Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Армения, Ереван, Посолство на Република България

ОБЯВА за приемане на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от страна на Република България

07 Май 2021 Новини

Министерство на външните работи на Република България чрез Посолството на Република България в Република Армения обявява процедура по приемане и подбор на предложения за проекти, които ще бъдат изпълнявани с безвъзмездна финансова помощ в рамките на официалната помощ за развитие на Република България с начален срок на изпълнение през 2022 година.

Приоритетните области и направления за изпълнение на проекти на територията на Република Армения са:

-          Укрепване на демократичните институции и утвърждаване на принципа на добро управление, в това число защита и гарантиране правата на човека.

-          Насърчаване на устойчивото икономическо развитие и предприемачеството, чрез подобряване капацитета на институции и/или организации, подпомагащи развитието на малкия и среден бизнес.     

-          Подкрепа за качествено и приобщаващо образование.

-          Подпомагане на развитието на културния туризъм като сектор, генериращ икономически растеж и устойчиво развитие.

 

1. Цели и обхват на проектите:

-          укрепване на административен и експертен капацитет на арменските институции, ангажирани със защитата  на правата на човека, върховенството на правото и доброто управление;

-          утвърждаване на доброто име и международния авторитет на България;

-          повишаване на информираността на арменските граждани за техните права;

-          използване на сектора за културен туризъм, като един от възможностите за развитие на икономиката;

-          осигуряване на достъпа до модерно, качествено и приобщаващо образование.

 

2.   Целеви групи:

-          централна и общинска администрация, представители на арменските институции;

-          представители на различни социални и малцинствени групи, уязвими категории лица (деца с увреждания, мигранти, възрастни хора);

-          млади хора,  момичета и млади жени; ученици и студенти, които получават образование в различни образователни институции;

-          представители на гражданския сектор и неправителствените организации.

 

3.  Очаквани резултати:

-          по-добро управление, водещо до устойчиво и приобщаващо социално развитие;

-          повишена  информираност на арменските граждани за техните права и предвидените  възможности в арменското право за тяхната защита;

-          обогатен положителен образ и видимост на България в Армения;

-          укрепен  административен и експертен капацитет на арменските институции, ангажирани със защитата  на правата на човека, върховенството на правото и доброто управление;

-          реализиран достъп до модерно, качествено и приобщаващо образование;

 

4. Допустими стойности на проектите:

4.1. Минималната допустима стойност на проект е  5 000 лв.

4.2. Препоръчителната максимална стойност на проект е:

·         за проекти, чиято основна цел е доставка на стоки и/или предоставяне на услуги - до 70 000 лв.;

·         за проекти, чиято основна цел е извършване на ремонтни и/или строителни дейности - до 270 000 лв.

4.3. Осигурено от кандидата съ-финансиране на дейности по проекта ще се разглежда като предимство при оценяването, подбора и одобряването на проектите.

 

5. Срокове за изпълнение и продължителност на проектите:

5.1. Проектните предложения трябва да съдържат индикативен начален срок за изпълнение на проекта след 1 март 2022 г. и не по-късен от 30 ноември 2022 г.

5.2. Изпълнението на проекта трябва да приключи не по-късно от 31 декември 2024 г.

 

6.  Допустими кандидати:

-          Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджет – юридически лица на Република Армения;

-          Международни и местни неправителствени организации;

-          Общини и техни обединения;

-          Образователни, здравни и социални институции;

-          Международни хуманитарни организации;

-          Други (в зависимост от спецификата на страната).

Не могат да кандидатстват за участие в предоставянето на помощ за развитие физически и юридически лица, за които са налице обстоятелства по чл. 23, ал. 3-8[1] от Постановление № 234 на Министерския съвет от 01.08.2011 г. за политиката на Република България на участие в международното сътрудничество за развитие.

 

7.   Допустими дейности и разходи по проектите:

(Виж: Приложение 1 към обявата)

7.1.  Разходите за изпълнение на проекта трябва да отговарят едновременно на следните условия:

-  да са законосъобразни и да отговарят на принципите на отговорност, икономичност, ефикасност, ефективност и прозрачност;

- да са извършени срещу необходимите разходооправдателни документи - фактури или други документи с еквивалентна доказателствена стойност;

- да са в рамките на стойността на проекта;

- да не са финансирани със средства по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на ЕС или на друг донор.

7.2.  Задължителни дейности, които трябва да бъдат предвидени в проекта:

- изготвяне на одитен доклад от независим финансов одитор;

- дейности за осигуряване на публичност и видимост на предоставената финансова помощ, съгласно Насоките за публичност и видимост на българската помощ за развитие, на стойност от 3 до 5 % от общата стойност на проекта, но не повече от 5 хиляди лева.

7.3. Примерни дейности, които могат да бъдат финансирани:

-          Разработване на нови/осъвременяване на съществуващи обучителни модули;

-          Организиране и провеждане на обучения за служителите от администрацията на страната-партньор;

-          Провеждане на обучения по конкретни теми в български институции за обмен на добри практики и повишаване на квалификацията на служителите от администрацията на страната-партньор;

-          Организиране и провеждане на семинари, форуми, конференции (при спазване на мерките свързани с пандемията от COVID -19);

-          Разработване на изследвания и стратегии;

-          Дейности за повишаване на информираността за правата на гражданите;

-          Дейности за насърчаване на мултикултурния диалог и за ограничаване на расизма, ксенофобията, словото на омраза, дискриминацията и нетърпимостта в обществото;

-          Дейности за подобряване на диалога между неправителствените организации и местните, регионалните и националните власти.

-          Дейности, свързани с подобряване качеството на инфраструктурата в съответната област и повишаване потенциала на обектите чрез доставка на оборудване и материали, предназначени за  обекти  държавна или общинска собственост – училища, болници, детски градини, домове за стари хора и т.н.

 

8. Необходими документи за кандидатстване:

Формуляр за кандидатстване е наличен на следната интернет страница на български и английски език: https://www.mfa.bg/bg/3865

Всички графи на формуляра следва да бъдат надлежно попълнени на български и/или английски език. В случай на установяване на пропуски, които възпрепятстват оценката на проектното предложение, Посолството на Република България в Република Армения може да изисква в кратки срокове допълнителна информация. Неполучаването на такава информация в определения срок се счита за основание за отхвърляне на предложението.

 9. Начин и срокове за приемане на проектите:

Подаването на проектните предложения по процедурата се осъществява изцяло по електронен път, като кандидатите попълват и изпращат формуляра за кандидатстване, както  в PDF, така и в word файл на следния имейл: [email protected] 

Крайният срок за подаване е: 30 юни 2021 г. Моля, обърнете внимание, че проектните предложения, изпратени по пощата или по друг начин, освен посочените по-горе, няма да бъдат разглеждани.

 

10. Допълнителна информация:

Кандидатите се уведомяват за резултатите от процедурата по оценяване, подбор и одобрение на проектните предложения в срок до 14 работни дни от приключване на отделните етапи на процедурата. Посолството на Република България в Република Армения няма задължение да информира кандидатите за основанията за одобрение или отхвърляне на постъпилите проектни предложения.

 

Приложение 1

Постановление № 234 на Министерския съвет от 01.08.2011 г. за политиката на Република България на участие в международното сътрудничество за развитие (извадки)

 Чл.23(3) Не може да кандидатства за участие в предоставяне на помощ за развитие юридическо лице, което:

1.      е обявено в несъстоятелност;

2.      е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

3.      е в открито производство по несъстоятелност или е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидат е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или е преустановило дейността си;

4.      е лишено от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

5.      има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социално осигуряване или данъци съгласно правните норми на държавата, в която е установено;

6.      има наличие на непогасени частни задължения към държавата, изброени в чл. 3, ал. 7 от Закона за Националната агенция за приходите.

 

(4) Не може да кандидатства за участие в предоставянето на помощ за развитие юридическо лице, член на чийто управителен орган:

1.      е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер;

2.      не е изпълнил задълженията си, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци в съответствие с приложимото към лицето законодателство;

3.      е предоставил умишлено документи с невярно съдържание при осигуряване на информация, изискана като условие за финансиране на дейности по линия на помощта за развитие, или не е предоставил такава информация;

4.      е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

5.      е юридическо лице, за което е налице обстоятелство по ал. 3;

6.      има наличие на непогасени частни задължения към държавата, изброени в чл. 3, ал. 7 от Закона за Националната агенция за приходите.

(6) Когато членове на управителните органи са юридически лица, изискванията на ал. 5 се отнасят до техните представители в съответните управителни органи.

 

(7) Не могат да кандидатстват за участие в предоставянето на помощ за развитие лица:

1.      при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ведомството, администриращо съответния проект, или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2.      които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

Свързани файлове

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация