Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Португалия, Лисабон, Посолство на Република България

Влезли в сила изменения в Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

22 Юни 2017 Консулски съобщения

По силата на правото на ЕС, в националното законодателство на държавите - членки e въведен ред за обезщетяване на пострадалите от тежки престъпления против личността,независимо от това, къде на територията на ЕС лицето е станало жертва на престъпление. Обезщетението касае както национални, така и международни престъпления, т. е. независимо, коя е държавата на пребиваване на пострадалото лице, и независимо, в коя държава-членка е извършено престъплението.

С Директива на Съвета 2004/80/ЕО от 29 април 2004 г.  е въведена система на сътрудничество между националните органи за предаване на молби за финансова компенсация от престъпления с международен елемент. По правило, пострадалите от престъпления, извършени извън тяхната държава-членка на обичайно пребиваване, могат да се обърнат към орган в нея за подаване на молба и получаване на помощ, във връзка с практическите и административните формалности. Органът в държавата-членка по обичайно местопребиваване предава молбата пряко на органа в държавата-членка по местоизвършване на престъплението, който отговаря за разглеждане на молбата и изплащане на обезщетение.

Във връзка с Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г., в българското законодателство са приети изменения в Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления /ЗПФКПП/, влезли в сила през месец октомври 2016 г.

С последните изменения на закона е  разширен обхватът на органите, организациите и лицата, които предоставят информация за правата на пострадалите от тежки умишлени престъпления срещу личността.

Задграничните представителства на Република България в държавите - членки на ЕС, информират писмено българските граждани, които се намират там и са пострадали от престъпления на територията на приемащата държава, както и лицата по чл. 3, ал. 2от закона /наследници на починалия в резултат на престъплението и лица, с които е живял във фактическо съжителство - при тяхно желание/, за следното:

1/ за компетентните органи в тази държава, към които могат да се обърнат относно реда за получаване на подпомагане и финансова компенсация;

2/ за възможността по чл. 19, ал. 1от ЗПФКПП, съгласно който български гражданин, пострадал от престъпление, извършено в друга държава - членка на Европейския съюз, може да подаде молба за финансова компенсация до компетентния орган на другата държава членка чрез Националния съвет;

3/за условията и реда за получаване на съответния вид подпомагане на територията на Република България по чл. 8- 11от ЗПФКПП.

Към настоящия момент, на електронната страница на Европейския портал за електронно правосъдие и Европейския съдебен атлас по гражданскоправни въпроси, е достъпна информация относно компетентните органи във всяка една от държавите – членки, към които българските граждани, пострадали от престъпление, извършено в друга държава-членка, биха могли да се обърнат относно реда за получаване и финансова компенсация в съответната държава по местоизвършване на престъплението.

Българските граждани, които са пострадали от престъпление, извършено в друга държава - членка на Европейския съюз, следва да бъдат информирани, че имат възможността да подадат молба за финансова компенсация до компетентния орган на другата държава-членка и чрез Националния съвет на Република България за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления /НСПКПП/.

По силата на закона, българските граждани, които са пострадали от престъпление, извършено в друга държава - членка на Европейския съюз, следва да бъдат информирани също така и относно условията и реда за получаване на съответния вид подпомагане на територията на Република България по чл. 8- 11от ЗПФКПП.

 

Португалия

Ако сте жертва на престъпление и Ви е нанесена вреда (например насилие, кражба или повреда на Ваша собственост в следствие на деяние, определено като престъпление съгласно португалския закон). Като жертва на престъпление, законът Ви дава определени права преди, по време и след провеждане на наказателното дело.

Наказателните дела в Португалия протичат на два етапа: следствие и съд. По време на следствието, компетентните органи са полицията и Държавната прокуратура, които събират доказателства, за да установят извършителя на престъплението. Ако доказателствата са достатъчни да се заключи, че заподозреният е извършил престъплението, Държавната прокуратура отнася казуса за разглеждане от съда. Съдът на свой ред разглежда събраните доказателства и отсъжда на тяхно основание оправдаването или осъждането на заподозрения.

При необходимост, може да потърсите в сайта на Европейския съдебен атлас за електронно правосъдие, в частта за Португалия допълнителна информация за Вашите права на различните етапи на наказателното дело – по време на следствието, по време на съдебното гледане и след произнасяне на съдебното решение. Прочетете и информацията за видовете помощ, която можете да получите, на следния линк: apoiodisponíveis/link_to_factsheet_AJUDA_E_ASSIST%C3%8ANCIA_%C3%80S_VITIMAS_DE_CRIME.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация