Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Република Северна Македония, Скопие, Посолство на Република България

Списък с необходимите документи за придобиване на българско гражданство на основание български произход

Информация за необходимите документи за българско гражданство може да намерите на сайта на Министерство на външните работи на Република България (https://www.mfa.bg), на информационното табло на Консулската служба на Република България в Скопие, както и на сайта на Министерство на правосъдието на Република България https://www.justice.government.bg/

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО ОТ ЛИЦА С БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД, ЧРЕЗ КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СКОПИЕ:

 1. Молба от лицето по образец – написана на български език, Приложение № 1 към Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на Глава пета от Закона за българското гражданство – 2 екземпляра.
 2. Декларация по образец – написана на български език, съгласно Приложение № 4 към Наредба № 1 - 2 екземпляра.
 3. Актуална фотоснимка – паспортен формат – 3 бр.
 4. Препис от акта за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган + копие.
 5. Свидетелство за съдимост от РСМакедония (от Основен съд и от МВР) или от страната, чийто гражданин е молителят. Ако той пребивава дългосрочно в Република България или в трета държава, представя свидетелство за съдимост и от местните компетентни органи. В свидетелството за съдимост се посочва, че се издава за целите на производството по българското гражданство. + копие.
 6. Свидетелство за съдимост от РСМакедония (от МВР) + копие
 7. Медицински документ, издаден от лекарска консултативна комисия на лечебното заведение, обслужващо лицето по местоживеене, удостоверяващ, че лицето не страда от заболявания по чл. 61 ал. 1 чл. 146 ал. 1 т. 1 и 2 от Закона за здравето, както и от предаваните по полов път болести, при липса на ЛКК на съответната районна или областна болница – документът се издава от съответните чуждестранни органи, ако молителят живее в чужбина. + копие.
 8. Препис от акт за граждански брак или развод /само за омъжени или разведени жени/ - оригинал + копие.
 9. Фотокопие на документ, удостоверяващ самоличността на молителя /ПАСПОРТ/-2 бр.
 10. Оригинал на вносна бележка за платена държавна такса по Тарифа № 1 за МП в размер на 16 евро + копие, преведена в евро по сметка.

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

AMBASADA NA R.BUGARIJA

УНИ БАНКА- АД-ГР. СКОПИЕ-1000

УЛ. „МАКСИМ ГОРКИ” № 6

  на сметката  70810000-240008000100055

IBAN-MK07-240008000100055

SWIFT: UIBMMK22

 

 1. Автобиография – 2 екземпляра.
 2. Въпросник – провежда се интервю от длъжностното лице приемащо документите.

За лица ненавършили 18 години не се изисква да представят документите по т.6, т.7, т.8.

Лицата ненавършили 18 години представят освен собствена автобиография в два екземпляра и автобиография и на двамата родители отново в два екземпляра.

 

Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 05 октомври 1961 г., по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа / обн. ДВ, бр.73 от 1958 г., изм .и доп. бр.10 от 1964 г., бр.77 от 1976 г., бр.96 от 1982 г., бр.77 от 1983 г. и бр.103 от 1990 г./, както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения от Правилника ред.

Документите се подават лично в Министерство на правосъдието или в българските дипломатически или консулски представителства в чужбина.

Подписите се полагат в присъствие на длъжностното лице, приемащо документите.

След като си подготвите документите е необходимо да си запазите час на на контактните телефони на Посолството
или ГК, обявени на сайта
.

Таксата за провеждане на интервю за придобиване на българско граждаство е 50 евро, платими само в евро и на шалтер.

Заверката на превода на всеки приложен документ е 15 евро, платими само в евро и на шалтер.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО ОТ ЛИЦА С РОДИТЕЛ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ЧРЕЗ КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СКОПИЕ:

 1. Молба от лицето по образец – написана на български език, Приложение № 1 към Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на Глава пета от Закона за българското гражданство – 2 екземпляра.
 2. Декларация по образец – написана на български език, съгласно Приложение № 4 към Наредба № 1 - 2 екземпляра.
 3. Актуална фотоснимка – паспортен формат – 3 бр.
 4. Копие от лични документи на родителя, който е български гражданин по 2 бр.
 5. Препис от акта за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган + копие.
 6. Свидетелство за съдимост от РСМакедония (от Основен съд и от МВР) или от страната, чийто гражданин е молителят. Ако той пребивава дългосрочно в Република България или в трета държава, представя свидетелство за съдимост и от местните компетентни органи. В свидетелството за съдимост се посочва, че се издава за целите на производството по българското гражданство. + копие.
 7. Свидетелство за съдимост от РСМакедония (от МВР) + копие
 8. Медицински документ, издаден от лекарска консултативна комисия на лечебното заведение, обслужващо лицето по местоживеене, удостоверяващ, че лицето не страда от заболявания по чл. 61 ал. 1 чл. 146 ал. 1 т. 1 и 2 от Закона за здравето, както и от предаваните по полов път болести, при липса на ЛКК на съответната районна или областна болница – документът се издава от съответните чуждестранни органи, ако молителят живее в чужбина. + копие.
 9. Препис от акт за граждански брак или развод /само за омъжени или разведени жени/ - оригинал + копие.
 10. Фотокопие на документ, удостоверяващ самоличността на молителя /ПАСПОРТ/-2 бр.
 11. Оригинал на вносна бележка за платена държавна такса по Тарифа № 1 за МП в размер на 16 евро + копие, преведена в евро по сметка.

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

AMBASADA NA R.BUGARIJA

УНИ БАНКА- АД-ГР. СКОПИЕ-1000

УЛ. „МАКСИМ ГОРКИ” № 6

  на сметката  70810000-240008000100055

IBAN-MK07-240008000100055

SWIFT: UIBMMK22

 1. Автобиография – 2 екземпляра.
 2. Въпросник – провежда се интервю от длъжностното лице приемащо документите.

За лица ненавършили 18 години не се изисква да представят документите по т.6, т.7, т.8.

За лица ненавършили 18 години се представят копия от личните документи и на двамата родители в два екземпляра.

Лицата ненавършили 18 години представят освен собствена автобиография в два екземпляра и автобиография и на двамата родители отново в два екземпляра.

Документите се подават лично в Министерство на правосъдието или в българските дипломатически или консулски представителства в чужбина.

Подписите се полагат в присъствие на длъжностното лице, приемащо документите.

След като си подготвите документите е необходимо да си запазите час на контактните телефони на Посолството
или ГК, обявени на сайта.

Таксата за провеждане на интервю за придобиване на българско граждаство е 50 евро, платими само в евро и на шалтер.

Заверката на превода на всеки приложен документ е 15 евро, платими само в евро и на шалтер.

 

ДЕЦА НА РОДИТЕЛИ, КОИТО И ДВАМАТА СА ПОЛУЧИЛИ БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО И КЪМ ДАТАТА НА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАСТВО НА РОДИТЕЛИТЕ, ДЕЦАТА НЯМАТ НАВЪРШЕНИ 14 ГОДИНИ Е НЕОБХОДИМО ДА КАНДИДАСТВАТ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО!

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ СА:

 1. Молба – 2 екземпляра.
 2. Препис от акта за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган + копие.
 3. Удостоверение за гражданство + копие.
 4. Копие от български паспорт и лична карта на бащата - 2 екземпляра.
 5. Копие от български паспорт и лична карта на майката -2 екземпляра.
 6. Копие на удостоверение за българско гражданство на бащата - 2 екземпляра.
 7. Копие на удостоверение за българско гражданство на майката –2 екземпляра.
 8. Фотокопие от документ за самоличност – македонски паспорт – 2 бр.
 9. Актуална фотоснимка – 2 бр.;
 10. Вносна бележка за платена държавна такса в размер на 25 евро за МП – оригинал и копие.

 

Документите се подават лично в Министерство на правосъдието или в българските дипломатически или консулски представителства в чужбина.

Подписите се полагат в присъствие на длъжностното лице, приемащо документите.

След като си подготвите документите е необходимо да си запазите час на контактните телефони на Посолството
или ГК, обявени на сайта.

Таксата за провеждане на интервю за придобиване на българско граждаство е 50 евро, платими в брой, в евро, на гише.

Заверката на превода на всеки приложен документ е 15 евро, платими само в евро и на шалтер.

 

ВАЖНО!!!! ДЕЦА, РОДЕНИ СЛЕД КАТО ЕДИН ОТ РОДИТЕЛИТЕ Е ПОЛУЧИЛ БЪЛГАРСКО ГРАЖДАСТВО И Е ВПИСАН В РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, АВТОМАТИЧНО СТАВАТ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ.

ЗА ДА БЪДАТ ВПИСАНИ В РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛИНИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДА ИМАТ ПРАВО НА БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ, Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПРЕДСТАВИ Препис от акта за раждане, издаден от съответния чуждестранен компетентен орган, ПРЕД ОБЩИНСКИТЕ ОРГАНИ ПО ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА РОДИТЕЛЯ, КОЙТО Е БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН – АКО И ДВАМАТА РОДИТЕЛИ СА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ДЕЦАТА СЕ ВПИСВАТ ПО ПОСТОЯНЕН АДРЕС В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА МАЙКАТА.

Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 05 октомври 1961 г., по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа / обн. ДВ, бр.73 от 1958 г., изм .и доп. бр.10 от 1964 г., бр.77 от 1976 г., бр.96 от 1982 г., бр.77 от 1983 г. и бр.103 от 1990 г./, както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения от Правилника ред.

 

Списък на адаптаторите за КС-Скопие

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация