Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Република Южна Африка, Претория, Посолство на Република България

ОБЯВА за приемане на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от страна на Република България

11 Май 2021 Новини

Министерство на външните работи на Република България чрез Посолството на Република България в Република Южна Африка обявява процедура по приемане и подбор на предложения за пилотни проекти, които ще бъдат изпълнявани на територията на Р Намибия и Р Ангола с безвъзмездна финансова помощ в рамките на официалната помощ за развитие на Република България с начален срок на изпълнение през 2022 година.

 

Приоритетните области и направления за изпълнение на проекти на територията на Намибия и Ангола са:

 

Осигуряване на качествено и приобщаващо образование;

- Подкрепа за справяне със здравните, икономическите и социалните последствия от пандемията, предизвикана от COVID-19.

- Насърчаване на равенство между половете и овластяване на жените.

 

1. Цели и обхват на проектите:

 

- Осигуряване на достъп до модерно, качествено и приобщаващо образование.

- Справяне със здравните, икономическите и социалните последствия от пандемията, предизвикана от COVID-19

- Осигуряване на равноправно участие на жени и момичета в икономическия, обществен и културен живот;

- Утвърждаване на доброто име и международния авторитет на Р България.

 

2.   Целеви групи:

 

- ученици и студенти, докторанти и преподаватели в различни образователни институции;

- представители на различни социални и малцинствени групи, уязвими категории лица (деца с увреждания, мигранти, възрастни хора);

- млади жени-предприемачки, с амбиция да създадат или да развият собствен бизнес;

- представители на гражданския сектор и неправителствените организации.

 

3.  Очаквани резултати:

 

- подобрен достъп до качествено образование;

- повишен капацитет за справяне с пандемията от COVID 19;

-повишена разпознаваемост, обогатен положителен образ и международен авторитет на България;

- създадени условия за устойчив и приобщаващ растеж;

- намалено ниво на бедността и повишено ниво на благоденствие.

 

4. Допустими стойности на проектите:

 

4.1. Минималната допустима стойност на проект е  5 000 лв.

 

4.2. Препоръчителната максимална стойност на проект e до 15 000 лв.;

 

4.3. Осигурено от кандидата съ-финансиране на дейности по проекта ще се разглежда като предимство при оценяването, подбора и одобряването на проектите.

5. Срокове за изпълнение и продължителност на проектите:

5.1. Проектните предложения трябва да съдържат индикативен начален срок за изпълнение на проекта след 1 март 2022 г. и не по-късен от 30 ноември 2022 г.

 

5.2. Изпълнението на проекта трябва да приключи не по-късно от 31 декември 2024 г.

 

6.  Допустими кандидати:

 

-                      Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджет – юридически лица на Намибия или Ангола;

-                      Международни и местни неправителствени организации;

-                      Общини и техни обединения;

-                      Образователни, здравни и социални институции;

-                      Международни хуманитарни организации;

-                      Други (в зависимост от спецификата на страната).

 

Не могат да кандидатстват за участие в предоставянето на помощ за развитие физически и юридически лица, за които са налице обстоятелства по чл. 23, ал. 3-8 от Постановление № 234 на Министерския съвет от 01.08.2011 г. за политиката на Република България на участие в международното сътрудничество за развитие.

Виж: Приложение 1 към обявата

 

7.   Допустими дейности и разходи по проектите:

 

7.1.  Разходите за изпълнение на проекта трябва да отговарят едновременно на следните условия:

 

-  да са законосъобразни и да отговарят на принципите на отговорност, икономичност, ефикасност, ефективност и прозрачност;

 

- да са извършени срещу необходимите разходно-оправдателни документи - фактури или други документи с еквивалентна доказателствена стойност;

 

- да са в рамките на стойността на проекта;

 

- да не са финансирани със средства по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на ЕС или на друг донор.

 

7.2.  Задължителни дейности, които трябва да бъдат предвидени в проекта:

 

- изготвяне на одитен доклад от независим финансов одитор;

 

- дейности за осигуряване на публичност и видимост на предоставената финансова помощ, съгласно Насоките за публичност и видимост на българската помощ за развитие, на стойност от 3 до 5 % от общата стойност на проекта, но не повече от 5 хиляди лева.

 

7.3. Примерни дейности, които могат да бъдат финансирани:

 

- Провеждане на обучения по конкретни теми в български и/или местни институции;

- Закупуване и доставка на оборудване, софтуер и материали, предназначени за висши учебни заведения, училища, детски градини, домове за деца с увреждания и т.н.включително за провеждане на онлайн обучение в условията на COVID 19;

- Закупуване на материали за болнични и други специализирани медицински заведения вкл. за овладяване на пандемията от COVID 19.

 

8. Необходими документи за кандидатстване:

 

Формуляр за кандидатстване е наличен на следната интернет страница на български и английски език: https://www.mfa.bg/bg/3865

 

Всички графи на формуляра следва да бъдат надлежно попълнени на български и/или английски език. В случай на установяване на пропуски, които възпрепятстват оценката на проектното предложение, Посолството на Република България в РЮА може да изисква в кратки срокове допълнителна информация. Неполучаването на такава информация в определения срок се счита за основание за отхвърляне на предложението.

 

9. Начин и срокове за приемане на проектите:

 

Подаването на проектните предложения по процедурата се осъществява изцяло по електронен път, като кандидатите попълват и изпращат Формуляра за кандидатстване на e-mail: [email protected]

Крайният срок за подаване е: 28 юни 2021 г. Моля, обърнете внимание, че проектните предложения, изпратени по пощата или по друг начин, освен посочените по-горе, няма да бъдат разглеждани.

 

10. Допълнителна информация:

 

Кандидатите се уведомяват за резултатите от процедурата по оценяване, подбор и одобрение на проектните предложения в срок до 14 работни дни от приключване на отделните етапи на процедурата. Посолството на Република България в Република Южна Африка няма задължение да информира кандидатите за основанията за одобрение или отхвърляне на постъпилите проектни предложения.

Приложение 1

 

Постановление № 234 на Министерския съвет от 01.08.2011 г. за политиката на Република България на участие в международното сътрудничество за развитие (извадки)

 

Чл.23(3) Не може да кандидатства за участие в предоставяне на помощ за развитие юридическо лице, което:

 

 1. е обявено в несъстоятелност;
 2. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
 3. е в открито производство по несъстоятелност или е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидат е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или е преустановило дейността си;
 4. е лишено от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
 5. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социално осигуряване или данъци съгласно правните норми на държавата, в която е установено;
 6. има наличие на непогасени частни задължения към държавата, изброени в чл. 3, ал. 7 от Закона за Националната агенция за приходите.

 

(4) Не може да кандидатства за участие в предоставянето на помощ за развитие юридическо лице, член на чийто управителен орган:

 

 1. е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер;
 2. не е изпълнил задълженията си, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци в съответствие с приложимото към лицето законодателство;
 3. е предоставил умишлено документи с невярно съдържание при осигуряване на информация, изискана като условие за финансиране на дейности по линия на помощта за развитие, или не е предоставил такава информация;
 4. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
 5. е юридическо лице, за което е налице обстоятелство по ал. 3;
 6. има наличие на непогасени частни задължения към държавата, изброени в чл. 3, ал. 7 от Закона за Националната агенция за приходите.

 

(6) Когато членове на управителните органи са юридически лица, изискванията на ал. 5 се отнасят до техните представители в съответните управителни органи.

 

(7) Не могат да кандидатстват за участие в предоставянето на помощ за развитие лица:

 

 1. при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ведомството, администриращо съответния проект, или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
 2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 

 

  

 

 

Свързани файлове

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация