Commission (ILC)

 

Специализирани агенции на ООН

Международно бюро за образование

International Bureau of Education IBE (UNESCO)

 

Международна организация по труда

International Labour Organization (ILO)

 

Международен съюз по далекосъобщения

International Telecommunications Union (ITU)

 

Всемирен пощенски съюз

Universal Postal Union (UPU)

 

Световна организация за интелектуална собственост

World Intellectual Property Organization (WIPO)

 

Световна здравна организация

World Health Organization (WHO)

 

Световна метеорологична организация

World Meteorological Organization (WMO)

 

Програми и фондове на ООН

Програма на ООН за търговия и развитие (УНКТАД)

UN Conference on Trade and Development (UNCTAD)

 

Международен търговски център (МТЦ)

International Trade Centre (ITC)

 

Върховен комисар на ООН за бежанците (ВКБООН)

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR)

 

Програма на ООН по околната среда (ЮНЕП)

United Nations Environment Programme (UNEP)

 

Програми и фондове на ООН, които имат представителства в Женева

Програма на ООН за развитие (ПРООН)

United Nations Development Programme (UNDP Office in Geneva)

 

Програма за доброволци на ООН

UN Volunteers Programme (UNV Liaison Office – Geneva)

 

Фонд на ООН по народонаселението (УНФПА)

United Nations Population Fund (UNFPA Office in Geneva)

 

Фонд на ООН за децата (УНИЦЕФ)

UN Children s Fund (UNICEF Regional Office for Europe)

 

Програма на ООН за населените места (ХАБИТАТ)

UN Human Settlements Programme (UN-HABITAT Office in Geneva)

 

Световна програма по прехрана

World Food Programme (WFP Office in Geneva)

 

Служба на ООН за подпомагане на палестинските бежанци

UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees

 

Обединената програма на ООН за борба с ХИВ/СПИН

Joint UN Programme on HIV/AIDS (UNAIDS)

 

Функционални и регионални комисии на ООН

Комисия за наука и технологии за развитието

Commission on Science and Technology for Development (CSTD)

 

ИКЕ – Икономическа комисия на ООН за Европа

UN Economic Commission for Europe (ECE)

 

Комисия на ООН по населението и развитието

UN Commission on population and developреment (CPD)

 

Органи, договори и конвенции, по въпроси на разоръжаването  и  Конференции-преглед по тях

Департамент по въпроси на разоръжаването - Женева

Department for Disarmament Affairs – Geneva Branch (DDA)

 

Конференция по разоръжаване

Conference on Disarmament (CD)

 

Договор за търговия с оръжие

ArmsTradeTreaty

 

Конвенция по биологичните оръжия

Biological Weapons Convention (BWC)

 

Конвенция по конвенционалните оръжия и Протокол ІІ към нея

Convention on Conventional Weapons& Amended Protocol II (CCW)

 

Отавска конвенция (по забрана на противопехотните мини)

Ottawa Convention

 

Договор за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО)

Non proliferation Treaty (NPT)

 

Конвенция по химическите оръжия

Chemical Weapons Convention (CWC)

 

Договор за всеобща забрана на ядрените опити (ДВЗЯО)

Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT)

 

Малки оръжия и леки въоръжения (МОЛВ)

Small Arms and Light Weapons (SALW)

 

Органи в областта на правата на човека

Съвет по правата на човека

Human Rights Council (HRC)

 

СВКПЧ -Служба на върховния комисар по правата на човека

Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

 

Комитет по правата на човека

Human Rights Committee (HRC)

 

Комитет по елиминиране на расовата дискриминация

Committee on Elimination of Racial Discrimination (CERD)

 

Комитет за икономически, социални и културни права

Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCD)

 

Комитет срещу изтезанията                             

Committee Against Torture (CAT)       

 

Комитет по правата на детето

Children’s Rights Committee (CRC)

 

Комитет за премахване на дискриминацията спрямо жените

Committee on Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)

 

Комитет по правата на мигрантите

Committee on the Rights of Migrants (CRM)

 

Комитет по правата на хората с увреждания

Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)

 

Конвенции в областта на околната среда

Конвенция за международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES)

 

Базелска конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане

Basel Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal

 

Ротердамска конвенция за относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международна търговия с определени опасни химически вещества и пестициди

Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade (PIC)

 

Стокхолмска конвенция за устойчивите органични замърсители

Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs)

 

Рамсарска конвенция за влажните зони (с международно значение, по-специално като местообитания на водолюбивите птици)

Ramsar Convention on Wetlands

 

Международни организации извън системата на ООН

Световна търговска организация

World Trade Organization (WTO)

 

Европейски център за ядрени изследвания (ЦЕРН)

European Organization for Nuclear Research (CERN)

 

Международна организация за миграция

International Organization for Migration (IOM)

 

Международен комитет на червения кръст

International Committee of the Red Cross (ICRC)

 

Международна федерация на дружествата на червения кръст и на червения полумесец

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)

 

Интерпарламентарен съюз

Inter-Parliamentary Union (IPU)

Глобален фонд за борба със СПИН, туберколоза и малария

Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

 

Икономически форуми

Световен икономически форум

World Economic Forum (WEF)

 

Форум Кран Монтана

Crans Montana Forum (CMF)

 

Неправителствени организации

Международна организация по стандартизация

International Organization for Standardization (ISO)

 

МОК - Международен олимпийски комитет

International Olympic Committee (IOC)

 

Изследователски и образователни институти на ООН

Институт на ООН за изследвания по проблеми на разоръжаването

UN Institute for Disarmament Research  (UNIDIR)

 

Институт на ООН за обучение и изследвания

UN Institute for Training and Research Institut (UNITAR)

 

Изследователски институт на ООН за социално развитие

UN Research Institute for Social Development (UNRISD)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация